Regeringsbeslut
II 4
2003-12-04 N2003/8592/ITFoU
N2003/8354/RUT (delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende anslaget 37:1 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. inom utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling (rskr. 2003/04:49)


 

Riksdagen har beslutat om tilläggsbudget II för budgetåret 2003 (prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU11, rskr 2003/04:49) 

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 avseende anslaget 37:1 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. beslutar regeringen att följande skall gälla under budgetåret 2003 för anslaget.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
IT, tele och post

Minoritetspolitik1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Länsstyrelsen i Norrbottens läns ansvarsområde.

Politikområde Minoritetspolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för minoritetspolitiken (prop. 2000/01:1, utg.omr. 8, bet. 2000/01:SfU2, rskr. 2000/01:72):

  • att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.


Återrapportering

Länsstyrelsen i Norrbottens län skall senast den 1 mars 2004 i en särskild rapport till regeringen redovisa hur statsbidraget till kommunerna och landstinget fördelats samt vilket resultat uppföljningen av de regionala insatserna och kostnaderna för dessa givit. Därvid skall också redovisas hur arbetet har bedrivits för att följa upp och utvärdera de regionala åtgärderna. Av redovisningen skall särskilt framgå hur kommunerna och landstinget har använt tilldelade medel.

Könsperspektivet skall beaktas i redovisningen där det är relevant. Även barnperspektivet skall beaktas i uppföljnings- och utvärderingsarbetet.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

47:1Åtgärder för nationella minoriteter (ramanslag)8 000 tkr
47:1 ap.1Statsbidrag till kommuner och landsting (ram)6 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län
47:1 ap.2Regionala uppföljningsinsatser (ram)500 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län
47:1 ap.3Inflytande för nationella minoriteter och nationella uppföljningsinsatser (ram)1 500 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

47:1 ap.1 Statsbidrag till kommuner och landsting

Anslagsposten avser bidrag till kommunerna inom förvaltningsområdena för samiska respektive finska och meänkieli samt till Norrbottens läns landsting för kostnader som följer av lagen (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt lagen (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Föreskrifter om medlens fördelning finns i förordningen (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användningen av samiska, finska och meänkieli.


47:1 ap.2 Regionala uppföljningsinsatser

Från anslagsposten finansieras administrationen av bidragen till kommunerna och landstinget.

Från anslagsposten finansieras också verksamheten i den regionala arbetsgrupp som skall följa upp och utvärdera de regionala åtgärderna.


47:1 ap.3 Inflytande för nationella minoriteter och nationella uppföljningsinsatser

Från anslagsposten finansieras åtgärder som syftar till vidgat inflytande för nationella minoriteter samt vissa uppföljningsinsatser.Utgiftsområde 19 Regional utveckling

37:1IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. (ramanslag)446 000 tkr
37:1 ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)
37:1 ap.1.1Administrativa kostnader, länsstyrelse (ram)231 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län
37:1 ap.1.2IT-inftastruktur (ram)18 105 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län
37:1 ap.2Länsstyrelsen Uppsala län (ram)
37:1 ap.2.1Administrativa kostnader (ram)145 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län
37:1 ap.2.2IT-infrastruktur (ram)9 400 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län
37:1 ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)
37:1 ap.3.1Administrativa kostander (ram)158 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län
37:1 ap.3.2IT-infrastruktur (ram)9 930 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län
37:1 ap.4Länsstyrelsen i Östergötlans län (ram)
37:1 ap.4.1Administrativa kostnader (ram)175 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län
37:1 ap.4.2IT-infrastruktur (ram)12 304 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län
37:1 ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)
37:1 ap.5.1Administrativa kostnader (ram)175 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län
37:1 ap.5.2IT-infrastruktur (ram)12 961 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län
37:1 ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)
37:1 ap.6.1Administrativa kostnader (ram)154 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län
37:1 ap.6.2IT-infrastruktur (ram)11 627 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län
37:1 ap.7Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)
37:1 ap.7.1Administrativa kostnader (ram)141 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län
37:1 ap.7.2IT-infrastruktur (ram)8 068 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län
37:1 ap.8Länsstyrelsen i Hallands län (ram)
37:1 ap.8.1Administrativa kostnader (ram)145 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län
37:1 ap.8.2IT-infrastruktur (ram)11 747 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län
37:1 ap.9Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)
37:1 ap.9.1Administrativa kostnader (ram)188 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län
37:1 ap.9.2IT-infrastruktur (ram)22 120 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län
37:1 ap.10Länsstyrelsen i Örebro län (ram)
37:1 ap.10.1Administrativa kostnader (ram)171 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län
37:1 ap.10.2IT-infrastruktur (ram)10 100 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län
37:1 ap.11Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)
37:1 ap.11.1Administrativa kostnader (ram)167 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län
37:1 ap.11.2IT-infrastruktur (ram)6 828 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län
37:1 ap.12Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)
37:1 ap.12.1Administrativa kostnader (ram)184 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län
37:1 ap.12.2Stöd till IT-infrastruktur (ram)29 860 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län
37:1 ap.13Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)
37:1 ap.13.1Administrativa kostnader (ram)162 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län
37:1 ap.13.2IT-infrastruktur (ram)22 111 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län
37:1 ap.14Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)
37:1 ap.14.1Administrativa kostnader (ram)150 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län
37:1 ap.14.2IT-infrastruktur (ram)24 208 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län
37:1 ap.15Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)
37:1 ap.15.1Administrativa kostnader (ram)154 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län
37:1 ap.15.2IT-infrastruktur (ram)35 096 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län
37:1 ap.16Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)
37:1 ap.16.1Administrativa kostander (ram)184 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län
37:1 ap.16.2IT-infrastruktur (ram)46 217 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län
37:1 ap.17Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)
37:1 ap.17.1Administrativa kostnader (ram)180 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län
37:1 ap.17.2IT-infrastruktur (ram)48 260 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län
37:1 ap.18Verket för näringslivsutveckling (ram)
37:1 ap.18.1Verket för näringslivsutveckling (ram)250 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
37:1 ap.18.2Regionalförbundet i Kalmar län, administrativa kostnader (ram)171 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
37:1 ap.18.3Gotlands kommun, administrativa kostnader (ram)124 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
37:1 ap.18.4Skåne läns landsting, administrativa kostnader (ram)261 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
37:1 ap.18.5Västra Götalands läns landsting, administrativa kostnader (ram)329 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
37:1 ap.18.6Regionförbundet i Kalmar län, IT-infrastruktur (ram)21 580 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
37:1 ap.18.7Gotlands kommun IT-infrastruktur (ram)7 227 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
37:1 ap.18.8Skåne läns landsting, IT-infrastruktur (ram)24 955 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
37:1 ap.18.9Västra Götalands län landsting ,IT-infrastruktur (ram)44 895 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
37:1 ap.19Till regeringens disposition (ram)1 652 tkr

Disponeras av regeringen
37:1 ap.20Riksskatteverket (ram)2 000 tkr

Disponeras av Riksskatteverket
37:1 ap.21Post- och telestyrelsen (ram)750 tkr

Disponeras av Post- och Telestyrelsen

Villkor

37:1 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.

Verket för näringslivsutveckling skall betala ut medlen på uppdrag av självstyrelseorganen/samverkansorganen och enligt de av dem fattade besluten. Utbetalning skall ske via verkets datasystem STINS.

Anslagsposterna 1 - 17, delposterna 1, och anslagsposten 18, delposterna 2 - 5

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1 - 17) och av Verket för näringslivsutveckling (anslagsposten 18).

Medlen får användas till

- administrativa kostnader för verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och därtill hörande förordningar, samt förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. och förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.

Anslagsposterna 1 - 17, delposterna 2, och anslagsposten 18, delposterna 6 - 9

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1 - 17) och av Verket för näringslivsutveckling (anslagsposten 18).

Medlen får användas till

- IT-infrastrukturutbyggnad i enlighet med förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.

- upprättande av kommunala IT-infrastrukturprogram i enlighet med förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.


37:1 ap.18.1 Verket för näringslivsutveckling
Anslagsposten 18, delposten 18.1

Medlen disponeras av Verket för näringslivsutveckling.

Medlen får användas till

- täckande av administrativa kostnader för verksamhet med anknytning till anslaget 37:1 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.

Anslagsposten 18, delposterna 2 - 9

Medlen disponeras av Verket för näringslivsutveckling.

Verket för näringslivsutveckling skall betala ut medlen på uppdrag av självstyrelseorganen/samverkansorganen och enligt de av dem fattade besluten. Utbetalning skall ske via Verket för Näringslivsutvecklings datasystem STINS.


37:1 ap.20 Riksskatteverket

Medlen disponeras av Riksskatteverket och av Skattemyndigheterna enligt vad Riksskatteverket bestämmer.

Medlen får användas till administrativa kostnader för verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation.


37:1 ap.21 Post- och telestyrelsen

Medlen får användas till

- kostnader för verksamhet som bedrivs för att bistå länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan/samverkansorgan och kommuner vid tillämpningen av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och därtill hörande förordningar, samt förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. och förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.2.2.2Bemyndiganden (tkr)


Villkor

Myndigheterna får under 2003 ikläda sig ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden, innebär utgifter på högst 1 000 000 000 kr under åren 2004-2005. Bemyndigandets fördelning på respektive anslagspost framgår av tabellen nedan.

Myndigheterna

Bemyndigande (kr)

1. Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)

41 372 000

2. Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)

21 484 000

3. Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)

22 692 000

4. Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)

28 116 000

5. Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)

29 620 000

6. Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)

26 568 000

7. Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)

18 436 000

8. Länsstyrelsen i Hallands län (ram)

26 844 000

9. Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)

)

50 548 000

10. Länsstyrelsen i Örebro län (ram)

23 080 000

11. Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)

15 604 000

12. Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)

68 236 000

13. Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)

)

50 528 000

14. Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)

55 320 000

15. Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)

80 204 000

16. Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)

105 616 000

17. Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)

110 280 000

18. Verket för näringslivsutveckling (ram)

18.6 Samverkansorganet i Kalmar län,

IT-infrastruktur (ram)

18.7 Samverkansorganet i Gotlands län,

IT-infrastruktur (ram)

18.8 Skåne läns landsting,

IT-infrastruktur (ram)

18.9 Västra Götalands läns landsting,

IT-infrastruktur (ram)

225 452 000

49 316 000

16 516 000

57 028 000

102 592 000

Summa kronor

1 000 000 000


2.2.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
47:100
47:1 ap.100-
47:1 ap.200
47:1 ap.300-
37:113 5000
37:1 ap.1


37:1 ap.1.100Allt
37:1 ap.1.200Allt
37:1 ap.2


37:1 ap.2.100Allt
37:1 ap.2.200Allt
37:1 ap.3


37:1 ap.3.100Allt
37:1 ap.3.200Allt
37:1 ap.4


37:1 ap.4.100Allt
37:1 ap.4.200Allt
37:1 ap.5


37:1 ap.5.100Allt
37:1 ap.5.200Allt
37:1 ap.6


37:1 ap.6.100Allt
37:1 ap.6.200Allt
37:1 ap.7


37:1 ap.7.100Allt
37:1 ap.7.200Allt
37:1 ap.8


37:1 ap.8.100Allt
37:1 ap.8.200Allt
37:1 ap.9


37:1 ap.9.100Allt
37:1 ap.9.200Allt
37:1 ap.10


37:1 ap.10.100Allt
37:1 ap.10.200Allt
37:1 ap.11


37:1 ap.11.100Allt
37:1 ap.11.200Allt
37:1 ap.12


37:1 ap.12.100Allt
37:1 ap.12.200Allt
37:1 ap.13


37:1 ap.13.100Allt
37:1 ap.13.200Allt
37:1 ap.14


37:1 ap.14.100Allt
37:1 ap.14.200Allt
37:1 ap.15


37:1 ap.15.100Allt
37:1 ap.15.200Allt
37:1 ap.16


37:1 ap.16.100Allt
37:1 ap.16.200Allt
37:1 ap.17


37:1 ap.17.100Allt
37:1 ap.17.200Allt
37:1 ap.18


37:1 ap.18.100Allt
37:1 ap.18.200Allt
37:1 ap.18.300Allt
37:1 ap.18.400Allt
37:1 ap.18.500Allt
37:1 ap.18.600Allt
37:1 ap.18.700Allt
37:1 ap.18.800Allt
37:1 ap.18.900Allt
37:1 ap.1913 5000Allt
37:1 ap.2000Allt
37:1 ap.2100Allt2.3Övriga villkor

tkr

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram

37:1 ap21

-

750

-

1Överföringen sker med 1/12 varje månad

Registrering av beslut m.m. i Verket för näringslivsutvecklings datasystem STINS avseende anslagsposterna 1-18 per delpost skall ske senast tre veckor efter fattade beslut av Verket för näringslivsutveckling, länsstyrelserna och självstyrelseorganen/samverkansorganen.


På regeringens vägnarKopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementets budgetsekretariat
Näringsdepartementets administrativa sekretariat
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Revisionskontoret vid Regeringskansliet
Ekonomistyrningsverket
Post- och telestyrelsen
Riksskatteverket
Trafikutskottet, Riksdagen
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartemenetet/Skatt