Regeringsbeslut
14
2003-12-04 Ju2003/9258/D(delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende anslaget 30:1 Stöd till idrotten inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid


 

Riksdagen har den 19 november 2003 (prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU11, rskr. 2003/04:45) beslutat minska anslaget 30:1 Stöd till idrotten inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid med 500 000 kronor. 

Med ändring av regleringsbrevet för 2003 avseende anslaget 30:1 Stöd till idrotten av den 3 april 2003 beslutar regeringen följande.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Arbetsmarknadspolitik

ArbetslivspolitikArbetsrättHandläggning av ärenden
Näringspolitik

IT, tele och post1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Kammarkollegiets ansvarsområde.

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor.


Verksamhetsområde Arbetsrätt

Mål

En arbetsrätt som skapar trygghet, flexibilitet och delaktighet.


Verksamhetsgren Handläggning av ärenden

Mål

Målet är att ärenden och mål skall avgöras på ett rättssäkert och effektivt sätt.


Återrapporteri