Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut37

2003-12-18Statens skolverk
106 20 STOCKHOLMU2003/4789/DK
(slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 25:12

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 25:12 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:12Bidrag till svensk undervisning i utlandet (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk88 521 tkr
25:12 ap.1Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet (Ram)67 021 tkr
25:12 ap.2Ersättning till distansinstitut (Ram)7 500 tkr
25:12 ap.3Europaskolorna (Ram)14 000 tkr

Disponeras av Svenska institutet700 tkr
25:12 ap.4Bidrag till riksföreningen Sverigekontakt (Ram)700 tkr

Disponeras av Myndigheten för skolutveckling100 tkr
25:12 ap.5Utvecklingsarbete (Ram)100 tkr


Villkor
25:12 Bidrag till svensk undervisning i utlandet

Skolverket får göra omfördelningar mellan anslagsposterna 1, 2 och 3.25:12 ap.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Bidrag betalas ut enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Bidrag lämnas enligt regeringsbeslut den 8 juni 1995 för undervisning i svenska och om Sverige vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, Frankrike. Belopp som avses under punkten 2 i regeringsbeslutet skall för bidragsåret 2004 utgöra 10 600 kronor per elev.

Bidrag lämnas även enligt regeringsbeslut den 8 december 2003 för undervisning i svenska och om Sverige vid United Nations International School of Hanoi, Vietnam. Belopp som avses i regeringsbeslutet skall för bidragsåret 2004 utgöra 10 600 kronor per elev.

Vidare lämnas bidrag enligt förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Belopp som avses i 7 § förordningen skall för bidragsåret 2004 utgöra 10 600 kronor per elev.

Enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område skall en ekonomisk avräkning mellan länderna ske efter varje läsårs slut. Ifrågavarande ersättning skall av Skolverket tillföras respektive utbetalas från denna anslagspost.

Statsbidraget för svenska elever i finländska utlandsskolor enligt överenskommelse den 27 juni 1996 mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område skall utbetalas från denna anslagspost.25:12 ap.2 Ersättning till distansinstitut

Bidrag skall utbetalas till distansinstitut för undervisning enligt avtal mellan Skolverket och berörda parter.25:12 ap.3 Europaskolorna

Anslagsposten skall användas för lönekostnader m.m. till av Skolverket anställd personal vid Europaskolorna.25:12 ap.4 Bidrag till riksföreningen Sverigekontakt

Av bidraget får högst 100 000 kronor användas för stöd i form av förmedling och distribution av läromedel m.m. till de svenska skolorna i utlandet och högst 600 000 kronor för stöd till undervisning i svenska vid utländska skolor (främst vuxenutbildningskurser) m.m.

Medlen skall utbetalas till Riksföreningen Sverigekontakt under månaderna februari och september 2004 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Riksföreningen skall senast den 1 februari 2005 till Utbildningsdepartementet och Svenska institutet lämna redogörelse för användningen av tilldelade medel och resultat för verksamheten för budgetåret 2004.

Svenska institutet skall senast den 1 mars 2004 lämna budgeteringsunderlag till Utbildningsdepartementet för Riksföreningen Sverigekontakt.25:12 ap.5 Utvecklingsarbete

Medel får användas inom ramen för Myndigheten för skolutvecklings utvecklingsinsatser för svensk undervisning i utlandet.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:12 ap.12 680-0
25:12 ap.20-0
25:12 ap.30-0
25:12 ap.40-0
25:12 ap.50-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Karin Edholm
Kopia till:

UD-PIK
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Svenska institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för skolutveckling
Riksföreningen Sverigekontakt
Svenska utlandsskolors förening