Näringsdepartementet
RegeringsbeslutI 8

2004-05-19Elsäkerhetsverket
Box 1371
111 93 STOCKHOLMN2004/3988/ESB


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Elsäkerhetsverket

Riksdagen har beslutat om Elsäkerhetsverkets verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:122, prop. 2003/04:1, utg.omr. 06, bet. 2003/04:FöU1, rskr. 2003/04:98).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla för Elsäkerhetsverket och nedan angivet anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Elsäkerhetsverkets ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEnkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsynElsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet
TotalförsvarDet civila försvaretÅtgärder inom So Teknisk infrastruktur
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarÅtgärder inom So Teknisk infrastruktur


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Verket för näringslivsutveckling, Verket för innovationssystem, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Turistdelegationen, Sveriges geologiska undersökning, Bergstaten, Patentbesvärsrätten, Patent- och registreringsverket, Konkurrensverket, Elsäkerhetsverket, Rymdstyrelsen, Revisorsnämnden och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Övriga statliga aktörer är ALMI Företagspartner AB, Ingenjörsvetanskapsakademien, Sveriges Rese- och turistråd AB, AB Göta kanalbolag, Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB, Sveriges standardiseringsråd, Stiftelsen Industrifonden, Stiftelsen Innvoationscentrum, Stiftelsen fonden för svensk-norsk industriellt samarbete, Stiftelsen Svensk Industridesign och Teknikbrostiftelserna.


Verksamhetsområde Enkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.


Verksamhetsgren Elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet

Mål

Elsäkerhetsverkets mål inom verksamhetsgren Elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet är

· att förebygga av elektricitet orsakad skada på person och egendom samt störningar på radiokommunikation och näringsverksamhet inom området elektromagnetisk kompatibilitet(EMC).

· att svara för statliga insatser för att bygga upp, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk materiel samt medverka till en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet.

I anslutning till insatserna skall verket följa den internationella utvecklingen samt främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. I myndighetens arbete med EU-frågor ingår även avtal med tredje land som EU ingått, t.ex. s.k. MRA-avtal.

I verksamheten ingår informationsinsatser och upplysningsarbete i elsäkerhetsfrågor både till en bredare allmänhet och till fackmän. Elsäkerhetsverket skall hålla en hög servicenivå och därvid utnyttja den nya informationstekniken för att öka tillgängligheten till myndighetens verksamhet.


Återrapportering

Elsäkerhetsverket skall lämna en sammanfattande redovisning av tillståndet och utvecklingen inom elsäkerhetsområdet. Redovisningen skall innehålla en bedömning av effekterna av de statliga insatserna inom området. En redovisning av de åtgärder som Elsäkerhetsverket vidtagit inom IT-området som syftar till att öka tillgängligheten till verksamheten skall lämnas i årsredovisningen.


Mål föreskriftsarbete

Målet för föreskriftsarbetet är att utarbeta föreskrifter som är nödvändiga för att elsäkerheten och en tillfredsställande EMC-miljö skall upprätthållas utan att utgöra hinder för den tekniska utvecklingen eller för handeln med andra länder.


Återrapportering

Elsäkerhetsverket skall redovisa insatser och kostnader rörande genom-förande av EU:s regelverk och övriga föreskriftsprojekt. Resultatredovisningen i årsredovisningen skall utgå från nyckeltal för prestationer och produktivitet.


Mål standardiseringsarbete

Målet för standardiseringsarbetet är att bidra till utformningen av sådana standarder som är nödvändiga för att elsäkerheten och en tillfredsställande EMC-miljö skall upprätthållas utan att utgöra hinder för den tekniska utvecklingen eller för handeln med andra länder.


Återrapportering

Redovisningen skall innefatta Elsäkerhetsverkets insatser och kostnader rörande bevakning och deltagande i sådana standardiseringsgrupper vars arbete är av stor betydelse för elsäkerhetsnivån och för en god elektromagnetisk kompatibilitet. Resultatredovisningen i årsredovisningen skall utgå från nyckeltal för prestationer och produktivitet.


Mål tillsyn av elanläggningar

Målet för tillsynen på elanläggningsområdet är att föreskrifter om utförande, handhavande och skötsel följs samt att erfarenheter från tillsynsarbetet återförs till föreskrifts- och standardiseringsarbetet.


Återrapportering

Elsäkerhetsverket skall redovisa insatser, resultat och kostnader för fälttillsynen samt andra ärenden med anknytning till verkets föreskrifter. Resultatredovisningen i årsredovisningen skall utgå från nyckeltal för prestationer, produktivitet och styckkostnader.


Mål tillsyn av elprodukter

Målet för tillsynen på elproduktområdet är att föreskrifter om kontrollordning samt om utförande, handhavande och skötsel av elprodukter följs, samt att erfarenheter från tillsynsarbetet återförs till föreskrifts- och standardiseringsarbetet. Marknadskontrollen skall bidra till att säkerställa att tillverkare och importörer marknadsför säkra elprodukter samt, i de fall ej säkra elprodukter kommer ut på marknaden, åtgärder vidtas för att begränsa riskerna.


Återrapportering

Redovisningen skall innefatta verkets insatser, resultat och kostnader vad beträffar marknadskontrollen. Resultatredovisningen i årsredovisningen skall utgå från nyckeltal för prestationer, produktivitet och styckkostnader.


Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall enligt gällande försvarsbeslut kunna användas för följande huvudändamål:
- försvara Sverige mot väpnat angrepp,
- hävda vår territoriella integritet,
- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
- bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att:

  • värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,

  • bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

  • stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.


Verksamhetsgren Åtgärder inom So Teknisk infrastruktur

Mål

Verksamheten syftar till att åstadkomma en sådan robusthet och flexibilitet hos den tekniska infrastrukturen att samhällets väsentligaste behov vid ett väpnat angrepp kan tillgodoses.

Mål för Elsäkerhetsverket inom området Teknisk infrastruktur är att

- säkerställa att verksamheten inom elförsörjningen bedrivs så att under höjd beredskap och krig tillsyn utövas över reparationer och provisoriska åtgärder som framtvingas i elnät och nätanläggningar.


Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att
- minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och
- minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Verksamhetsgren Åtgärder inom So Teknisk infrastruktur

Mål

Verksamheten syftar till att åstadkomma en sådan robusthet och flexibilitet hos den tekniska infrastrukturen att samhällets väsentligaste behov kan tillgodoses vid allvarliga avsiktliga eller oavsiktliga störningar i fred såsom sabotage, terrorhandlingar eller allvarliga olyckor.

Mål för Elsäkerhetsverket inom området Teknisk infrastruktur är att

- säkerställa att verksamheten inom elförsörjningen bedrivs så att under svåra påfrestningar på samhället i fred tillsyn utövas över reparationer och provisoriska åtgärder som framtvingas i elnät och nätanläggningar.


Återrapportering

Elsäkerhetsverket skall redovisa en bedömning av förmågan såvitt avser verkets ansvarsområde i enlighet med förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap. Elsäkerhetsverket skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att myndighetens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Elsäkerhetsverket skall redovisa utfall i förhållande till beräknad budget för 2004 års avgiftsbelagda verksamhet, samt kommentera och förklara väsentliga avvikelser mellan budget och utfall.

Elsäkerhetsverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 -2007 för samtliga anslag/anslagsposter, inkl. äldre anslag, som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast den

- 20 januari 2004

- 8 mars 2004

- 5 maj 2004

- 9 augusti 2004

- 1 november 2004

Elsäkerhetsverkets verksamhet skall redovisas enligt följande indelning

Verksamhetsgren Elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet

- föreskriftsarbete

- standardiseringsarbete

- tillsyn av elanläggningar

- tillsyn av elprodukter

Verksamhetsgren Teknisk infrastruktur.

Elsäkerhetsverket skall göra en inventering av om och, om så är fallet, i vilken omfattning myndighetens verksamhet rör barn och där så behövs redovisa åtgärder för att utveckla och förbättra barnperspektivet i verksamheten.1.3Organisationsstyrning

Elsäkerhetsverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering Elsäkerhetsverket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetens-försörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Elsäkerhetsverket skall i årsredovisningen redovisa och kommentera intäkterna från elsäkerhetsavgifter och om det finns anledning till det föreslå förändringar i avgiftsnivån.

Elsäkerhetsverket skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt ett eventuellt bidrag kan medföra att NCO mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till regeringen (Försvarsdepartementet).2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:11Elsäkerhetsverket (Ramanslag)
Disponeras av Elsäkerhetsverket41 548 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:111 230Allt0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Elsäkerhetsverket3 5003 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: I18 Datum: 2003-12-18
Till Elsäkerhetsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 41 548 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Elsäkerhetsverket 38:11

2.3Avgifter och bidrag


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2004.

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)

Över-/

underskott t.o.m. 2002

Över-/

underskott 2003

Intäkter

2004

Kostnader 2004

Över-/

underskott 2004

Ackumulerat över-/under-skott, utgående 2004

Elsäkerhets-avgift

34 400

Behörighets-avgift

2 250

Nätöver-vakningsavgift

19 500

Elberedskaps-avgift

250 000

Ersättning för provade produkter

600

Summa

306 750

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)

Över-/

underskott t.o.m. 2002

Över-/

underskott 2003

Intäkter

2004

Kostnader 2004

Över-/

underskott 2004

Ackumulerat över-/under-skott, utgående 2004

Publikations-försäljning

1 000

1 500

800

700

Summa

1 000

1 500

800

700Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras med en elsäkerhetsavgift som tillförs inkomsttitel. Avgiftens storlek bestäms i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet.

Avgiftsinkomster från elsäkerhetsavgifter, nätövervakningsavgifter, elberedskapsavgifter, behörighetsavgifter, avgifter i samband med provning av produkter och viten skall redovisas mot inkomsttitel 2552: Övriga offentligrättsliga avgifter.

Ersättning får tas ut med stöd av 4 § avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket nämnda bestämmelse. Avgiftsinkomsterna beräknas till 1 500 000 kr och får disponeras av Elsäkerhetsverket.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras1 267 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Torgny Edvardsson
Kopia till:

Försvarsdepartementet/Civ
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statens energimyndighet
Riksdagen, näringsutskottet
N/BS
N/ADM