Regeringsbeslut
I 11
2003-12-04 N2003/8483/SÄ

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende affärsverket Statens järnvägar


 

Riksdagen har beslutat om affärsverket Statens järnvägars verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 22, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69) och och prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235 ). 

Med ändring av regleringsbrev den 19 december 2002 och av Ändring av regleringsbrev den 6 mars 2003 och den 9 oktober 2003 beslutar regeringen att till 2.3 Övriga villkor lägga två nya villkor.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikJärnvägarStatens järnvägar


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Affärsverket Statens järnvägars ansvarsområde.

Politikområde Transportpolitik

Verksamhetsgren Statens järnvägar

Mål
 1. Affärsverket Statens järnvägar skall förvalta den egendom och ansvara för den verksamhet som före utgången av 2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet men som inte fördes över till aktiebolag vid årsskiftet 2000/2001 eller som därefter avvecklats eller förts över till myndigheter eller aktiebolag.

 2. Målet är att verksamheten skall bedrivas kostnadseffektivt. Statens järnvägar skall i möjligaste mån inte ingå några nya åtaganden. Verksamheten skall inriktas mot att avveckling av åtaganden skall ske på ett affärsmässigt och effektivt sätt under beaktande av gällande reglering på respektive område.


Återrapportering
 1. Statens järnvägar skall - utan hinder av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag - lämna delårsrapporter kvartalsvis och senast inom två månader efter kvartalets utgång.Delårsrapporterna skall lämnas av chefen för Statens järnvägar. Den delårsrapport som lämnas senast den 30 november skall vara granskad av Riksrevisionsverket.

 2. Statens järnvägars redovisning i delårsrapporter och årsredovisning skall följa Ekonomistyrningsverkets rekommendationer baserade på förordning 2000:605.

 3. Statens järnvägar skall i samband med årsbokslutet för regeringen redogöra för hanteringen av befintliga leasingavtal. Redovisningen skall bestå av följande: Beskrivning av objekt, kontraktsdatum, återstående löptid och kontraktssumma, möjliga brytpunkter och kostnad för att avsluta kontrakt vid dessa, en sammanställning över samtliga kostnader och intäkter som under året hänförts till leasingavtalen och en redovisning av de intäkter och kostnader som erhållits i enlighet med de underuthyrningsavtal som tecknats. I den mån Statens järnvägars kostnader inte överensstämmer med intäkterna från underuthyrningen skall skälen för detta anges.

 4. Regeringen skall senast den 1 april 2003 informeras om Statens järnvägars finanspolicy. Regeringen skall även informeras då eventuella ändringar sker i denna.

 5. Statens järnvägar medges undantag från bestämmelserna i förordningen 2000:605 om årsredovisning och budgetunderlag om att avlämna en verksamhetsplan.

 6. Statens järnvägar skall för anslaget 36:5 lämna prognoser för anslagets utveckling för åren 2003 och 2004. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Redovisningen skall ske senast: den 22 januari 2003, den 10 mars 2003, den 7 maj 2003, den 11 augusti 2003 och den 3 november 2003
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:5Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedecarrier m.m. (ramanslag)37 000 tkr
36:5 ap.1Kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (ram)37 000 tkr

Disponeras av Affärsverket Statens järnvägar
36:5 ap.2Lagfartskostnader (ram)0 tkr

Disponeras av Banverket
36:5 ap.3Till regeringens disposition (ram)20 000 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

36:5 ap.1 Kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.
 1. Statens järnvägar får belasta anslagsposten med engångskostnader för arkivering av visst material, tillfälliga kostnader för ett vagnregister för järnvägsvagnar samt för den riskavspeglande avgift till Riksgäldskontoret som avser Scandlines AB.

 2. Statens järnvägar får belasta anslagsposten med kostnader på totalt högst 5 miljoner kronor för att åtgärda historiska miljöföroreningar på Statens järnvägars tidigare fastigheter i de fall annan ansvarig saknas och efter beslut av regeringen i varje särskilt fall.

 3. Utgående balans från 2002 får, med undantag av 33 000 000 kronor, som disponeras av Banverket i enlighet med villkor för anslagspost 2, disponeras av affärsverket Statens järnvägar under 2003.


36:5 ap.2 Lagfartskostnader
 1. Banverket får belasta anslagsposten med det belopp som erläggs i form av lagfartskostnad (stämpelskatt) vid överföring av fastigheter från staten, tidigare förvaltade av Statens järnvägar, till Jernhusen AB, dock totalt högst 33 000 000 kronor.

 2. Anslagssparande till Statens järnvägars disposition från 2002 får disponeras av Banverket med högst 33 000 000 kronor under 2003.


36:5 ap.3 Till regeringens disposition


2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
36:500
36:5 ap.100
36:5 ap.200
36:5 ap.3002.3Övriga villkor

 1. Affärsverket Statens järnvägar får ha leasing- och leaseholdåtaganden på högst 8 350 miljoner kronor. Vidare får Statens järnvägar på marknadsmässiga villkor ta upp lån inom och utom Riksgäldskontoret inom en total ram på 350 miljoner kronor.

 2. Statens järnvägar ansvarar för nuvärdet av Statens järnvägars framtida betalningar för leasing- och leaseholdåtaganden (1988:1387, 4 §) till ett belopp om högst 8 400 miljoner kronor. Affärsverket skall för detta åtagande betala en avgift som fastställs av Riksgäldskontoret. Samtliga merkostnader avseende de avgifter som avser rullande materiel, som belastar Statens järnvägar, skall ersättas av SJ AB och Green Cargo AB i enlighet med fördelningen i underuthyrningen av rullande materiel.

 3. Statens järnvägar är skyldig att särskilja och fondera avsättningar som erhålls för att täcka framtida lösenkostnader för färjeleasing.

 4. Aktiebolagen SJ AB, AB Swedcarrier, Jernhusen AB och Euromaint AB har givits möjlighet att under en övergångsperiod om tre år, åren 2001-2003, ta upp lån i Riksgäldskontoret. Den totala ramen för upplåning i Riksgäldskontoret är för år 2003 för SJ AB 1 000 miljoner kronor, AB Swedcarrier 225 miljoner kronor, Jernhusen AB 5 400 miljoner kronor och Euromaint 625 miljoner kronor. Villkoren för upplåning i Riksgäldskontoret är att bolagen till 100 % ägs av staten. Riksgäldskontoret tar ut en kreditriskavgift för lånen. Kreditvillkoren skall årligen omprövas av Riksgäldskontoret. Efter utgången av 2003 skall samtliga lån i Riksgäldskontoret vara återbetalda.

 5. Likvida medel får placeras enligt gällande finanspolicy.

 6. Statens järnvägar får teckna underuthyrningsavtal avseende leasingkontrakt med SJ AB, Green Cargo AB samt Scandlines AB.

 7. Statens järnvägar får företräda staten i de miljöansvarsfrågor som regleras i Ramavtal om bolagisering av Statens järnvägar. Statens järnvägar får besluta om genomförande av utrednings- och kartläggningstjänster inom den ekonomiska ram som anges i Ramavtal om bolagisering av Statens järnvägar.

 8. Statens järnvägar skall till SJ AB årligen utbetala belopp som följer av vad som avtalats mellan Statens järnvägar och AB Storstockholms Lokaltrafik.

 9. Affärsverket Statens järnvägar skall från och med 2004 förvalta och till av Rikstrafiken upphandlade operatörer av järnvägstrafik hyra ut järnvägsfordon. Statens järnvägar får under 2003 teckna avtal som behövs som förberedelse för denna uppgift.

 10. Affärsverket Statens järnvägar får från Swedcarrier AB överta avtal mellan detta bolag och Swebus AB avseende de eventuella kostnader för Swebus anställdas rätt till förtida pension som inte täcks av SJ Försäkring AB


På regeringens vägnar


Leif Pagrotsky
Bosse Wallin


Kopia till

Trafikutskottet
Näringsutskottet
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet, Ba
Kulturdepartementet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Banverket
N/BS
N/ADM