Regeringsbeslut
24
2003-11-27 Fi2003/4145(delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Avvecklingsmyndigheten för Riksrevisionsverket.


 

Riksdagen har beslutat om anslag för avveckling av Riksrevisionsverket för budgetåret 2003 (prop.2002/03:1, utg.omr. 2, bet.2002/03:FiU2, rskr. 2002/03:85). 

Regeringen beslutar, med ändring av beslut den 20 december 2002 och den 18 juni 2003, att följande skall gälla för budgetåret 2003.
1VerksamhetPolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsyn

2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:10Ekonomiska rådet (ramanslag)2 332 tkr

Disponeras av Regeringskansliet


1:11Utvecklingsarbete (ramanslag)13 170 tkr

Disponeras av Regeringskansliet


1:15Riksrevisionsverket: Avvecklingskostnader (ramanslag)29 790 tkr
1:15 ap.1Avvecklingsmyndigheten för Riksrevisionsverket (ram)15 000 tkr

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för RRV
1:15 ap.2Regeringskansliet/Finansdepartementet (ram)14 790 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

1:15 Riksrevisionsverket: Avvecklingskostnader

För avveckling av Riksrevisionsverket disponerar regeringen/Finans-departementet anslaget 1:15 Riksrevisionsverket, avvecklingskostnader. I regeringsbeslut den 24 mars 2003 ställdes en del av anslaget till avvecklarens disposition. För att underlätta den ekonomiadministrativa hanteringen inrättas två anslagsposter.

Medlen under anslagspost 1 skall utbetalas till det räntekonto som avvecklingsenheten tar över från Riksrevisionsverket vid månadsskiftet juni/juli 2003. Den 1 juli 2003 utbetalas 5 miljoner kronor och den 25 augusti 2003 utbetalas 5 miljoner kronor.

Den slutliga premien, avseende Riksrevisionsverkets personal, för statens avtalsförsäkringar för 2003, vilken fastställs av Nämnden för statens avtalsförsäkringar i maj 2004, skall belasta anslagsposten 2, anslaget 1:15 RRV, avvecklingskostnader.


1:15 ap.1 Avvecklingsmyndigheten för Riksrevisionsverket

5 miljoner kronor skall överföras till räntekontot den 1 december 2003.


2:5Avgift för Stadshypotekskassans grundfond (ramanslag)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet


2:6Insatser i internationella finansiella institutioner (ramanslag)56 000 tkr
2:6 ap.1Internationella finansiella organisationer (ram)56 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
2:6 ap.2Garantiinfrianden (ram)0 tkr

Disponeras av Riksgäldskontoret
2:6 ap.3Till regeringens disposition (ram)0 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

2:6 ap.1 Internationella finansiella organisationer

Anslagspost 1 skall användas till:

1) den sjätte årliga utbetalningen av 6 412 500 euro till EBRD med anledning av ökningen av bankens grundkapital under 1998-2005;

2) den årliga medlemsavgiften på 40 360 euro till CEB;


2:6 ap.2 Garantiinfrianden

Riksgäldskontoret får efter beslut av regeringen disponera medel från anslagspost 2 för att täcka statens kostnader vid eventuella infrianden av statens garantier till följande internationella finansiella institutioner: Europeiska utvecklingsbanken (EBRD), Europeiska investeringsbanken (EIB), Nordiska investeringsbanken (NIB) och Europarådets utvecklingsbank (CEB).Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

48:2Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting (reservationsanslag)345 800 tkr
48:2 ap.1Till regeringens disposition (reservation)229 996 tkr

Disponeras av regeringen
48:2 ap.2Bidrag för stöd till vissa kommuner med bostadsåtaganden (reservation)10 290 tkr

Disponeras av Statens bostadsnämnd
48:2 ap.3Täckning av förluster på kreditgarantier som avlöser kommunala borgensåtaganden (reservation)0 tkr

Disponeras av Statens bostadsnämnd
48:2 ap.4Vissa utredningsinsatser avseende en utvecklad uppföljning av kommunal verksamhe (reservation)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
48:2 ap.5Utvecklingsarbete i syfte att stärka möjligheterna till uppföljning och kontroll (reservation)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
48:2 ap.6Bidrag till kommuner med höga kostnader för vissa funktionshindrade personer (reservation)100 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
48:2 ap.7Bidrag till Rådet för kommunala analyser och jämförelser (reservation)5 514 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

48:2 ap.1 Till regeringens disposition

1. Anslagsposten 1 skall användas för bidrag till särskilda insatser för att i rekonstruktivt syfte tillfälligt bistå kommuner och landsting som har en särskilt svår ekonomisk situation.

Anslagsposten 1 för även användas för att bistå kommuner, som har haft betydande kostnader till följd av översvämningarna i juli 2000.

I anslagsposten ingår cirka 160 miljoner kronor som skall användas för omställningsbidrag till landsting med befolkningsminskning (prop. 2002/2003:1, utgiftsområde 25, avsnitt 2.8.2).

I anslagsposten 1 ingår högst 50 miljoner kronor för att främja samverkansprojekt mellan kommuner och landsting med befolkningsminskning i enligt med riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2003 (prop. 2002/03:1, utgiftsområde 25, avsnitt 2.8.2).

I anslagsposten 1 ingår 350 miljoner kronor för bidrag till ett högkostnadsskydd för kommuner med höga kostnader för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bidraget fördelas av regeringen i enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen Vissa kommunalekonomiska frågor (prop. 1999/2000:115, bet. 2000/01:FiU3, rskr. 2000/01:126).

I anslagsposten 1 ingår högst 90 miljoner kronor som skall användas för att förebygga hiv/aids i storstadsregionerna i enlighet med riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2003 (prop. 2002/03:1, utgiftsområde 25, avsnitt 2.8.2).


48:2 ap.2 Bidrag för stöd till vissa kommuner med bostadsåtaganden

Anslagsposten 2 skall användas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet.


48:2 ap.3 Täckning av förluster på kreditgarantier som avlöser kommunala borgensåtaganden

Statens bostadsnämnd får mot faktura betala de medel som reserverats under anslagsposten 3 till Statens Bostadskreditnämnd.


48:2 ap.4 Vissa utredningsinsatser avseende en utvecklad uppföljning av kommunal verksamhe

Anslagsposten 4 får användasför satsningar i syfte att erhålla ett bättre underlag för uppföljning av ekonomi och verksamhet i kommuner och landsting och för att på olika sätt stimulera effektiviseringsarbetet i kommuner och landsting.


48:2 ap.5 Utvecklingsarbete i syfte att stärka möjligheterna till uppföljning och kontroll

Anslagsposten 5 är ett äldreanslag, eventuellt anslagssparande skall föras till anslagsposten 1, till regeringens disposition.


48:2 ap.6 Bidrag till kommuner med höga kostnader för vissa funktionshindrade personer

6. Anslagsposten 6 skall användas för bidrag till kommuner med särskilt kostnadskrävande insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (prop. 1999/2000:115, bet. 2000/01:FiU3, rskr. 2000/01:126).

8. I anslagspost 6 ingår 99,5 miljoner kronor som tilldelats kommuner med höga kostnaderna för vissa funktionshindrade personer med särskilt stora behov av vård och omsorg för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (prop. 2002/03:1, utgiftsområde 25, avsnitt 2.8.2). Av anslagsposten 6 för högst 500 000 kronor användas för Socialstyrelsen utgifter för att administrera extra statsbidrag för LSS-insatser som är särskilt kostnadskrävande (regeringsbeslut 2003-06-18, nr 18).


48:2 ap.7 Bidrag till Rådet för kommunala analyser och jämförelser

Anslagsposten 7 skall användas till kommittén Rådet för kommunala analyser och jämförelser (dir. 2002:91), (prop. 2002/2003:1, utgiftsområde 25, avsnitt 2.8.2).2.2.2Äldre anslag som disponeras år 2003

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

B:003Statliga ägarinsatser m.m i Nordbanken (ramanslag)

Disponeras av RegeringskanslietUtgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

A:011Internationellt samarbete (ramanslag)
A:011 ap.1Europeisk bostadsmässa (ram)

Disponeras av regeringen
A:011 ap.2FN EU och östersjösamarbete (ram)

Disponeras av Regeringskansliet
A:011 ap.3Inernationellt samarbete inom bostadssektorn (ram)

Disponeras av Regeringskansliet2.2.4Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
1:10350-
1:111980-
1:1500
1:15 ap.100
1:15 ap.200
2:500-
2:62 8000
2:6 ap.12 8000-
2:6 ap.200-
2:6 ap.300
B:003047 412Allt
A:01100
A:011 ap.100Allt
A:011 ap.200Allt
A:011 ap.300Allt
48:200
48:2 ap.100Allt
48:2 ap.200Allt
48:2 ap.300Allt
48:2 ap.400Allt
48:2 ap.500Allt
48:2 ap.600Allt
48:2 ap.700

På regeringens vägnar


Bosse Ringholm
Anne Dahl


Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet, BA1, RoB och BuS