Finansdepartementet
Regeringsbeslut55

2003-12-18Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMFi2003/6570

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Riksdagen har beslutat om avgiften för Europeiska gemenskapen för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 27, bet. 2003/04:FiU5, rskr. 2003/04:131).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

93:1Avgiften till Europeiska gemenskapen (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet18 065 000 tkr
93:1 ap.1Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (Ram)18 065 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk100 000 tkr
93:1 ap.2Sockeravgifter (Ram)100 000 tkr

Disponeras av Tullverket2 758 000 tkr
93:1 ap.3Tullavgift (Ram)2 660 000 tkr
93:1 ap.4Särskilda jordbrukstullar (Ram)98 000 tkr

Disponeras av Riksskatteverket0 tkr
93:1 ap.5Mervärdesskattebaserad avgift (Ram)0 tkr
93:1 ap.6Storbritanniens budgetreduktion (Ram)0 tkr

Disponeras av Skatteverket3 549 000 tkr
93:1 ap.7Mervärdesskattebaserad avgift (Ram)3 107 000 tkr
93:1 ap.8Storbritanniens budgetreduktion (Ram)442 000 tkr


Villkor
93:1 ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Villkor

93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Gemensamma villkor

  1. Anslaget skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten.

  2. De närmare villkoren för betalningen av avgiften lämnas i regeringens beslut den 22 december 1994 (dnr Fi94/4453).

93:1 ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende avgift baserad på bruttonationalinkomsten.

93:1 ap.2 Sockeravgifter

Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende sockeravgifter.

93:1 ap.3 Tullavgift

Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EU-budgeten avseende tullar.

93:1 ap.4 Särskilda jordbrukstullar

Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift avseende särskilda jordbrukstullar.

93:1 ap.7 Mervärdesskattebaserad avgift

Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera Sveriges avgift till EG-budgeten avseende mervärdesskattebaserad avgift.

93:1 ap.8 Storbritanniens budgetreduktion

Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende avgift för Storbritanniens budgetreduktion.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
93:1 ap.11 806 50010 %0
93:1 ap.210 00010 %0
93:1 ap.3266 00010 %0
93:1 ap.49 80010 %0
93:1 ap.50Inget0
93:1 ap.60Inget0
93:1 ap.7310 70010 %0
93:1 ap.844 20010 %0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
93:1 ap.393:1 ap.7100 %
93:1 ap.593:1 ap.8100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkorBelopp som förs till räntekontot

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen ap.1.
Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen ap.2.
Till Tullverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen ap.3 och ap.4.
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen ap.7 och ap.8.


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Bosse Ringholm
Billie Pettersson
Likalydande till:

Riksskatteverket
Statens jordbruksverk
Tullverket

Kopia till:

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet
Jordbruksdepartementet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, Skatteavdelningen