Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut7

2004-04-15Myndigheten för skolutveckling
Karlbergsvägen 77-81
11335 STOCKHOLMU2004/1704/S


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Myndigheten för skolutveckling

Riksdagen har beslutat om verksamheten för Myndigheten för skolutveckling för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 avseende Myndigheten för skolutveckling beslutar regeringen att regleringsbrevet skall ha följande lydelse i nedan angivna delar.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgUtvecklingsstöd
Barn- och ungdomsutbildningUtvecklingsstöd
Vuxnas lärandeUtvecklingsstöd


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål

Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård och ansvar för barn.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Sameskolstyrelsen, Statens skolverk och Specialpedagogiska institutet.


Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Utvecklingsstöd

Mål 1

Myndigheten för skolutveckling skall bidra till ökad måluppfyllelse genom generella utvecklingsinsatser inom främst följande nationellt prioriterade områden:

- förskolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet i segregerade områden,

- kvalitet i det pedagogiska arbetet.


Återrapportering

1a. Redovisa omfattning och inriktning samt bedöma effekter av de generella utvecklingsinsatserna. Redovisningen skall särskilt avse insatser inom de nationellt prioriterade områdena.

1b. Redovisa myndighetens utvecklingsinsatser utifrån läroplanens mål bl.a. avseende barns identitetsutveckling samt grundläggande matematik- och språkutveckling.

1c. Redovisa hur myndigheten arbetar med att tillvarata och sprida kunskap och forskningsresultat inom sitt ansvarsområde.

1d. Redovisa omfattning och inriktning samt bedöma effekter av den statliga rektorsutbildningen. Redovisningen skall bl.a. avse hur många rektorer och andra befattningshavare med motsvarande befattning inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen som under budgetåret deltagit i den statliga rektorsutbildningen samt hur många som står i kö till utbildningen.


Mål 2

Myndigheten för skolutveckling skall genom riktat utvecklingsstöd bidra till ökad måluppfyllelse samt till kvalitet och likvärdighet i verksamheterna.


Återrapportering

2a. Redovisa omfattning och inriktning samt bedöma effekter av det riktade stödet.

2b. Redovisa myndighetens urval av huvudmän och lokala enheter för det riktade stödet samt på vilka grunder urvalet har skett.


Mål 3

Myndigheten för skolutveckling skall i det internationella arbetet prioritera insatser som är strategiska för ökad måluppfyllelse.


Återrapportering

3. Redovisa omfattning och inriktning samt bedöma effekter av myndighetens internationella arbete.


Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål

Öka andelen elever som når målen för utbildningen.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Sameskolstyrelsen och Svenska institutet.


Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Utvecklingsstöd

Mål 1

Myndigheten för skolutveckling skall bidra till ökad måluppfyllelse genom generella utvecklingsinsatser inom främst följande nationellt prioriterade områden:

- utbildningsvillkor för barn och ungdomar i segregerade områden,

- basfärdigheter och

- jämställdhet.


Återrapportering

1a. Redovisa omfattning och inriktning samt bedöma effekter av de generella utvecklingsinsatserna. Redovisningen skall särskilt avse insatser inom de nationellt prioriterade områdena. Myndigheten skall så långt möjligt redovisa hur insatser fördelats mellan grundskola och gymnasieskola.

1b. Redovisa myndighetens utvecklingsinsatser vad gäller matematik, språk-, läs- och skrivutveckling samt skolbibliotekens pedagogiska roll.

1c. Redovisa hur myndigheten arbetar med att tillvarata och sprida kunskap och forskningsresultat inom sitt ansvarsområde.

1d. Redovisa omfattning och inriktning samt bedöma effekter av den statliga rektorsutbildningen. Redovisningen skall bl.a. avse hur många rektorer som under budgetåret deltagit i den statliga rektorsutbildningen samt hur många som står i kö till utbildningen.


Mål 2

Myndigheten för skolutveckling skall genom riktat utvecklingsstöd bidra till ökad måluppfyllelse och till likvärdighet i utbildningen.


Återrapportering

2a. Redovisa omfattning och inriktning samt bedöma effekter av det riktade stödet.

2b. Redovisa myndighetens urval av huvudmän och lokala enheter för det riktade stödet samt på vilka grunder urvalet har skett.


Mål 3

Myndigheten för skolutveckling skall i det internationella arbetet prioritera insatser som är strategiska för ökad måluppfyllelse.


Återrapportering

3. Redovisa omfattning, inriktning och effekter av myndighetens internationella arbete.


Verksamhetsområde Vuxnas lärande

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Specialpedagogiska institutet och Statens institut för särskilt utbildningsstöd.


Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Utvecklingsstöd

Mål 1

Myndigheten för skolutveckling skall bidra till ökad måluppfyllelse genom generella utvecklingsinsatser inom främst följande nationellt prioriterat område:

- vuxna med kort eller ofullständig utbildning.


Återrapportering

1a. Redovisa omfattning och inriktning samt bedöma effekter av de generella utvecklingsinsatserna. Redovisningen skall särskilt avse insatser inom det nationellt prioriterade området.

1b. Redovisa myndighetens utvecklingsinsatser vad gäller specialpedagogik för vuxna.

1c. Redovisa hur myndigheten arbetar med att tillvarata och sprida kunskap och forskningsresultat inom sitt ansvarsområde.

1d. Redovisa omfattning och inriktning samt bedöma effekter av den statliga rektorsutbildningen. Redovisningen skall bl.a. avse hur många rektorer som under budgetåret deltagit i den statliga rektorsutbildningen samt hur många som står i kö till utbildningen.


Mål 2

Myndigheten för skolutveckling skall genom riktat utvecklingsstöd bidra till ökad måluppfyllelse och till likvärdighet i utbildningen.


Återrapportering

2a. Redovisa omfattning, inriktning och effekter av det riktade stödet.

2b. Redovisa myndighetens urval av huvudmän och lokala enheter för det riktade stödet samt på vilka grunder urvalet har skett.


Mål 3

Myndigheten för skolutveckling skall i det internationella arbetet prioritera insatser som är strategiska för ökad måluppfyllelse.


Återrapportering

3. Redovisa omfattning och inriktning samt bedöma effekter av myndighetens internationella arbete.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Senast den 1 november 2004 redovisa en analys av vilka områden och åtgärder som bör prioriteras i myndighetens arbete med utvecklingsstöd i syfte att öka måluppfyllelsen inom respektive verksamhetsområde.

2. Redovisa omfattning och inriktning samt bedöma effekter av myndighetens arbete med att utveckla och sprida kunskap om metoder för att utveckla förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

3. Redovisa omfattning och inriktning samt bedöma effekter av myndighetens insatser för att stödja kommuners och skolors arbete mot kränkande behandling samt med normer och demokratifostran. Redovisningen skall särskilt avse utvecklingsinsatser mot kränkande behandling liksom insatser för att betona alla människors lika värde samt jämställdhet mellan pojkar och flickor/män och kvinnor.

4. Redovisa omfattning och inriktning samt bedöma effekter av myndighetens arbete med att främja utvecklingen och användningen av IT i förskola, skola och vuxenutbildning.

5. Redovisa på vilket sätt myndigheten i samverkan med bl.a. Arbetsmarknadsverket, Integrationsverket, Migrationsverket och Svenska kommunförbundet, har medverkat till att utveckla introduktionen för flyktingar och andra invandrare. Myndigheten skall vidare redovisa hur samverkan sker lokalt och regionalt för att bättre anpassa svenskundervisningen för invandrare efter deltagarnas behov.

6. Redovisa myndighetens insatser inom området hållbar utveckling.

7. Redovisa vilka insatser myndigheten vidtar inom sitt ansvarsområde, som bidrar till att de handikappolitiska målen kan nås.

8. Redovisa vilka insatser myndigheten vidtar inom sitt ansvarsområde, som bidrar till att nå de övergripande folkhälsomålet och i relevanta delar målen för de elva målområdena. Redovisningen skall ske till Socialdepartementet och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 augusti 2004.

9. Redovisa vilka insatser myndigheten har vidtagit för att, inom ramen för arbetet med utbildningsvillkor för barn och ungdomar i segregerade områden, förbättra skolsituationen för elever som tillhör de nationella minoriteterna.

10. Redovisa det samrådsförfarande som ägt rum under året mellan myndigheten och representanter för de nationella minoriteterna i utbildningsfrågor som direkt berör dessa grupper.

11. Redovisa hur anvisade medel på anslaget 25:3 Utveckling av skolväsende och barnomsorg, anslagsposterna 6 och 7, har använts för olika ändamål. Redovisningen skall även fördelas på kostnadsslag. Härvid skall framgå löner och administrativa kostnader för egen verksamhet samt bidrag till kommuner och andra organisationer.

12. Årligen begära in och granska redovisningar från de organisationer eller enskilda som får bidrag från de anslagsposter som myndigheten disponerar ur anslaget 25:3.

13. Redovisa hur medel använts för finansieringen av doktorander och vissa forskningsprojekt.

14. Senast den 31 augusti 2004 redovisa en årsrapport avseende projektet Attraktiv skola.1.3Organisationsstyrning
Mål 1

Myndighetens arbete och organisation skall karaktäriseras av ett flexibelt, behovsprövat och projektinriktat arbetssätt och bedrivas i nära samverkan med kommuner och andra huvudmän, myndigheter, berörda organisationer och nätverk.

Återrapportering

Myndigheten för skolutveckling skall redovisa sin verksamhet och resursåtgång för respektive verksamhetsgren. Myndigheten skall även redovisa en uppskattning av hur mycket resurser som avsätts för de nationellt prioriterade områdena samt för generellt respektive riktat stöd inom respektive verksamhetsgren. Rapporteringen skall därutöver fördelas på verksamhets- respektive skolformer, fristående skolor och annan fristående verksamhet m.m. i den utsträckning som myndigheten bedömer relevant. Med resurser avses här såväl använda medel som årsarbetskrafter.

Myndigheten skall redovisa hur uppbyggnadsarbetet av myndigheten fortlöper och hur myndigheten arbetar med att utveckla arbetsformer.

Myndigheten skall redovisa hur myndigheten samverkar med Statens skolverk samt andra myndigheter, huvudmän och organisationer.

Myndigheten skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra den interna styrningen och kontrollen av ekonomiadministrativa rutiner.

Mål 2

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god kompetensförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Myndigheten för skolutveckling skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005, 2006 respektive 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Redovisa myndighetens insatser för att öka personalens kunskaper om mänskliga rättigheter.1.4Uppdrag

Årliga uppdrag

Myndigheten för skolutveckling skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 och 2005 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid de två sista prognostillfällena skall prognos även lämnas för år 2006 och 2007. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

Den 20 januari mars 2004 (prognos åren 2004-2005)

Den 8 mars 2004 (prognos åren 2004-2005)

Den 5 maj 2004 (prognos åren 2004-2005)

Den 9 augusti 2004 (prognos åren 2004-2007)

Den 1 november 2004 (prognos åren 2004-2007)

Nya uppdrag

1. Myndigheten för skolutveckling skall senast den 1 februari 2005 redovisa hur bidraget enligt förordningen (2002:82) om statligt stöd för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda har använts. Myndigheten skall härvid bedöma effekterna av bidraget.

2. Myndigheten skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås. Detta innebär att myndigheten skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Myndigheten för skolutveckling skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2004 enligt närmare anvisningar från NUTEK.

3. Myndigheten för skolutveckling skall bistå Statens folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket i att ta fram ett underlag till handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen.

4. Myndigheten för skolutveckling skall från den 1 januari 2004 ansvara för svenskt deltagande i Unescos Associated Schools Project Network. Medel för verksamheten disponeras från anslaget 25:82 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m, anslagspost 4, Associated Schools Project Network. Återrapportering sker till Svenska unescorådet.

Uppdrag ur tidigare regleringsbrev som ännu ej är slutredovisade

1. Myndigheten för skolutveckling skall senast i mars 2004 redovisa hur bidraget enligt förordningen (2001:681) om statligt stöd för utveckling av vuxnas lärande har använts. Myndigheten skall härvid bedöma effekterna av bidraget (ur regleringsbrevet för år 2002).

2. Myndigheten skall ge sin syn på om och i så fall hur den statliga rektorsutbildningen kan utvecklas och bedrivas effektivare. Detta skall redovisas i anslutning till årsredovisningen (ur regleringsbrevet för år 2003).

3. Myndigheten skall senast den 17 februari 2004 redovisa myndighetens insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram. I den mån myndigheten bidrar till finansiering inom ramen för de regionala tillväxtavtalen skall även framgå vilket eller vilka av myndighetens anslag som kommer i fråga samt beslutade och utbetalda belopp (ur regleringsbrevet för år 2003).

4. Myndigheten skall sprida lärande exempel på hur skolor och kommuner kan utveckla system för elevernas läsutveckling. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2004 (ur regleringsbrevet för år 2003).

Uppdrag som givits i särskild ordning som ännu ej är slutredovisade

1. Regeringsbeslut den 6 december 2001 med uppdrag till Statens skolverk att genomföra kompetensutveckling av lärare i grundskolan, gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning om kunskapsbedömning och betygssättning. Myndigheten för skolutveckling skall senast den 30 november 2004 lämna en slutrapport över hur uppdraget genomförts.

2. Regeringsbeslut den 7 mars 2002 med uppdrag till Statens skolverk om mobbning m.m. i skolan. Myndigheten skall inte genomföra den del av uppdraget som avser att utarbeta allmänna råd.

3. Regeringsbeslut den 24 oktober 2002 med uppdrag till Statens skolverk att ge högst 20 grundskolor möjlighet att under läsåret 2002/03 utveckla och dokumentera formerna för individuell planering och individuell dokumentation. Uppdraget skall redovisas den 1 februari 2004.

4. Regeringsbeslut den 18 juni 2003 med uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att bedriva utökad försöksverksamhet med validering av vuxnas reella kompetens för att vinna ytterligare erfarenheter. Uppdraget skall delrapporteras till regeringen senast den 1 mars 2004 och slutrapport lämnas senast den 1 mars 2005.

5. Regeringsbeslut den 22 maj 2003 med uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att stödja och följa skolornas arbete med att genomföra de ändringar som gjorts i Lpo 94 samt Lpf 94 i syfte att stärka skolans ansvar att erbjuda alla elever daglig och regelbunden fysisk aktivitet. Myndigheten för skolutveckling skall lämna en delredovisning av uppdraget senast den 1 september 2004 och uppdraget skall slutredovisas den 1 september 2005.

6. Regeringsbeslut den 28 maj 2003 med uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att utveckla former för samarbete med utvecklingsländer inom gymnasial utbildning. En andra delrapport skall lämnas senast den 1 februari 2005 och senast den 1 februari 2006 skall myndigheten redovisa resultatet av det dittills genomförda utvecklingsarbetet.

7. Regeringsbeslut den 28 maj 2003 med uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att arbeta för förbättrad förskole- och skolsituation i segregerade områden. Myndigheten för skolutveckling skall årligen, med start den 25 november 2003, lämna delredovisningar av uppdraget. Uppdraget skall slutredovisas den 15 december 2005.

8. Regeringsbeslut den 28 maj 2003 med uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att utveckla ämneskompetensen hos lärare inom svenskundervisning för invandrare. Uppdraget skall delredovisas senast den 1 mars 2004 och slutredovisas senast den 1 mars 2005.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:2Myndigheten för skolutveckling (Ramanslag)
Disponeras av Myndigheten för skolutveckling94 275 tkr


Villkor
25:2 Myndigheten för skolutveckling

Av anslagssparandet får 5 000 000 kronor disponeras av myndigheten år 2004. Övrigt anslagssparande skall prövas enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189).25:3Utveckling av skolväsende och barnomsorg (Ramanslag)
Disponeras av Myndigheten för skolutveckling136 894 tkr
25:3 ap.6Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m. - Myndigheten för skolutveckling (Ram)101 894 tkr
25:3 ap.7Bidrag till vissa organisationer - Myndigheten för skolutveckling (Ram)15 000 tkr
25:3 ap.8Fördelas efter beslut av regeringen - Myndigheten för skolutveckling (Ram)20 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet2 500 tkr
25:3 ap.9Fördelas efter beslut av Jämställdhetsdelegationen (Ram)2 500 tkr

Disponeras av Regeringskansliet6 500 tkr
25:3 ap.5Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition (Ram)6 500 tkr


Villkor
25:3 ap.6 Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m. - Myndigheten för skolutveckling

Av anslagssparandet får 57 000 000 kronor disponeras av myndigheten år 2004. Övrigt anslagssparande skall prövas enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189).

Medlen skall användas till utvecklingsarbete, kompetensutveckling och rektorsutbildning främst i enlighet med de prioriteringar som regeringen gjort i budgetpropositionen för 2004 och de förordningar som rör myndigheten.

Medel skall även användas till:

  • att finansiera produktion av bl a utbildningsprogam vid Sveriges utbildningsradio AB,

  • att finansiera doktorander som omfattas av de åtaganden som myndigheten har avseende forskningsprojekt och forskningsmiljöer och

  • att slutföra finansieringen av vissa forskningsprojekt enligt de åtaganden som myndigheten har.

Högst 2 000 000 kronor skall användas för utbildning av resurspersoner i genusvetenskap och jämställdhet, sk. genuspedagoger.

500 000 kronor skall betalas ut till vardera Stockholms respektive Lunds universitet för verksamheterna med nationellt resurscentrum i kemi och fysik.

2 000 000 kronor skall betalas ut till Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar.

2 125 000 kronor skall betalas ut till Uppsala universitet för ett forskningsprogram om skolreformer och samhällförändring.

Högst 6 500 000 kronor skall användas till forskningsbaserade utvecklingsstudier, utvärdering och erfarenhetsspridning i anslutning till försöksverksamheten med utbildning i grundskolan utan nationell timplan. Medlen skall betalas ut efter rekvisition från Timplanedelegationen (U1999:08).

7 000 000 kronor skall användas för kompetensutveckling av lärare i vuxenutbildning i specialpedagogik och pedagogik för vuxna.

Högst 7 000 000 kronor skall användas för projektet Attraktiv skola.25:3 ap.7 Bidrag till vissa organisationer - Myndigheten för skolutveckling

Anslagsposten skall huvudsakligen användas för bidrag till vissa organisationer i enlighet med de prioriteringar som regeringen gjort i budgetpropositionen för 2003 och de förordningar som rör myndigheten.

Medel på posten skall även användas till:

- bidrag till elevorganisationer dels i form av ett organisationsstöd, dels som ett rörligt bidrag baserat på genomförda insatser,

- Sveriges anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz,

- Sveriges deltagande i European Agency for Development in Special Needs Education,

- stöd till Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter för verksamheten vid Skrivknuten i Stockholm,

- Sveriges deltagande i den internationella tävlingen för ungdomar Youth Skills,

- förberedelsearbete avseende uppfinnartävlingen Finn Upp för elever i årskurserna 6-9,

- Internationella tävlingar för elever i teknik, naturvetenskap och matematik.

200 000 kronor skall betalas ut till Kungliga Vetenskapsakademien, Svenska kommittén för matematikutbildning (SKM), för planering av The 10th International Congress on Mathematical Education, ICME, år 2004.25:3 ap.9 Fördelas efter beslut av Jämställdhetsdelegationen

Anslagsposten skall användas för bidrag till projekt som syftar till att förstärka och utveckla jämställdhetsarbetet i förskolan.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:3Forskning inom skolväsendet (Ramanslag)
Disponeras av Myndigheten för skolutveckling0 tkr

Budgetår 2002

25:4Program för IT i skolan (Ramanslag)
Disponeras av Myndigheten för skolutveckling0 tkr
25:4 ap.2Insatser för användning av IT i skolan (Ram)0 tkr
25:4 ap.3Fördelas efter beslut av Regeringen (Ram)0 tkr2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:22 828-0
25:3 (2002)0-0
25:3 ap.50-0
25:3 ap.63 057-0
25:3 ap.7450-0
25:3 ap.8600-0
25:3 ap.90-0
25:4 ap.2 (2002)0-0
25:4 ap.3 (2002)0-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
25:1 ap.325:1 ap.1100 %
25:3 ap.125:3 ap.6100 %
25:3 ap.225:3 ap.6100 %
25:3 ap.425:3 ap.6100 %
25:3 ap.725:3 ap.6100 %
25:4 ap.1 (2002)25:4 ap.2 (2002)100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Myndigheten för skolutveckling10 00021 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Datum: 2003-12-18
Till Myndigheten för skolutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 231 169 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Myndigheten för skolutveckling 25:2 och anslaget Utveckling av skolväsende och barnomsorg 25:3 ap.6, 25:3 ap.7 och 25:3 ap.8

2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Myndigheten för skolutveckling ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket.

På regeringens vägnar

Thomas Östros
Camilla Asp
Kopia till:

Finansdepartementets budgetavdelning
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Stockholms universitet, Nationellt resurscentrum i kemi och fysik
Lunds universitet, Nationellt resurscentrum i kemi och fysik