Utrikesdepartementet
ProtokollIII:14
vid regeringssammanträde
2003-12-18UD2003/63227/GS

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 5:2 Fredsfrämjande verksamhet

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 5:2 Fredsfrämjande verksamhet (prop. 2003/04:1, utg.omr. 5, bet. 2003/04:UU1, rskr. 115).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivet anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:2Fredsfrämjande verksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete5 000 tkr
5:2 ap.3Sida Verksamhet utomlands (Ram)5 000 tkr

Disponeras av Rikspolisstyrelsen (RPS)9 700 tkr
5:2 ap.2Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands (Ram)9 700 tkr

Disponeras av Försvarsmakten68 000 tkr
5:2 ap.1Försvarsmakten (Ram)68 000 tkr

Disponeras av Kriminalvårdsstyrelsen0 tkr
5:2 ap.6Kriminalvårdsstyrelsen (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen14 387 tkr
5:2 ap.5Till regeringens disposition (Ram)14 387 tkr

Disponeras av Regeringskansliet30 000 tkr
5:2 ap.4Utrikesdepartementet. Särskilda insatser (Ram)30 000 tkr


Villkor
5:2 Fredsfrämjande verksamhet

Återrapporteringskrav för den verksamhet som finansieras från anslaget anges i regleringsbreven för de myndigheter som disponerar medel enligt nedan (för Försvarsmakten, se regleringsbrev inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet, för Rikspolisstyrelsen, se regleringsbrev inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet, och för Sida, se regleringsbrev inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd).

Anslaget får användas till fredsfrämjande insatser:

- för att med bred geografisk spridning - ställa svensk personal -observatörer, poliser och andra experter - till förfogande för fredsfrämjande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) inklusive EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) och Nato/PfF, för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet. (Insatser med väpnad trupp finansieras över utgiftsområde 6);

- stöd till särskilda insatser - såsom stöd till studier, seminarier, konferenser och andra projekt inom krishantering, fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. Stöd kan även ges till svenska och utländska enskilda organisationer och institutioner som verkar inom dessa områden, liksom inom folkrätt och mänskliga rättigheter.5:2 ap.3 Sida Verksamhet utomlands

Anslagsposten avser personalstöd till OSSE:s verksamhet.

Eventuellt anslagssparande år 2003 på utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 5:6 Fredsfrämjande verksamhet, anslagsposten 3 Sida, verksamhet utomlands skall föras bort som en omdisponering till utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 5:2 Fredsfrämjande verksamhet, anslagsposten 5 Till regeringens disposition.5:2 ap.2 Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands

Nedan redovisas anslagsposten fördelad på missioner och verksamhet planerade för budgetåret 2004, enligt indikativa belopp inom parentes (tusen kronor).

Missioner

Missions-förkortn.

Indikativa belopp tkr

Polis till Shirbrigs stab

(61)

Utbildning av irakisk polis i Amman

(6 700)

Nya eller utökade missioner enligt separat regeringsbeslut

(2 939)

Summa

9 700Regeringsbeslut för nya eller utökade insatser skall fattas i varje enskilt fall.

Eventuellt anslagssparande år 2003 på utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 5:6 Fredsfrämjande verksamhet, anslagsposten 2 Rikspolisstyrelsen, verksamhet utomlands skall föras bort som en omdisponering till utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 5:2 Fredsfrämjande verksamhet, anslagsposten 5 Till regeringens disposition.5:2 ap.1 Försvarsmakten

Nedan redovisas anslagsposten fördelad på missioner och verksamhet planerade för budgetåret 2004, enligt indikativa belopp inom parentes (miljoner kronor).

Missioner

Missions-förkortning

Indikativa belopp mnkr

Afrika

FN:s mission i Demokratiska republiken Kongo

MONUC

(5,9)

FN:s mission i Etiopien/Eritrea

UNMEE

(6,7)

FN:s mission i Sierra Leone

UNAMSIL

(3,7)

Internationella övervakningsmissionen i Nubabergen, Sudan

JMM

(3,8)

FN:s mission i Liberia

UNMIL

(3,2)

Asien

FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan

UNMOGIP

(7,4)

Övervakningsmissionen i Korea

NNSC

(7,4)

FN:s mission i Östtimor

UNMISET

(1,3)

Europa

FN:s observatörsmission i Georgien

UNOMIG

(3,3)

OSSE:s gränsövervakningsmission i Georgien

(2,4)

Europeiska unionens övervakningsmission i Statsförbundet Serbien och Montenegro

EUMM

(7,1)

Mellanöstern

FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Palestina

UNTSO

(8,2)

Övrigt

Gemensamma missionskostnader

(3,7)

Nya eller utökade insatser enligt separat regeringsbeslut

(3,9)

Summa

68,0Regeringsbeslut för nya eller utökade insatser skall fattas i varje enskilt fall.

Eventuellt anslagssparande år 2003 på utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 5:6 Fredsfrämjande verksamhet, anslagsposten 1 Försvarsmakten skall föras bort som en omdisponering till utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 5:2 Fredsfrämjande verksamhet, anslagsposten 5 Till regeringens disposition.5:2 ap.6 Kriminalvårdsstyrelsen

Eventuellt anslagssparande år 2003 på utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 5:6 Fredsfrämjande verksamhet, anslagsposten 6 Kriminalvårdsstyrelsen skall föras bort som en omdisponering till utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 5:2 Fredsfrämjande verksamhet, anslagsposten 5 Till regeringens disposition.5:2 ap.5 Till regeringens disposition

1. Anslagsposten är i första hand avsedd att användas för att finansiera oförutsett svenskt deltagande i fredsfrämjande insatser (ej väpnad trupp).

2. Regeringen disponerar år 2004 hela anslagssparandet från år 2003.5:2 ap.4 Utrikesdepartementet. Särskilda insatser

Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier, konferenser, utbildningsinsatser och forskningsprojekt samt stöd till mellanstatliga eller enskilda organisationer och institutioner för projekt eller andra särskilda insatser inom det fredsfrämjande området.

Anslagsposten får användas till att främja följande områden; fredsfrämjande, konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande verksamhet, folkrätt och mänskliga rättigheter.

Eventuellt anslagssparande år 2003 på utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 5:6 Fredsfrämjande verksamhet, anslagsposten 4 Utrikesdepartementet, särskilda insatser skall föras bort som en omdisponering till utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 5:2 Fredsfrämjande verksamhet, anslagsposten 5 Till regeringens disposition.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
5:2 ap.30-0
5:2 ap.20-0
5:2 ap.10-0
5:2 ap.60-0
5:2 ap.56 260Allt0
5:2 ap.40-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
5:6 ap.35:2 ap.5100 %
5:6 ap.25:2 ap.5100 %
5:6 ap.15:2 ap.5100 %
5:6 ap.45:2 ap.5100 %
5:6 ap.65:2 ap.5100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLERUtdrag till:

Riksdagen UU
SB
SB Internrevision
Ju-PO
Ju-KRIM
UD-EC
UD-EP
UD-FMR
UD-GU
UD-GS
UD-ESEK
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN-BUD
UD-A-RED
UD-P-SIR
Fi-BA
Fö-SI
Fö-MIL
Fö-EPS
RK-FA
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Rikspolisstyrelsen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Kriminalvårdsstyrelsen