Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut14

2004-06-23Statens skolverk
Alströmergatan 12
106 20 STOCKHOLMU2004/2709/SV


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslagen 25:14 och 25:16

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 25:14 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning samt anslaget 25:16 Statligt stöd för utbildning av vuxna (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetår 2004 avseende anslagen 25:14 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning och 25:16 Statligt stöd för utbildning av vuxna beslutar regeringen att regleringsbrevet skall ha följande lydelse i nedan angivna delar.
1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:14Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk141 261 tkr
25:14 ap.1Statsbidrag till kompletterande utbildningar (Ram)133 341 tkr
25:14 ap.2Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (Ram)7 920 tkr
25:14 ap.4Särskilt stöd till vuxenutbildning (Ram)0 tkr

Disponeras av Myndigheten för skolutveckling16 404 tkr
25:14 ap.8Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet (Ram)11 404 tkr
25:14 ap.9Utveckling av svenskundervisning för invandrare och validering (Ram)5 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet637 tkr
25:14 ap.7Utvärdering av folkbildningen (Ram)637 tkr
25:14 ap.11Utredning om deltagande i folkbildning (Ram)0 tkr


Villkor
25:14 ap.1 Statsbidrag till kompletterande utbildningar

Bidrag betalas ut enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar. Ur anslagsposten får användas högst 1 000 000 kronor för extra statsbidrag till kompletterande utbildningar enligt beslut av Statens skolverk i varje särskilt fall.25:14 ap.2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Statens skolverket skall, utan rekvisition, göra följande utbetalningar för utbildningar med särskild inriktning. Utbetalning skall ske till Nordiska Scenografiskolan i Skellefteå och till Svenska hemslöjdsföreningarnas riksomfattande kursverksamhet under månaderna mars och oktober 2004 med hälften av bidraget vid varje tillfälle. Medlen till Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk utges som bidrag för verksamheten och skall avse utbildning. Bidraget utbetalas med en tolftedel per månad.

  1. Nordiska Scenografiskolan i Skellefteå, 1 065 000 kronor

  2. Svenska hemslöjdsföreningarnas riksomfattande kursverksamhet, 415 000 kronor

  3. Samernas utbildningscentrum, 6 440 000 kronor25:14 ap.4 Särskilt stöd till vuxenutbildning

Av utgående anslagssparande på denna anslagspost från budgetåret 2003 får 8 000 000 kronor disponeras av myndigheten år 2004. Övrigt anslagssparande skall prövas enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189).

Statens skolverk får använda högst 4 000 000 kronor för utveckling av ett nationellt IT-stöd för enskilda, lärare och vägledare med information om utbildning och yrken. Övriga medel på anslagsposten disponeras av Statens skolverk efter särskilt beslut av regeringen.25:14 ap.7 Utvärdering av folkbildningen

Från anslagsposten finansieras den statliga utvärderingen av folkbildningen (dir. 2001:74).25:14 ap.8 Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet

Från anslagsposten finansieras insatser för försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet.

Myndigheten för skolutveckling skall mot rekvisition utbetala 3 109 000 kronor till Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping AB för uppbyggnad av ett kompetenscentrum för vuxnas lärande.

Resterande del av anslagsposten disponeras av Myndigheten för skolutveckling efter särskilt beslut av regeringen.25:14 ap.9 Utveckling av svenskundervisning för invandrare och validering

Regeringen kommer senare att meddela bestämmelser om användningen av dessa medel. Med undantag från 11 § anslagsförordningen (1996:1189) får eventuellt anslagssparande från 2003 disponeras under 2004.25:14 ap.11 Utredning om deltagande i folkbildning

Från anslagsposten finansieras Utredning om deltagande i folkbildning (dir. 2003:6).25:16Statligt stöd för utbildning av vuxna (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk1 777 401 tkr
25:16 ap.1Statligt stöd för utbildning för vuxna (Ram)1 777 401 tkr

Disponeras av Myndigheten för skolutveckling8 128 tkr
25:16 ap.3Bidrag för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda (Ram)8 128 tkr


Villkor
25:16 ap.3 Bidrag för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Bidrag utbetalas enligt förordningen (2002:82) om statligt stöd för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:14 ap.101 750 tkr0
25:14 ap.203 %0
25:14 ap.408 000 tkr0
25:14 ap.703 %0
25:14 ap.80Inget0
25:14 ap.90Allt0
25:14 ap.110Allt0
25:16 ap.153 322476 707 tkr0
25:16 ap.30Inget0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
25:14 ap.325:14 ap.8100 %
25:14 ap.525:14 ap.9100 %
25:14 ap.625:14 ap.4100 %
25:14 ap.1025:14 ap.8100 %
25:14 ap.1125:14 ap.7106 tkr
25:16 ap.225:16 ap.3100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Robert Modlitba
Likalydande till:

Myndigheten för skolutveckling

Kopia till:

Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Centrala studiestödsnämnden
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Nordiska Scenografiskolan i Skellefteå
Svenska hemslöjdsföreningarnas riksomfattande kursverksamhet
Samernas utbildningscentrum