Kulturdepartementet
Regeringsbeslut16

2004-06-10Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 STOCKHOLMKu2004/1416/Sam


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Riksantikvarieämbetet

Riksdagen har beslutat om Riksantikvarieämbetets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla för Riksantikvarieämbetet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikKulturmiljöMyndighetsarbete
Kunskapsuppbyggnad
Arkeologisk uppdragsverksamhet
Vård
Publikarbete


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Kulturpolitik

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för verksamheten inom kulturmiljöområdet är

- ett försvarat och bevarat kulturarv,

- ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer med kulturmiljöarbetet som en drivande kraft i omställningen,

- allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön,

- nationell och internationell solidaritet och respekt inför olika gruppers kulturarv.

Riksantikvarieämbetet skall som central myndighet arbeta för att målen för verksamheten inom kulturmiljöområdet uppnås.


Verksamhetsområde Kulturmiljö

Verksamhetsgren Myndighetsarbete

Mål 1

Målen för verksamheten inom kulturmiljöområdet skall i ökande grad beaktas inom olika samhällsområden. Riksantikvarieämbetets verksamhet skall bl.a. syfta till att

- stärka kulturarvets och kulturmiljöns ställning i den regionala och lokala utvecklingen,

- kulturarvet och miljöns kulturvärden skall tas till vara inom olika samhällssektorer bl.a. inom areella näringar, infrastruktur och bebyggelse

- uppnå en ökad samordning mellan kultur- och naturmiljösektorerna.

Målet är vidare att bidragsgivningen skall åstadkomma största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön.


Återrapportering

Riksantikvarieämbetet skall redovisa sina prestationer samt göra en bedömning av vilka effekter som dessa har haft.


Mål 2

Målet är att Riksantikvarieämbetet skall vara samlande och pådrivande i kulturmiljöarbetet. RAÄ skall tillsammans med Statens kulturråd bl.a. genom bidragsfördelningen understödja de regionala museernas arbete. Riksantikvarieämbetet skall vidare arbeta för att utveckla samspelet mellan den statliga kulturmiljöorganisationen, kommunerna och de centrala kulturarvsinstitutionerna.


Återrapportering

Riksantikvarieämbetet skall redovisa vilka insatser som har gjorts och analysera hur samarbetet inom kulturmiljösektorn har utvecklats.


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Målet är att kunskapsuppbyggnaden, inklusive sektorsforskningen, inom kulturmiljöområdet och informationen om kunskapsuppbyggnaden skall utvecklas och spridas.


Återrapportering

Riksantikvarieämbetet skall redovisa vilka insatser som har vidtagits för att uppnå målet. Av redovisningen skall vidare framgå:

- användningen av de särskilda sektorsforskningsmedel som anvisas under anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (anslagsposten 4) uppdelat på olika kategorier av användare, externt och internt,

- i vilken utsträckning resultaten av kunskapsuppbyggnaden har överförts inom den egna verksamheten och kultur- och utbildningssektorerna samt till allmänheten.


Verksamhetsgren Arkeologisk uppdragsverksamhet

Mål

Målet är att den arkeologiska uppdragsverksamheten vid Riksantikvarieämbetet skall vara förebildlig i fråga om antikvarisk och vetenskaplig kvalitet, relevans och kostnadseffektivitet.


Återrapportering

Riksantikvarieämbetet skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att utveckla Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet samt resultaten av dessa åtgärder. Av redovisningen skall framgå vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra servicen gentemot uppdragsgivarna och för att öka tillgängligheten till undersökningsresultaten.


Verksamhetsgren Vård

Mål

Målet är att myndigheten skall bidra till en vidareutveckling av metoderna för vården av det materiella kulturarvet, med särskild inriktning mot en långsiktigt hållbar utveckling.


Återrapportering

Riksantikvarieämbetet skall redovisa vilka insatser som har gjorts för att uppnå målet samt resultaten av detta arbete. Redovisningen skall vidare innehålla en analys av resultaten.


Verksamhetsgren Publikarbete

Mål

Målet är att allmänhetens förståelse för, delaktighet i och ansvarstagande för kulturarvet skall öka och att tillgängligheten till information om kulturmiljövärdena skall förbättras.


Återrapportering

Riksantikvarieämbetet skall redovisa vilka insatser som har gjorts för att sprida information om kulturarvet och kulturmiljön samt resultatet av dessa. Vidare skall insatser redovisas som har gjorts för att stödja det arbete som utförs på lokal och regional nivå, särskilt hos de regionala museerna och i skolan. Redovisningen skall innehålla en analys av de resultat som har uppnåtts samt spegla olika perspektiv, såsom kön, klass, kulturell bakgrund och generation.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Riksantikvarieämbetet skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering:

Riksantikvarieämbetet skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet inom myndigheten.

2. Riksantikvarieämbetet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av myndighetens verksamhet för 2003 resp. 2004 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med Statens kulturråds anvisningar.

3. De erfarenheter som uppnåtts inom den nationella storstadspolitiken skall tas tillvara och nu omvandlas till ordinarie strukturer. Riksantikvarieämbetet skall i samband med årsredovisningen redovisa hur arbetet med industrisamhällets kulturarv och det moderna samhällets kulturarv, inklusive storstädernas kulturmiljövärden, utvecklas och integreras i det ordinarie kulturmiljöarbetet. Av redovisningen skall även framgå vilken samverkan som sker med kommuner, myndigheter och aktörer i övriga samhällssektorer som omfattas av storstadspolitiken.

4. Målet är att öka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling för kulturmiljön i ett internationellt perspektiv.

Återrapportering:

Riksantikvarieämbetet skall redovisa

- omfattning av och inriktning på det internationella samarbetet för kulturmiljön, bl.a. när det gäller samarbetet med Östersjöländerna och inom EU, samt inom vilka områden det huvudsakligen ägt rum,

- vilka insatser som gjorts bl.a. i samarbetet med SIDA, för att medverka till att biståndsländernas kulturarv tas till vara,

- hur erfarenheter från det internationella arbetet har överförts inom den egna verksamheten, liksom inom kulturarvsområdet i övrigt.

5. Riksantikvarieämbetet ska lämna en redovisning av de totala lokalkostnaderna för 2003 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2004. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till resp. hyresvärd. Riksantikvarieämbetet skall i en särskild rapport senast den 1 mars 2005 lämna motsvarande redovisning avseende år 2004.

6. Riksantikvarieämbetet skall senast den 1 april 2006 redovisa en omvärldsanalys som tar upp de förändringar och utvecklingstendenser i samhället som kan ha betydelse för kulturarvet och kulturpolitikens utveckling. Omvärldsanalysen skall även innehålla en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom kulturmiljösektorn.

Som en del i arbetet med omvärldsanalysen skall Riksantikvarieämbetet såväl 2004 som 2005 göra fördjupade analyser med särskilda teman. Dessa skall redovisas senast den 1 oktober 2004 respektive den 1 oktober 2005. Temat för den fördjupade analys som skall redovisas 2004 skall ta sin utgångspunkt i hur kulturmiljösektorn kan bli en förebild och en aktiv kraft i arbetet med att främja ett mångkulturellt samhälle och ge en differentierad syn på historien.

7. Målet är att den kulturhistoriskt värdefulla miljön och bebyggelsen så långt möjligt tillgängliggörs för personer med funktionshinder. Regeringen har godtagit de förslag till etappmål, som Riksantikvarieämbetet redovisade till regeringen (dnr Ku2002/1691/Ka) inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken.

Återrapportering:

Riksantikvarieämbetet skall redovisa insatserna och en analys av måluppfyllelsen av etappmålen för 2004.

8. Riksantikvarieämbetet skall i en särskild rapport till regeringen senast den 1 april 2004 lämna redogörelser för bidragsgivningen till arbetslivsmuseer. Redogörelsen skall innehålla en sammanställning över vilka museer som mottagit bidrag, för vilket syfte och, där så är möjligt, en analys av de resultat som uppnåtts.

9. Riksantikvarieämbetet skall redovisa hur myndigheten medverkat till en gynnsam utveckling inom arkitektur-, form- och designområdet i enlighet med de av riksdagen beslutade målen för statens engagemang i arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225).

10. Riksantikvarieämbetet skall analysera och bedöma de regionala museernas verksamhet inom kulturmiljöområdets verksamhetsgrenar. Riksantikvarieämbetet skall därvid samråda med Statens kulturråd. Uppgifterna skall lämnas till regeringen i en särskild rapport senast den 17 juni 2004.

11. Riksantikvarieämbetet skall i en särskild rapport i samband med årsredovisningen för 2003 redovisa utfallet av fördelningen av bidrag till de regionala museerna i Skåne län. Av redovisningen skall framgå bl.a. bidragsgivningen fördelad på bidragsmottagare och belopp samt vilka resultat som har uppnåtts.

12. Riksantikvarieämbetet skall i samarbete med Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet årligen redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som har utbetalats. Riksantikvarieämbetet skall samordna redovisningen, som lämnas senast den 1 april 2004 till Kulturdepartementet. Av redovisningen skall även framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.

13. Riksantikvarieämbetet skall i samarbete med Statens kulturråd årligen redovisa antalet svenska ansökningar till EU:s ramprogram för kultur, Kultur 2000 programmet, antalet svenska ansökningar som beviljats stöd samt utvärdera programmet efter genomförda programperioder. Statens kulturråd skall samordna redovisningen, som lämnas till Kulturdepartementet senast den 1 april 2004. Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.

14. Riksantikvarieämbetet skall bidra till att målet för den Regionala utvecklingspolitiken, väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet, uppnås. Detta innebär att myndigheten skall vara en god samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Myndigheten får medverka till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen.

Återrapportering:

Riksantikvarieämbetet skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2004 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Riksantikvarieämbetet skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de Regionala tillväxtprogrammen.1.3Organisationsstyrning

Riksantikvarieämbetet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering:

Riksantikvarieämbetet skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

1. Riksdagen beslutade i en särskild satsning, Kulturarvs-IT för att öka tillgängligheten till kulturarvet och bereda arbete till personer med arbetshandikapp (prop. 1998/99:1, utgiftsområde 14, bet. 1998/99:AU1, rskr. 1998/99:105). Regeringen har beslutat att satsningen är permanent fr.o.m. 2003 (prop. 2002/03:1 utg.omr.13). Riksantikvarieämbetet skall samordna den del av satsningen som genomförs på regionala och kommunala kulturinstitutioner. Arbetet skall bedrivas i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, regionala och kommunala kulturinstitutioner och Arbetsmarknadsstyrelsen. Riksantikvarieämbetet ansvarar också för att Kulturarvs-IT endast särskiljs från övrig verksamhet vid museerna genom att arbetsledarnas löner finansieras i särskild ordning. Riksantikvarieämbetets övergripande samordningsansvar innebär att myndigheten skall fördela de medel som är avsatta för löner till arbetsledare inom satsningen.

2. Riksantikvarieämbetet skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen redovisa antalet institutioner som medverkar i Kulturarvs-IT samt vilka dessa är. Riksantikvarieämbetet skall också redovisa antalet anställda (arbetsledare och anställda med lönebidrag) på varje institution. Riksantikvarieämbetet skall också, utifrån redovisningar från respektive institution, till regeringen redovisa en bedömning av satsningens effekter.

3. Riksantikvarieämbetet skall i en särskild rapport, efter samråd med länsstyrelserna, göra en sammanställning och samlad bedömning av arbetet gällande värdefulla kulturpräglade landskap som enligt miljöbalken skyddas som kulturreservat. Av redovisningen skall framgå vilka effekter skyddsformen har haft, i vilken omfattning som skyddsformen har använts, vilken typ av områden som har skyddats samt formerna och kostnaderna för inrättande, vård och skötsel av kulturreservat. Redovisningen skall lämnas till regeringen senast den 1 juli 2004.

4. Riksantikvarieämbetet skall i samverkan med Jordbruksverket och Naturvårdsverket fortlöpande följa och utvärdera miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken i linje med regeringens beslut 1996-07-11 (Jordbruksdepartementet). Uppdraget skall genomföras i linje med de rapporter som presenterats av myndigheterna (Jordbruksverkets rapport 1997:12 samt 1998:17). Resultatet av arbetet skall löpande rapporteras till regeringen. Jordbruksverket har samordningsansvaret för rapporteringen.

5. Riksantikvarieämbetet skall som myndighet med övergripande ansvar för miljömålsfrågor relaterade till kulturmiljön utveckla kulturmiljöarbetet mot bakgrund av miljömålen som anges i propositionen (prop. 2000/01:130) Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier. Inom ramen för arbetet med att nå miljökvalitetsmålen skall Riksantikvarieämbetet:

- tillsammans med berörda myndigheter utarbeta en strategi för hur arbetet för att bevara, utveckla och bruka den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bör bedrivas och följas upp. Ett program för skydd av särskilt värdefulla bebyggelsemiljöer skall finnas 2010.

- i samverkan med berörda myndigheter utarbeta strategier för att bevara, utveckla och bruka kulturarvet i kust- och skärgårdsområden samt i anslutning till sjöar och vattendrag. Strategierna skall redovisas senast 2005.

- tillsammans med berörda myndigheter verka för att ta tillvara lantbrukets kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader. Ett program skall finnas senast 2005 för hur lantbrukets kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan tas tillvara.

- verka för att odlingslandskap kan bevaras och brukas, att mängden kulturbärande landskapselement som vårdas ökar, ett fortsatt och utökat skydd av fjällens forn- och kulturlämningar samt av kulturmiljövärden i skogslandskapet och i våtmarker.

Riksantikvarieämbetet skall göra en samlad återrapportering relaterad till miljömålen i samband med årsredovisningen för 2003.

6. Riksantikvarieämbetet skall i årsredovisningen redovisa och bedöma de insatser som sedan den 1 april 2003 har gjorts för att utveckla ett fördjupat samarbete mellan kulturmiljö- och naturmiljösektorerna. I redovisningen skall särskilt olika samverkansformer mellan de båda bevarandesektorerna belysas.

7. Riksantikvarieämbetet skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 t.o.m. 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- tisdagen den 20 januari 2004,

- måndagen den 8 mars 2004,

- onsdagen den 5 maj 2004,

- måndagen den 9 augusti 2004,

- måndagen den 1 november 2004.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:25Riksantikvarieämbetet (Ramanslag)
Disponeras av Riksantikvarieämbetet186 502 tkr
28:25 ap.1Riksantikvarieämbetet (Ram)177 302 tkr
28:25 ap.2Kulturarvs-IT (Ram)9 200 tkr


Villkor
28:25 Riksantikvarieämbetet

Anslaget disponeras av Riksantikvarieämbetet.28:25 ap.1 Riksantikvarieämbetet

- Av anslaget får högst 3 500 tkr användas för bidrag till organisationer inom kulturmiljövårdens område.

- I anslaget ingår 319 tkr för en personlig anställning som antikvarie vid Riksantikvarieämbetet. När den personliga anställningen upphör skall beloppet föras bort som en besparing.

- I anslaget ingår 1 200 tkr för Riksantikvarieämbetets övergripande ansvar för miljömålsfrågor relaterade till kulturmiljön.

- Riksantikvarieämbetet har vid utgången av år 2003 beräknat ett ackumulerat anslagssparande som skall användas till att täcka ökade kostnader på grund av lokalflytt, dubbla hyror samt amortering av lån på investeringar. Myndigheten får mot denna bakgrund under budgetåret 2004 disponera ett anslagssparande på 6 procent av anslaget 2003.28:25 ap.2 Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet skall använda 9 200 tkr för satsningen Kulturarvs-IT. Medlen skall användas till löner för arbetsledare.28:26Bidrag till kulturmiljövård (Ramanslag)
Disponeras av Riksantikvarieämbetet257 820 tkr
28:26 ap.1Bidrag till kulturmiljövård (Ram)253 820 tkr
28:26 ap.2Bidrag till arbetslivsmuseer (Ram)4 000 tkr

Disponeras av regeringen1 700 tkr
28:26 ap.3Till Regeringens disposition (Ram)1 700 tkr


Villkor
28:26 Bidrag till kulturmiljövård

Anslaget disponeras av Riksantikvarieämbetet (anslagspost 1 och 2).28:26 ap.1 Bidrag till kulturmiljövård
Byggnadsvård och kulturstöd vid ombyggnad m.m.

- Beslut om bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i 2, 5 och 12 §§ förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.

- Av anslagsposten får högst 18 000 tkr disponeras för arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostadsbyggande enligt 7 § förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.

- Boverket får rekvirera högst 300 tkr från anslaget för ändamål i enlighet med förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m. och förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder.

- Av anslagsposten får också medel användas för projektering av vårdinsatser som utförs på Riksantikvarieämbetets eget förslag samt för insatser för att göra kulturmiljöer och kulturminnen tillgängliga för allmänheten.

- Av anslagsposten utgår ersättning enligt 3 kap. 10 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Fornminnes- och kulturlandskapsvård

- Beslut om bidrag får beviljas för sådana kostnader som avses enligt de regler som finns i 2 kap. 14 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., för ersättning enligt 2 kap. 7, 8 och 15 §§ samma lag samt bidrag enligt 6, 10 och 12 §§ förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.

- Av anslagsposten får högst 3 000 tkr användas till bidrag för sådana konserveringsinsatser som anges i 10 § förordningen om bidrag till kulturmiljövård. Medel som inte används för konserveringsbidrag får användas för att bekosta konservering av fynd från äldre exploateringsundersökningar.

- Av anslagsposten får medel användas för vård av fornlämningar och för vård för säkerställande av kulturvärden i landskapet. I tillämpliga delar bör samordning ske med insatser som finansieras med medel under utgiftsområde 20 (Allmän miljö- och naturvård) och 23 (Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar).

Kulturreservat

- Av anslagsposten får medel användas för prioriterade åtgärder som genomförs när det gäller värdefulla kulturpräglade landskap som enligt miljöbalken skyddas som kulturreservat. Högst 10 000 tkr av anslagsposten får dessutom användas för åtgärder som avser redan befintliga kulturreservat.

Kunskapsunderlag

- Av anslagsposten får Riksantikvarieämbetet använda högst 15 000 tkr för insatser för att förbättra kvaliteten på och tillgängligheten till kunskapsunderlag som i första hand är avsedda att användas regionalt. Särskilt skall tvärsektoriella projekt där kulturarvets betydelse i samhället beaktas.

- Utöver detta får högst 5 000 tk användas på samma sätt som ovan för insatser kring det moderna samhällets kulturarv, såsom det kommit till uttryck i t.ex. satsningarna på industrisamhällets kulturarv och inom ramen för storstadspolitiken.28:26 ap.2 Bidrag till arbetslivsmuseer

Anslagsposten får användas till bidrag till arbetslivsmuseer. Beslut om bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer.28:26 ap.3 Till Regeringens disposition

Av anslagsposten får 1 700 tkr disponeras för regeringens uppföljning av satsningen på industrisamhällets kulturarv (prop. 1998/99:1, utg.omr. 17, bet. 1998/99:KrU1, rskr. 1998/99:55, dir. 1999:60).28:30Bidrag till regionala museer (Obetecknat anslag)
Disponeras av Riksantikvarieämbetet9 083 tkr
28:30 ap.3Bidrag till regionala museer i Skåne län (Obetecknat)9 083 tkr


Villkor
28:30 ap.3 Bidrag till regionala museer i Skåne län

- Av anslagsposten får användas för statsbidrag för kulturmiljövård enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande regionala museer: Regionmuseet i Skåne, Kulturen i Lund och Malmö museer.

- I anslagsposten ingår 400 000 kronor för kostnader i samband med en anställning vid Kulturen i Lund.

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2003.

- Bidrag får lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas. Riksantikvarieämbetet skall fördela stödenheterna mellan de stödberättigade institutionerna efter samråd med Statens kulturråd och det regionala självstyrelseorganet. En utgångspunkt för fördelningen skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2003 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall erhållas.

- Riksantikvarieämbetet skall i samband med den första utbetalningen föreskriva att bidragsmottagaren till Riksantikvarieämbetet skall lämna fullständigt årsbokslut med revisionsberättelse samt en redogörelse för bidragets användning i verksamheten och övriga uppgifter som Riksantikvarieämbetet finner lämpliga för t.ex. statistiska ändamål. Riksantikvarieämbetet skall härvid samråda med Statens kulturråd.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:25 ap.15 595Allt0
28:25 ap.20264 tkr0
28:26 ap.112 147-0
28:26 ap.20-0
28:26 ap.301 337 tkr0
28:30 ap.30Inget0


2.1.4Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
28:26 ap.1100 000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Riksantikvarieämbetet bemyndigas att under 2004 besluta om bidrag som, inklusive tidigare åtaganden, medför utgifter på högst 100 000 000 kronor under 2005-2007.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Riksantikvarieämbetet85 00033 209
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 25 Datum: 2003-12-11
Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 186 502 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Riksantikvarieämbetet 28:25 ap.2 och 28:25 ap.1

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Avgiftsbelagd verksamhet
Arkeologisk uppdragsverksamhet10 0930110 000110 000010 093
Avgiftsintäkter0030 000030 00030 000
Summa10 0930140 000110 00030 00040 093
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Riksantikvarieämbetet får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av Riksantikvarieämbetet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.

- Riksantikvarieämbetet får mot avgift förmedla det arkeologiska dokumentations- och analysverktyget INTRASIS till andra myndigheter och enskilda, inom och utom landet. Inkomsterna disponeras av Riksantikvarieämbetet.

- Riksantikvarieämbetets verksamhet inom avdelningen för arkeologiska undersökningar skall utgöra ett separat verksamhets- och resultatområde som i sin helhet finansieras med avgiftsintäkter och andra intäkter avseende utförda uppdrag. Avgifternas storlek bestäms av Riksantikvarieämbetet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av myndigheten.

- Riksantikvarieämbetets ekonomiska resultat av verksamheten inom avdelningen för arkeologiska undersökningar skall särredovisas i årsredovisningen.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

- Riksantikvarieämbetet kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Riksantikvarieämbetet skall i årsredovisningen för 2003 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Jan Olof Andersson
Kopia till:

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket