Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 14

2003-12-18Krisberedskapsmyndigheten
Box 599
101 31 STOCKHOLMN2003/8879/ITFoU
N2003/8885/BS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 37:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet inom utgiftsområde 22 (rskr. 2003/04:75)

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 37:6 (prop. 2003/04:1, utg.omr 22 , bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:75).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

37:6Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (Ramanslag)
Disponeras av Krisberedskapsmyndigheten192 000 tkr
37:6 ap.1Driftskostnader (Ram)38 000 tkr
37:6 ap.2Investering i infrastruktur (Ram)154 000 tkr


Villkor
37:6 ap.1 Driftskostnader

Anslagsposten skall finansiera förvaltning och marknadsföring av ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet.

Av anslagsposten får högst 20 000 000 kronor användas för förvaltningsutgifter.

Högst 1 000 000 kronor får efter rekvisition betalas ut för täckande av kommitténs Radiokommunikation för effektiv ledning (RAKEL) (N2002:16) kostnader för 2004.37:6 ap.2 Investering i infrastruktur

Anslagsposten skall finansiera utbyggnad och driftsbidrag av ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet.

Investeringsplan

Följande inriktning skall gälla för investering i infrastrukturen för radiokommunikationssystemet under perioden 2004 - 2009. Den första etappen 2004-2006 finansieras helt med anslag, den andra etappen 2007-2009 finansieras med lån i Riksgäldskontoret.

Investeringsplan

Tusental kronor

Totalt

Anskaffat t.o.m. 2003

Budget 2004

Beräknat 2005

Beräknat 2006

Beräknat 2007

Beräknat 2008

Beräknat 2009

Anskaffning infrastruktur

2 280

0

154

277

183

676

492

498

Summa investeringar

2 280

0

154

277

183

676

492

498

Lån

614

0

0

0

0

676

492

498

Anslag

1 666

0

154

277

183

0

0

0

Summa finanisering

2 280

0

154

277

183

676

492

4982.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
37:6 ap.11 140-0
37:6 ap.24 620-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
37:637:6 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden

Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
37:6 ap.22 126 000277 000498 0002006
Belopp angivna i tkr


Villkor

Krisberedskapsmyndigheten bemyndigas att ingå avtal om anskaffning av infrastruktur, så att åtagandena för dessa avtal medför utgifter med högst 2 126 000 000 kronor under åren 2005 - 2009.2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Ann-Christine Bystedt
Kopia till:

Riksdagen, TU
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Försvarets materielverk
Radiokommunikation för effektiv ledning (N2002