Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut8

2004-01-29Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Sandsborgsvägen 52
122 88 ENSKEDEU2004/201/SV


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 25:6

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål (prop. 2003/04:1, utg.omr. 15, bet. 2003/04:UbU2, rskr. 2003/04:94).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 avseende anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beslutar regeringen att regleringsbrevet skall ha följande lydelse i nedan angivna delar.1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:6Bidrag till vissa studiesociala ändamål (Ramanslag)
Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket28 073 tkr


Villkor
25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Anslaget får belastas med utgifter för att förse synskadade och andra läshandikappade högskolestuderande med studielitteratur.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:6842-0


2.1.4Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:64 0003 50002006
Belopp angivna i tkr


Villkor

Talboks- och punktskriftsbiblioteket bemyndigas att under 2004 beställa produktion av studielitteratur som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 4 000 000 kronor efter 2004.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 39 Datum: 2003-12-18
Till Talboks- och punktskriftsbibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 28 073 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Bidrag till vissa studiesociala ändamål 25:6
Beslutsnr: 8 Datum: 2004-01-29
Till Talboks- och punktskriftsbibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:


För Talboks- och punktskriftsbiblioteket har för anslaget Bidrag till vissa studiesociala ändamål 25:6. ändrats till att inte vara räntebärande.


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Anders Franzén
Kopia till:

Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret