Justitiedepartementet
Regeringsbeslut25

2003-12-11Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMJu2003/9914/D
(delvis)
Ju2003/2685/D
(delvis)
Ju2003/2289/D
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 30:1 Stöd till idrotten

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 30:1 Stöd till idrotten (prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:89).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:1Stöd till idrotten (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet398 240 tkr
30:1 ap.1Bidrag till lokal barn - och ungdomsverksamhet (Ram)31 140 tkr
30:1 ap.2Gemensam administration m.m. (Ram)71 000 tkr
30:1 ap.3Bidrag till centrala idrottsorganisationer (Ram)216 400 tkr
30:1 ap.4Insatser mot doping (Ram)20 900 tkr
30:1 ap.5Forskning och utveckling m.m. (Ram)20 000 tkr
30:1 ap.6Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan (Ram)38 800 tkr

Disponeras av regeringen50 000 tkr
30:1 ap.7Till regeringens disposition (Ram)50 000 tkr


Villkor
30:1 ap.1 Bidrag till lokal barn - och ungdomsverksamhet

Anslagsposterna 1-6:
Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet. Av anslagsposten 4 har
1 500 000 kr beräknats för medfinansiering av Dopinglaboratoriet vid Huddinge Universitetssjukhus samt 1 500 000 kr för medfinansiering av Dopingjouren vid Huddinge Universitetssjukhus.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
30:1 ap.10-0
30:1 ap.20-0
30:1 ap.30-0
30:1 ap.40-0
30:1 ap.50-0
30:1 ap.60-0
30:1 ap.703 %0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Mona Sahlin
Keneth Wising
Kopia till:

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Riksrevisionen
Riksdagen, Kulturutskottet
Sveriges Riksidrottsförbund
Sveriges Olympiska Kommitté
Huddinge Universitetssjukhus, Avdelningen för klinisk farmakologi