Regeringsbeslut
42
2003-11-18 Fi2003/6020 (delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Kammarkollegiet


 

Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet på tilläggsbudget 2 för budgetåret 2003 (prop. 2003/04:1, tilläggsbudget 2 för budgetåret 2003, bet. 2003/04:FiU11, rskr. 2003/04:43). 

Regeringen beslutar, med ändring av sitt beslut om regleringsbrev den 28 augusti 2003, att följande ska gälla under budgetåret 2003 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningEkonomisk styrning och utveckling av statsförvaltningenMyndighetsuppgifter
Uppdragsverksamhet


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Kammarkollegiets ansvarsområde.

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

En effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Ekonomisk styrning och utveckling av statsförvaltningen

Mål

Efterfrågestyrt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt stöd till Regeringskansliet och andra statliga myndigheter.


Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål

Uppgifterna skall utföras på ett tillförlitligt, ändamålsenligt och rationellt sätt.


Återrapportering

Vad som huvudsakligen gjorts för att uppnå målet samt en bedömning av måluppfyllelsen.

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål

Likvärdiga eller bättre tjänster, både vad gäller kostnader och kvalitet, jämfört med motsvarande privata tjänster för verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning, försäkringar och fordringsbevakning.

Intäkter och kostnader skall balansera varandra över en fyraårsperiod vad gäller verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning och registrering av trossamfund.

I försäkringsverksamheten får administrationskostnaderna inte överstiga 20 % av intäkterna.

I kapitalförvaltningen skall avkastningen i aktie- och räntekonsortierna överträffa relevanta index över en löpande femårsperiod.


Återrapportering
  1. Vad som huvudsakligen gjorts för att uppnå kostnads- och kvalitetsmålen samt en bedömning av måluppfyllelsen.

  2. Marknadstäckning genom angivande av antal uppdragsgivande myndigheter i verksamheterna administrativ service, försäkringsverksamhet och fordringsbevakning.

  3. Intäkter i förhållande till kostnader över den senaste fyraårsperioden för var och en av verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning och registrering av trossamfund.

  4. Statens skadekostnader inom ramen för försäkringsverksamheten.

  5. Administrationskostnader i förhållande till intäkter i försäkringsverksamheten.

  6. Förvaltat kapital samt avkastningen i aktie- och räntekonsortierna i förhållande till jämförelseindex över den senaste femårsperioden.1.2Uppdrag

1. Kammarkollegiet skall ansvara för kanslifunktioner för följande nämnder och styrelser:

- Alkoholsortimentsnämnden

- Fideikommissnämnden

- Fonden för fukt- och mögelskador

- Kärnavfallsfondens styrelse

- Resegarantinämnden

- Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

2. Kammarkollegiet skall redovisa utgiftsprognoser för 2003-2006 för Kammarkollegiets förvaltningsanslag. Redovisningen skall ske senast den 22 januari, den 11 mars, den 6 maj, den 8 augusti och den 4 november 2003. Utvecklingen skall kort kommenteras vid varje tillfälle.

3. Kammarkollegiet skall sammanställa de uppgifter som länsstyrelserna tar fram. Kammarkollegiet skall lämna följande uppgifter till Regeringskansliet (Näringsdepartementet):

- Senast den sista dagen i varje månad, för varje län och totalt för riket, för föregående månad redovisa hur mycket som betalats ut till länsstyrelserna enligt 12 § lönegarantiförordningen (1992:501), inklusive sociala avgifter, samt de medel som återbetalts från länsstyrelserna. Av redovisningen skall även framgå saldot för året.

- Senast den 22 januari 2003, den 10 mars 2003, den 7 maj 2003, den 11 augusti 2003 och den 3 november 2003 månadsvis fördelat, för varje län och totalt för riket, redovisa antalet personer och det antal arbetsgivare som lönegarantiutbetalningarna har avsett.

- Senast den 22 januari 2003, den 10 mars 2003 (då även helårsuppgifter för 2002 redovisas), den 7 maj 2003, den 11 augusti 2003 (då även uppgifter för halvåret 2003 redovisas) och den 3 november 2003, för varje län och totalt för riket, redovisa den genomsnittliga lönegarantiersättningen, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person samt det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning. Vidare skall redovisas antal personer och företag som detta avser.

4. Kammarkollegiet skall till Näringsdepartementet/ESB redovisa utfall och utgiftsprognoser för anslaget 35:10 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket. Redovisning skall ske senast den 22 januari, 10 mars, den 7 maj, den 11 augusti samt den 3 november 2003.

5. Kammarkollegiet skall lämna förslag till ett eller flera kundnöjdhetsmål och motsvarande återrapporteringskrav.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:1Kungliga hov- och slottsstaten (ramanslag)91 597 tkr
90:1 ap.1Kungliga hovstaten (ram)46 714 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
90:1 ap.2Kungliga slottsstaten (ram)44 883 tkr

Disponeras av Kungl. Slottsstaten

Villkor

90:1 ap.1 Kungliga hovstaten

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet. Medlen betalas ut efter rekvisition till HM Konungens hovförvaltning.


90:1 ap.2 Kungliga slottsstaten

Anslagsposten disponeras av Riksmarskalksämbetet.Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:7Kammarkollegiet (ramanslag)83 479 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

1:7 Kammarkollegiet

Av anslaget 1:7 Kammarkollegiet skall 55 520 000 kronor användas för att finansiera skadereserven för det författningsreglerade personskadeskyddetUtgiftsområde 24 Näringsliv

40:6Bidrag till miljömärkning av produkter (obetecknat anslag)4 400 tkr
40:6 ap.1Det nordiska miljömärkningssystemet (ram)2 200 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
40:6 ap.2EU:s miljömärkningssystem (ram)2 200 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

40:6 Bidrag till miljömärkning av produkter

Mål och villkor för verksamheten anges i särskilt regeringsbeslut ställt till bidragsmottagaren SIS Miljömärkning AB. Bidragsmottagaren har förbundit sig att följa de mål och villkor som fastslås genom regeringens beslut.

Efter rekvisition utbetalas medlen till SIS Miljömärkning AB med högst en fjärdedel kvartalsvis i efterskott.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
90:16790
90:1 ap.100-
90:1 ap.26790-
1:741203 %
40:600
40:6 ap.1003 %
40:6 ap.2003 %2.3Övriga villkor

Anslagsbeloppet (27 459 tkr) överförs med 1/12 varje månad.

Räntekontokrediten för Kammarkollegiet är 8 000 tkr.

Kammarkollegiet har en låneram på 8 000 tkr i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

Ersättning ur Allmänna arvsfonden får varje månad rekvireras med en tolftedel till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret. Kostnader för processer angående Allmänna arvsfondens rätt m.m. skall belasta fonden direkt.

Viltvårdsfonden disponerar ett särskilt räntekonto vid Riksgäldskontoret. Kammarkollegiet har tillgång till en kredit på 5 000 tkr på nämnda konto.

Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten skall placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kreditram på 100 000 tkr i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit skall återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättning kollegiet skall betala för en enskild skadehändelse skulle överstiga 50 000 tkr, kommer dock det överstigande beloppet att täckas utanför systemet.

Kammarkollegiet skall under 2003 svara för kostnader som har samband med regleringen av sjön Åsnen.

Kungliga hov -och slottsstaten skall ha en räntekontokredit om 2 100 tkr.

Anslagsbeloppet (42 934 tkr) överförs med 1/12 varje månad.

Kungliga hov -och slottsstaten skall ha en låneram om 2 900 tkr i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Stiftelserätt2552-5 187-1 4401 9803 600-1 620-8 247
Tolkar och översättare2552-15 296-3 6809204 600-3 680-22 656
Summa
-20 483-5 1202 9008 200-5 300-30 903

Offentligrättslig verksamhet
Stiftelserätt

Avgiftsintäkterna för skall redovisas mot inkomsttitel 2552.


Tolkar och översättare

Avgiftsintäkterna skall redovisas mot inkomsttitel 2552.


Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Administrativ service1 863025 00025 00001 863
Kapitalförvaltning9 422-1 98019 82024 220-4 4003 042
Försäkringsverksamhet-64 458-20 000180 000160 00020 000-64 458
Fordringsbevakning-89801 5802 300-720-1 618
Upplösning av stiftelser00505000
Registrering av trossamfund-1 100141 4001 4000-1 086
Summa-55 171-21 966227 850212 97014 880-62 257

Uppdragsverksamhet
Administrativ service

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).


Kapitalförvaltning

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).


Försäkringsverksamhet

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

För verksamheten skall separata resultat- och balansräkningar lämnas i årsredovisningen.


Fordringsbevakning

För verksamheten får högst 720 tkr finansieras från ramanslaget.


Upplösning av stiftelser

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).


Registrering av trossamfund

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

3Undantag EA-regler

- Resegarantinämnden, Fideikommissnämnden och Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor undantas från förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning m.m.På regeringens vägnar


Gunnar Lund
Andreas Rydbo


Kopia till

Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomienheten
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket