Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 2

2003-12-18Regeringskansliet
Förvaltningsavdelningen
103 33 STOCKHOLMN2003/9169/ESB
N2003/9304/ESB (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 41:3 Internationellt skogssamarbete inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar (rskr. 2003/04:105)

Riksdagen har för budgetåret 2004 beslutat om anslaget 41:3 Internationellt skogssamarbete (prop. 2003/04:1, utg.omr. 23, bet. 2003/04:MJU2, rskr. 2003/04:105).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för budgetåret 2004 för nedan angivet anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

41:3Internationellt skogssamarbete (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet1 405 tkr


Villkor
41:3 Internationellt skogssamarbete

Anslaget disponeras av Regeringskansliet för att täcka resekostnader, avgifter och bidrag för internationellt skogssamarbete och i övrigt av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
41:342-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Linda Hedlund
Kopia till:

Finansdepartementet/ BA
Jordbruksdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet