Finansdepartementet
Protokoll63
vid regeringssammanträde
2003-12-18Fi2003/6568
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 48:2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting.

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 48:2 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 25, bet. 2003/04:FiU3, rskr. 128).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Målet för politikområdet Allmänna bidrag till kommuner är att skapa goda och likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna och landstingen att uppnå de nationella målen inom olika verksamheter.
1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

48:2Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting (Ramanslag)
Disponeras av regeringen561 500 tkr
48:2 ap.1Till regeringens disposition (Reservation)561 500 tkr

Disponeras av Regeringskansliet8 550 tkr
48:2 ap.4Vissa utredningsinsatser avseende en utvecklad uppföljning av kommunal verksamhe (Reservation)0 tkr
48:2 ap.5Utvecklingsarbete i syfte att stärka möjligheterna till uppföljning och kontroll (Reservation)0 tkr
48:2 ap.7Bidrag till Rådet för kommunala analyser och jämförelser (Reservation)8 550 tkr


Villkor
48:2 ap.1 Till regeringens disposition

Anslagsposten skall användas för bidrag till särskilda insatser för att i rekonstruktivt syfte tillfälligt bistå kommuner och landsting som har en särskilt svår ekonomisk situation.

Anslagsposten får även användas för att bistå kommuner, som har haft betydande kostnader till följd av översvämningarna sommaren 2001.

I anslagsposten ingår drygt 100 miljoner kronor som skall användas för omställningsbidrag till landsting med befolkningsminskning (prop. 2003/2004:1, utgiftsområde 25, avsnitt 2.8.2).

I anslagsposten ingår högst 50 miljoner kronor för att främja samverkansprojekt mellan kommuner och landsting med befolkningsminskning i enlighet med riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2003 (prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU03, rskr. 2002/03:87).

I anslagsposten ingår högst 90 miljoner kronor som skall användas för att förebygga hiv/aids i storstadsregionerna i enlighet med riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2004 (prop. 2003/04:1, utgiftsområde 25, avsnitt 2.8.2).48:2 ap.4 Vissa utredningsinsatser avseende en utvecklad uppföljning av kommunal verksamhe

Anslagsposten får användas för satsningar i syfte att erhålla ett bättre underlag för uppföljning av ekonomi och verksamhet i kommuner och landsting och för att på olika sätt stimulera effektiviseringsarbetet i kommuner och landsting.48:2 ap.5 Utvecklingsarbete i syfte att stärka möjligheterna till uppföljning och kontroll

Anslagsposten är ett äldreanslag, eventuellt anslagssparande skall föras till anslagsposten 1, till regeringens disposition.48:2 ap.7 Bidrag till Rådet för kommunala analyser och jämförelser

Anslagsposten skall användas till kommittén Rådet för kommunala analyser och jämförelser (dir. 2002:91), (prop. 2002/2003:1, utgiftsområde 25, avsnitt 2.8.2).

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
48:2 ap.10Allt0
48:2 ap.40Allt0
48:2 ap.50Allt0
48:2 ap.70Allt0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLERUtdrag till:

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/ekonomienheten
Socialdepartementet, HS
Statens Bostadsnämnd
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksskatteverket
Socialstyrelsen
Finansdepartementet (Ba)
Finansdepartementet (BO)
Finansdepartementet (RoB)
Finansdepartementet, PAA/Eg