Försvarsdepartementet
Protokoll9
vid regeringssammanträde
2004-04-01Fö2004/81/EPS
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 6:3 (2002)

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivet anslag.
1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag


2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004
Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Budgetår 2002

6:3Funktionen Civil ledning (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
6:3 ap.103Avvecklingskommitten för civilbefälhavarna (Ram)0 tkr2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
6:3 ap.103 (2002)0Allt0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLERUtdrag till:

Försvarsutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, EK
Regeringskansliets revisionskontor
Försvarsdepartementet, CIV
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, PP
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret