Finansdepartementet
Regeringsbeslut55

2003-12-18Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMFi2003/6570


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 93:1

Riksdagen har beslutat om avgiften för Europeiska gemenskapen för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 27, bet. 2003/04:FiU5, rskr. 2003/04:131).
1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

93:1Avgiften till Europeiska gemenskapen (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet18 065 000 tkr
93:1 ap.1Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (Ram)18 065 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk100 000 tkr
93:1 ap.2Sockeravgifter (Ram)100 000 tkr

Disponeras av Tullverket2 758 000 tkr
93:1 ap.3Tullavgift (Ram)2 660 000 tkr
93:1 ap.4Särskilda jordbrukstullar (Ram)98 000 tkr

Disponeras av Skatteverket0 tkr
93:1 ap.5Mervärdesskattebaserad avgift (Ram)0 tkr
93:1 ap.6Storbritanniens budgetreduktion (Ram)0 tkr

Disponeras av Skatteverket3 549 000 tkr
93:1 ap.7Mervärdesskattebaserad avgift (Ram)3 107 000 tkr
93:1 ap.8Storbritanniens budgetreduktion (Ram)442 000 tkr


Villkor
93:1 ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Villkor

93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Gemensamma villkor

  1. Anslaget skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten.

  2. De närmare villkoren för betalningen av avgiften lämnas i regeringens beslut den 22 december 1994 (dnr Fi94/4453).

93:1 ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende avgift baserad på bruttonationalinkomsten.

93:1 ap.2 Sockeravgifter

Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende sockeravgifter.

93:1 ap.3 Tullavgift

Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EU-budgeten avseende tullar.

93:1 ap.4 Särskilda jordbrukstullar

Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift avseende särskilda jordbrukstullar.

93:1 ap.7 Mervärdesskattebaserad avgift

Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera Sveriges avgift till EG-budgeten avseende mervärdesskattebaserad avgift.

93:1 ap.8 Storbritanniens budgetreduktion

Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende avgift för Storbritanniens budgetreduktion.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
93:1 ap.11 806 50010 %0
93:1 ap.210 00010 %0
93:1 ap.3266 00010 %0
93:1 ap.49 80010 %0
93:1 ap.50Inget0
93:1 ap.60Inget0
93:1 ap.7310 70010 %0
93:1 ap.844 20010 %0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
93:1 ap.393:1 ap.7100 %
93:1 ap.593:1 ap.8100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 55 Datum: 2003-12-18
Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 18 065 000 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Avgiften till Europeiska gemenskapen 93:1 ap.1
Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 100 000 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Avgiften till Europeiska gemenskapen 93:1 ap.2
Till Tullverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 2 758 000 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Avgiften till Europeiska gemenskapen 93:1 ap.3 och 93:1 ap.4
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 3 549 000 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Avgiften till Europeiska gemenskapen 93:1 ap.7 och 93:1 ap.8
Beslutsnr: 55 Datum: 2003-12-18
Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:


För Kammarkollegiet har för anslaget Avgiften till Europeiska gemenskapen 93:1 ap.1. ändrats till att inte vara räntebärande.

Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:


För Statens jordbruksverk har för anslaget Avgiften till Europeiska gemenskapen 93:1 ap.2. ändrats till att inte vara räntebärande.

Till Tullverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:


För Tullverket har för anslaget Avgiften till Europeiska gemenskapen 93:1 ap.3 och 93:1 ap.4. ändrats till att inte vara räntebärande.

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:


För Skatteverket har för anslaget Avgiften till Europeiska gemenskapen 93:1 ap.7 och 93:1 ap.8. ändrats till att inte vara räntebärande.


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Bosse Ringholm
Billie Pettersson
Likalydande till:

Skatteverket
Statens jordbruksverk
Tullverket

Kopia till:

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet
Jordbruksdepartementet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, Skatteavdelningen