Regeringsbeslut
2004-01-29

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende anslaget X:Y.

Riksdagen har för budgetåret 2003 anvisat medel på anslaget X:Y (prop. , utg.omr. , bet. , rskr. ).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 beslutar regeringen att följande skall gälla för nedan angivna anslag.


2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Äldre anslag som disponeras år 2003

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

A:014Kontrollfunktionen i staten (reservationsanslag)

Disponeras av RegeringskanslietUtgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

B:019Bidrag till äldrebostäder m.m. (reservationsanslag)

Disponeras av Boverket2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
A:01400
B:01900