Kulturdepartementet
Regeringsbeslut40

2003-12-11Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 STOCKHOLMKu2003/2590/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (prop. 2003/04:1 utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:37Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)
Disponeras av Riksarkivet8 956 tkr
28:37 ap.9Riksarkivet (Ram)8 956 tkr

Disponeras av Riksantikvarieämbetet13 297 tkr
28:37 ap.10Riksantikvarieämbetet (Ram)13 297 tkr

Disponeras av Statens kulturråd5 449 tkr
28:37 ap.7Statens kulturråd (Ram)2 131 tkr
28:37 ap.13Ansvarsmuseerna (Ram)3 318 tkr

Disponeras av Språk- och folkminnesinstitutet1 044 tkr
28:37 ap.11Språk- och folkminnesinstitutet (Ram)1 044 tkr

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet5 877 tkr
28:37 ap.12Naturhistoriska riksmuseet (Ram)5 877 tkr


Villkor
28:37 ap.13 Ansvarsmuseerna

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, 1 juli respektive 1 oktober 2004.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:37 ap.9269-0
28:37 ap.10399-0
28:37 ap.764-0
28:37 ap.13100-0
28:37 ap.1131-0
28:37 ap.12176-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkorBelopp som förs till räntekontot

Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • belopp enligt nedanstående tabell avseende anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet ap.9.
Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet ap.10.
Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • belopp enligt nedanstående tabell avseende anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet ap.7.
Till Språk- och folkminnesinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet ap.11.
Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet ap.12.
MånadRiksarkivetStatens kulturråd
Januari2 239532.75
Februari00
Mars00
April2 239532.75
Maj00
Juni00
Juli2 239532.75
Augusti00
September00
Oktober2 239532.75
November00
December00
Belopp angivna i tkr


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Katarina Stenmark
Kopia till:

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Riksarkivet
Språk- och folkminnesinstitutet
Naturhistoriska riksmuseet