Regeringsbeslut
16
2003-12-04 Ju2003/9258/IM(delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende anslaget 10:4 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 8


 

Riksdagen har beslutat om anslaget 10:4 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 8 för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 8, bet. 2002/03:SfU2, rskr. 2002/03:46). Riksdagen har vidare den 19 november 2003 beslutat minska anslaget med 2 000 000 kronor (prop. 2003/04:1, utg.omr. 8, bet. 2003/04:FiU11, rskr. 2003/04:45). 

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 beslutar regeringen att följande ska gälla för nedan angivet anslag.
1Finansiering


1.2Anslag

1.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

10:4Hemutrustningslån (ramanslag)16 631 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden

Villkor

10:4 Hemutrustningslån

Anslaget avser verksamhet enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Från anslaget betalas ränta på medel som Centrala studiestödsnämnden upplånar hos Riksgäldskontoret i enlighet med regeringsbeslut. Från anslaget betalas även avskrivningskostnader för lån.1.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
10:4472894-1.3Övriga villkor

Centrala Studiestödsnämnden får utöver tilldelat anslagsbelopp disponera en anslagskredit på högst 472 000 kronor.


På regeringens vägnar


Mona Sahlin
Gunnar Sallstedt


Kopia till

Statsrådsberedningen, Regeringskansliets internrevision
Justitiedepartementet, Enheten för ledningsstöd och administration
Utrikesdepartementet, Enheten för migration och asylpolitik
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet, Enheten för studiefinansiering och vuxnas lärande
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, eknomienheten
Riksdagens socialförsäkringsutskott
Riksrevisionen
Integrationsvereket
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket