Justitiedepartementet
Regeringsbeslut36

2003-12-11Centrala studiestödsnämnden
851 82 SUNDSVALLJu2003/9915/IM(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 10:4 Hemutrustningslån (utgiftsområde 8)

Riksdagen har beslutat om anslaget 10:4 Hemutrustningslån för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 8, bet. 2003/04:SfU2, rskr. 2003/04:85 ).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivet anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

10:4Hemutrustningslån (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden18 631 tkr


Villkor
10:4 Hemutrustningslån

Anslaget avser verksamhet enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Från anslaget betalas ränta och avgifter på medel som Centrala studiestödsnämnden upplånar hos Riksgäldskontoret i enlighet med regeringsbeslut. Från anslaget finansieras även räntesubventioner och eftergifter för låneverksamheten.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
10:4559-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Mona Sahlin
Gunnar Sallstedt
Kopia till:

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Utrikesdepartementet/MAP
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksdagens socialförsäkringsutskott
Riksrevisionen
Integrationsverket
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket