Kulturdepartementet
Regeringsbeslut

2004-04-15Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMKu2004/685/Kr (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslagen 27:2, 28:5, 28:12, 28:13, 28:27, 28:29, 28:31, 28:35 och 28:36

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel för nedanstående verksamheter (prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).

Med ändring av regleringsbrev för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla för anslaget 28:35 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

27:2Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet20 272 tkr
27:2 ap.1Teracom AB för utsändningskostnader m.m. (Obetecknat)3 905 tkr
27:2 ap.2Sveriges Television AB för överföring av programkanal m.m. (Obetecknat)10 220 tkr
27:2 ap.3com hem AB för tekniska kostnader (Obetecknat)1 688 tkr
27:2 ap.4Bidrag till Sverigfinska Riksförbundet för sändningsverksamhet (Obetecknat)4 459 tkr


Villkor
27:2 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland

Kammarkollegiet får göra utbetalningar från anslaget under förutsättning att Teracom AB, Sveriges Television AB, com hem AB och Sverigefinska Riksförbundet accepterar följande villkor.

Anslagsposterna 1, 2 och 3:

-Kammarkollegiet betalar ut medlen efter rekvisition under anslagsposterna 1, 2 och 3 till Teracom AB, Sveriges Television AB och com hem AB.

-Av medlen under anslagsposterna 1, 2 och 3 får högst 25, 50 och 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2004.

Teracom AB, Sveriges Television AB respektive com hem AB skall senast den 1 mars 2004 till Kulturdepartementet lämna en redogörelse för verksamheten och bidragets användning under budgetåret 2003 samt budgetunderlag för 2005. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande budgetåren. För verksamheten 2004 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2005.27:2 ap.4 Bidrag till Sverigfinska Riksförbundet för sändningsverksamhet

- Kammarkollegiet betalar ut bidraget efter rekvisition från Sverigefinska Riksförbundet.

- Sverigefinska Riksförbundet skall senast den 1 mars 2004 till Kulturdepartementet lämna en redogörelse för verksamheten och bidragets användning under budgetåret 2003 samt budgetunderlag för bidraget 2005. Budgetunderlaget skall innehålla Sverigefinska Riksförbundets förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande budgetåren. För verksamheten år 2004 ska redogörelse lämnas senast den 1 mars 2005.28:5Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus och Svenska rikskonserter (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet850 974 tkr
28:5 ap.1Operan (Obetecknat)327 780 tkr
28:5 ap.2Dramaten (Obetecknat)188 899 tkr
28:5 ap.3Riksteatern (Obetecknat)247 004 tkr
28:5 ap.4Svenska rikskonserter (Obetecknat)66 527 tkr
28:5 ap.5Dansens hus (Obetecknat)20 764 tkr


Villkor
28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus och Svenska rikskonserter

Av anslaget skall Kammarkollegiet den 22 varje månad betala ut en tolftedel till respektive bidragsmottagare. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagarna på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

För anslaget skall i övrigt gälla följande villkor. Kammarkollegiet skall i samband med den första utbetalningen erinra bidragsmottagarna om villkoren samt om de mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 11 december 2003.

Anslagsposterna 1-5:

Bidragsmottagarna kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom statsbidraget och intäkter av biljettförsäljning, gager m.m. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen beslutat om.

Återrapportering

Bidragsmottagarna skall i årsredovisningen för 2004 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsorsmedel,
- andel bidrag respektive andel sponsorsmedel av den totala intäkten.28:5 ap.1 Operan

- Pensionspremier skall betalas enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

- För Operans arkivhandlingar skall - enligt vad Riksarkivet efter samråd med Operan bestämmer - i tillämpliga delar gälla föreskrifter som svarar mot vad som gäller för myndigheter enligt arkivlagen (1990:782).28:5 ap.2 Dramaten

- Pensionspremier skall betalas enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

- För Dramatens arkivhandlingar skall - enligt vad Riksarkivet efter samråd med Dramaten bestämmer - i tillämpliga delar gälla föreskrifter som svarar mot vad som gäller för myndigheter enligt arkivlagen (1990:782).28:5 ap.3 Riksteatern

- Av anslagsposten utgör minst 8 000 000 kronor bidrag till verksamheten vid Södra Teatern i Stockholm.

- Pensionspremier skall betalas enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

- För Riksteaterns arkivhandlingar skall - enligt vad Riksarkivet efter samråd med Riksteatern bestämmer - i tillämpliga delar gälla föreskrifter som svarar mot vad som gäller för myndigheter enligt arkivlagen (1990:782).

- Riksteaterns kongress utser revisorer.28:5 ap.4 Svenska rikskonserter

- Pensionspremier skall betalas enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.28:12Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet15 273 tkr
28:12 ap.1Utgivning av Nyhetstidningen 8 SIDOR (Obetecknat)6 926 tkr
28:12 ap.2Utgivning av lättläst litteratur (Obetecknat)8 347 tkr


Villkor
28:12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur

Medlen skall av Kammarkollegiet betalas ut till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst). Av anslagsbeloppet får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2004.28:13Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet5 549 tkr
28:13 ap.1Bidrag till Svenska språknämnden (Obetecknat)4 272 tkr
28:13 ap.2Bidrag till Sverigefinska språknämnden (Obetecknat)1 277 tkr


Villkor
28:13 Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden

Anslaget skall av Kammarkollegiet betalas ut till Svenska språknämnden resp. Sverigefinska språknämnden efter rekvisition, dock får högst 25, 50 resp. 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli resp. den 1 oktober 2004.

Kammarkollegiet skall i samband med den första utbetalningen erinra nämnden om villkor och återrapporteringskrav.

Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden skall till Kulturdepartementet lämna en redogörelse för verksamheten och hur medlen har använts budgetåret 2003 samt för 2005 lämna ett budgetunderlag senast den 1 mars 2004. Redogörelsen skall innehålla analys om utvecklingen på respektive område samt förslag till finansiering för verksamheten de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2004 skall Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden lämna en redogörelse senast den 1 mars 2005.

Språknämnderna skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för år 2003 respektive år 2004 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar de lämnar.28:27Kyrkoantikvarisk ersättning (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet150 000 tkr


Villkor
28:27 Kyrkoantikvarisk ersättning

Medlen betalas ut engångsvis, efter rekvisition, till Svenska kyrkan som har att fördela medlen i enlighet med 4 kap. 16 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Svenska kyrkan skall senast den 1 april 2004 till regeringen (Kulturdepartementet) lämna en redovisning för medlens användning. För verksamheten 2004 skall Svenska kyrkan lämna en redovisning av medlens användning senast den 1 april 2005. Ytterligare krav på redovisning framgår av den överenskommelse i frågor som rör de kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan som träffats mellan staten och Svenska kyrkan (dnr Ku2000/470/Ka och Ku2002/2531/Ka).

Kammarkollegiet skall i samband med utbetalningen erinra Svenska kyrkan om villkor och återrapporteringskrav.28:29Centrala museer: Stiftelser (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet206 247 tkr
28:29 ap.1Stiftelsen Nordiska museet (Obetecknat)97 613 tkr
28:29 ap.2Stiftelsen Skansen (Obetecknat)52 394 tkr
28:29 ap.3Stiftelsen Tekniska museet (Obetecknat)43 056 tkr
28:29 ap.4Stiftelsen Arbetets museum (Obetecknat)13 184 tkr


Villkor
28:29 Centrala museer: Stiftelser

Det åligger Nordiska museet, Skansen, Tekniska museet och Arbetets museum att genom utlåning av museiföremål eller på annat sätt medverka i Riksutställningars verksamhet, om inte särskilda skäl föranleder annat.28:29 ap.1 Stiftelsen Nordiska museet

- Kammarkollegiet skall av anslagsbeloppet 97 613 000 kronor utbetala en tolftedel den 22 varje månad till Stiftelsen Nordiska museet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

- Av anslagsposten skall 7 160 000 kronor användas till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat.

- Av anslagsposten skall 2 700 000 kronor användas för verksamheten vid Julita gård.

- Av anslagsposten skall minst 500 000 kronor användas till verksamheten vid Fotosekretariatet.

Avgifter och bidrag

Julita gård utgör ett separat resultat- och verksamhetsområde inom Stiftelsen Nordiska museet.

Verksamheten finansieras med ett driftsbidrag på 2 700 000 kronor samt med externa inkomster och avgifter som beräknas till 2 500 000 kronor för 2003. Inkomsterna disponeras av Nordiska museet. Intäkter och kostnader skall särredovisas i resultaträkningen.

Överskott skall tillföras en reservfond för Julita som skall göras räntebärande. Utnyttjande av reservfonden skall beslutas av nämnden.

Resultat av verksamheten inklusive fonder vid Julita gård skall särredovisas i årsredovisningen. Julita skall särredovisas i en resultaträkning.28:29 ap.2 Stiftelsen Skansen

- Kammarkollegiet skall av anslagsbeloppet 52 394 000 kronor utbetala en tolftedel den 22 varje månad till Stiftelsen Skansen. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.28:29 ap.3 Stiftelsen Tekniska museet

- Kammarkollegiet skall av anslagsbeloppet 43 056 000 kronor utbetala en tolftedel den 22 varje månad till Stiftelsen Tekniska museet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

- Av anslagsposten skall 4 206 000 kronor användas till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat.

- I anslagsposten ingår medel för hyres-, drifts- och underhållskostnader för samtliga de byggnader och tillhörande markområden på Norra Djurgården som utnyttjas av Tekniska museet.28:29 ap.4 Stiftelsen Arbetets museum

- Kammarkollegiet skall av anslagsbeloppet 13 184 000 kronor utbetala en tolftedel den 22 varje månad till Stiftelsen Arbetets museum. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

- Av anslagsposten skall 1 000 000 kronor användas för att stärka samarbetet med och stödet till arbetslivsmuseer.28:31Bidrag till vissa museer (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet50 021 tkr
28:31 ap.1Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet (Obetecknat)8 902 tkr
28:31 ap.2Stiftelsen Drottningsholms teatermuseum (Obetecknat)6 952 tkr
28:31 ap.3Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem (Obetecknat)2 238 tkr
28:31 ap.4Stiftelsen Thielska galleriet (Obetecknat)2 632 tkr
28:31 ap.5Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (Obetecknat)13 835 tkr
28:31 ap.6Nobelmuseet (Obetecknat)5 000 tkr
28:31 ap.7Föreningen Svensk Form (Obetecknat)5 250 tkr
28:31 ap.8Röhsska museet (Obetecknat)1 012 tkr
28:31 ap.9Stiftelsen Rooseum (Obetecknat)2 050 tkr
28:31 ap.10Stiftelsen Strindbergsmuseet (Obetecknat)587 tkr
28:31 ap.11Stiftelsen Judiska museet (Obetecknat)608 tkr
28:31 ap.12Bildmuseet (Obetecknat)750 tkr
28:31 ap.13Zornsamlingarna (Obetecknat)205 tkr


Villkor
28:31 Bidrag till vissa museer

För anslagsposterna skall gälla följande villkor för statens bidrag.

- Av anslagsposterna 1-7 skall Kammarkollegiet utbetala en tolftedel den 22 i varje månad till respektive institution. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

- Av anslagsposterna 8,10-13 får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2004.28:31 ap.4 Stiftelsen Thielska galleriet

Thielska galleriet skall lämna en redogörelse för användningen av bidraget till regeringen samt till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde.28:31 ap.5 Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna skall använda 4 383 000 kronor för satsningen Kulturarvs-IT. Medlen skall användas till löner för arbetsledare.28:31 ap.9 Stiftelsen Rooseum

Kammarkollegiet skall betala ut hela bidraget före den 1 april 2004.28:31 ap.13 Zornsamlingarna

Anslagsposten till Zornsamlingarna får användas till fastighetsunderhåll.28:35Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet80 tkr
28:35 ap.1Utställningsgarantier (Ram)10 tkr
28:35 ap.2Inköp av vissa kulturföremål (Ram)70 tkr


Villkor
28:35 ap.1 Utställningsgarantier

- Den som anordnar en tillfällig utställning som skall visas i Sverige kan under vissa förutsättningar få en statlig utställningsgaranti, se förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier. Utställningsgaranti får även lämnas för svenska kulturmanifestationer utomlands. Statliga utställningsgarantier administreras av Statens kulturråd.28:35 ap.2 Inköp av vissa kulturföremål

- Anslaget får användas för inköp av kulturföremål som har sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de införlivas med offentliga samlingar. Beslut meddelas av regeringen efter förslag av vederbörande myndigheter.28:36Filmstöd (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet230 510 tkr
28:36 ap.1Stöd till svensk filmproduktion m.m. (Ram)225 510 tkr
28:36 ap.2Stöd till filmarkiv i Grängesberg (Ram)5 000 tkr


Villkor
28:36 ap.1 Stöd till svensk filmproduktion m.m.

För anslagsposten skall följande villkor gälla. Kammarkollegiet skall betala ut medlen till Svenska Filminstitutet. I samband med utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra Svenska Filminstitutet om villkoren.

Kammarkollegiet får göra utbetalningar från anslaget under förutsättning att Svenska Filminstitutet accepterar villkoren samt de mål och återrapporteringskrav som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 11 december 2003.

Anslaget skall användas i enlighet med 2000 års filmavtal samt propositionen Ny svensk filmpolitik (prop. 1998/99:131) samt i enlighet med det avtal om ändring av 2000 års filmavtal som godkänts av regeringen den 5 december 2002.

Av de medel som används till stöd till verksamhet vid regionala resurscentrum för film och video skall Svenska Filminstitutet besluta om fördelningen av stöd till följande regionala resurscentrum för film och video: Film i Dalarna, Film i Skåne, Film i Värmland, Film i Väst, Film i Västerbotten, Film i Västernorrland, Filmpool Jämtland, Filmpool Nord, Reaktor Sydost, Film i Halland, Film på Gotland, Film i Västmanland, Film i Sörmland, Film i Uppland, Film i Örebro län, Film Stockholm, Film i Gävleborg, Film i Jönköpings län samt Film i Öst.

Stödet till regionala resurscentrum för film och video skall främst användas för verksamheter på filmområdet av och för barn och ungdom. Stödet kan bl.a. användas för stöd, utveckling och samordning av kommunernas arbete med skolbio och videoverkstäder liksom för kompetensutveckling av lärare och annan personal. Stödet kan även användas för andra verksamheter på det filmkulturella området, såsom åtgärder för att främja spridning och visning av kvalitetsfilm eller till s.k. plantskolor för unga filmare inom film och video. I viss begränsad utsträckning kan stödet därutöver användas för produktion och distribution av kort- och dokumentärfilm. Filminstitutet skall vid stödfördelningen beakta filmmediets tekniska utveckling mot t.ex. multimedieteknik samt främja kvaliteten i arbetet med rörliga bilder i berörda verksamheter.

Av de medel som används för stöd till verksamhet vid regionala filmproduktionscentrum skall Svenska Filminstitutet besluta om fördelningen av stöd till följande regionala filmproduktionscentrum: Film i Väst, Filmpool Nord och Film i Skåne.28:36 ap.2 Stöd till filmarkiv i Grängesberg

Anslagsposten skall användas för verksamhet vid filmarkivet i Grängesberg. Medlen omfattas inte av 2000 års filmavtal.

Kammarkollegiet skall efter rekvisition betala ut medlen till Svenska Filminstitutet.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Budgetår 2002

28:11Stöd till bokhandeln (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet0 tkr2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
27:2 ap.10Inget0
27:2 ap.20Inget0
27:2 ap.30Inget0
27:2 ap.40Inget0
28:5 ap.10Inget0
28:5 ap.20Inget0
28:5 ap.30Inget0
28:5 ap.40Inget0
28:5 ap.50Inget0
28:11 (2002)0-0
28:12 ap.10Inget0
28:12 ap.20Inget0
28:13 ap.10Inget0
28:13 ap.20Inget0
28:270-0
28:29 ap.10Inget0
28:29 ap.20Inget0
28:29 ap.30Inget0
28:29 ap.40Inget0
28:31 ap.10Inget0
28:31 ap.20Inget0
28:31 ap.30Inget0
28:31 ap.40Inget0
28:31 ap.50Inget0
28:31 ap.60Inget0
28:31 ap.70Inget0
28:31 ap.80Inget0
28:31 ap.90Inget0
28:31 ap.100Inget0
28:31 ap.110Inget0
28:31 ap.120Inget0
28:31 ap.130Inget0
28:35 ap.10-0
28:35 ap.20-0
28:36 ap.10-0
28:36 ap.20-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
28:11 ap.1 (2002)28:11 (2002)100 %
28:11 ap.2 (2002)28:11 (2002)100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Jan Olof Andersson
Kopia till:

Riksdagens kulturutskott
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksantikvarieämbetet
Statens kulturråd
Riksteatern
Svenska rikskonserter
Stiftelsen Dansens Hus
Operan AB
Dramatiska teatern AB
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, Centrum för lättläst
Svenska språknämnden
Sverigefinska språknämnden
Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska
Sverigefinska Riksförbundet
Svenska kyrkan
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Tekniska museet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Arbetets museum
Stiftelsen Dansmuseifonden
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum
Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
Stiftelsen Thielska galleriet
Zornsamlingarna
BildMuseet
Röhsska museet
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Judiska museet
Stiftelsen Rooseum
Stiftelsen Strindbergsmuseet
Föreningen Svensk Form
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Film i Dalarna
Film i Halland
Film i Skåne
Film i Sörmland
Film i Uppland
Film i Värmland
Film i Väst
Film i Västerbotten
Film i Västernorrland
Film i Västmanland
Film i Örebro
Filmpool Jämtland
Filmpool Nord
Film på Gotland
Film Stockholm
Reaktor Sydost
Film i Gävleborg
Film i Jönköpings län
Film i Öst
Stiftelsen Filmform
Teracom AB
Sveriges Television AB
com hem AB