Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutI:12

2003-12-18Totalförsvarets forskningsinstitut
-
172 90 STOCKHOLMUD2003/62817/
PLAN-BUD

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning, ap. 4 Totalförsvarets forskningsinstitut

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning, ap. 4 Totalförsvarets forskningsinstitut (prop. 2003/04:1, utg.omr. 5, bet. 2003/04:UU1, rskr. 115).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angiven anslagspost.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:6Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning (Ramanslag)
Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut13 992 tkr
5:6 ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut (Ram)13 992 tkr


Villkor
5:6 ap.4 Totalförsvarets forskningsinstitut

1. Anslagsposten skall fördelas på följande program

Kärnvapen 9 414 000 kronor

Biologiska vapen 2 862 000 kronor

Kemiska vapen 1 406 000 kronor

Övrigt stöd 310 000 kronor

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Budgetår 2003

5:12Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet (Ramanslag)
Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut0 tkr


2.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
5:12 (2003)0-0
5:6 ap.4700-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Laila Freivalds
Elisabet Jansén
Kopia till:

Riksdagen UU
SB
SB Internrevision
UD-EP
UD-GS
UD-ESEK
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN-BUD
UD-A-RED
Fi-BA
Fö-EPS
Fö-SI
Fö-MIL
RK-FA
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Totalförsvarets forskningsinstitut