Regeringsbeslut
19
2003-12-11 U2003/2396/SV
U2003/2400/SV

Ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 avseende Talboks- och punktskriftsbiblioteket


 

 

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 beslutar regeringen att följande skall gälla för Talboks- och punktskriftsbiblioteket och nedan angivna anslag.
1Finansiering


1.2Anslag

1.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:7Bidrag till vissa studiesociala ändamål (ramanslag)25 450 tkr

Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Villkor

25:7 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Anslaget får belastas med utgifter för att förse synskadade och andra läshandikappade högskolestuderande med studielitteratur.1.2.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
25:74 0000004 000
Summa anslag 25:74 000000

Villkor

Talboks- och punktskriftsbiblioteket bemyndigas att under 2003 beställa produktion av studielitteratur som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 4 000 000 kronor efter 2003.


1.2.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:72 54503 %

På regeringens vägnar


Thomas Östros
Anders Franzén


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Statens skolverk
Högskoleverket
Integrationsverket
Folkbildningsrådet