Utrikesdepartementet
ProtokollIII:11
vid regeringssammanträde
2003-12-18UD2003/65550/EC

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 39:6 (2003).

Riksdagen har beslutat om anslaget 39:6 Näringslivsutveckling i Östersjöregionen för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr.24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:75 samt proposition 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU20, rskr. 2002/03:239, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235, rskr. 2002/03:236 ).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Budgetår 2003

39:6Näringslivsutveckling i Östersjöregionen (Ramanslag)
Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete0 tkr
39:6 ap.6Till Sidas disposition (Ram)0 tkr
Disponeras av Kammarkollegiet0 tkr
39:6 ap.1Näringslivsfrämjande insatser som ska genomföras eller samordnas av Exportrådet (Ram)0 tkr
Disponeras av regeringen0 tkr
39:6 ap.4Till regeringens disposition (Ram)0 tkr
Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
39:6 ap.2Förstärkning av Projektexportsekretariatet vid Utrikesdepartementet (Ram)0 tkr
39:6 ap.3Administrativ verksamhet (Ram)0 tkr
39:6 ap.5Integrationsfrämjande insatser i Öresundsregionen (Ram)0 tkr

Villkor
39:6 ap.6 Till Sidas disposition

Under anslagsposten disponerar Sida anslagssparande om 100%.

Sida skall på regeringens uppdrag och efter beslut från fall till fall genomföra insatser i enlighet med de riktlinjer som gäller för anslaget.

Verksamheten för år 2003 skall återrapporteras till UD/EC senast den 1 mars 2004. Återrapporteringen skall innehålla en redovisning av genomförda prestationer, kostnader och resultat enligt direktiven för avrapportering som gäller för anslaget.39:6 ap.1 Näringslivsfrämjande insatser som ska genomföras eller samordnas av Exportrådet

Under anslagsposten disponerar Kammarkollegiet anslagssparande från anslagsposten 1 (9 000 000 kronor) samt visst anslagssparande från anslagsposten 4 (15 000 000 kronor).

Får belastas med högst 24 000 000 kronor för näringslivsfrämjande insatser som skall genomföras eller samordnas av Sveriges exportråd.

Efter rekvisition till Kammarkollegiet utbetalas medel till Sveriges exportråd för programmet Marknadsplats Östersjön. Medlen skall utbetalas med en tolftedel per månad.39:6 ap.4 Till regeringens disposition

Under anslagsposten disponerar regeringen anslagssparande om 100 %, som delvis skall föras till anslagsposterna 1, 2 och 3. Även överföring av visst anslagssparande till anslagsposten 6 kan bli aktuell.

Anslagsposten disponeras av regeringen för insatser som utifrån ett svenskt intresse stimulerar näringslivsutveckling i och handel med länderna i Östersjöregionen. Anslaget skall inriktas på insatser i de baltiska länderna, Polen och nordvästra Ryssland eller aktiviteter som direkt kan relateras till utvecklingen av de ekonomiska förbindelserna med dessa länder. För vissa insatser omfattar det geografiska verksamhetsområdet även Moskvaområdet, Ukraina och Vitryssland. Anslaget avser vidare näringslivsinriktade aktiviteter inom Barentssamarbetet. Insatserna skall särskilt främja små och medelstora företags möjligheter i regionen. Insatserna skall innefatta vissa projektförberedande och projektunderstödjande aktiviteter. Medel kan användas för medfinansiering av regionala tillväxtavtal i enlighet med de villkor som i övrigt gäller för anslaget samt i enlighet med regeringens beslut om villkor för statlig medverkan i genomförande och finansiering av regionala tillväxtavtal. Insatserna skall samordnas med och komplettera utvecklingssamarbetet med Östersjöländerna. Insatserna skall i övrigt genomföras enligt de riktlinjer som gäller för anslagets användning.

UD/EC skall följa insatsernas genomförande och tillse att uppföljning, avrapportering och utvärdering genomförs. UD/EC sammanställer årligen rapportering över läget avseende pågående insatser till riksdagen, berörda delar av Regeringskansliet, berörda myndigheter och statliga organ och andra intressenter. Regeringen avser att utföra en oberoende utvärdering av anslagets användning i anslutning till att samtliga insatser är avslutade.39:6 ap.2 Förstärkning av Projektexportsekretariatet vid Utrikesdepartementet

Under anslagsposten disponerar Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) visst anslagssparande från anslagsposten 4 (3 500 000 kronor).

Får belastas med högst 3 500 000 kronor för Projektexportsekretariatets verksamhet inom ramen för Aktiv projektutveckling.

Projektexportsekretariatet skall, inom ramen för en projektsamverkansgrupp, identifiera aktuella projekt samt förbereda och föreslå åtgärder för aktiv projektutveckling i enlighet med de riktlinjer som finns för användning av anslaget. Verksamheten för år 2003 skall återrapporteras till UD/EC senast den 1 mars 2004. Återrapporteringen skall innehålla en redovisning av genomförda prestationer, kostnader och resultat enligt direktiven för avrapportering som gäller för anslaget. Genomförande av utvärderingar av effekterna av verksamheten skall ske efter särskilt samråd mellan UD/EIM-PES och UD/EC.

Eventuellt anslagssparande vid utgången år 2004 skall överföras till anslagsposten 4.39:6 ap.3 Administrativ verksamhet

Under anslagsposten disponerar Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) visst anslagssparande från anslagsposten 4 (3 500 000 kronor).

Får belastas med högst 3 500 000 kronor för Utrikesdepartementets administration av anslaget. Häri ingår kostnader för statliga myndigheters och andra statsstödda organs arbete med mindre utredningar, yttranden, utarbetande av förslag m.m. relaterade till insatser som finansieras över anslaget. Även kostnader i samband med utvärderingar får belasta anslagsposten.

UD/EC skall senast den 1 februari 2004 redovisa kostnaderna för andra halvåret 2003 samt senast den 1 augusti 2004 redovisa kostnaderna för administrationen av anslaget under det första halvåret 2004.

Eventuellt anslagssparande vid utgången år 2004 skall överföras till anslagsposten 4.39:6 ap.5 Integrationsfrämjande insatser i Öresundsregionen

Under anslagsposten disponerar Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) anslagssparande om 100%.

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för att genomföra integrationsfrämjande insatser i Öresundsregionen. Målet med verksamheten är att främja integration, tillväxt och sysselsättning i Öresundsregionen.

Verksamheten för år 2003 skall återrapporteras till UD/EC senast den 1 mars 2004. Återrapporteringen skall innehålla en redovisning av genomförda insatser, kostnader och resultat.

2.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
39:6 ap.6 (2003)0Allt0
39:6 ap.1 (2003)03 %0
39:6 ap.4 (2003)0Allt0
39:6 ap.2 (2003)03 %0
39:6 ap.3 (2003)03 %0
39:6 ap.5 (2003)0Allt0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
39:6 ap.4 (2003)39:6 ap.2 (2003)3 500 tkr
39:6 ap.4 (2003)39:6 ap.3 (2003)3 500 tkr
39:6 ap.4 (2003)39:6 ap.1 (2003)15 000 tkr
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLERUtdrag till:

UD-RS
UD-EIM
UD-EU
UD-GU
UD-A-RED
Näringsdepartementet
Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagens näringsutskott
Riksrevisionen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Kammarkollegiet
Exportkreditnämnden
AB Svensk Exportkredit
Swedfund International AB
Sveriges Exportråd
NUTEK
Statskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret