Miljödepartementet
Regeringsbeslut37

2003-12-18Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMM2003/3970/A
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 34:8

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 34:8 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 20, bet. 2003/04:MJU1, rskr. 2003/04:103).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:8Stockholms internationella miljöinstitut (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet12 000 tkr


Villkor
34:8 Stockholms internationella miljöinstitut

Anslaget är budgeterat inklusive mervärdesskatt.

Medlen skall efter rekvisition utbetalas till Stockholms internationella miljöinstitut med högst en fjärdedel per kvartal.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:80Inget0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Anna Stålbo
Kopia till:

Statsrådsberedningen/Regeringskansliets revisionskontor
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket