Regeringsbeslut
5
2004-01-29 Ku2004/142/Kr

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens försvarshistoriska


 

Riksdagen har beslutat om myndigheternas anslag för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/3:57, prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235). 

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för nedan angivet anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Arkitekturmuseets ansvarsområde.

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

· att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

· att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

· att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

· att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

· att bevara och bruka kulturarvet,

· att främja bildningssträvandena samt

· att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kul­turer inom landet.

Riksdagen har beslutat om följande mål för statens engagemang i arki­tektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225):

· arkitektur, formgivning och design skall ges goda förutsättningar för sin utveckling,

· kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden,

· kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer skall tas till vara och förstärkas,

· intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design och offentlig miljö skall stärkas och breddas,

· offentligt och offentligt understött byggande, inredande och upp­handlande skall på ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor,

· svensk arkitektur, formgivning och design skall utvecklas i ett frukt­bart internationellt samarbete.

Målet för Arkitekturmuseet är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.


Verksamhetsgrenar

Arkitekturmuseets verksamhet skall redovisas enligt följande indelning i verksamhetsgrenar:

- bevarande,

- förmedling,

- kunskapsuppbyggnad.


Verksamhetsgren Bevarande

Mål

Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande.

Återrapportering: Arkitekturmuseet skall redovisa

- policy för insamling respektive gallring av föremål,

- samlingarnas omfattning och innehåll,

- arbete med registrering, dokumentation, digitalisering och vård av samlingarna,

- magasinssituationen.

Redovisningen skall ske till Statens kulturråd.


Verksamhetsgren Förmedling

Mål

Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare.

Återrapportering: Arkitekturmuseet skall redovisa vilka insatser som gjorts för att uppnå målet. Redovisningen skall bl.a. omfatta

- prestationer som syftar till att ge perspektiv på verksamhetsområdet och skapa debatt kring dess betydelse för frågor som t.ex. rör kön, klass, kulturell bakgrund och generation,

- hur samlingarna gjorts tillgängliga t ex. genom presentation av sam­lingarna på Internet, depositioner och utlån,

- antal besökare med en uppskattning på kön och ålder,

- antal skolvisningar, studiebesök och andra programverksamheter för skolor (lärare samt elever),

- antal egna vandringsutställningar samt i förekommande fall antal besökare vid utställningar i andra länder,

- åtgärder som vidtagits för att nå besökare i hela landet,

- åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshind­rade,

- utställningar och annan programverksamhet som riktas mot bestämda grupper.

Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten enligt de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

Målet är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten i direkt kontakt med bl.a. skola samt universitet och högskola.

Återrapportering

: Arkitekturmuseet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa.


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Målet är att uppnå enökad kunskap inom myndighetens verksamhets­område.

Återrapportering: Arkitekturmuseet skall redovisa hur man arbetat mot målet samt redovisa resultatet av detta arbete. Särskilt avseende skall fästas vid samarbete med universitet och högskolor, skolor, andra museer samt övriga institutioner och aktörer. Resultatet skall analyseras och bedömas av myndigheten utifrån de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall omfatta olika personal- och ämneskategorier och samtidigt ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.Övriga mål och återrapportering

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jäm­ställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Arkitekturmuseet skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering: Arkitekturmuseet skall redovisa:

- åtgärder som vidtagits i myndighetens utåtriktade verksamhet för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna arbete för att uppnå målet.

Målet är att vara drivande i arbetet med att genomföra intentionerna i det statliga handlingsprogrammet för arkitektur, formgivning och design.

Återrapportering: Arkitekturmuseet skall redovisa de åtgärder och insat­ser som genomförts för att uppnå målet och verksamhetens resultat skall analyseras.

Övrig återrapportering

Arkitekturmuseet skall återrapportera formerna för internationellt samarbete och inom vilka områden som det huvudsakligen har ägt rum.

Arkitekturmuseet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av verksamheten för år 2002 respektive år 2003 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd senast den 1 mars 2003 respektive den 1 mars 2004.

Arkitekturmuseet skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2002 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2003. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasins- och kontorslokaler samtomfatta hyreskostnader inkl. upp­värmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till resp. hyresvärd. Arkitekturmuseet skall i en särskild rapport senast den 1 mars 2004 lämna motsvarande redovisning avseende år 2003.

Arkitekturmuseet skall redogöra för myndighetens verksamhet under den tid som museets huvudbyggnad varit stängd p.g.a. uppkomna fukt- och mögelskador. Bl.a. skall konsekvenserna av verksamhetens nya förutsättningar analyseras. Vidare skall Arkitektur museet kortfattat redovisa planerna för den fortsatta verksamheten i den nyöppnade museibyggnaden.1.2Uppdrag

Arkitekturmuseet skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprogno­ser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 22 januari 2003,

- den 10 mars 2003,

- den 7 maj 2003,

- den 11 augusti 2003,

- den 3 november 2003.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:28Centrala museer: Myndigheter (ramanslag)737 727 tkr
28:28 ap.1Statens historiska museer (ram)71 068 tkr

Disponeras av Statens historiska museer
28:28 ap.2Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (ram)68 608 tkr

Disponeras av Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
28:28 ap.3Naturhistoriska riksmuseet (ram)125 720 tkr

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet
28:28 ap.4Statens museer för världskultur (ram)128 666 tkr

Disponeras av Statens museer för världskultur
28:28 ap.5Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet (ram)32 400 tkr

Disponeras av Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet
28:28 ap.6Statens sjöhistoriska museer (ram)94 121 tkr

Disponeras av Statens maritima museer
28:28 ap.7Arkitekturmuseet (ram)30 310 tkr

Disponeras av Arkitekturmuseet
28:28 ap.8Statens musiksamlingar (ram)38 938 tkr

Disponeras av Statens musiksamlingar
28:28 ap.9Statens försvarshistoriska museer (ram)50 148 tkr

Disponeras av Statens försvarshistoriska museer
28:28 ap.10Moderna museet (ram)97 748 tkr

Disponeras av Moderna Museet

Villkor

28:28 ap.1 Statens historiska museer

Av anslagsposten skall Statens historiska museer använda minst 2 500 000 kr till verksamhet i syfte att bl.a. i samverkan med museer på central, regional och lokal nivå stödja museipedagogisk utveckling i enlighet med de villkor som tidigare meddelats av regeringen (beslut 2001-02-15).


28:28 ap.2 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Av anslagsposten får 4 920 000kr användas för Prins Eugens Walde­marsudde.

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde hade vid utgången av 2002 ett anslagssparande som överstiger 3 procent av anslaget. Anslagssparandet skall användas till att täcka kostnader i samband med nödvändiga säkerhets- och lokalfrågor. Myndigheten får mot denna bakgrund och för nämnda ändamål disponera ett anslagssparande som överstiger 3 procent av anslaget under budgetåret 2003.

Återrapportering: Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall i årsredovisningen för 2003 redovisa hur 2002-års anslagssparande som överstiger 3 procent av anslaget har disponerats.


28:28 ap.3 Naturhistoriska riksmuseet

- Från och med budgetåret 2001 skall omniteatern Cosmonova succes­sivt öka sina avgiftsinkomster för att så snart som möjligt uppnå full kostnadstäckning. Naturhistoriska riksmuseet skall i budgetunder­laget för år 2004 redovisa vilka åtgärder man avser att vidta för att nå full kostnadstäckning.

- Av anslagsposten skall 3 940 tkr användas till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat.

- Av anslaget får 2 000 tkr användas för den globala fiskdatabasen FishBase.

- Anslagsposten får användas för viss del av lokalkostnaderna för omniteatern Cosmonova.


28:28 ap.4 Statens museer för världskultur

Statens museer för världskultur skall, fram till det att det nya museet i Göteborg öppnar 2004, ackumulera ett anslagssparande. Sparandet är avsett att täcka ökade kostnader i samband med öppnandet av det nya museet. Myndigheten får därför disponera ett anslagssparande som över­stiger 3 procent av anslaget.


28:28 ap.6 Statens sjöhistoriska museer

- Anslagsposten får användas för lokalkostnader för Vasamuseet.

- Av anslagsposten skall 1 546 000 kr användas till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat.


28:28 ap.7 Arkitekturmuseet

Av anslagsposten skall 980 000 kr användas till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat.


28:28 ap.8 Statens musiksamlingar

Av anslagsposten skall 1 500 tkr användas till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat.


28:28 ap.9 Statens försvarshistoriska museer

Av anslagsposten skall 682 tkr användas till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat.

Samtidigt beslutar regeringen att Statens försvarshistoriska museer får disponera 6 900 000 kronor av det anslagssparande under anslagsposten 28:28:9 Statens försvarshistoriska museer som genom beslut den 15 maj 2003 får användas först efter beslut av regeringen.


28:28 ap.10 Moderna museet

Av anslagsposten skall minst 3 200 tkr användas för inköp av samtida konst.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
28:2817 1300
28:28 ap.11 0660-
28:28 ap.21 0290-
28:28 ap.31 8860-
28:28 ap.41 9300-
28:28 ap.54860-
28:28 ap.61 4120-
28:28 ap.74550-
28:28 ap.82 3000-
28:28 ap.95 1000-
28:28 ap.101 4660-2.3Övriga villkor

(tkr)

Belopp som förs till räntekontot (1/12 varje månad)

Räntekontokredit

Låneram

28:28.7

Arkitekturmuseet

30 310

3 351

11 000

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Arkitekturmuseet kan söka kompletterande finansieringskällor för sär­skilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offent­liga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett före­tag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Arkitekturmuseet skall i årsredovisningen för 2003 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierad verksamhet002 20002 2002 200
Summa002 20002 2002 200

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arkitekturmuseet får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhanda­hålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av Arkitekturmuseet.

På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Matilda Berggren


Kopia till

Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Svenska museiföreningen
Kulturutskottet