Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutI:10

2004-01-22Totalförsvarets forskningsinstitut
-
172 90 STOCKHOLMUD2004/1327/GS


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslagen 5:6 och 5:12 (2003)

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning, ap. 4 Totalförsvarets forskningsinstitut (prop. 2003/04:1, utg.omr. 05, bet. 2003/04:UU1, rskr. 115).

Totalförsvarets forskningsinstitut har i regleringsbrev 2004 tilldelats 13.992.000 kronor för forskning bl.a. inom områdena kärnvapen, biologiska vapen och kemiska vapen. Utbetalning skall ske via Riksgäldskontoret månatligen med tolftedelar av anslaget, vilket dock inte framgår av regleringsbrevet. Denna ändring syftar till att tydliggöra utbetalningsformen.

Regeringens beslut

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Totalförsvarets forskningsinstitut på utgiftsområde 5, anslaget 5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning, ap. 4 Totalförsvarets forskningsinstitut.
1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:6Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning (Ramanslag)
Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut13 992 tkr
5:6 ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut (Ram)13 992 tkr


Villkor
5:6 ap.4 Totalförsvarets forskningsinstitut

1. Anslagsposten skall fördelas på följande program

Kärnvapen 9 414 000 kronor

Biologiska vapen 2 862 000 kronor

Kemiska vapen 1 406 000 kronor

Övrigt stöd 310 000 kronor

2. Belopp som förs över till räntekonto

Månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning, ap. 4 Totalförsvarets forskningsinstitut.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Budgetår 2003

5:12Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet (Ramanslag)
Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut0 tkr2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
5:6 ap.4700-0
5:12 (2003)0-0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: I:10 Datum: 2004-01-22
Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:


För Totalförsvarets forskningsinstitut har för anslaget Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning 5:6 ap.4 ändrats till att vara räntebärande.


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Laila Freivalds
Elisabet Jansén
Kopia till:

Riksdagen UU
SB
SB Internrevision
UD-EP
UD-GS
UD-ESEK
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN-BUD
UD-A-RED
Fi-BA
Fö-EPS
Fö-SI
Fö-MIL
RK-FA
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret