Näringsdepartementet
Regeringsbeslut4

2004-03-11Verket för näringslivsutveckling
Liljeholmsvägen 32
117 86 STOCKHOLMN2004/1867/RUT


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslagen 33:1, 33:7 (2002) och 33:9 (2001)

Riksdagen har beslutat om anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder under utgiftsområdet för budgetåret 2004 anvisat medel på (prop. 2003/04:1, utg.omr. 19, bet. 2003/04:NU2, rskr. 2003/04:97).

Regeringen beslutar att anslagsposten 23. Till regeringens disposition på anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder skall ersättas av anslagsposten 26. Till regeringens disposition. Anslag, villkor m.m. som tidigare gällde för anslagsposten 23 skall därmed i stället avse anslagposten 26.
1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag

Delegationerna för delar av Bergslagen, Dalsland och Värmland respektive norra Sveriges inland skall senast nedanstående datum redovisa sina dispositioner av anslaget och prognoser m.m. gällande anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder till Regeringen (Näringsdepartementet).

den 20 januari 2004 per den 31 december 2003

den 8 mars 2004 per den 31 januari 2004

den 5 maj 2004 per den 31 mars 2004

den 9 augusti 2004 per den 30 juni 2004

den 1 november 2004 per den 30 september 2004

Redovisningen skall omfatta anslagsutfall och kvarvarande anslagsbehållningar på anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder samt totalt utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande. Delegationerna skall även redovisa prognoser över de totala utestående åtaganden som beräknas ha gjorts med stöd av tilldelad bemyndiganderam per den 31 december 2003 samt prognoser över utbetalningarna på grund av dessa åtaganden för 2004 (prognoserna skall även inkludera beslut som utbetalas beslutsåret).2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:1Allmänna regionalpolitiska åtgärder (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling475 400 tkr
33:1 ap.22NUTEK (Ram)475 400 tkr
33:1 ap.22.1NUTEK (Ram)290 000 tkr
33:1 ap.22.2Regionförbundet i Kalmar län (Ram)33 100 tkr
33:1 ap.22.3Gotlands kommun (Ram)22 200 tkr
33:1 ap.22.4Skåne läns landsting (Region Skåne) (Ram)14 300 tkr
33:1 ap.22.5Västra götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen) (Ram)62 600 tkr
33:1 ap.22.6Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län (Ram)1 500 tkr
33:1 ap.22.7Regionförbundet Östsam (Ram)7 400 tkr
33:1 ap.22.8Region Blekinge (Ram)15 300 tkr
33:1 ap.22.9Region Halland (Ram)3 600 tkr
33:1 ap.22.10Region Dalarna (Ram)19 600 tkr
33:1 ap.22.11193301 022 011 Regionförbundet Sörmlands län (Ram)5 800 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län8 300 tkr
33:1 ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (Ram)8 300 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län4 400 tkr
33:1 ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (Ram)4 400 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län8 800 tkr
33:1 ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (Ram)8 800 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län11 100 tkr
33:1 ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (Ram)11 100 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län22 300 tkr
33:1 ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (Ram)22 300 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län15 800 tkr
33:1 ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (Ram)15 800 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län3 700 tkr
33:1 ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (Ram)3 700 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län2 400 tkr
33:1 ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (Ram)2 400 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län23 000 tkr
33:1 ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (Ram)23 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län1 600 tkr
33:1 ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (Ram)1 600 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län5 300 tkr
33:1 ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (Ram)5 300 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län7 000 tkr
33:1 ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Ram)7 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län82 600 tkr
33:1 ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (Ram)82 600 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län42 700 tkr
33:1 ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (Ram)42 700 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län32 900 tkr
33:1 ap.15Länsstyrelsen i Västmanlands län (Ram)32 900 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län59 000 tkr
33:1 ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (Ram)59 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län91 300 tkr
33:1 ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (Ram)91 300 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län118 500 tkr
33:1 ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (Ram)118 500 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län124 000 tkr
33:1 ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (Ram)124 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län149 500 tkr
33:1 ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (Ram)149 500 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län142 000 tkr
33:1 ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (Ram)142 000 tkr

Disponeras av regeringen73 235 tkr
33:1 ap.26Till regeringens disposition (Ram)73 235 tkr
33:1 ap.27Till regeringens disposition (Ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet10 000 tkr
33:1 ap.24Delegationen för delar av Bergslagen Dasland och Värmland (Ram)5 000 tkr
33:1 ap.25Del för norra Sveriges inland (Ram)5 000 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Budgetår 2002

33:7Särskilda regionala utvecklingsprogram (Ramanslag)
Disponeras av regeringen0 tkr

Budgetår 2001

33:9Utgifter för lokalisering av statliga arbetstillfällen till vissa kommuner (Ramanslag)
Disponeras av regeringen0 tkr


Villkor
33:9 Utgifter för lokalisering av statliga arbetstillfällen till vissa kommuner

Villkor för anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder

Myndigheterna och regeringen får utöver tilldelat anslag disponera en anslagskredit på högst 151 483 500 kr. Anslagskreditens fördelning på respektive anslagspost framgår av tabellen ovan.

Anslagsposterna 1-21 samt anslagspost 22, delposterna 22:2-22:11:

Samtliga beslut beträffande ändamålen 1-7 skall fattas mot tilldelad bemyndiganderam. Beslut beträffande ändamålet 8 skall fattas mot tilldelat anslag.

Medlen skall i så stor utsträckning som möjligt medfinansiera åtgärder och insatser inom ramen för regionala tillväxtprogram, som överensstämmer med övriga villkor för anslaget och mål för verksamheten, samt enligt de riktlinjer som anges i nationella förordningar.

Medlen skall även i så stor utsträckning som möjligt medfinansiera åtgärder inom EG:s strukturfondsprogram enligt de riktlinjer som anges i nationella förordningar och i respektive programdokument.

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse och Verket för näringslivsutveckling (delposterna 22:2-22:5) för ändamålen 1-9 och för Verket för näringslivsutveckling (delposterna 22:6-22:11) för ändamålen 7 och 8:

1. Regionala utvecklingsbidrag

2. Landsbygdsbidrag

3. Stöd till kommersiell service

4. Småföretagsstöd

5. Sysselsättningsbidrag

6. Såddfinansiering

7. Regional projektverksamhet

I län med självstyrelseorgan samt i Kalmar och Gotlands län beslutar länsstyrelserna om medel inom den regionala projektverksamheten som avser vidareutveckling av länsstyrelsernas roll som samordnare av de statliga insatserna i det regionala utvecklingsarbetet, insatser för samordnade servicelösningar glesbygd samt vissa jämställdhetsinsatser.

I övriga län med samverkansorgan skall länsstyrelserna inom den regionala projektverksamheten särskilt prioritera insatser som avser vidareutveckling av länsstyrelsernas roll som samordnare av de statliga insatserna i det regionala utvecklingsarbetet, insatser för samordnade servicelösningar glesbygd samt vissa jämställdhetsinsatser.

8. Uppföljning och utvärdering

Anslagsposten 10: 130 000 kr

Anslagsposten 22:11: 200 000 kr

Anslagsposten 22:9: 230 000 kr

Anslagsposterna 8 och 22:6: 250 000 kr

Anslagsposterna 3 och 11: 300 000 kr

Anslagsposten 7: 330 000 kr

Anslagsposten 2: 400 000 kr

Anslagsposterna 12 och 22:4: 500 000 kr

Anslagsposten 22:7: 530 000 kr

Anslagsposterna 1, 6, 22:8 och 22:10: 600 000 kr

Anslagsposterna 4 och 9: 800 000 kr

Anslagsposterna 15, 16 och 22:2: 1 000 000 kr

Anslagsposterna 5 och 22:3: 1 200 000 kr

Anslagsposten 14: 1 500 000 kr

Anslagsposterna 13, 17 och 22:5: 2 000 000 kr

Anslagsposterna 18-21: 2 500 000 kr

Av medlen under ovan angivna anslagsposter får respektive länsstyrelse, självstyrelseorgan och samverkansorgan, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, använda högst angivna belopp för att säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget, uppföljning av enskilda företagsstödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten.

9. Äldre regionalpolitiska åtgärder

Medlen får användas till att finansiera åtaganden som gjorts t.o.m. den 31 december 1998 inom ramen för det tidigare anslaget A1 Regionalpolitiska åtgärder, senast uppsatt på statsbudgeten 1998.

Anslagspost 22, delpost 22:1:

Samtliga beslut beträffande ändamålen 1 och 5, undantaget basfinansiering av lokala och regionala resurscentra för kvinnor, skall fattas mot tilldelad bemyndiganderam. Beslut beträffande ändamålen 3, 4, 5 vad avser basfinansiering av lokala och regionala resurscentra för kvinnor, och 6 skall fattas mot tilldelat anslag.

Medlen disponeras av Verket för näringslivsutveckling för följande ändamål:

1. Regionala utvecklingsbidrag och sysselsättningsbidrag som beviljas av regeringen eller Verket för näringslivsutveckling

2. Stöd till kommersiell service

I det fall en kommun ansöker om hemsändningsbidrag enligt 19 § förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service skall självstyrelseorganet eller samverkansorganet i länet, om det tillstyrker ansökan, med eget yttrande lämna över ansökan till Verket för näringslivsutveckling för prövning.

Om Verket för näringslivsutveckling beviljar bidraget skall utgifterna belasta självstyrelseorganets eller samverkansorganets delpost.

Om självstyrelseorganet eller samverkansorganet inte tillstyrker ansökan skall Verket för näringslivsutveckling avslå denna.

Verket för näringslivsutveckling ansvarar för uppföljning av dessa hemsändningsbidrag.

3. Sysselsättningsbidrag enligt äldre bestämmelser

4. Utgifter på grund av vissa garantiåtaganden gentemot banker

5. Projektverksamhet

Projektverksamheten skall i tillämpliga delar samordnas med och komplettera den projektverksamhet som finansieras med medel under utgiftsområde 24 Näringsliv, anslaget 38:2 Verket för näringslivsutveckling: Näringslivsutveckling, anslagspost 1.

Verket för näringslivsutveckling skall svara för den svenska offentliga medfinansieringen av åtgärderna tekniskt stöd i EG-kommissionens gemenskapsinitiativ Interreg IIIB Östersjön och Nordsjön samt Interreg IIIC Norra Zonen. Verket skall vidare svara för den svenska medfinansieringen av åtgärderna tekniskt stöd i EG-kommissionens gemenskapsinitiativ Interact och Urbact.

Verket skall avsätta 10 000 000 kronor till basfinansiering vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor. Dessa bidrag kan medfinansieras av annan. Med basfinansiering avses finansiering av personal, lokaler och administration samt av horisontell samverkan mellan resurscentra. I frågor rörande affärsrådgivning för kvinnor bör samverkan ske med etablerade rådgivningsaktörer.

Verket för näringslivsutveckling skall dessutom avsätta lägst 26 000 000 kronor av tilldelad bemyndiganderam för bidrag till projekt vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor i främst nationella stödområden och EG:s strukturfondsområden. Bidrag skall ges till tillväxtorienterade projekt som syftar till regional utveckling. Medlen kan även användas för att utveckla och öka kunskaperna om kvinnors företagande. Medlen får användas till att dels starta nya projekt, dels vidareutveckla tidigare projekt för att tillvarata erfarenheter, kontaktnät och kunskaper som vunnits i dessa. Dessa medel förutsätter annan finansiering med minst 40 procent.

Verksamheten skall bidra till att utveckla jämställdhetsperspektivet inom de regionala tillväxtprogrammen.

6. Viss administration, uppföljning och utvärdering

Verket för näringslivsutveckling får använda högst 11 000 000 kronor, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för att säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget.

Anslagspost 22, delposterna 22:2-22:11:

Medlen disponeras av Verket för näringslivsutveckling för:

Utbetalningar till följd av beslut av självstyrelseorganen och samverkansorganen

Verket för näringslivsutveckling skall betala ut medlen på uppdrag av självstyrelseorganen och samverkansorganen enligt de av dem fattade besluten. Utbetalning skall göras inom ramen för respektive självstyrelseorgans och samverkansorgans tilldelat belopp inklusive beviljad anslagskredit. Utbetalning skall ske via Verkets för näringslivsutveckling datasystem STINS/NYPS.

Anslagspost 23:

Används ej

Anslagspost 24:

Medlen disponeras av Delegationen för delar av Bergslagen, Dalsland och Värmland för utrednings- och konsultinsatser.

Anslagspost 25:

Medlen disponeras av Delegationen för norra Sveriges inland för utrednings- och konsultinsatser.

Anslagspost 26:

Medlen disponeras av regeringen för dels eventuell ytterligare fördelning till länsstyrelser, självstyrelseorgan, samverkansorgan och Verket för näringslivsutveckling, dels för viss central utvecklingsverksamhet, m.m. Därutöver disponeras medlen för eventuella utgifter avseende retroaktiva nedsatta socialavgifter som tidigare belastade anslaget 33:4 Ersättning för nedsättning av socialavgifter. Högst 5 000 000 kronor av tilldelad bemyndiganderam får disponeras av Regeringskansliet för konsult- och utredningsinsatser, m.m.

2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
33:1 ap.1830-0
33:1 ap.2440-0
33:1 ap.3880-0
33:1 ap.41 110-0
33:1 ap.52 230-0
33:1 ap.61 580-0
33:1 ap.7370-0
33:1 ap.8240-0
33:1 ap.92 300-0
33:1 ap.10160-0
33:1 ap.11530-0
33:1 ap.12700-0
33:1 ap.138 260-0
33:1 ap.144 270-0
33:1 ap.153 290-0
33:1 ap.165 900-0
33:1 ap.179 130-0
33:1 ap.1811 850-0
33:1 ap.1912 400-0
33:1 ap.2014 950-0
33:1 ap.2114 200-0
33:1 ap.22.129 000-0
33:1 ap.22.23 310-0
33:1 ap.22.32 220-0
33:1 ap.22.41 430-0
33:1 ap.22.56 260-0
33:1 ap.22.6150-0
33:1 ap.22.7740-0
33:1 ap.22.81 530-0
33:1 ap.22.9360-0
33:1 ap.22.101 960-0
33:1 ap.22.11580-0
33:1 ap.240-0
33:1 ap.250-0
33:1 ap.268 324-0
33:1 ap.270-0
33:7 (2002)0-0
33:9 (2001)0-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
33:1 ap.2333:1 ap.26100 %
33:1 ap.2633:1 ap.26100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
33:1 ap.22.1756 00000
33:1 ap.22.256 00000
33:1 ap.22.335 00000
33:1 ap.22.424 00000
33:1 ap.22.5120 00000
33:1 ap.22.64 00000
33:1 ap.22.713 50000
33:1 ap.22.826 00000
33:1 ap.22.96 00000
33:1 ap.22.1060 00000
33:1 ap.22.1110 00000
33:1 ap.113 50000
33:1 ap.25 50000
33:1 ap.314 00000
33:1 ap.419 00000
33:1 ap.535 000
33:1 ap.627 00000
33:1 ap.76 500
33:1 ap.84 000
33:1 ap.936 000
33:1 ap.103 000
33:1 ap.118 500
33:1 ap.1212 000
33:1 ap.13158 000
33:1 ap.1475 000
33:1 ap.1556 000
33:1 ap.1685 000
33:1 ap.17180 000
33:1 ap.18255 000
33:1 ap.19265 000
33:1 ap.20282 000
33:1 ap.21324 000
33:1 ap.26225 500
Belopp angivna i tkr


Villkor

Anslag

Bemyndigande

Maximala utbetalningar 2005

Maximala utbetalningar 2006

1. Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)

13 500

8 300

8 300

2. Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)

5 500

3 500

3 500

3. Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)

14 000

8 800

8 800

4. Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)

19 000

11 100

11 100

5. Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)

35 000

22 300

22 300

6. Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)

27 000

15 800

15 800

7. Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)

6 500

3 700

3 700

8. Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)

4 000

2 400

2 400

9. Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)

36 000

23 000

23 000

10. Länsstyrelsen i Skåne län (ram)

3 000

1 600

1 600

11. Länsstyrelsen i Hallands län (ram)

8 500

5 300

5 300

12. Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)

12 000

7 000

7 000

13. Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)

158 000

82 600

82 600

14. Länsstyrelsen i Örebro län (ram)

75 000

42 700

42 700

15. Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)

56 000

32 900

32 900

16. Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)

85 000

47 200

47 200

17. Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)

180 000

91 300

91 300

18. Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)

255 000

118 500

118 500

19. Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)

265 000

124 000

124 000

20. Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)

282 000

129 500

129 500

21. Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)

324 000

142 000

142 000

22. Verket för näringslivsutveckling (ram)

1 110 500

488 100

488 100

22:1 Verket för näringslivsutveckling (ram)

756 000

290 000

290 000

22:2 Regionförbundet i Kalmar län (ram)

56 000

33 100

33 100

22:3 Gotlandskommun (ram)

35 000

22 200

22 200

22:4 Skåne läns landsting (Region Skåne) (ram)

24 000

14 300

14 300

22:5 Västra Götalands länslandsting (Västra Götalandsregionen) (ram)

120 000

62 600

62 600

22:6 Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län (ram)

4 000

2 400

2 400

22:7 Regionförbundet Östsam (ram)

13 500

7 400

7 400

22:8 Region Blekinge (ram)

26 000

15 300

15 300

22:9 Region Halland (ram)

6 000

3 600

3 600

22:10 Region Dalarna (ram)

60 000

31 400

31 400

22:11 Regionförbundet Sörmland (ram)

10 000

5 800

5 800

24. Delegationen för delar av Bergslagen, Dalsland och Värmland (ram)

0

0

0

25. Delegationen för norra Sveriges inland (ram)

0

0

0

26. Till regeringens disposition (ram)

225 500

103 235

103 235

Totalt

3 200 000

1 514 835

1 514 835

Belopp angivna i tusentals kronor.

Villkor 2004

Myndigheterna får med stöd av bemyndiganden under 2004 göra ekonomiska åtaganden i samband med regionala utvecklingspolitiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, innebär utgifter på högst 3 200 000 000 kronor under perioden 2005-2012. Bemyndigandets fördelning på respektive anslagspost framgår av tabellen ovan (underindelning av bemyndigande).

- Åtaganden, som är gjorda med stöd av tilldelade bemyndiganden åren 1997-2003 och som ännu inte infriats, dvs. ännu inte utbetalats, ianspråktar utrymme under bemyndiganderamen för år 2004.

- Tilldelat anslag för 2004 skall finansiera åtaganden som gjorts 1997-2003 med stöd av tilldelat bemyndigande och som skall utbetalas under 2004. Anslaget skall också finansiera utbetalningar under 2004 till följd av beslut som fattas samma år.

Villkor 2005

I beloppen ingår maximala utbetalningar 2005 till följd av dels åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande 2004, dels beslut 2005. Utöver beloppen kan ytterligare utbetalningar göras motsvarande eventuellt anslagssparande som får disponeras eller genom att en eventuell anslagskredit utnyttjas. Beloppen gäller som planeringsram under förutsättning att anslaget för 2005 kommer att uppgå till det belopp som beräknats i budgetpropositionen för 2004, dvs. 1 514 835 000 kronor.

Villkor 2006

I beloppen ingår maximala utbetalningar 2006 till följd av dels åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande 2005, dels beslut 2006. Utöver beloppen kan ytterligare utbetalningar göras motsvarande eventuellt anslagssparande som får disponeras eller genom att en eventuell anslagskredit utnyttjas. Beloppen gäller som planeringsram under förutsättning att anslaget för 2006 kommer att uppgå till det belopp som beräknats i budgetpropositionen för 2004, dvs. 1 514 835 000 kronor.

Övriga bestämmelser

Medlen får inte, utöver vad som avses i förordningen (2003:595) om regional utvecklingsarbete och vad som framgår av ändamålen 7 och 8 under anslagsposterna 1-21 och 22 (delposterna 22:2-22:11) samt ändamålen 5 och 6 under anslagspost 22 (delpost 22:1), användas för att bekosta förvaltningskostnader.

Vid utbetalning av regionala företagsstöd skall endast den nationella delen av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EG:s strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, skall redovisas som bidrag från annan myndighet.

I de fall medel beslutats från anslaget A1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder t.o.m. den 31 december 2000, och utbetalats år 1999 eller senare som en förskottering av medel för regionala företagsstöd från anslaget Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006, skall medlen från utbetalande myndighet redovisas brutto mot anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Även i det fall ett anslag upphört eller nya beslut om medel inte längre får fattas på ett anslag skall medlen från utbetalande myndighet redovisas mot anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

Ränteinkomster på investeringslån eller landsbygdslån enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas på statsbudgetens inkomsttitel 2322 Räntor på övriga näringslån. Återbetalning av investeringslån eller landsbygdslån skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 4136 Återbetalning av övriga näringslån.

Ersättning som tillfaller staten på grund av, fram till och med den 31 december 2001, beviljade, lån till privata investmentbolag eller av att regionala utvecklingsbidrag beviljats som villkorslån enligt 51a § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd, eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar samt 43 § i förordningen (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige, skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 4136 Återbetalning av övriga näringslån.

Medel som tillfaller staten på grund av återkrav av lokaliserings- och utvecklingsbidrag samt regionalt utvecklingsbidrag enligt förordningen (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag, småföretagsstöd enligt förordningen (2000:282) om småföretagsstöd, avskrivningslån eller landsbygdsbidrag enligt förordningen (2000:283) om landsbygdsstöd eller investeringsbidrag enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar, skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt utvecklingsbidrag, landsbygdsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs skall redovisas mot anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

Registrering av beslut m.m. i Verkets för näringslivsutveckling datasystem STINS/NYPS, avseende ändamålen 1-9 under anslagsposterna 1-21 och 22 (delposterna 22:2-22:11) samt ändamålen 1, 3 och 5 under anslagspost 22 (delpost 22:1), skall ske senast tre veckor efter fattat beslut av Verket för näringslivsutveckling, länsstyrelserna, självstyrelseorganen och samverkansorganen.

Äldre anslag som disponeras år 2004

Ingående reservationer och anslagssparande som disponeras av regeringen.

Budgetåret 2001

33:9 Utgifter för lokalisering av statliga arbetstillfällen till vissa kommuner

Villkor

Anslaget skall, i enlighet med regeringens skrivelse 1999/2000:33, användas till att finansiera utgifter för lokalisering av statliga arbetstillfällen till kommuner med särskilda omställningsproblem främst på grund av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten. Huvudprincipen är att utgifter för lokalisering av statlig verksamhet skall rymmas inom de utgiftsområden som respektive verksamhet tillhör. Detta anslag skall användas till delfinansiering av sådana utgifter.

Budgetåret 2002

33:7 Särskilda regionala utvecklingsprogram

Villkor

Anslaget skall användas till utgifter för tidsbegränsade program och engångsinsatser för att främja det lokala näringslivets utveckling genom ökad IT-användning, kluster, turism, entreprenörsutbildning och kommunala lärcentra samt för att främja kommersiell service.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ulrika Messing
Stefan Renlund
Kopia till:

Riksdagen, Näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/NL
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksskatteverket
Glesbygdsverket
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Konsumentverket
Stiftelsen Norrlandsfonden
ALMI Företagspartner AB
Regionförbundet i Kalmar län
Gotlands kommun
Skåne läns landsting (Region Skåne)
Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen)
Region Blekinge
Region Halland
Regionförbundet Östsam
Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län
Region Dalarna
Regionförbundet Sörmland