Regeringsbeslut
16
2003-11-27 Jo2003/385
Jo2003/845

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens jordbruksverk


 

Riksdagen har beslutat om Statens jordbruksverks verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 23, bet. 2003/04:FiU11, rskr. 2003/04:52). 

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Statens jordbruksverk och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


Jordbruksverkets verksamhet återfinns inom följande politikområden med tillhörande verksamhetsområden och verksamhetsgrenar:


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DjurpolitikDjurhälsa och djurskyddDjurhälsa och djurskydd
Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
Rikstäckande djurhälsovård
LivsmedelspolitikJordbrukDen gemensamma jordbrukspolitiken (CAP:s första pelare)
Utredningar och internationellt arbete
Jordbruks- och livsmedelsstatistik
Växtkontroll och växtskyddFytosanitärt arbete
LandsbygdspolitikMiljö- och landsbygdsåtgärderMiljö- och landsbygdsprogrammet insatsområde I, en ekologiskt hållbar utveckling av landsbygden
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruk och trädgårdsnäring
Miljö- och landsbygdsprogrammet insatsområde II, en ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden
Geografiskt avvgränsade åtgärder m.m.
SamepolitikRennäringenFrämjande av rennäringen


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens jordbruksverks ansvarsområde.

Politikområde Djurpolitik

Mål

Ett gott djurskydd och ett gott djurhälsotillstånd bland djur i människans tjänst och att viltstammarna förvaltas på ett sådant sätt att oacceptabla skador på människor och egendom inte uppstår.


Verksamhetsområde Djurhälsa och djurskydd

Mål

Säkerställa en god djurhälsosituation och ett gott djurskydd genom förebyggande och aktivt arbete och genom detta också bidra till säkra livsmedel och god folkhälsa.


Verksamhetsgren Djurhälsa och djurskydd

Mål

Jordbruksverket skall inom ramen för sitt sektorsansvar för djurskydd, djurhälsa, djurmiljö och folkhälsa bl.a.

- förbättra djurskyddet genom att utarbeta skärpta djurskyddskrav, stödja de lokala och regionala myndigheterna som har tillsynsansvar vad gäller djurskyddslagstiftningen genom samordning, regeltolkning och rådgivning, främja djurskyddsforskning och öka kunskapen om djurskydd och djurhälsa hos myndigheter, producenter och allmänhet.

- förbättra djurhälsan, åstadkomma återhållsamhet med användningen av läkemedel till djur, tillse att animaliska biprodukter omhändertas på ett hygieniskt och miljömässigt godtagbart sätt, säkerställa att det foder som tillverkas och marknadsförs inte är skadligt för djur, människor eller miljö samt bevara och utveckla de husdjursgenetiska resurserna.


Återrapportering

Jordbruksverket skall avseende djurskydd och djurhälsa redovisa

- användningen av de särskilda medlen för djurskyddsfrämjande åtgärder under perioden 2001-2003, vad gäller godkända forskningsprojekt, nya djurhållningsmetoder, inredning m.m. i stallar som har prövats från djurskyddssynpunkt och kostnaderna per projekt, samt genomförda utbildnings- och informationsinsatser för de myndigheter som ansvarar för djurskyddstillsynen,

- en gång i kvartalet avrapportera utvecklingen inom äggproduktionen och avvecklingen av det traditionella burhållningssystemet,

- utvecklingen under perioden 1999-2003 av antal och andel anslutna besättningar till djurhälsovården fördelat på djurslag,

- utvecklingen under perioden 1999-2003 av antal och andel registrerade sjukdomsanmärkningar på anslutna besättningar fördelat på sjukdomsanmärkning och djurslag,

- hur utvecklingsstödet till teknik för destruktion av animaliskt avfall har fördelats samt uppnådda resultat,

- utvecklingen under åren 2002 och 2003 vad gäller husdjursgenetiska resurser, avseende befintliga raser och antalet djur per ras.

Verksamhetsgren Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

Mål

Begränsa skadeverkningarna av djursjukdomar och förebygga spridningen av smittsamma djursjukdomar.


Återrapportering

Jordbruksverket skall avseende smittsamma djursjukdomar redovisa

- utvecklingen under perioden 1999-2003 av fall som berättigar till ersättning enligt epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658),

- utvecklingen under perioden 1999-2003 av andelen anslutna respektive friförklarade besättningar inom ramen för frivilliga och obligatoriska kontrollprogram,

- kostnader för kontroller som verket vidtagit i syfte att genomföra EU:s beslut om övervakning och kontroller av TSE i Sverige samt kostnader för övriga sjukdomskontroller.

Verksamhetsgren Rikstäckande djurhälsovård

Mål

Jordbruksverket skall genom distriktsveterinärorganisationen tillhandahålla en kostnadseffektiv rikstäckande akut djursjukvård och förebyggande djurhälsovård för att i första hand tillgodose behoven hos djur inom animalieproduktionen och hos hästar som används inom jord- och skogsbruket, samt för att säkerställa ett gott djurskydd för husdjur i hela landet och även utföra s.k. officiella uppdrag inom ramen för Sveriges EU-medlemskap. Organisationen skall bedriva förebyggande djurhälsovård, verka för en god epizootiberedskap samt delta i kontroll- och bekämpningsprogram i samarbete med näringens djurhälsoorganisationer.


Återrapportering

Jordbruksverket skall för distriktsveterinärorganisationens verksamhet

- lämna en redogörelse för antalet uppdrag uppdelat på vanliga uppdrag dels på normaltid och dels på jourtid samt officiella uppdrag dels på normaltid och dels på jourtid. En jämförelse skall göras med de närmast föregående två åren,

- lämna en redogörelse för antalet diagnoser gällande förebyggande djurhälsovård uppdelat på animalieproduktionens djur, hästar och sällskapsdjur. En jämförelse skall göras med de närmast föregående två åren,

- lämna en redogörelse för antal behandlingar beträffande animalieproduktionens djur, hästar och sällskapsdjur samt genomsnittspriset per behandling. En jämförelse skall göras med de närmast föregående två åren,

- redogöra för hur stor del av anslaget 42:2 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen som disponeras för ersättning för djursjukvård till avlägset boende djurägare och hur dessa medel använts avseende länsvis geografisk spridning m.m.,

- redogöra för hur många utbildningsdagar organisationens anställda deltagit i gällande dels djurskydd och dels epizootiberedskap.

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion.


Verksamhetsområde Jordbruk

Mål

En säker och konkurrenskraftig jordbruksproduktion som styrs av konsumenternas efterfrågan och bidrar till global livsmedelssäkerhet.


Verksamhetsgren Den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP:s första pelare)

Mål

Jordbruksverket skall i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelser på ett kostnadseffektivt sätt skapa förutsättningar för ett korrekt genomförande av EG-stöden så att givna ramar utnyttjas, förenklingar uppnås och finansiella korrigeringar/skadestånd undviks. Vidare skall Jordbruksverket bidra med analyser och underlag till Jordbruksdepartementets översynsarbete av den gemensamma jordbrukspolitiken.


Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa utnyttjadegraden av EG-medel per stödform i form av kvotutnyttjande. En jämförelse med utfallet för budgetåren 2000, 2001 och 2002 skall göras där så är möjligt. Eventuell förekomst av outnyttjade kvoter skall kortfattat analyseras. Jordbruksverket skall inom sitt verksamhetsområde redovisa jämförelse av EG:s finansiella korrigeringar gentemot Sverige och övriga medlemsländer. Jordbruksverket skall redogöra för sitt arbete med översyn av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Verksamhetsgren Utredningar och internationellt arbete

Mål

Jordbruksverket skall bistå regeringen med analyser och underlag avseende den strukturella och ekonomiska utvecklingen inom livsmedelssektorn.

Jordbruksverket skall aktivt delta i EU-arbetet och det internationella arbetet. Vidare skall Jordbruksverket bidra med analyser och underlag till Jordbruksdepartementets översynsarbete av den gemensamma jordbrukspolitiken.


Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa sitt arbete med analyser och utredningar samt kostnaderna för detta arbete.

Jordbruksverket skall redogöra för sitt arbete inom EU:s kommittéer och arbetsgrupper, Agenda 21 för Östersjön, FAO, havskonventionerna, relevanta miljökonventioner, Nordiska Ministerrådet, utvidgningen, EU:s handelsavtal, OECD, WTO samt andra internationella fora. Vidare skall Jordbruksverket redogöra för verkets uppföljning av besluten vid FN:s konferens om miljö och utveckling i UN-CED samt vid världslivsmedelstoppmötena om livsmedelssäkerhet. Jordbruksverket skall särskilt redovisa arbetet med miljöindikatorer.

Verksamhetsgren Jordbruks- och livsmedelsstatistik

Mål

Producera och publicera jordbruks- och livsmedelsstatistik i enlighet med vad som fastställs i förordning SFS 2001:100 om den officiella statistiken och i EU:s regelverk. Jordbruksverket skall ta fram en statistisk årsbok inom jordbruks- och livsmedelsområdet, producera och publicera statistik rörande konsumtion och prisutveckling i konsument- och producentled för jordbruksprodukter samt ta fram jordbruks- och livsmedelsstatistik som beslutsunderlag. Jordbruksverket skall även analysera utvecklingen inom sektorn.


Återrapportering

Jordbruksverket skall årligen göra en översiktlig sammanställning över vilken statistik som har producerats och kostnaderna för de olika statistikprodukterna.

Verksamhetsområde Växtkontroll och växtskydd

Mål

En effektiv och hållbar växtodling.


Verksamhetsgren Fytosanitärt arbete

Mål

Jordbruksverket skall förebygga spridning av växtskadegörare samt säkerställa att växtskadegörare bekämpas.


Återrapportering

Jordbruksverket skall redogöra för utvecklingen under budgetåret för systemen avseende verifieringen av de svenska skyddszonerna, produktionskontroll, kontroll av produkter från EU-länder samt för det nuvarande systemet för gränskontroll. Jordbruksverket skall informera om implementeringen av de nya EU-harmoniserade reglerna rörande importavgifter, samarbete med tullen m.m. Jordbruksverket skall vidare lämna en analys och redovisning av sundhetsläget i landet. Jordbruksverket skall lämna en kortfattad redogörelse för den internationella verksamheten.

Politikområde Landsbygdspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden.


Verksamhetsområde Miljö- och landsbygdsåtgärder

Mål

Tillvarata och utveckla jordbrukets positiva och minimera dess negativa miljöeffekter samt verka för en livskraftig landsbygd. Vidare skall lantbrukarens roll som företagare främjas och underlättas.


Verksamhetsgren Miljö- och landsbygdsprogrammet insatsområde I, en ekologiskt hållbar utveckling av landsbygden

Mål

Att uppnå de mål som slagits fast för miljö- och landsbygdsprogrammets insatsområde I. Arbetet skall ske i samverkan med länsstyrelserna och andra berörda myndigheter samt i enlighet med fastställda mål, regelverk och de ekonomiska ramarna för programmet. Jordbruksverket skall vidta åtgärder för att säkerställa ett effektivt och högt utnyttjande av den tilldelade budgeten från EU.


Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa

- översiktligt hur genomförandet av programmet fortskrider och, om så är befogat, lämna förslag till förändringar,

- hur de medel som utnyttjas för kvantifiering av olika uppföljnings- och utvärderingsvariabler har använts,

- jämställdhetsaspekter på genomförandet av programmet.

Dessutom skall icke obetydligt över- eller underutnyttjande av EG-medlen kortfattat analyseras.

Jordbruksverket skall kortfattat följa upp och redovisa utfallet för utbetalningar av de stöd från tidigare programperioder som fortfarande ej avslutats

- Miljöersättningar för jordbruket, rådets förordning (EG) nr 2078/92

- Program för skogliga åtgärder inom jordbruket, rådets förordning (EG) nr 2080/92

En jämförelse med utfallet för budgetåren 2000, 2001 och 2002 skall göras där så är möjligt.

Verksamhetsgren Miljöförbättrande åtgärder i jordbruk och trädgårdsnäring

Mål

Jordbruksverket skall bidra till att uppnå målet om en ekologiskt hållbar utveckling av landsbygden samt de för jordbruket relevanta nationella miljökvalitetsmålen genom genomförande av åtgärdsprogram för

- minskade växtnäringsförluster,

- minskade risker vid användning av bekämpningsmedel,

- främjande av ekologisk produktion,

- bevarande och förstärkning av den biologiska mångfalden,

- växtgenetiska resurser

samt genom att delta i arbetet med att förbättra EU:s regler och ambitioner i en omfattning som överensstämmer med de svenska ambitionerna på/inom miljöområdet.


Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa omfattning och effekter av insatta åtgärder. Redovisning skall ske enligt den målstruktur som redovisas i prop. 2000/01:130 och enligt anvisningar från Miljömålsrådet. Jordbruksverket skall också redovisa pågående åtgärdsprogram inklusive en bedömning och analys av hittills uppnådda resultat i förhållande till uppsatta mål för programmen. Verket skall vidare redovisa insatser inom ramen för EU-samarbetet.

Verksamhetsgren Miljö- och landsbygdsprogrammet insatsområde II, en ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden

Mål

Att uppnå de mål som slagits fast för miljö- och landsbygdsprogrammets insatsområde II. Arbetet skall ske i samverkan med länsstyrelserna och andra berörda myndigheter samt i enlighet med fastställda mål, regelverk och de ekonomiska ramarna för programmet. Jordbruksverket skall vidta åtgärder för att säkerställa ett effektivt och högt utnyttjande av den tilldelade budgeten från EU.


Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa

- översiktligt hur genomförandet av programmet fortskrider och, om så är befogat, lämna förslag till förändringar,

- hur de medel som utnyttjas för kvantifiering av olika uppföljnings- och utvärderingsvariabler har använts,

- jämställdhetsaspekter på genomförandet av programmet.

Dessutom skall icke obetydligt över- eller underutnyttjande av EG-medlen kortfattat analyseras.

Verksamhetsgren Geografiskt avvgränsade åtgärder m.m.

Mål

Att i samverkan med andra berörda myndigheter uppnå de mål och riktlinjer som slagits fast i programdokumenten för:

1. Mål 1 Södra Skogslänsregionen

2. Mål 1 Norra Norrland

3. Leader+

samt i kommissionens beslut om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i norra Sverige (96/228/EG).

Åtgärderna skall genomföras kostnadseffektivt. För de åtgärder över vilka Jordbruksverket disponerar de finansiella medlen skall uppföljning samt tillsyn och kontroll genomföras. Det senare gäller inte Leader+ där Glesbygdsverket ansvarar för uppföljning.

Åtgärderna skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken "Väl fungerande och hållbara arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet" uppnås. Vidare skall Jordbruksverket i samverkan med bl.a. NUTEK och Boverket medverka i arbetet med det regionala utvecklingsperspektivet inom EU, ESDP.


Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa utnyttjade EG-medel och nationella medel per stödform och stödområde. En jämförelse skall göras med motsvarande verksamheter för verksamhetsåren 2000, 2001 och 2002. Förändringar i verksamhetens omfattning och inriktning samt eventuella outnyttjade EG-medel skall kortfattat analyseras. Därutöver skall verket redovisa en översiktlig jämförelse med miljö- och landsbygdsprogrammet för åtgärder med jämförbart syfte och utformning. Vidare skall Jordbruksverket redovisa på vilket sätt åtgärderna bidragit till att uppnå målet för regional utvecklingspolitik.

Politikområde Samepolitik

Mål

Verka för en levande kultur byggd på en ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar.


Verksamhetsområde Rennäringen

Mål

En ekologiskt och ekonomiskt hållbar rennäring.


Verksamhetsgren Främjande av rennäringen

Mål

Rennäringen skall bedrivas så att den ger ett rimligt antal samer en tryggad försörjning. Renskötseln skall bedrivas på ett ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt långsiktigt samt bärkraftigt sätt.


Återrapportering

Verksamhetsgrenen återrapporteras enligt punkten 1 under avsnitt "Organisationsstyrning".


Övriga mål och återrapportering

1. Jordbruksverket skall bidra till att uppfylla målen för verksamhetsområdet Civilt försvar under politikområdet Totalförsvar samt målen för verksamhetsområdet Svåra påfrestningar under politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar. Samhällets grundläggande behov inom myndighetens ansvarsområde inom samverkansområdena Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen samt Ekonomisk säkerhet skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering: Jordbruksverket skall redovisa om och i så fall hur el, tele, IT och NBC utgör begränsningar för att myndighetens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall även redovisas.

2. För internationella insatser är målet att Jordbruksverket skall delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF). Verksam­heten skall bedrivas i enlighet med Sveriges individuella partnerskapsprogram med NATO för åren 2003 - 2005. Jordbruks­verket skall också delta i kontaktgruppen för civila NATO/EAPR-frågor.

Återrapportering: Jordbruksverket skall redovisa genomförd verksamhet samt en analys av inriktning och utveckling av samarbetet och dess kostnader. Dessutom skall Jordbruksverket lämna underlag till KBM:s kvartalsrapport vad avser PFF-verksamhet.

3. Jordbruksverket skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken, väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet, uppnås. Detta innebär att Jordbruksverket skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Jordbruksverket bör medverka med befintliga åtgärder till finansieringen av de regionala tillväxtavtalen och de regionala tillväxtprogrammen.

Återrapportering: Jordbruksverket skall senast den 17 februari 2004 redovisa myndighetens insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram. Av redovisningen inom ramen för de regionala tillväxtavtalen skall även framgå vilket eller vilka av myndighetens anslag som kommer i fråga samt beslutade och utbetalda belopp. Den närmare utformningen av redovisningen kommer att framgå av särskilt underlag från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).1.2Organisationsstyrning

1. Jordbruksverket skall redovisa vilka effekter som verksamheten har haft inom de verksamhetsgrenar som ingår i verkets ansvarsområde.

Återrapportering: Jordbruksverket skall

- för varje politikområde redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen inom respektive politikområde,

- i enlighet med strukturen för indelningen av verksamheten redovisa årsarbetskrafter, kostnader, intäkter och utförda prestationer.

2. Jordbruksverket skall i beslut som rör individer pröva besluten ur ett jämställdhetsperspektiv och aktivt analysera konsekvenserna för kvinnor respektive män av de beslut som fattas.

Återrapportering: Jordbruksverket skall redovisa vilka områden/aktiviteter som berörs av verkets verksamhet där olika förhållanden och villkor gäller för män och kvinnor samt för fem av dessa områden redovisa åtgärdsprogram samt hittills gjorda insatser för att uppnå jämställdhetsmålet.

3. Regeringen har beslutat om myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten år 2000. Dessa gäller i tillämpliga delar för bl.a. Jordbruksverket.

Återrapportering: Jordbruksverket skall i årsredovisningen redovisa verkets myndighetsspecifika åtgärder under år 2003 i fråga om ekobrottsbekämpning. En kopia av redovisningen skall sändas till Ekobrottsmyndigheten.1.3Uppdrag

1. Jordbruksverket skall beräkna totalkostnad, styckkostnad och volym för handläggningen av olika EG-stöd år 2003 och 2004. En jämförelse med tidigare år skall göras. Jordbruksverket skall även redovisa vilka åtgärder som verket tillsammans med länsstyrelserna har gjort för att minska kostnaderna för administrationen av EG-stöd. Jordbruksverket skall redovisa vilka åtgärder som verket tillsammans med länsstyrelserna vidtagit för att åstadkomma förenklingar och en mer enhetlig regeltillämpning. Jordbruksverket skall översiktligt redovisa vilka kvalitetsförbättringar respektive efffektivitetsvinster som gjorts under året. Uppdraget skall redovisas senast den 2 maj 2004 respektive den 2 maj 2005.

2. Jordbruksverket skall i samverkan med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket fortlöpande följa och utvärdera miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken i linje med regeringens beslut den 11 juli 1996 (Jordbruksdepartementet). Uppdraget skall genomföras i linje med de rapporter som presenteras av myndigheterna (Jordbruksverkets rapport 1997:12 samt 1998:17). Resultatet av arbetet skall löpande rapporteras till regeringen. Jordbruksverket har samordningsansvaret för rapporteringen.

Jordbruksverket skall i samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet även till regeringen redovisa ett förslag till fortsatt program för uppföljning och utvärdering av miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken i relation till de svenska nationella miljökvalitetsmålen och åtgandet att bevara områden inom nätverket Natura 2000. Eventuella målkonflikter skall särskilt uppmärksammas. Behovet av att i förekommande fall lämna förslag till åtgärder skall beaktas. Verken bör följa politikens miljöeffekter på gemenskapsnivå samt Kommissionens och andra medlemsstaters utvärderingsarbete. Programmet skall avse perioden 2004-2008 och utformas så att en beredskap finns att anpassa det till eventuella förändringar av politiken. Verken skall senast den 30 april 2003 delredovisa hur uppdraget genomförs samt de beräknade kostnaderna. Slutredovisning skall ske senast den 30 september 2003.

3. Jordbruksverket skall efter samråd med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket utarbeta en strategi för hur mängden småbiotoper i slättbygden skall kunna öka i syfte att bidra till att miljökvalitetsmålet "Ett rikt odlingslandskap" kan uppnås. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2004.

4. Jordbruksverket skall genomföra en inventering av förekomsten av arealer som är värdefulla från naturvårds- och kulturmiljösynpunkt i enlighet med verkets rapport "Förslag till inventering av värdefulla ängs- och betesmarker" (mars 2000). Uppdraget slutredovisas till regeringen senast den 31 december 2004.

5. Jordbruksverket skall efter samråd med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och andra berörda myndigheter och organisationer utveckla kvalitetskriterier för våtmarker i odlingslandskapet. Syftet är att odlingslandskapets våtmarker skall ha en utformning och lokalisering som leder till en effektiv reduktion av växtnäringsförluster samtidigt som den biologiska mångfalden kan gynnas och hänsyn tas till platsens kulturhistoriska värden. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2003.

6. Jordbruksverket skall efter samråd med den särskilda utredningen om Miljö- och landsbygdsprogrammet efter halva programperioden, Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter lämna en rapport som pekar ut de nuvarande hindren för förbättring av den biologiska mångfalden inom jordbruket. Uppdraget skall redovisas senast den 15 november 2003.

7. Jordbruksverket skall enligt ett särskilt uppdrag efter samråd med Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter och organisationer utreda förutsättningarna för att minska utsläppen av växthusgaser, främst metan och lustgas, från jordbruket. Jordbruksverket skall också ange vilka åtgärder som är möjliga att vidta, samt redovisa dess effekter, potential för utsläppsminskningar och kostnader. Uppdraget skall redovisas senast 31 december 2003.

8. Jordbruksverket skall senast den 30 april 2004 lämna förslag till rapport enligt art. 10 och bilaga 5 om genomförandet av direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket samt samtidigt genomföra och avrapportera en översyn av känsliga områden i enlighet med art 3.4 i direktivet.

9. Jordbruksverket skall senast den 31 mars varje år t.o.m. 2007 i enlighet med art. 53 i förordning (EG) nr 445/2002 redogöra för utvecklingen inom miljö- och landsbygdsprogrammet samt presentera utfallet inom varje ersättningsform inklusive de åtgärder som beslutats av Skogsstyrelsen. Rapporten utgör underlag för regeringens rapportering till EU-kommissionen om miljö- och landsbygdsprogrammets fortskridande. Rapporten skall närmare beskriva de åtgärder som genomförts under det föregående kalenderåret.

Miljöersättningarna skall även rapporteras på delåtgärdsnivå. Åtgärderna inom Mål 1-programmen, i enlighet med förordning 1257/1999 förutom åtgärder i enlighet med art. 33, skall redogöras för. Jordbruksverket kan lämna riktlinjer till länsstyrelserna för rapportering av ovanstående åtgärder inom Mål 1. Samspelet mellan miljö- och landsbygdsprogrammet och andra landsbygdsåtgärder, exempelvis Mål 2-programmen och gemenskapsinitiativet Leader +, skall särskilt beskrivas. Annan offentlig finansiering utöver anslagen 44:1; Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, och 44:2; Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur skall redogöras för.

10. Jordbruksverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 t.o.m. 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar senast den 22 januari, den 10 mars, den 7 maj, den 11 augusti och den 3 november 2003. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognos skall också, för anslag som enligt statsbudgeten för år 2003 uppgår till minst 200 miljoner kronor, månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognoserna skall rapporteras på åtgärdsnivå utom för åtgärder för landsbygdens utveckling, insatsområde 2 i miljö- och landsbygds­programmet vilka redovisas aggregerat. Miljöersättningar redovisas på delåtgärdsnivå. Rapportering avseende Leader+ sker på programnivå.

11. Jordbruksverket skall senast den 18 februari, den 10 juni och den 15 oktober 2003 lämna en prognos för inbetalningar avseende Jordbruksfondens utvecklingssektion för programperioden 1995-1999. Prognosen skall avse respektive målområde och gemenskapsinitiativ samt respektive strukturfondsprogram inom målområdena 5b och 6, 5a inom och utom mål 6 samt gemenskapsinitiativet Leader II. Prognosen skall sträcka sig t.o.m. år 2004. Prognosen skall lämnas till regeringen samt till Verket för Näringslivsutveckling.

12. Jordbruksverket skall senast den 27 februari, den 10 juni och den 24 oktober redovisa beslutat belopp, utbetalt belopp och lämna en prognos för inbetalningar och utbetalningar per år avseende Jordbruksfondens utvecklingssektion för programperioden 2000-2006. Prognosen skall avse gemenskapsinitiativet Leader+ och de Mål 1-program där Jordbruksverket är utbetalande myndighet och sträcka sig t.o.m. år 2006. Prognosen skall lämnas till regeringen samt till Verket för Näringslivsutveckling som samordnar prognosframtagandet för samtliga strukturfonder.

13. Jordbruksverket skall senast den 1 mars (i samband med budgetunderlaget) och senast den 15 augusti redovisa utgiftsprognos för miljö- och landsbygdsprogrammet för 2003 och resterande år under programperioden, uppdelat per år samt summerat för hela programperioden. I prognosen skall utfall per avslutat år och ackumulerat utfall redovisas, liksom resterande finansiella medel för programperioden. Vidare skall de utgifter miljö- och landsbygdsprogrammet förväntas ge upphov till efter att programperioden avslutats den 15 oktober 2006 redovisas. De efterfrågade uppgifterna skall även redovisas per Feogaår (16 oktober-15 oktober), dvs. prognos för Feogaår 2003, resterande programperiod uppdelat per Feogaår och summerat, utfall per avslutat Feogaår och ackumulerat utfall. Uppgifterna skall redovisas per insatsområde och anslag.

14. Jordbruksverket skall senast den 30 april 2003 lämna en rapport om effekterna av det nationella stöd som under år 2002 beviljades till jordbruket i norra Sverige enligt förordning (1996:93). Utvecklingen av den produktion och de produktionsmetoder som gynnas av stöden och den ekonomiska utvecklingen i stödområdena ifråga samt effekterna på miljön och landsbygden skall redovisas (KOM 96/228/EG). Även förändringar över tiden och strukturutvecklingen för respektive stödområde och produktionsgren skall beaktas. En särskild analys skall redovisas senast den 30 juni 2003 om utvecklingen av jordbruket i det fjällnära området med beaktande av effekten av samtliga jordbruksstöd och de riktade stöd för landsbygdsutveckling som lämnas inom ramen för respektive mål 1 program. Samråd bör ske med berörda länsstyrelser.

15. Jordbruksverket skall senast den 31 maj 2003 i enlighet med avsnitt 23.2 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn (2000/C 28/02) redovisa utfallet av de nationella stöd som lämnas inom verkets verksamhetsområde. Uppdraget omfattar dock inte andra stöd som omfattas av anslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur än ersättning av merkostnader för insamling av kadaver i norra Sverige. Rapporten utgör underlag för regeringens rapportering till EU-kommissionen om statliga stöd till jordbrukssektorn.

16. Jordbruksverket skall medverka i NUTEK:s arbete med att utveckla STINS till de krav som ställs av regeringen, EG-kommissionen och länsstyrelserna samt i samband med halvtids­översynen.

17. Jordbruksverket skall redovisa hur de tre komponenterna i miljöarbetet nationella miljökvalitetsmål, särskilt sektorsansvar för ekologiskt hållbar utveckling samt miljöledningssystem förhåller sig till varandra och samverkar inbördes för att nå en hög måluppfyllelse i miljöarbetet. Förslag skall vid behov lämnas till eventuella förbättringar avseende integreringen mellan de olika delarna. Uppdraget skall redovisas till Naturvårdsverket senast den 1 september 2003.

18. Jordbruksverket skall efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet lämna en lägesrapport om miljösituationen, åtgärder m.m. i enlighet med artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 963/2001 av den 17 maj 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1259/1999 med avseende på tilläggsstöd från gemenskapen och överförande av information till kommissionen. En rapport skall lämnas senast den 31 mars varje år t.o.m. 2007.

19. Jordbruksverket skall redovisa antalet besökta djurskyddstillsynsobjekt utan anmärkning i förhållande till antalet objekt, antal och typ av åtgärder vidtagna vid konstaterade brister, antalet anmälda brott mot djurskyddslagen samt effekterna av verkets verksamhet på detta område. Redovisningen skall avse år 2003. Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2004. Vid redovisningen 2004 skall en jämförelse göras med åren 2002 och 2003.

20. Jordbruksverket skall redovisa jämförande statistik över läkemedelsanvändningen i foder. Jordbruksverket skall vidare redovisa resultaten från genomförda foderkontroller och övrigt som vidtagits på foderområdet. Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2004 och innehålla en jämförelse mellan åren 2002 och 2003.

21. Jordbruksverket skall redovisa hur kontrollen av husdjur, enligt SJVFS 1985:343, inkl hälsokontrollprogram, seminverksamhet och avelskontroll har genomförts , eventuella skillnader i jämförelse med tidigare år, skillnader i jämförelse över landet samt eventuella problem. Redovisningen skall starta ifrån år 2003. Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2004.

22. Jordbruksverket skall redovisa hur smittskyddsläget har utvecklats under år 2003 vad gäller antalet smittskyddsärenden (förelade på djurslag, typ av sjukdomar och tidsomfattning) samt en översiktlig beskrivning av åtgärder och eventuella problem vid sanering. Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2004.

23. Jordbruksverket skall redovisa för år 2003 hur formerna och metoderna för tillsynen över den veterinära verksamheten har genomförts samt hur det utökade regionala samverkansarbetet mellan de veterinära kategorierna har utvecklats, samt vilka eventuella skillnader som finns i landet. Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2004.

24. Jordbruksverket skall redovisa hur samordningsarbetet av den regionala krisberedskapsplaneringen vid eventuella epizootiutbrott har utvecklats under år 2003. I redovisningen skall framgå vilka prioriteringar och åtgärder som har vidtagits samt eventuella problem och skillnader i landet. Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2004.

25. Jordbruksverket skall lämna ett förslag på hur ett system för insamling av statistikuppgifter bör utformas vad avser tävlingar för hästar, där antalet regionala och nationella tävlingar i Sverige - som inte är öppna för hästar som är registrerade i andra medlemsländer eller härstammar från andra medlemsländer, skall kunna registreras samt där uppgift om avsättning av prissumma eller vinst för att skydda, utveckla och förbättra avelsarbetet skall ingå. Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2004.

26. Jordbruksverket har i särskilt beslut fått i uppdrag att genomföra en kunskapsinsamling och analys av de faktorer som är grundläggande för att kunna utforma en strategi för samexistens i fält mellan odlingar av konventionella, ekolo­giska och genetiskt modifierade grödor (GMO). Uppdraget skall avrapporteras senast 15 maj 2003.

27. Jordbruksverket skall redovisa hur insamling, omhändertagande och transport av animaliska biprodukter har utvecklats under år 2003 och vilka åtgärder som har vidtagits vid konstaterade brister. Uppdraget skall redovisas den 30 april 2004.

Pågående uppdrag

Uppdrag som lämnats i regleringsbrev för år 2002:

1. Jordbruksverket skall redovisa antalet besökta djurskyddstillsynsobjekt utan anmärkning i förhållande till antalet objekt, antal och typ av åtgärder vidtagna vid konstaterade brister, antalet anmälda brott mot djurskyddslagen samt effekterna av verkets verksamhet på detta område. Redovisningen skall avse år 2002. Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2003. Vid redovisningen 2003 skall en jämförelse göras med åren 2001 och 2002.

2. Jordbruksverket skall redovisa jämförande statistik över läkemedelsanvändningen i foder. Jordbruksverket skall vidare redovisa resultaten från genomförda foderkontroller och övrigt som vidtagits på foderområdet. Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2003 och innehålla en jämförelse mellan åren 2001 och 2002.

3. Jordbruksverket skall beräkna totalkostnad, styckkostnad och volym för handläggningen av olika EG-stöd år 2002. En jämförelse med tidigare år skall göras. Jordbruksverket skall även redovisa vilka åtgärder som verket tillsammans med länsstyrelserna har gjort för att minska kostnaderna för administrationen av EG-stöd. Uppdraget skall redovisas senast den 2 maj 2003.

Jordbruksverket skall redovisa vilka åtgärder som verket tillsammans med länsstyrelserna har vidtagit för att åstadkomma förenklingar och en mer enhetlig regeltillämpning. Jordbruksverket skall översiktligt redovisa vilka kvalitetsförbättringar respektive effektivitetsvinster som gjorts under året.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:2Bidrag till distriktsveterinärorganisationen (obetecknat anslag)89 392 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk


42:3Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder (ramanslag)22 603 tkr
42:3 ap.1Djurskyddsfrämjande åtgärder (ram)7 806 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
42:3 ap.2Djurhälsovård (ram)9 873 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
42:3 ap.3Stöd till biodling (ram)2 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
42:3 ap.4Djursjukdata (ram)2 924 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk

Villkor

42:3 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder

1. Anslagskrediten fördelas proportionellt mellan anslagsposterna 1, 2, 3, och 4. Anslagskrediten får vid behov omfördelas mellan anslagsposterna.


42:3 ap.1 Djurskyddsfrämjande åtgärder

1. Medlen disponeras för prövning från djurskyddssynpunkt av nya djurhållningsmetoder, inredning m. m. i stallar och för andra djurskyddsfrämjande åtgärder. Före utbetalning av medel angående forskningsprojekt skall samråd ske med FORMAS. Av tilldelade medel får högst 700 000 kronor, efter rekvisition, utbetalas till Sveriges lantbruksuniversitet för genomförande av utbildning av djurskyddsinspektörer och annan vidareutbildning i djurskydd för de myndigheter som ansvarar för djurskyddstillsynen. Av anvisade medel får högst 700 000 kronor användas till rådgivning och information för att underlätta övergången till alternativa inhysningssystem för höns i äggproduktion.

2. Av tilldelat anslagsbelopp skall minst 500 000 kronor användas för arbetet med att stödja och förbättra djurskyddstillsynen genom kunskapshöjande insatser.

3. Av tilldelat anslagsbelopp skall minst 200 000 kronor användas för kunskapshöjande och normativ projektverksamhet på försöksdjursområdet och inom områden som hantering av djur vid slakt och operativa ingrepp i syfte att förbättra regelverket och förstärka djurskyddet.

4. Anslagsposten skall disponeras för ett informationsprojekt rörande djuretik riktat till skolungdomar.


42:3 ap.2 Djurhälsovård

1. Medlen disponeras för bidrag till djurhälsovård. Jordbruksverket får, efter det att Lantbrukarnas riksförbund hörts och förutsatt att huvudmännen fortlöpande redovisat verksamheten, utbetala medel till berörda organisationer med en fjärdedel per kvartal.


42:3 ap.3 Stöd till biodling

1. Anslagsposten får användas för bidrag som lämnas i enlighet med EG:s förordning (EEG) nr 1221/97 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder som syftar till att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung. Den EG-finansierade delen av stödet anvisas under anslaget 43:6 Intervention och exportbidrag för jordbruks­produkter, anslagspost 4.


42:3 ap.4 Djursjukdata

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för drift av djursjuk­datasystemet Vet@.


42:5Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (ramanslag)107 100 tkr
42:5 ap.1Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (ram)51 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
42:5 ap.2Bidrag till bekämpande av djursjukdomar (ram)20 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
42:5 ap.3Bidrag till obduktionsverksamheten (ram)4 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
42:5 ap.4Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller (ram)32 100 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk

Villkor

42:5 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

1. Anslagskrediten fördelas proportionellt mellan anslagsposterna 1 till 4. Vid behov får anslagskrediten omfördelas från anslagsposterna 2 - 4 till anslagspost 1.


42:5 ap.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

1. Anslagsposten disponeras i enlighet med bestämmelser som regeringen meddelar i varje enskilt fall samt för ersättning enligt epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658) eller med stöd av lagarna meddelade föreskrifter.

2. För smittskyddsberedskapsuppgifter med anledning av epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658) får Jordbruksverket använda 1 000 000 kronor.

3. Anslagsposten får disponeras för erforderliga undersökningar vid sjukdomsutredningar och handläggning av ersättningsansökningar i samband med bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar och bisjukdomar.

4. Jordbruksverket får ta i anspråk högst 2 000 000 kronor av anslagsposten för särskilda undersökningar avseende främst zoonoser, serologiska undersökningar, undersökningar avseende salmonella samt bidrag för särskilda undersökningar vid obduktioner.

5. Jordbruksverket får ta i anspråk högst 2 500 000 kronor för att ersätta producenter för vissa kostnader vid upptäckt av EHEC-smitta i samband med besättningsstudier eller åtgärder, som har till syfte att ge kunskaper om möjlighet till bekämpning av EHEC-bakterien.

6. För bisamhällen som förintas enligt myndighets förordnande kan lämnas ersättning enligt bisjukdomsförordningen (1974:212).


42:5 ap.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för bidrag till bekämpande av vissa djursjukdomar. Jordbruksverket får även, efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund och efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för bekämpningen, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

2. Anslagsposten får disponeras till stöd för utveckling av teknik för destruktion av animaliskt avfall.


42:5 ap.3 Bidrag till obduktionsverksamheten

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för obduktionsverksamhet. Jordbruksverket får även, efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för denna verksamhet, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.


42:5 ap.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget för de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggsgarantier samt för att även i övrigt kunna utföra de sjukdomskontroller som EU ställer krav på. Medlen avser också nationell medfinansiering av TSE-kontroller. Medlen används även för att kontinuerligt läsa av sjukdomsläget för de sjukdomar där EG:s regler för handel med djur innebär att sjukdomsberedskapen måste höjas samt för att utbilda de veterinärer som skall utföra övervakande kontroller.


43:1Statens jordbruksverk (ramanslag)299 745 tkr
43:1 ap.1Förvaltningskostnader (ram)299 745 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
43:1 ap.2Åtgärder för att främja ekologisk produktion (ram)0 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk

Villkor

43:1 ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslaget skall finansiera Veterinära ansvarsnämndens verksamhet med högst 1 250 000 kronor. Jordbruksverket skall särredovisa dessa utgifter. En jämförelse med föregående budgetår skall även göras.

2. Jordbruksverket skall hålla utbildning för synemän och särredovisa utgifterna samt antalet utbildade.

3. Inom ramen för anslaget skall täckas kostnader för granskning av vetenskapliga dossiéer i enlighet med bl.a. rådets direktiv 96/51/EG om ändring av rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser och säkerhetskontroll vid enskilda lantbruk samt rådets direktiv 2001/102 EG om främmande ämnen och produkter i djurfoder.

4. Ersättningar från EU:s budget som utbetalas till Sverige när olika regleringar införs, t.ex. bidrag för att införa vissa kontrollsystem, får föras till Jordbruksverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen får tas upp som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

5. Anslaget skall täcka utgifter för eventuella äldre icke avslutade ärenden rörande kvarvarande kostnader för omställningsåtgärder inom jordbruket m.m.

6. Återbetalning av medel avseende etableringsstöd och räntestöd skall i enlighet med prop. 1993/94:236, bet. 1993/94:JoU26, rskr. 1993/94:326 av Jordbruksverket tillgodoföras Lantbrukarnas socialförsäkringsskydd.

7. Länsstyrelsernas kostnader för ajourföring av blockdatabasen skall belasta anslaget med högst 6 000 000 kronor. Ersättningen skall avse direkta personalkostnader för nedlagd arbetstid. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition. Jordbruksverket skall särredovisa dessa utgifter.

8. Anslaget skall täcka kostnader för kvalitetsprojektet SeQnd och krisberedskapsutvecklingsprojektet STUDS.

9. Anslaget skall användas för att ersätta Tullverkets särkostnader med 12 500 000 kronor för exportbidragskontroller av livsmedel. Jordbruksverket skall tillsammans med Tullverket komma överens om uppdragens omfattning. Långsiktiga lösningar avseende uppdragen bör eftersträvas.

10. Av medlen skall högst 3 940 000 kronor användas för åtgärder inom det nationella programmet för växtgenetiska resurser i huvudsak enligt Jordbruksverkets förslag 2002-03-06 med anledning av regeringens uppdrag 2002-01-24.


43:1 ap.2 Åtgärder för att främja ekologisk produktion

1. Medel till marknadsanalyser och statistik får högst omfatta 5 000 000 kronor. Till marknadsfrämjande åtgärder får högst 10 000 000 kronor användas. Till åtgärder för ökad användning av ekologiska livsmedel inom storhushåll och offentlig sektor får högst 5 000 000 kronor användas och medel till ekologiska lantbruksorganisationer får omfatta högst 3 000 000 kronor. Jordbruksverket skall samråda med berörda myndigheter vid fördelningen av medel. Kostnaderna för administration och utvärdering av åtgärderna får täckas inom ramen för anslagsposten.

2. Hela anslagssparandet får disponeras.


43:4Bekämpande av växtsjukdomar (ramanslag)2 578 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk

Villkor

43:4 Bekämpande av växtsjukdomar

1. Anslaget disponeras för

- kostnader för åtgärder enligt växtskyddslagen (1972:318) samt för vissa förluster till följd av sådana åtgärder,

- kostnader för beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder m.m. mot karantänskadegörare,

- kostnader för undersökningar av växtprover som av Jordbruksverkets växtinspektion överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering,

- kostnader för verifiering av de svenska skyddszonerna och marknadskontroll,

- delar av kostnaderna för växtinspektionens internationella program.

2. Ersättning från EG-budgeten som utbetalas till Sverige i enlighet med det frivilliga stödsystemet på det fytosanitära området från EU av bl.a. ersättning för förluster till följd av ingripande enligt växtskyddslagen, infrastruktursatsningar, får redovisas som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.


43:5Arealersättning och djurbidrag m.m. (ramanslag)1 407 400 tkr
43:5 ap.1Arealersättning (ram)50 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
43:5 ap.2Djurbidrag (ram)1 341 650 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
43:5 ap.3Kompletterande kompensationsstöd (ram)10 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
43:5 ap.4EG-medfinansierade djusjukdomsprogram (ram)5 750 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk

Villkor

43:5 Arealersättning och djurbidrag m.m.

1. EG-medlen skall redovisas enligt följande: Anslagspost 1 mot inkomsttitel 6111 Arealersättning, anslagspost 2 mot inkomsttitel 6115 Djurbidrag och anslagsposterna 3 och 4 mot 6119 Övriga bidrag från EG:s Jordbruksfonds garantisektion.

2. Anslagsposten 3 får användas för kompletterande kompensations­stöd med anledning av sänkningar av den svenska frysta kursen för arealersättning och djurbidrag.

3. Medel får vid behov omfördelas mellan anslagsposterna 1, 2, 3 och 4.

4. Anslagspost 1-2: Stöd får lämnas enligt förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.


43:6Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter (ramanslag)1 516 000 tkr
43:6 ap.1Offentlig lagring (ram)425 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
43:6 ap.2Övrig intervention (ram)339 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
43:6 ap.3Exportbidrag (ram)750 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
43:6 ap.4Stöd till biodling m.m. (ram)2 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk

Villkor

43:6 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter

1. Anslagskrediten fördelas proportionellt mellan anslagsposterna 1, 2 och 3.

2. Anslagsposterna 1-3 får användas för stöd som lämnas enligt förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruks­produkter. Anslagsposten 2 får även användas för att täcka statens utgifter för överskottshantering av fisk samt till stöd för producentorganisationer inom fisket för upprättande av operativa program enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

3. Medel får vid behov omfördelas mellan anslagsposterna 1, 2 och 3.

4. EG-medlen skall redovisas enligt följande: Anslagspost 1 mot inkomstitel 6116 Offentlig lagring, anslagspost 2 mot inkomsttitel 6113 Övrig intervention, anslagspost 3 mot inkomsttitel 6114 Exportbidrag samt anslagspost 4 mot inkomsttitel 6119 Övriga bidrag från EG:s Jordbruksfonds garantisektion.

5. Försäljningsinkomster av offentligt lagrad vara redovisas mot inkomsttitel 2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter. Förverkade säkerheter och återbetalda felaktiga belopp enligt rådets förordning (EEG) nr 595/91 redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.


43:6 ap.4 Stöd till biodling m.m.

1. Stöd får användas för bidrag som lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1221/97 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder som syftar till att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung. För svensk medfinansiering anvisas mot­svarande belopp under anslaget 42:3 Djurhälsovård och djurskydds­främjande åtgärder, anslagspost 3.


43:7Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m. (ramanslag)79 415 tkr
43:7 ap.1Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m. (ram)73 915 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
43:7 ap.2Revisionskostnader (ram)5 500 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

43:7 ap.1 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m.

1. Anslaget

- redovisar de räntor som uppstår för staten till följd av att ersättningen från EU:s jordbruksfonds garanti- och utvecklingssektion inte sker vid samma tidpunkt som utbetalningen,

- får även belastas med eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som följer av den gemensamma jordbrukspolitiken samt för domstols- och förhandlingskostnader med anledning av att sådana finansiella korrigeringar och straffavgifter aktualiseras,

- får också tillföras kursvinster och belastas med kursförluster som uppstår till följd av att medlemsstaten bär kursrisken inom EU:s jordbruksfonds utvecklingssektion,

- får belastas med s.k. tekniska kostnader för offentlig lagring i den mån ersättning inte erhålls från EU-budgeten. Vid ett omvänt förhållande, dvs. om EU:s schablonersättning för de tekniska kostnaderna överstiger de faktiska kostnaderna, tillförs anslaget medel från inkomsttitel 6116 Offentlig lagring,

- får belastas med revisionskostnader förknippade med granskning av Sveriges utnyttjande av EU:s jordbruksfond.

2. Utgifter enligt villkor 2 uppkomna under följande anslag får täckas:

43:5 Arealersättningar och djurbidrag m.m.
43:6 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
44:2 Från EG-budgeten finansierat miljö-, struktur- och regionala
stöd


43:7 ap.2 Revisionskostnader

1. Anslagsmedel får användas för kostnader med anledning av utfärdandet av revisionsintyg och upprättandet av rapport över gjorda iakttagelser för avlämnad årsredovisning till Europeiska kommissionen enligt rådets förordning 1258/99 och kommissionens förordning (EG) 1663/95.


43:14Livsmedelsstatistik (ramanslag)22 290 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk

Villkor

43:14 Livsmedelsstatistik

1. Anslaget skall användas för statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet och i första hand för statistik som är reglerad av EU. Framtagandet av statistiska publikationer på jordbruks- och livsmedelsområdet får även finansieras med anslaget.


43:15Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten (ramanslag)7 400 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk

Villkor

43:15 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten

1. Anslaget disponeras för av EG medfinansierad statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

2. EG-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU.


43:16Åtgärder inom livsmedelsområdet (ramanslag)5 000 tkr
43:16 ap.1Exportfrämjande åtgärder (ram)5 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
43:16 ap.2Till regeringens disposition (ram)0 tkr

Disponeras av regeringen
43:16 ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
43:16 ap.104Stöd för utveckling av teknik för destruktion av animaliskt avfall fr 2001 (ram)0 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk

Villkor

43:16 ap.1 Exportfrämjande åtgärder

1. Anslagsmedel får användas för att inom ramen för "Food From Sweden" främja export av i Sverige producerade livsmedel.

2. Statens jordbruksverk skall betala ut medel efter rekvisition till Exportrådet för verksamhet inom ramen för "Food From Sweden".

3. Exportrådet utser ledamöter i styrgruppen till "Food From Sweden".

4. Återrapportering till Jordbruksdepartementet skall ske halvårsvis.


44:1Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (ramanslag)2 214 000 tkr
44:1 ap.1Miljö- och landsbygdsåtgärder, inklusive stöd från programperioden 1995-1999 (ram)1 856 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
44:1 ap.2Nationella stöd, stödområdena 1-3 (ram)318 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
44:1 ap.3Mål 1 Norra Norrland (ram)15 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
44:1 ap.4Mål 1Södra Skogslänsregionen (ram)20 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
44:1 ap.5Anläggningsstöd för energiskog (ram)5 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk

Villkor

44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

1. Från anslaget utbetalas den kvarvarande nationella delen av kompletterande åtgärder dvs. miljöersättningar inklusive informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser samt stöd till skogsåtgärder inom jordbruket enligt åtaganden under programperioden 1995-1999. Vidare utbetalas från anslaget den nationella delen av miljö- och landsbygdsprogrammet, stöd för skogliga åtgärder och energiskog, det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige, den nationella medfinansieringen av struktur- och kompetensutvecklingsåtgärder i mål 1-programmen, nationellt stöd för kadaverhantering.

2. Anslagskrediten fördelas proportionellt mellan anslagsposterna.

3. Jordbruksverkets understödjande verksamhet inom ramen för kompetensutvecklingsåtgärden får omfatta hela landet.


44:1 ap.1 Miljö- och landsbygdsåtgärder, inklusive stöd från programperioden 1995-1999

1. Ersättning får lämnas för åtgärder enligt rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven och som är förenliga med förordningen (1997:1336) om miljöstöd eller förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd.

2. Ersättning får lämnas för åtgärder enligt rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket och som är förenliga med förordningen (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom jordbruket.

3. Ersättning får lämnas för åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar och som är förenliga med Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006 samt i tillämpliga delar förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder.

4. Medel avsedda för kompetensutvecklingsåtgärder får användas för att täcka verkets kostnader för viss rådgivning samt för organisering av åtgärderna.

5. Högst 28 000 000 kronor får användas för att säkerställa en effektiv utvärdering av miljö- och landsbygdsprogrammet i enlighet med programmet och gemensamma riktlinjer som lämnas av EG-kommissionen.


44:1 ap.2 Nationella stöd, stödområdena 1-3

1. Nationellt stöd får utbetalas enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Från anslagsposten får utbetalas högst 2 400 000 kr för ersättning av merkostnader för insamling av kadaver i norra Sverige. Statens jordbruksverk skall fastställa villkor för stödet i enlighet med Europeiska kommissionens skrivelse den 7 maj 2002 C(2002)1790. Ersättningen utbetalas till Svensk Lantbrukstjänst AB, som organiserar upphandling och fakturering av kadaverhanteringen i stödområdet. Jordbruksverket skall genom revision kunna kontrollera att beräkning av merkostnaden för norra Sverige, områdesavgränsningen och andra villkor för stödberättigande och ekonomisk redovisning av stödet uppfylls. Medel som inte använts i enlighet med de av Jordbruksverket fastställda villkoren skall återbetalas. Utbetalningar av ersättning för merkostnader för insamling av kadaver redovisas särskilt.


44:1 ap.3 Mål 1 Norra Norrland

1. Ersättning får lämnas inom ramen för mål 1-programmet Norra Norrland för åtgärderna investeringar i jordbruksföretag, startstöd till unga jordbrukare, kompetensutveckling och förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, restaurering av betesmarker samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket. Dessa åtgärder skall följa reglerna i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt i tillämpliga delar förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Medlen får användas enligt EG:s bestämmelser och de ramar som fastställts i programdokumentet och programkomplementet.


44:1 ap.4 Mål 1Södra Skogslänsregionen

1. Ersättning får lämnas inom ramen för mål 1-programmet Södra Skogslänsregionen för åtgärderna investeringar i jordbruksföretag, startstöd till unga jordbrukare, kompetensutveckling och förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, restaurering av betesmarker samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket. Dessa åtgärder skall följa reglerna i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt i tillämpliga delar förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Medlen får användas enligt EG:s bestämmelser och de ramar som fastställts i programdokumentet och programkomplementet.


44:1 ap.5 Anläggningsstöd för energiskog

1. Ersättning får lämnas för åtgärder enligt rådets förordning (EEG) nr 1251/99 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor och som är förenliga med förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa.


44:2Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (ramanslag)1 557 951 tkr
44:2 ap.1Miljö- och landsbyggdsprogram 2000-2006, stöd från 1995-1999, miljöersättn, skogliga åtg, Leader, II (ram)1 373 051 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
44:2 ap.2Åtgärder inom Interreg II- program (ram)
44:2 ap.2.1Nordkalotten (ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län
44:2 ap.2.2Kvarken/Mittskandia (ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län
44:2 ap.2.3Nordens gröna bälte (ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län
44:2 ap.3Mål 1 Norra Norrland SJV. Åtgärd 4.1-4.4, strukturstöd och kompetensutveckling (ram)40 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
44:2 ap.4Mål 1 Norra Norrland lst. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden (ram)27 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län
44:2 ap.5Mål 1 Södra Skogslänsregionen SJV. Åtgärd 3.1-3.4 strukturstöd och kompetensutveckling (ram)51 800 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
44:2 ap.6Mål 1 Södra Skogslänsregionen lst. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden (ram)16 100 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län
44:2 ap.7Leader + (ram)50 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk

Villkor

44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

1. Från anslaget utbetalas stöd motsvarande EG:s finansiering av miljöersättningar inklusive informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser samt stöd för skogliga åtgärder enligt åtaganden under programperioden 1995-1999. Dessutom utbetalas från anslaget stöd inom ramen för miljö- och landsbygdsprogrammet, mål 1-, och Leader+ från programperioden 2000-2006.

2. Jordbruksverket får omfördela medel mellan anslagsposterna 1, 3, 5 och 7. Anslagskrediten fördelas proportionellt mellan anslagsposterna och skall fördelas i enlighet med omfördelningen av medel mellan anslagsposter inom anslaget.

3. EG-medlen skall redovisas mot följande inkomsttitlar:

Delpost Inkomsttitel

1, del 6112 (Kompletterande åtgärder perioden 1995-1999)

1, del 6117 (Miljö-, struktur- och regionala åtgärder perioden 2000-2006)

2.1-2.3 6121 EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektorn m.m. perioden 1995-1999

2.1 612101 ( Interreg II Nordkalotten)

2.2 612102 (Interreg II Kvarken/ Mittskandia)

2.3 612103 (Interreg II Nordens Gröna Bälte)

3-7 6122 EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektorn m.m. perioden 2000-2006

3 612201 (Utvecklingssektionen Mål 1 Norra Norrland)

4 612202 (Mål 1 Norra Norrland artikel 33)

5 612203 (Utvecklingssektionen Mål 1 Södra Skogslänsregionen)

6 612204 (Mål 1 Södra Skogslänsregionen artikel 33)

7 612205 (Leader +)

4. Strukturfondsmedel från Jordbruksfondens utvecklingssektion under anslagsposterna 4, 6 och 7 utgör en del av finansieringen av de regionala tillväxtavtalen. Strukturfonderna är av betydelse i processen att skapa tillväxt och sysselsättning.


44:2 ap.1 Miljö- och landsbyggdsprogram 2000-2006, stöd från 1995-1999, miljöersättn, skogliga åtg, Leader, II

1. Ersättning får lämnas för åtgärder enligt rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven och som är förenliga med förordningen (1997:1336) om miljöstöd.

2. Ersättning får lämnas för åtgärder enligt rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket och som är förenliga med förordningen (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder.

3. Ersättning får lämnas för åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar och som är förenliga med Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006 samt i tillämpliga delar förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder.

4. Av de medel som får användas för att organisera och genomföra kompetensutveckling får högst 10 000 000 kronor användas för kompetensutveckling inom skogsbruket enligt artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999. Medel för ändamålet prövas av Skogsstyrelsen som också disponerar medel för nationell medfinansiering under anslag 41:1 Skogsvårdsorganisationen och 41:2 Insatser för skogsbruket. Medel för kompetensutvecklingsåtgärder får användas för att täcka verkets kostnad för viss rådgivningsverksamhet samt för organiseringen av åtgärderna.

5. Högst 5 000 000 kronor får användas för att säkerställa en effektiv utvärdering av miljö- och landsbygdsprogrammet i enlighet med programmet och gemensamma riktlinjer som lämnas av EG-kommissionen.


44:2 ap.3 Mål 1 Norra Norrland SJV. Åtgärd 4.1-4.4, strukturstöd och kompetensutveckling

1. Ersättning får lämnas inom ramen för mål 1-programmet Norra Norrland för åtgärderna investeringar i jordbruksföretag, startstöd till unga jordbrukare, kompetensutveckling och förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket. Dessa åtgärder skall följa reglerna i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 samt i tillämpliga delar förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Medlen får användas enligt EG:s bestämmelser och de ramar som fastställts i programdokumentet och programkomplementet.


44:2 ap.4 Mål 1 Norra Norrland lst. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden

1. Ersättning får lämnas för åtgärder inom ramen för mål 1-programmet Norra Norrland i enlighet med artikel 33 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 samt i tillämpliga delar förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Ersättning får även lämnas för mål 1-programmets åtgärd utveckling av rennäringen och samebyarna. Medlen får användas enligt EG:s bestämmelser och de ramar som fastställts i programdokumentet, programkomplementet och tillämpbara förordningar.


44:2 ap.5 Mål 1 Södra Skogslänsregionen SJV. Åtgärd 3.1-3.4 strukturstöd och kompetensutveckling

1. Ersättning får lämnas inom ramen för mål 1-programmet Södra Skogslänsregionen för åtgärderna investeringar i jordbruksföretag, startstöd till unga jordbrukare, kompetensutveckling och förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket. Dessa åtgärder skall följa reglerna i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 samt i tillämpliga delar förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Medlen får användas enligt EG:s bestämmelser och de ramar som fastställts i programdokumentet och programkomplementet.


44:2 ap.6 Mål 1 Södra Skogslänsregionen lst. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden

1. Ersättning får lämnas för åtgärder inom ramen för mål 1-programmet Södra Skogslänsregionen i enlighet med artikel 33 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 samt i tillämpliga delar förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Ersättning får även lämnas för mål 1-programmets åtgärd utveckling av rennäringen och samebyarna. Medlen får användas enligt EG:s bestämmelser och de ramar som fastställts i programdokumentet, programkomplementet och tillämpbara förordningar.

2. Länsstyrelsen i Jämtlands län får disponera högst 4 542 000 kr av anslagssparandet för anslagspost 6.


44:2 ap.7 Leader +

1. Medlen avser åtgärder för gemenskapsinitiativet Leader+ inom ramen för det svenska nationella programmet och programkomplementet. Medlen får användas enligt EG:s bestämmelser och de ramar som fastställts i program- och plandokumenten.


44:3Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (reservationsanslag)19 351 tkr
44:3 ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (reservation)5 351 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
44:3 ap.2Ekologisk produktion (reservation)14 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk

Villkor

44:3 ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

1. Anslaget skall finansiera försöks- och utvecklingsverksamhet inom åtgärdsprogrammet för minskade risker vid användning av bekämpningsmedel inom jordbruk och trädgårdsnäring, åtgärdsprogrammet för minskade växtnäringsförluster samt åtgärdsprogrammet för bevarande av biologisk mångfald. För åtgärder inom programmen som avser trädgårdsnäringen disponerar Jordbruksverket även trädgårdsnäringens bensinskattefond.

2. Medel får användas för uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter, för utbildning och utrustning i anslutning till verksamhet med funktionstest av lantbrukssprutor samt internationellt standardiseringsarbete.


44:3 ap.2 Ekologisk produktion

1. Från anslaget skall 14 000 000 kronor avsättas för försöks- och utvecklingsverksamhet samt marknadsstödjande åtgärder inom området ekologisk produktion. Högst 2 000 000 kronor skall avse marknadsstödjande åtgärder.


44:4Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (ramanslag)3 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk

Villkor

44:4 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

1. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen skall belasta anslaget. Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till länsstyrelsen i Dalarnas län.

2. Jordbruksverket får disponera anslaget för statsbidrag till yttre rationalisering enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

3. Under budgetåret 2003 får statsbidrag beviljas till omarrondering (genomgripande strukturrationalisering) med högst 2 000 000 kronor. Anslaget skall disponeras för sådana projekt i Dalarnas län.

4. Jordfonden får användas för inlösen av fastigheter enligt jordförvärvslagen (1979:230) och förordningen (1989:281) om jordfonden. Resultatet av verksamheten skall redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statlig verksamhet.


44:5Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (ramanslag)1 538 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk

Villkor

44:5 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

1. Jordbruksverket disponerar anslaget för bidrag och ersättningar enligt 8 a § rennäringsförordningen (1993:384).

2. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen skall belasta anslaget. Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition.

3. Bidrag till investeringar i byggnader samt till underhåll och upprustningsåtgärder får lämnas till arrendatorer av lägenhet som äger eller uppför egna hus om dessa behövs för lägenhetens brukande. Bidrag får lämnas med högst 80 procent av den godkända kostnaden, om inte särskilda skäl föreligger. I byggkostnaden skall inte inräknas värdet på virke eller annat material som staten kostnadsfritt tillhandahåller arrendatorn.

4. Avträdesersättningar beräknas med motsvarande tillämpning av punkterna 1-5 i regeringens beslut (Industridepartementet) den 26 juni 1980 angående upplåtelsevillkor för kronotorp m.m.

5. Bidrag såsom ersättning för gästgiveribestyr får lämnas med högst 4 000 kronor per år.

6. Beräknade inkomster under anslaget är 200 000 kronor. Inkomsterna får användas för de under anslaget angivna ändamålen.

7. Fjällägenheterna förvaltas av länsstyrelserna.

8. Vid försäljning av fjällägenhet eller del därav får köpeskillingen bestämmas till belopp som understiger marknadsvärdet om detta med hänsyn tagen till omständigheterna bedöms skäligt.

9. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.


44:6Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m. (ramanslag)236 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk

Villkor

44:6 Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m.

1. Stöd får lämnas i form av ersättning till jordbrukare som upprättar växtodlingsplaner i enlighet med förordning (2002:120) om nationellt stöd för upprättande av växtodlingsplaner.

2. Statens jordbruksverk får för administrationskostnader i samband med hanteringen av stöd till växtodlingsplaner disponera högst 2 570 000 kronor varav 1 100 000 kronor får avse länsstyrelsernas administrationskostnader.

3. Till Stiftelsen Lantbruksforskning skall 8 000 000 kronor utbetalas för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom trädgårdsnäringen. Forsknings- och utvecklingsverksamheten skall, i syfte att främja en uthållig utveckling, bedrivas i samarbete med näringen. Statens jordbruksverk skall fastställa villkor för användningen i enlighet med Europeiska kommissionens skrivelse den 19 mars 2002 C(2002)708. Jordbruksverket skall utifrån en årlig rapport som stiftelsen Lantbruksforskning tillsänder verket till regeringen upprätta ett eget yttrande till Jordbruksdepartementet. Statens jordbruksverk skall särskilt beakta att åtgärder som erhållit stöd från Stiftelsen Lantbruksforskning inte samtidigt erhållit medel från andra stödordningar.

Medel som inte använts i enlighet med de av Statens jordbruksverk fastställda villkoren skall återbetalas.

4. För bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar får Jordbruksverket utöver det belopp som tilldelats från anslaget 42:5, anslagsposten 2, disponera ytterligare högst 10 000 000 kronor för kontroll- och bekämpningsprogram.

5. Av anslaget skall 15 000 000 kronor användas för informations-, utbildnings-, utvecklings- och rådgivningsinsatser med syfte att främja hållbara produktionsmetoder i jordbruket inom ramen för åtgärdsprogram för miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. Jordbruksverket skall samråda med Lantbrukarnas Riksförbund och Stiftelsen Lantbruksforskning vid framtagning av program och underlag för beslut om stöd.

6. Medel motsvarande influten skatt på bekämpningsmedel under år 2002 skall disponeras för forsknings- och utvecklingsinsatser med syfte att främja en hållbar utveckling inom jordbruket och trädgårdsnäringen. Regeringen kommer senare att meddela närmare föreskrifter.

7. Från anslaget skall 10 000 000 kronor utbetalas till Aktiebolaget Trav och Galopp enligt förlängningsavtalets § 2 i avtalet mellan ATG:s ägare och staten för hästsatsningar av riksintresse.


45:1Främjande av rennäringen m.m. (ramanslag)37 000 tkr
45:1 ap.1Främjande av rennäringen m.m. (ram)37 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk
45:1 ap.2Till regeringens disposition (ram)0 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

45:1 Främjande av rennäringen m.m.

1. Jordbruksverket disponerar anslaget för

a) prisstöd enligt förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött,

b) ersättning m.m. enligt förordningen (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan. Efter bemyndigande från Jordbruksverket ansvarar länsstyrelsen för administrationen av ersättningarna. Härutöver får medel användas till kostnader för analys och uppföljning av det radioaktiva nedfallet av cesium och till andra statliga kostnader som uppkommer till följd av Tjernobylolyckan. Inkomster vid försäljning av utrustning som inte längre behövs får användas för de i denna punkt angivna ändamålen,

c) underhåll av riksgränsstängsel och underhåll eller rivning av vissa renskötselanläggningar för vilka staten har underhållsansvaret. Länsstyrelsen ansvarar för underhållet. Anslaget får inte användas för att betala andra förvaltningskostnader än direkta personalkostnader för faktiskt arbete med underhållet. Högst 150 000 kronor får användas för kontroll av efterlevnaden av bestämmelserna i konventionen (SÖ 1972:15) mellan Sverige och Norge om renbetning,

d) statens del av kostnaderna för redovisning av markanvändning, riksintressen och marker som är speciellt värdefulla eller känsliga för renskötseln, natur- och kulturmiljövården. Länsstyrelsen ansvarar för att redovisningen sker. Anslaget får inte användas för att betala andra förvaltningskostnader än direkta personalkostnader för arbetet med redovisningen. Härutöver får medel användas för andra kostnader för staten som uppkommer till följd av redovisningen av arbetsuppgifter under denna punkt,

e) framtagande av ny inventeringsmetod för renbetet,

f) vissa kostnader för konfliktlösning och medling i tvister mellan samebyar och jordbrukare när det gäller skadeersättning vid renbetning på åkermark samt andra statliga kostnader till följd av konfliktlösningssystemet,

g) katastrofskadeskydd enligt 35 a § rennäringsförordningen (1993:384). Utbetalning får göras med högst 50 procent av verifierade foderkostnader eller, efter beslut av Jordbruksverket, med ett av verket angivet schablonbelopp per ren och utfodringsdag. Underlag för utbetalning utgör bl.a. de betesundersökningar som utförs av berörda länsstyrelser. Länsstyrelsen svarar för utbetalningen och behövlig verifikationskontroll. Medel får även användas för utveckling av metod för betesundersökningar,

h) länsstyrelsens kostnader för hållande av renmärkesregister,

i) bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen (1993:384) för främjande av rennäringen,

j) högst 850 000 kr för utveckling av företagsregistret för rennäringen.

2. Fördelningen av medel mellan punkterna 1 g) och i) sker efter överläggningar mellan staten och rennäringen och skall avse de medel som återstår sedan Jordbruksverket avsatt erforderliga medel avseende punkterna 1 a)-f och h). Staten företräds vid överläggningarna av Jordbruksverket och rennäringen av Sametinget. I görligaste mån skall medlen under punkten 1 i) samordnas med verksamheter som kan erhålla medfinansiering från EU.

3. Jordbruksverket får besluta om närmare villkor för användningen av medlen samt lämna bidrag till länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län för med anslaget avsedda ändamål. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition. Jordbruksverket får vidare lämna bidrag efter rekvisition från anslaget till länsstyrelserna i Uppsala, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län enligt förordningen (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan.2.2.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
42:34 7006 4000011 100
42:53 5000003 500
43:55 029 0000005 029 000
43:6 ap.42 0000002 000
Summa anslag 43:62 000000
44:11 230 000-1 450 000520 000145 000445 000
44:21 310 0001 160 000560 000150 0003 180 000
44:6195 000195 00000390 000
Summa anslag 44:6195 000195 00000
45:1 ap.13 0001 000004 000
Summa anslag 45:13 0001 00000

Villkor

1. Jordbruksverket bemyndigas att under år 2003, ifråga om ramanslaget 42:3 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder, fatta beslut som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 11 100 000 kronor efter år 2003.

2. Jordbruksverket bemyndigas att under år 2003, ifråga om ramanslaget 42:5 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, fatta beslut som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 3 500 000 kronor under år 2004.

3. Jordbruksverket bemyndigas att under 2003, ifråga om ramanslaget 43:5 Arealersättning och djurbidrag m.m. anslagsposterna 1 och 2, godkänna stöd som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 5 029 000 000 kronor under år 2004.

4. . Jordbruksverket bemyndigas att under 2003, ifråga om ramanslaget 43:6 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter, anslagsposten 4, fatta beslut som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 2 000 000 kronor under år 2004.

5. Jordbruksverket bemyndigas att under 2003, ifråga om ramanslaget 44.1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, fatta beslut om stöd som inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 2 750 000 000 kronor efter år 2003, varav 1 300 000 000 kronor år 2004, 950 000 000 kronor år 2005, 400 000 000 kronor år 2006, 80 000 000 kronor år 2007 och 20 000 000 kronor därefter.

6. Jordbruksverket och länsstyrelserna i Norrbottens och Jämtlands län bemyndigas att under 2003, ifråga om ramanslaget 44.2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, fatta beslut som inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 3 160 000 000 kronor efter år 2003, varav 1 455 000 000 kronor år 2004, 1 140 000 000 kronor år 2005, 435 000 000 kronor år 2006, 110 000 000 kronor år 2007 och 20 000 000 kronor därefter. Länsstyrelsen i Norbottens län bemyndigas att under 2003 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 55 000 000 kronor efter år 2003, varav 22 250 000 kronor år 2004 20 500 000 kronor år 2005, 12 000 000 kronor år 2006 och 250 000 kronor år 2007. Länsstyrelsen i Jämtlands län bemyndigas att under 2003 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 65 000 000 kronor efter år 2003, varav 22 750 000 kronor år 2004 19 500 000 kronor år 2005, 13 000 000 kronor år 2006 och 9 750 000 kronor år 2007. Resterande bemyndigande på anslaget disponeras av Jordbruksverket.

7. Jordbruksverket bemyndigas att under år 2003, i fråga om ramanslaget 44:6 Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedelm.m., fatta beslut om åtagande som medför utgifter på högst 195 000 000 kronor år 2004 och 195 000 000 kronor år 2005.

8. Jordbruksverket bemyndigas att under år 2003, i fråga om ramanslaget 45:1 Främjande av rennäringen m.m., fatta beslut om stöd som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 4 000 000 kronor efter år 2003.


2.2.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
42:200Inget
42:31 1300
42:3 ap.140903 %
42:3 ap.249503 %
42:3 ap.38003 %
42:3 ap.414603 %
42:55 3000
42:5 ap.12 52603 %
42:5 ap.298903 %
42:5 ap.319703 %
42:5 ap.41 58803 %
43:14 8000
43:1 ap.14 80003 %
43:1 ap.200Allt
43:412903 %
43:500
43:5 ap.1003 %
43:5 ap.2003 %
43:5 ap.3003 %
43:5 ap.4003 %
43:666 0000
43:6 ap.118 50203 %
43:6 ap.214 75803 %
43:6 ap.332 65303 %
43:6 ap.48703 %
43:72 5000
43:7 ap.12 5000
43:7 ap.200
43:1434003 %
43:1522203 %
43:1600
43:16 ap.1003 %
43:16 ap.2003 %
43:16 ap.3003 %
43:16 ap.104003 %
44:1111 1500
44:1 ap.193 25003 %
44:1 ap.215 90003 %
44:1 ap.375003 %
44:1 ap.41 00003 %
44:1 ap.525003 %
44:277 8970
44:2 ap.168 65703 %
44:2 ap.2


44:2 ap.2.1003 %
44:2 ap.2.2003 %
44:2 ap.2.300Inget
44:2 ap.31 9990
44:2 ap.41 3490
44:2 ap.52 5890
44:2 ap.68040
44:2 ap.72 4990
44:300
44:3 ap.100
44:3 ap.200
44:44503 %
44:57703 %
44:67 0800-
45:11 8500
45:1 ap.11 8500
45:1 ap.2002.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit1

Räntekonto­kredit för EG-verksamhet2

Belopp som förs till räntekontot3 (1/12 varje månad)

Låneram4

SJV

150 000

5 650 000

389 137

160 000

1 Av räntekontokrediten får högst 80 000 000 kronor tillfälligt användas till de kostnader som uppstår i samband med preliminär ersättning till jordbrukare som drabbas av kostnader till följd av det utbrott under 2003 av salmonella som spårats till Lantmännens anläggning i Norrköping. Det underskott som uppstår på räntekontot skall täckas genom medel som inflyter från Lantmännen.

2I den mån räntekonto­kredit för EG-verksamhet överskrids skall Jordbruksverket omgående redovisa det till regeringen.

3 Avser anslagen 42:2 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen och 43:1 Statens jordbruksverk.

4 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Djurregister1 612-15827 15529 453-2 298-844
Djur7261 99933 98735 787-1 800925
Summa2 3381 84161 14265 240-4 09881
Uppdragsverksamhet

Vatten-2706811 80011 698102-100
DVO3 5756 425372 640373 273-6339 367
Summa3 3056 493384 440384 971-5319 267
Offentligrättslig verksamhet

Växt3 330-15922 00622 461-4552 716
Summa3 330-15922 00622 461-4552 716

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Den offentligrättsliga verksamheten gäller områdena växtinspektion, kvalitetsinspektion av frukt och grönsaker, foderkontroll, införsel av djur, djurregister, köttklassificering, hundregister m.m.

2. Resultatområde djurregister omfattar registren för nöt, svin och höns i enlighet med regeringsbeslut 2001-06-28. Under år 2003 planeras införandet av ett register för får och get.

3. Resultatområde djur innefattar foderkontroll, införsel av djur och avgifter enligt djurskyddsförordningen (1988:539) och förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar på jordbruksområdet, köttklassificering, avgifter för djurmärken enligt förordningen (1998:134) om provtagning på djur m.m., avgifter för registrering av hundar enligt lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar förordningen (2002:7) om märkning och registrering av hundar samt avgifter enligt förordningen (1994:901) om genetiskt modifierade organismer samt avgifter för animaliska biprodukter enligt förordningen (1993:1488) om provtagning på djur m.m. För köttklassificering är myndighetsuppdraget medräknat. Vidare planeras införandet av ett hovslagarregister.

4. Resultatområde växt innefattar växtinspektionen, kvalitetsinspektion av frukt och grönsaker, avgifter enligt förordningen (1994:901) om genetiskt modifierade organismer samt PET-hanteringstillstånd enligt förordningen (1991:338) om vissa dryckesförpackningar. Myndighetsuppdrag är inräknat.

5. Uppdragsverksamheten utgörs av vattenhushållning och distriktsveterinärverksamhet. Myndighetsuppdrag är medräknat.

6. Anslaget 42:2 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen är medräknat.

7. Avgifternas storlek bestäms av verket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgiftsinkomsterna får disponeras av Jordbruksverket. Verket får även disponera de avgifter man med stöd av annan författning får ta ut.

Uppbörd

Jordbruksverket svarar för följande uppbördsverksamhet:

- Jordbruks- och sockeravgifter som beräknas uppgå till 130 000 000 kronor skall redovisas mot inkomsttitel 1473 Jordbruks- och sockeravgifter.

- Sanktionsavgifter som beräknas uppgå till 5 000 000 kronor skall redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

- Återbetalda omställningsstöd och investeringsstöd som beräknas uppgå till 5 000 000 kronor skall redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statlig verksamhet.

Dessutom uppbär Jordbruksverket den s.k. burkavgiften som beräknas till 75 000 000 kronor, vilken vidarebefordras till AB Svenska Returpack enligt förordningen (1983:847) om avgift vid införsel av aluminiumburkar.
3Undantag EA-regler

- Investeringar i anläggningstillgångar som sker under anslagen 44:5 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. och 45:1 Främjande av rennäringen m.m. skall inte finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall istället finansieras från respektive anslag.

- För distriktveterinärorganisationen medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter skall finansieras med anslaget 42:2 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen.

- För växtinspektionen medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter skall finansieras med anslaget 43:4 Bekämpande av växtsjukdomar.På regeringens vägnar


Ann-Christin Nykvist
Helena Ewenfält


Kopia till

Finansdepartementet/BA
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket