Regeringsbeslut
6
2004-01-22 Ju2004/159/DOM

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende domstolsväsendet m.m.


 

Riksdagen har beslutat om domstolsväsendets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 4, bet. 2002/03:JuU1, rskr. 2002/03:70, prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235, prop. 2003/04:1, utg.omr. 4, bet. 2003/04:FiU11, rskr. 2003/04:45) 

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 beslutar regeringen att följande skall gälla för domstolsväsendet och nedan angivna anslag.
1VerksamhetPolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetDömandeDömande, beslutande och rättsvårdande verksamhet
Övergripande administration, resursfördelning och reformarbete


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Domstolsverkets ansvarsområde.

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Politikområde (PO) Verksamhetsområde (VO)

Verksamhetsgren (VG)

Mål

PO Rättsväsendet

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från ett medborgarperspektiv. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brotts­anmälan till dom och straffverkställighet.

VO Dömande verksamhet

Målet är att avgöra mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt.

VG Dömande beslutande och rättsvårdande verksamhet

Se nedan

VG Övergripande administration, resursfördelning och reformarbete

Se nedan


Verksamhetsgren Dömande, beslutande och rättsvårdande verksamhet

Mål

1.1.1 Mål 1 för verksamhetsgren Dömande, beslutande och rättsvårdande verksamhet

Målet omfattar tings- och hovrätter samt läns- och kammarrätter.

Brottmål, tvistemål och förvaltningsmål skall handläggas på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Inriktningen för domstolarna är att genomströmningstiderna (medianåldern) generellt skall minska för samtliga målkategorier. Målbalanserna och målbalansernas åldersstruktur skall förbättras och på sikt återspegla genomströmningstiderna.

Med utgångspunkt från denna inriktning och domstolarnas faktiska balanssituation är målet för 2003 att den totala balansen och andelen balanserade mål äldre än sex respektive tolv månader sammanlagt inte bör överstiga de mål som anges i tabellen nedan.

Medianåler avgjorda mål (månader)

Total balans 1

Balanserade mål äldre än sex månader 2

Balanserade mål äldre än tolv månader 3

Brottmål

Tingsrätt (exklusive notariemål)

2

35%

30%

15%

Hovrätt

3

40%

20%

10%

Tvistemål

Tingsrätt

- FT-mål

2

25%

15%

5%

- Övriga tvistemål (exklusive familjemål)

4

65%

45%

25%

Hovrätt

5

70%

45%

20%

Förvaltningsmål

Länsrätt

- Skattemål

6

65%

45%

25%

- Socialförsäkringsmål

5

55%

20%

5%

- Övriga mål 4

-

25%

25%

5%

Kammarrätt

- Dispensfrågan i mål där prövningstillstånd krävs

3

-

-

-

- Skattemål

6

125%

60%

40%

- Socialförsäkringsmål

4

55%

35%

15%

- Övriga mål 4

-

40%

40%

25%1 Antal balanserade mål per målkategori vid 2003 års utgång/genomsnittligt antal inkomna mål inom målkategorin under de tre senaste åren.

2 Antal balanserade mål inom målkategorin vid 2003 års utgång som är äldre än sex månader/totalt antal balanserade mål inom målkategorin vid 2003 års utgång.

3 Antal balanserade mål inom målkategorin vid 2003 års utgång som är äldre än tolv månader/totalt antal balanserade mål inom målkategorin vid 2003 års utgång.

4 I gruppen övriga mål ingår ett antal måltyper som skall tas upp till avgörande inom viss i lag angiven tid. Målen för gruppen övriga mål påverkar inte de handläggningstider som följer av lag.

1.1.2 Mål 2 för verksamhetsgren Dömande, beslutande och rättsvårdande verksamhet

Högsta domstolen och Regeringsrätten skall för år 2003 fastställa mål för de målkategorier som anges nedan. Målen skall avse dels medianåldern för under året avgjorda mål, dels antalet balanserade mål som vid årets utgång är äldre än sex respektive tolv månader.

Högsta domstolen

- Dispensfrågan

- Tvistemål

- Brottmål

- Övriga mål

Regeringsrätten

- Dispensfrågan

- Skattemål

- Övriga mål

Återrapporteringskrav för mål 1 och 2:

Återrapporteringen skall innehålla analys och förklaringar som beaktar domstolsväsendet i sin helhet men också förändringar i organisation och regelverk utanför domstolsväsendet som kan ha påverkat resultatet. Kommentarerna och förklaringarna skall även beakta materiella och processuella förändringar, t.ex. nya måltyper av förturskaraktär, domstolens eller domstolskategorins arbetsbelastning och målstockens sammansättning med avseende på måltypernas karaktär, t.ex. stor andel förtursmål eller stor andel arbetskrävande mål.

Föreligger större skillnader i resultatet mellan olika domstolar inom samma domstolskategori skall Domstolsverket särskilt analysera och förklara dessa skillnader.

Följande skall återrapporteras:

- En samlad bedömning av arbetsläget per domstolskategori.

- Totala antalet inkomna och antalet avgjorda mål.

- Totala antalet balanserade mål, samt antalet balanserade mål äldre än sex respektive tolv månader.

- Antalet balanserade mål där förhållandena är sådana att målen inte kan avgöras förrän något har inträffat som står utanför domstolens kontroll.

- Resultatet i förhållande till verksamhetsmålen.

- Genomsnittsåldern för avgjorda mål.

- Andelen domstolar per domstolskategori som har uppnått de av regeringen fastställda målen.

- Överklagandefrekvenser och ändringsfrekvenser.

- Den genomsnittliga kostnaden av ett mål per domstolskategori.

- Styckkostnader för tvistemål (exklusive gemensam ansökan om äktenskapsskillnad) och brottmål (exklusive notariemål) i tingsrätt, tvistemål och brottmål i hovrätt samt skattemål, socialförsäkringsmål och övriga mål i länsrätt respektive kammarrätt.

- Åtgärder som vidtagits eller som planeras för att minska långa handläggningstider och stora målbalanser samt vilket resultat genomförda insatser har gett.

1.1.3 Mål 3 för verksamhetsgren Dömande, beslutande och rättsvårdande verksamhet

Ärenden som handläggs vid allmän domstol, vid hyres- och arrendenämnderna samt vid Rättshjälpsmyndigheten skall handläggas på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Återrapporteringskrav för mål 3

Domstolarna

- Antalet inkomna och antalet avgjorda ärenden samt antalet ärenden i balans.

- Förändringar i förhållande till föregående år skall kommenteras.

Hyres- och arrendenämnderna

- Antalet inkomna och antalet avgjorda ärenden samt antalet ärenden i balans.

- Förändringar i förhållande till föregående år skall kommenteras.

Rättshjälpsmyndigheten

- Antalet inkomna och antalet avgjorda ärenden samt antalet ärenden i balans.

- Omloppstid.

- Under budgetåret behandlade återkravsärenden (antal och belopp).

- Andelen rättshjälpsärenden som överklagats till Rättshjälpsnämnden samt andelen ärenden där nämnden gjort någon form av ändring.

- Förändringar i förhållande till föregående år skall kommenteras.


Verksamhetsgren Övergripande administration, resursfördelning och reformarbete

Mål

1.1.4 Mål för verksamhetsgren Övergripande administration, resursfördelning och reformarbete

Domstolsverket skall med respekt för den grundläggande rollfördelningen mellan domstolarna, Domstolsverket och andra myndigheter:

- skapa förutsättningar för domstolarna att uppfylla domstolsväsendets del av målet för politikområdet genom effektiv och ändamålsenlig resursfördelning,

- vara en drivande och stödjande kraft i reformarbetet,

- ta initiativ i frågor om förändringar avseende domstolarnas organisation och arbetsformer,

- arbeta för en ökad samverkan inom domstolsväsendet,

- arbeta för en ökad samverkan mellan domstolar och andra myndigheter med särskild inriktning på att korta den totala tiden från brottsanmälan till dom.


Återrapportering

Återrapporteringskrav för verksamhetsgrenen Övergripande administration, resursfördelning och reformarbete

- Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att domstolsverksamheten håller en hög kvalitet.

- Åtgärder som vidtagits för att förbättra underlaget för en effektiv resursfördelning.

- Åtgärder som vidtagits för att uppnå en bra uppföljning och analys av domstolarnas verksamhet.

- Åtgärder som vidtagits för att utveckla domstolarnas organisation samt process- och arbetsformer.

- Åtgärder som vidtagits för att öka samverkan inom domstolsväsendet.

- Åtgärder som vidtagits för att öka samverkan mellan domstolarna och andra myndigheter med särskild inriktning på att korta den totala tiden från brottsanmälan till dom.


Övriga mål och återrapportering

Domstolsverket får delta i utvecklingssamarbete med andra länder och fredsfrämjande verksamheter under förutsättning att extern finansiering finns. Domstolsverket skall ha en samordnande roll av domstolsväsendets utvecklingssamarbete med andra länder och redovisa omfattningen och erfarenheterna av arbetet. Redovisningen skall omfatta antalet årsarbetskrafter som tagits i anspråk för verksamheten.1.2Organisationsstyrning

Mål

Domstolsverket skall verka för en långsiktigt god personalförsörjning med ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Domstolsverket skall redovisa:

Jämställdhet

- Domstolsväsendets personalsammansättning med avseende på personalkategorier, ålder och kön.

- Antalet män respektive kvinnor som sökt chefsanställningar som utlysts under perioden den 1 januari 2000 till den 31 december 2003 och vilka åtgärder som vidtagits för att uppmuntra kvinnor som är domare att söka chefsanställningar.

- Åtgärder som vidtagits för att strukturer och förhållningssätt inom domstolsväsendet skall bidra till att skapa jämställdhet mellan män och kvinnor.

Mångfald

- Åtgärder som vidtagits för att främja den etniska och kulturella mångfalden inom domstolsväsendet.

- Insatser som gjorts i enlighet med den upprättade strategin (DV Dnr 219-2000) för att se till att personalen har god kunskap om såväl grunden för rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska yttringar som om situationen för de grupper som utsätts för sådana brott.

Mänskliga rättigheter

- En redovisning av på vilket sätt bestämmelser och intentioner i FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, t. ex. konventionen om barnets rättigheter, och den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har beaktats i utbildningsverksamheten.

Arbetsmiljö

- Åtgärder som vidtagits av myndigheterna inom domstolsväsendet för att främja en aktiv personalpolitik och god arbetsmiljö inklusive frågor om chefs- och ledarskapsutveckling samt etikfrågor.

- Vilka åtgärder som vidtagits för att minska ohälsan inom domstolsväsendet och vilka åtgärder som vidtagits för att rehabilitera de som drabbats av ohälsa.

Kompetensförsörjning m.m.

- Åtgärder som vidtagits för att uppmuntra kvinnor och män i domstolsväsendet att utveckla sin kompetens så att de kan utgöra en bas för framtida chefsrekrytering.

- Vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa en god kompetensförsörjning i framtiden.

- Insatser som gjorts i enlighet med den framtagna utbildningsplanen och som inte omfattas i arbetet med jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter och arbetsmiljö.

Övriga återrapporteringskrav

Domstolsverket skall redovisa:

- Domstolsverkets och domstolarnas åtgärder för att öka skyddet och säkerheten för de anställda och andra som besöker domstolarna.

- I vilken omfattning domstolarna under året beslutat om säkerhetskontroll enligt lagen om säkerhetskontroll i domstol (2001:180) samt de kostnader domstolarna haft i anledning härav.

- Domstolsverket skall redovisa antalet utländska studiebesök i svenska domstolar och i Domstolsverket samt antalet studiebesök som domstolarna och Domstolsverket har genomfört i andra länder.1.3Uppdrag

1. År 2002 är det fjärde året som regeringen fastställer verksamhetsmål för tingsrätterna, länsrätterna, hovrätterna och kammarrätterna. Domstolsverket skall utvärdera hur domstolarna arbetar med verksamhetsmålen i den egna verksamheten. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen för 2003.

2. Domstolsverket skall, mot bakgrund av förslagen i RRV-rapporten Tiden i tvistiga skatteärenden, bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra och påskynda skattemålshanteringen. Uppdraget omfattar inte frågan om prövningstillstånd. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2004.

3. Domstolsverket skall i samverkan med Kriminalvårdsstyrelsen utreda förutsättningarna för att, i lokaler där häkten finns, iordningsställa förhandlingslokaler för häktesförhandlingar. Allmänhetens möjlighet till tillträde skall särskilt beaktas. Kostnaderna för iordningställande och inredning av lokalerna skall redovisas. Vidare skall kostnaderna för hyra av lokalerna och övriga merkostnader redovisas. De besparingar som uppkommer genom minskad transporttjänst skall också redovisas. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2003.

4. Prognoser skall lämnas över anslagsutfall för budgetåren 2003-2006 beträffande samtliga anslag som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast den 22 januari, den 7 maj, den 11 augusti, den 3 november samt i samband med budgetunderlag. Prognoserna skall analyseras och kommenteras.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:5Domstolsväsendet m.m. (ramanslag)3 705 235 tkr
4:5 ap.1Domstolarna m m (ram)3 458 181 tkr

Disponeras av Domstolsverket
4:5 ap.2Domstolsverket (ram)106 157 tkr

Disponeras av Domstolsverket
4:5 ap.3Rättshjälpsmyndigheten (ram)10 061 tkr

Disponeras av Domstolsverket
4:5 ap.4Vissa domstolsutgifter (ram)127 836 tkr

Disponeras av Domstolsverket
4:5 ap.5Till Justitiedepartementets disposition (ram)3 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

4:5 Domstolsväsendet m.m.

Anslaget disponeras av Domstolsverket. Anslagspost 4 disponeras även av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt arrende- och hyresnämnderna.


4:5 ap.1 Domstolarna m m

Från anslagsposten får avräknas:

- utgifter för bidrag till nämndemannasammanslutningar, information till nämndemän, bidrag till resa vid studiebesök av nämndemän vid kriminalvårdsanstalter eller andra inrättningar av intresse för nämndemännens verksamhet.


4:5 ap.2 Domstolsverket

Från anslagsposten får avräknas:

- utgifter för verksamheten i Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet och Notarienämnden och för arvoden åt ledamöter och ersättare i dessa nämnder,

- utgifter för tryckning av rättsfall,

- uppstartskostnader för internationellt utvecklingsarbete på rättsområdet,

- utbetalningar till de advokatbyråer med vilka Domstolsverket har tecknat avtal för den sociala mottagningsverksamheten,

- eventuella kvardröjande kostnader till följd av avvecklingen av de allmänna advokatbyråerna.


4:5 ap.3 Rättshjälpsmyndigheten

Från anslagsposten får avräknas:

- utgifter för Rättshjälpsnämndens verksamhet och arvoden åt ordföranden och ledamöterna i Rättshjälpsnämnden enligt särskilda regeringsbeslut.

Anslagssparande vid utgången av budgetåret 2002 som överstiger 401 000 kronor skall föras till anslagspost 1 Domstolarna.


4:5 ap.4 Vissa domstolsutgifter

Från anslagsposten får avräknas:

Utgifter för bevisning

Vittne

- 36 kap. 24 § rättegångsbalken

- 6 § lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.

- 26 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Målsägande

- 37 kap. 3 § rättegångsbalken

- 6 § lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.

Sakkunnig

- 40 kap. 17 eller 19 § rättegångsbalken

- 24 eller 26 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Blodundersökning

- 3 § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Övrigt

- 19 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

- 19 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Utgifter för parter

Misstänkt i brottmål

- 21 kap. 12 § rättegångsbalken

- 31 kap. 2 eller 8 § rättegångsbalken

- 18 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Vårdnadshavare

- 21 kap. 11 § rättegångsbalken

- 26 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Part och parts ställföreträdare

- 11 kap. 6 § rättegångsbalken

- 15 eller 23 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Utgifter för tolk m.m.

Tolk

- 5 kap. 8 § rättegångsbalken

- 52 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

- 27 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Översättning

- 33 kap. 9 § rättegångsbalken

- utgift som skall betalas av staten för översättning från finska till svenska språket av handling som inges i mål eller ärende vid Haparanda och Gällivare tingsrätter samt vid Luleå tingsrätt i dess egenskap av fastighetsdomstol avseende mål från kommuner i Haparanda och Gällivare domsagor

Utgifter för god man

God man

- 18 kap. 1 § äktenskapsbalken

- 20 kap. 2 b § föräldrabalken

Förvaltararvoden m.m. i konkurser

Konkursutgifter

- 6 kap. 10 § tredje stycket, 14 kap. 2 eller 3 § konkurslagen (1987:672)

Ersättning till likvidatorer och till bouppteckningsförrättare

Ersättning till likvidator där likvidatorn har förordnats av rätten och ersättning till den som förordnats att förrätta bouppteckning när den avlidne saknar anhöriga enligt förordning (2000:306) om ersättning av allmänna medel till bouppteckningsförrättare och likvidator.

Under anslagspost 4 redovisas efterbevakningsavgifter enligt 9 kap. 20 § och tillsynsavgifter m.m. enligt 14 kap. 17 § konkurslagen (1987:672).

Medel som flyter in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet för rättshjälpsutgift (rättshjälp, offentlig försvarare) redovisas som inkomst under anslaget 4:12 Rättshjälpskostnader m.m. Har ålagd återbetalningsskyldighet helt eller delvis avsett utgift som har belastat anslaget 4:5 Domstolsväsendet m.m., anslagspost 4 Vissa domstolsutgifter m.m., skall de medel som flyter in med anledning av återbetalningsskyldigheten redovisas som inkomst under anslaget 4:12 Rättshjälpskostnader m.m., anslagspost 8 Återbetalning av rättshjälpsutgifter.


4:12Rättshjälpskostnader m.m. (ramanslag)902 664 tkr
4:12 ap.1Rättshjälp enligt rättshjälpslagen (ram)125 572 tkr

Disponeras av Domstolsverket
4:12 ap.2Utgifter för offentligt försvar (ram)599 569 tkr

Disponeras av Domstolsverket
4:12 ap.3Utgifter för offentligt biträde (ram)76 236 tkr

Disponeras av Domstolsverket
4:12 ap.4Rådgivning (ram)2 880 tkr

Disponeras av Domstolsverket
4:12 ap.5Utgifter för målsägandebiträde (ram)93 796 tkr

Disponeras av Domstolsverket
4:12 ap.6Utgifter för särskilt företräde för barn (ram)3 740 tkr

Disponeras av Domstolsverket
4:12 ap.7Ersättningsgaranti för bodelningsförrättare (ram)871 tkr

Disponeras av Domstolsverket
4:12 ap.8Återbetalning av rättshjälpsutgifter (ram)0 tkr

Disponeras av Domstolsverket
4:12 ap.9Återbetalning av rättshjälpsutgifter (ram)0 tkr

Disponeras av Skatteverket

Villkor

4:12 Rättshjälpskostnader m.m.

Anslaget disponeras av Domstolsverket. De allmänna domstolarna disponerar anslagsposterna 1, 2, 5, 6 och 7. De allmänna förvaltningsdomstolarna disponerar anslagsposterna 1 och 3. Arrende- och hyresnämnderna disponerar anslagspost 1. Rättshjälpsmyndigheten disponerar anslagsposterna 1, 3 och 4. Rättshjälpsnämnden disponerar anslagspost 1.

Efter rekvisition till Domstolsverket kan medel från anslaget betalas ut till följande: Regeringskansliet, Kriminalvårdsstyrelsen, Kriminalvårdsnämnden, övervakningsnämnderna, Socialstyrelsen, Arbetsdomstolen, Patentbesvärsrätten samt länsstyrelserna.

Anslaget finansierar även utgifter i ärenden som påbörjats innan den nya rättshjälpslagen trädde i kraft (den 1 december 1997). De utgifter som enligt regleringsbrevet för år 1997 skulle avräknas mot anslagspost 1 skall avräknas mot anslagspost 1 ovan och de utgifter som skulle avräknas mot anslagspost 2 skall avräknas mot anslagspost 2 ovan, o.s.v.

Anslagsposterna får utnyttjas för de ändamål som redovisas nedan.


4:12 ap.1 Rättshjälp enligt rättshjälpslagen

- Ersättning till biträden till den del ersättningen inte täcks av den rättshjälpsavgift som den rättssökande skall betala enligt 23 § rättshjälpslagen (1996:1619).

- Ersättning som avses i 16-18 § rättshjälpslagen.

- Statens utgifter som avses i 20 § rättshjälpslagen.

- Ersättning för kostnader till följd av befrielse från utsökningsavgifter enligt 16 § förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna.

- Medel som betalas in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet för rättshjälpskostnad samt för utgifter för offentligt försvar och målsägandebiträde redovisas som inkomst under denna anslagspost. Har ålagd återbetalningsskyldighet helt eller delvis avsett utgift som har belastat anslaget 4:5 Domstolsväsendet m.m., anslagspost 4 Vissa domstolsutgifter m.m. skall de medel som betalas in med anledning av återbetalningsskyldigheten, även redovisas som inkomst under denna anslagspost.


4:12 ap.2 Utgifter för offentligt försvar

- Ersättning till offentlig försvarare.


4:12 ap.3 Utgifter för offentligt biträde

- Ersättning till offentligt biträde.

- Ersättning till tredje man för utredning enligt 4 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde.


4:12 ap.4 Rådgivning

- Ersättning enligt 5 § rättshjälpslagen (1996:1619) till den som lämnat rådgivning mot nedsatt avgift.

- Ersättning för utgifter för tolk (översättare) i rådgivningsärenden enligt 5 § rättshjälpslagen.


4:12 ap.5 Utgifter för målsägandebiträde

- Ersättning till målsägandebiträde.

- Ersättning enligt 6 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde.


4:12 ap.6 Utgifter för särskilt företräde för barn

- Ersättning till särskild företrädare för barn.

- Ersättning enligt 12 § lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.


4:12 ap.7 Ersättningsgaranti för bodelningsförrättare

- Ersättning till bodelningsförrättare enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken.


4:12 ap.8 Återbetalning av rättshjälpsutgifter

Inkomster som enligt tidigare villkor redovisats under anslagsposten skall redovisas under anslagspost 1 Rättshjälp enligt rätthjälpslagen.

Det ingående anslagssparandet på anslagsposten 4:12.8 skall föras till anslagspost 4:12.1.


4:12 ap.9 Återbetalning av rättshjälpsutgifter

Anslagspost 4:12.9 skapas. Anslagsposten disponeras av RSV.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
4:5166 6090
4:5 ap.1152 2960-
4:5 ap.21 6070-
4:5 ap.31730-
4:5 ap.412 5330-
4:5 ap.500-
4:1282 7660
4:12 ap.112 5570-
4:12 ap.255 0570-
4:12 ap.36 6230-
4:12 ap.42880-
4:12 ap.57 8800-
4:12 ap.62940-
4:12 ap.7670-
4:12 ap.800-
4:12 ap.9002.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram 2

4:5 Domstolsväsendet m.m.

429 910 ap. 1-3

3 539 099 ap. 1-3

615 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Ansökningsavgifter miljödomstolarna2537007 0007 00000
Ansökningsavgifter övriga domstolar25110033 00033 00000
Kungörandeavgifter25110012 00012 00000
Summa
0052 00052 00000

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Verksamhet

Bidrag007 0007 00000
Finansiella intäkter002 0002 00000
Summa009 0009 00000

Verksamhet
Bidrag

Domstolsväsendet får ta emot bidrag från AMS för arbetsmarknadsåtgärder och från SIDA, EU och FN för finansiering av det internationella samarbete som Domstolsverket och eller domstolarna deltar i.


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Avgiftsintäkter från ansökningsavgifter avseende miljödomstolarna skall redovisas mot inkomsttitel 2537 Miljöskyddsavgifter och ansökningsavgifter avseende övriga domstolar skall redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

- Avgiftsintäkter från kungörandeavgifter skall redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

- Avgifternas storlek för den offentligrättsliga verksamheten framgår av förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Föreligger oenighet mellan en domstol och Domstolsverket om en efterträdare till en ordinarie domare skall anställas eller om en ny ordinarie domare skall anställas skall frågan överlämnas till regeringen för beslut.

Internationell hjälp i brottmål

Från anslaget 4:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar får medel rekvireras hos Regeringskansliet, Justitiedepartementet, för ersättning av kostnader för internationell hjälp i brottmål.

På regeringens vägnar


Thomas Bodström
Anna Danielsson


Kopia till

Riksdagen, Justitieutskottet
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskanslietes Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen