Näringsdepartementet
Regeringsbeslut

2004-07-01Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Box 513
751 20 UPPSALAN2003/4810/A


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Riksdagen har beslutat om Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings (IFAU:s) verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 13, bet. 2003/04:AU1, rskr. 2003/04:70).
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikVerksamhetstillsyn, kontroll och uppföljningUtvärdering och forskning


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Målet är att arbetsmarknadspolitiken skall bidra till en väl fungerande arbetsmarknad


Verksamhetsområde Verksamhetstillsyn, kontroll och uppföljning

Målet är att tillsynen och kontrollen av de arbetsmarknadspolitiska regelverket skall förbättras


Verksamhetsgren Utvärdering och forskning

Målet är att sprida kunskap

Målet är att IFAU skall sprida sina forskningsresultat så att de blir tillgängliga för olika intressenter i Sverige och utomlands


Återrapportering för mål sprida kunskap

Antalet distribuerade forskningsrapporter. Antalet publicerade vetenskapliga artiklar. Antalet konferenser, workshops, seminarier och kurser i institutets regi. Antalet presentationer från institutet vid konferenser, workshops och seminarier i andras regi. Antalet gästforskare vid institutet.


Målet är öka kunskap

Målet innebär att IFAU skall öka kunskaperna om de samlade effekterna av arbetsmarknadspolitiska insatser för såväl den enskilde individen som samhället, genom att bedriva och initiera vetenskapliga utvärderingar. Målet innefattar också att IFAU skall öka kunskaperna om arbetsmarknadens funktionssätt genom att initiera och bedriva forskning inom fältet. Målet innefattar också att IFAU skall öka kunskaperna om arbetsmarknadseffekterna av åtgärder inom utbildningsväsendet, genom att främja, stödja och bedriva vetenskapliga utvärderingar inom fältet. Utvärderingarna skall belysa jämställdhets- ålders- och etnicitetsaspekter.


Återrapportering för mål öka kunskap

Antalet egna och externa pågående projekt samt deras innehåll. Även antalet avslutade projekt samt deras huvudresultat redovisas i samband med årsredovisningen.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Målet är god personalförsörjning

IFAU skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering för mål god personalförsörjning

IFAU skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006 - 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag

IFAU skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 - 2006 för samtliga anslag/anslagsposter, inkl äldre anslag, som myndigheten disponerar. Redovisningen ske senast

- den 20 januari 2004

- den 8 mars 2004

- de 5 maj 2004

- den 9 augusti 2004

- den 1 november 2004.

IFAU har i tidigare års regleringsbrev givits ett flerårigt uppdrag att utvärdera försöksverksamheten med friår. Detta uppdrag skall avrapporteras den 1 juli 2005.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:7Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ramanslag)
Disponeras av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering21 437 tkr
22:7 ap.1Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering förvaltningskostnader (Ram)16 139 tkr
22:7 ap.2Finansieringsbidrag (Ram)2 647 tkr
22:7 ap.4Finansieringsbidrag, effekter av utbildning (Ram)2 651 tkr


Villkor
22:7 ap.2 Finansieringsbidrag

Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av arbetsmarknadspolitiska program och arbetsmarknadens funktionssätt.22:7 ap.4 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
22:7 ap.1455-0
22:7 ap.2152-0
22:7 ap.4152-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
22:7 ap.322:7 ap.4100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
22:7 ap.23 5002 6002 600
22:7 ap.43 5002 6002 600
Belopp angivna i tkr


Villkor

Inget regeringsbeslut tas om bemyndiganderamens fördelning mellan anslagsposterna 2 och 4. Tabellen är indikativ.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering1 5001 150
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: III XX Datum: 2003-12-04
Till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 21 437 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 22:7 ap.1, 22:7 ap.2 och 22:7 ap.4

2.3Avgifter och bidrag


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Samma villkor gäller som för bidragsfinansierad verksamhet.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

IFAU får åta sig avgiftsbelagd och bidragsfinansierad utvärdering och forskning från såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Per Nyström
Kopia till:

Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Finansdepartementet/Ba3
Arbetsmarknadsstyrelsen
Näringsdepartementet/BS och ADM