Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut6

2004-04-15Regionala etikprövningsnämnderU2004/1607/F


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Regionala etikprövningsnämnder

Riksdagen har beslutat om regionala etikprövningsnämnders verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 avseende anslaget 26:10 Regionala etikprövningsnämnder beslutar regeringen att regleringsbrevet skall ha följande lydelse i nedan angivna delar.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikEtikprövningsverksamhetEtikprövningsverksamhet


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.


Verksamhetsområde Etikprövningsverksamhet

Mål 1

Säkerställa att etikprövning genomförs med hög kvalitet och under beaktande av medborgarnas intresse. Prövningen skall genomföras så att säkerheten tryggas för såväl forskningspersoner som forskningshuvudmän samt genomföras på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.


Återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd skall redovisa en samlad bedömning av hur den, inom sitt respektive geografiska upptagningsområde, har bidragit till måluppfyllelse inom verksamhetsområdet.

Myndigheter som skall bidra till målet är Centrala etikprövningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna.


Verksamhetsgren Etikprövningsverksamhet

Mål 1

Att genomföra en effektiv och rättssäker etikprövning.


Återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd skall redovisa

- antal inkomna och avgjorda ärenden,

- genomsnittligt antal ärenden per månad,

- genomsnittlig handläggningstid,

- antal ärenden som överlämnats eller överklagats till Centrala etikprövningsnämnden.

Vidare skall återrapporteringen vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 i förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

Övrig återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd skall redovisa

- kostnader för nämndens kansli och drift,

- genomsnittlig handläggningskostnad per ansökan,

- antal sammanträden, uppdelat på olika avdelningar inom nämnden.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag

Varje regional etikprövningsnämnd skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 och 2005 för anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 20 januari 2004

- den 8 mars 2004

- den 5 maj 2004

- den 9 augusti 2004

- den 1 november 20042Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:10Regionala etikprövningsnämnder (Ramanslag)
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg6 700 tkr
26:10 ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (Ram)6 700 tkr

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping3 900 tkr
26:10 ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (Ram)3 900 tkr

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Lund6 700 tkr
26:10 ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund (Ram)6 700 tkr

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm12 100 tkr
26:10 ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (Ram)12 100 tkr

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå3 900 tkr
26:10 ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (Ram)3 900 tkr

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala6 700 tkr
26:10 ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (Ram)6 700 tkr


Villkor
26:10 ap.1 Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Medlen skall användas i enlighet med förordningen (2003:616) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder.26:10 ap.2 Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Medlen skall användas i enlighet med förordningen (2003:616) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder.26:10 ap.3 Regionala etikprövningsnämnden i Lund

Medlen skall användas i enlighet med förordningen (2003:616) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder.26:10 ap.4 Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm

Medlen skall användas i enlighet med förordningen (2003:616) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder.26:10 ap.5 Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

Medlen skall användas i enlighet med förordningen (2003:616) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder.26:10 ap.6 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

Medlen skall användas i enlighet med förordningen (2003:616) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:10 ap.12013 %0
26:10 ap.21173 %0
26:10 ap.32013 %0
26:10 ap.43633 %0
26:10 ap.51173 %0
26:10 ap.62013 %0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Regionala etikprövningsnämnder6 000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Räntekontokrediten fördelas på de regionala etikprövningsnämnderna enligt nedanstående tabell:

Reg etikprövn nämnden i:

Göteborg

Linköping

Lund

Stockholm

Umeå

Uppsala

Räntekontokredit (15 % av till-
delat anslag):

1 005

585

1 005

1 815

585

1 005


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 30 Datum: 2003-12-18
Till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 6 700 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Regionala etikprövningsnämnder 26:10 ap.1
Utbetalningsdatum
2004-01-021 675
2004-04-011 675
2004-07-011 675
2004-10-011 675
Belopp angivna i tkr
Till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 6 700 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Regionala etikprövningsnämnder 26:10 ap.3
Utbetalningsdatum
2004-01-021 675
2004-04-011 675
2004-07-011 675
2004-10-011 675
Belopp angivna i tkr
Till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 3 900 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Regionala etikprövningsnämnder 26:10 ap.2
Utbetalningsdatum
2004-01-02975
2004-04-01975
2004-07-01975
2004-10-01975
Belopp angivna i tkr
Till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 12 100 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Regionala etikprövningsnämnder 26:10 ap.4
Utbetalningsdatum
2004-01-023 025
2004-04-013 025
2004-07-013 025
2004-10-013 025
Belopp angivna i tkr
Till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 3 900 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Regionala etikprövningsnämnder 26:10 ap.5
Utbetalningsdatum
2004-01-02975
2004-04-01975
2004-07-01975
2004-10-01975
Belopp angivna i tkr
Till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 6 700 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Regionala etikprövningsnämnder 26:10 ap.6
Utbetalningsdatum
2004-01-021 675
2004-04-011 675
2004-07-011 675
2004-10-011 675
Belopp angivna i tkr

2.3Avgifter och bidrag


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Avgiftsfinansierad verksamhet
Regionala etikprövningsnämnder25590040 00040 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Avgiftsfinansierad verksamhet
Regionala etikprövningsnämnder

De regionala etikprövningnämndernas verksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifterna skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

Avgifter får tas ut i enlighet med förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor och förordningen (2003:616) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder.

Avgiftsinkomsterna redovisas mot inkomsttitel 2559 Avgifter för etikprövning av forskning.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Regionala etikprövningsnämnderna undantas från kravet att lämna delårsrapport och finansieringsanalys enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Varje regional etikprövningsnämnd skall i samband med redovisning av utgiftsprognos, senast den 9 augusti 2004, till regeringen inlämna en kostnads- och intäktsredovisning samt en redovisning av antal inkomna ärenden och antal sammanträden.

Myndigheterna skall, med undantag av 1 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, upprätta och till regeringen lämna gemensam årsredovisning och gemensamt budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Thomas Östros
Ann-Sofie Hollsten-Yamamoto
Kopia till:

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Karolinska institutet
Uppsala universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet