Regeringsbeslut
II 14
2003-06-18 N2003/4680/RUT
N2003/4691/BS(delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Verket för näringslivsutveckling


 

Riksdagen har beslutat om Verket för näringslivsutvecklings verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 19, bet. 2002/03:NU2, rskr. 2002/03:77, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:74, prop. 2002/03:100, avsnitt 7, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235.).

Regeringen beslutade den 6 mars 2003 att godkänna gemenskapsinitiativet Interact. Regeringen beslutade vidare att uppdra åt Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) att ansvara för de EG-medel som inom programmet beviljas till projekt med svenska deltagare. Berörda medlemsstater skall bidra med medfinansiering till bl.a. åtgärden tekniskt stöd.

Regeringen beslutade den 3 april 2003 att godkänna gemenskapsinitiativet Urbact. Regeringen beslutade vidare att NUTEK är ansvarig myndighet för programmet i Sverige. Berörda medlemsstater skall bidra med medfinansiering till bl.a. åtgärden tekniskt stöd. 

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Verket för näringslivsutveckling och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Regional utvecklingspolitikKapitalförsörjningFöretagsfinansiering
Programlada utvecklingsprojektStöd till program och processer
NäringspolitikKapitalförsörjningFöretagsfinansiering
Entreprenörskap, information, rådgivning och kompetensutvecklingInformation
Entreprenörskap och företagsutveckling


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Verket för näringslivsutvecklings ansvarsområde.

Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål

Väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.


Verksamhetsområde Kapitalförsörjning

Mål

Ökad ekonomisk tillväxt i stödföretagen och som därmed bidrar till fler nya arbetstillfällen.


Verksamhetsgren Företagsfinansiering

Mål
Mål 1 Regionalt utvecklingsbidrag och sysselsättningsbidrag

Ökad ekonomisk tillväxt i stödföretagen och som därmed bidrar till fler nya arbetstillfällen.

Mål 2 Transportbidrag

Kompensera för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd.


Återrapportering

· Redovisa i vilken grad som bidraget kompenserat för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd. Redovisningen skall fördelas på lokala arbetsmarknadsregioner.

Verksamhetsområde Programlada utvecklingsprojekt

Mål

Medverka till ökad samverkan mellan olika politikområden för hållbar regional utveckling.


Verksamhetsgren Stöd till program och processer

Mål

Mål 1

NUTEK skall medverka till att arbetet med regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram sker effektivt och i överensstämmelse med det nationella målet för den regionala utvecklingspolitiken.

Mål 2

Medverka till att genomförandet av de geografiskt avgränsade programmen inom EG:s strukturfonder sker effektivt och i överensstämmelse med det nationella målet för den regionala utvecklingspolitiken.

Mål 3

Initiera och stödja projekt, med såväl regionala utvecklingspolitiska som näringspolitiska medel, främst inom de regionala tillväxtavtalen, som bidrar till ökad samverkan mellan olika politikområden och till hållbar regional utveckling.


Återrapportering
Mål 1

· Översiktligt redovisa hur NUTEK har medverkat till att utveckla arbetet med regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram genom att succesivt stärka verkets roll som metodutvecklare, samverkanspart och medfinansiär.

Mål 2

· Redovisa hur NUTEK genomfört åtgärder för att utveckla, samordna och effektivisera arbetet med EG:s strukturfondsprogram.

Mål 3

· Redovisa och kommentera den strategiska inriktningen av projektverksamheten och hur denna har medverkat till att utveckla de regionala tillväxtavtalen och de regionala tillväxtprogrammen.

· Redovisa och göra en bedömning av hur stödet till lokala och regionala resurscentra för kvinnor medverkat till att öka jämställdheten inom de regionala tillväxtavtalen och de regionala tillväxtprogrammen.

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag[1]

I budgetpropositionen för 2003 redovisade regeringen en ambitionsnivå som innebär att det under perioden 2003-2006 startas minst 150 000 nya företag och att minst 380 000 personer är företagare i slutet av perioden.[2][1] Övriga myndigheter vars verksamheter skall bidra till målet är Institutet för tillväxtpolitiska studier, Konkurrensverket, Sveriges geologiska undersökning, Patentbesvärsrätten, Patent- och registreringsverket, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Elsäkerhetsverket,Rymdstyrelsen, Turistdelegationen och Revisorsnämnden.

[2] Exklusive näringarna jordbruk, skog och fiske.


Verksamhetsområde Kapitalförsörjning

Mål

Ta tillvara och utveckla idéer med hög tillväxtpotential genom marknadskompletterande finansiering.


Verksamhetsgren Företagsfinansiering

Mål

Projekt som erhåller statlig såddfinansiering från myndigheten skall i genomsnitt ha en omsättningsökning på 100 % fem år efter beslutstidpunkten.


Återrapportering

· Hur de aktiebolag som erhållit finansiering har utvecklats i form av omsättnings- och vinstmarginalsförändring fem år efter beslutstidpunkten. Redovisningen skall omfatta beslut fattade åren 1996, 1997 och 1998.

· Antalet beviljade lån, totalt beviljat belopp samt antal ansökningar.

· Andel lån som återbetalas.

· Antal lån och totalt belopp som, enligt avtal mellan NUTEK/ALMI Företagspartner AB och Industrifonden, har beretts av NUTEK/ALMI Företagspartner AB.

Verksamhetsområde Entreprenörskap, information, rådgivning och kompetensutveckling

Mål

Bidra till ökad kompetens och skapa goda möjligheter för företagsutveckling och företagande.


Verksamhetsgren Information

Mål

90 % av företagarna som söker information hos NUTEK anser att den är användbar, begriplig och lättillgänglig.


Återrapportering

· Redovisning av måluppfyllelse samt analys av resultaten.

· Vilka insatser som gjorts och utgifterna för dessa.

· Hur många företag/personer som tagit del av de olika informationsinsatserna. Antalet personer skall om möjligt redovisas uppdelat på män, kvinnor och personer med invandrarbakgrund.

Verksamhetsgren Entreprenörskap och företagsutveckling

Mål
Mål 1

60 % av ungdomar mellan 18 och 30 år kan tänka sig att starta företag.

Mål 2

NUTEK skall bidra till att regeringens ambition om antal nya företag samt andel företagare under perioden 2003-2006 uppnås.

Mål 3

80 % av företagen som deltar i NUTEK:s program för företagsutveckling anser att insatserna har haft positiv effekt.


Återrapportering

· Redovisning av måluppfyllelse samt analys av resultaten.

· En sammanfattande beskrivning av de väsentligaste aktiviteterna som genomförts under året samt utgifterna för dessa.

· Hur många personer, företag och aktörer som arbetar för näringslivsutveckling som tagit del av de olika insatserna. Antalet personer skall om möjligt redovisas uppdelat på män, kvinnor och personer med invandrarbakgrund.

· Hur företag/företagare och aktörer som arbetar för näringslivsutveckling har uppfattat värdet och nyttan av myndighetens insatser (attitydindex).


Övriga mål och återrapportering

Övriga återrapporteringskrav inom näringspolitiken

NUTEK skall redovisa möjligheter och problem för nyetablering och tillväxt i små och medelstora företag. Redovisningen skall utgå från NUTEK:s och ALMI Företagspartner AB:s kontakter med företag och aktörer inom området.

NUTEK skall redovisa genomförda åtgärder och resultat av stöd för att främja kvinnors, invandrares och ungdomars företagande liksom stöd till kooperativt företagande.

NUTEK skall redovisa insatser och resultat av arbetet med miljödriven näringslivsutveckling. Därutöver skall verket redovisa verkets insatser inom den svenska delen av Baltic 21-Näringsliv.

Övriga återrapporteringskrav inom den regionala utvecklingspolitiken

Verksamhetsgren Företagsfinansiering

NUTEK skall ansvara för arbetet med att samordna länsstyrelsernas, de regionala självstyrelseorganens, de kommunala samverkansorganens i Gotlands och Kalmar län och verkets kvalitetsarbete avseende regionala företagsstöd. I uppdraget ingår att erbjuda möjligheter till samråd och erfarenhetsutbyte. Återrapportering skall ske till länsstyrelser, självstyrelseorgan och nämnda samverkansorgan efter samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

NUTEK skall senast den 30 april 2004 lämna en rapport om samtliga beviljade regionala företagsstöd och projektverksamheter år 2003. Den närmare utformningen av denna rapport skall ske i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Verket skall sammanställa regeringens, NUTEK:s, länsstyrelsernas, de regionala självstyrelseorganens respektive de kommunala samverkansorganens redovisningar av förväntade omsättnings-, vinstmarginals- och förädlingsvärdesförändringar samt sysselsättningsförändringar hos företag som beviljats regionalt utvecklingsbidrag. Bland annat skall resultaten om möjligt, jämföras med utvecklingen i näringslivet i allmänhet i samma/likartade regioner. Verket skall även göra en bedömning av resultatet. Verket skall vidare redovisa hur nämnda uppföljningsmått påverkar verkets, länsstyrelsernas och de regionala självstyrelseorganens stödgivning. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 augusti 2004.

NUTEK skall utforma ett kvalitetssäkringssystem i form av ett styrdokument för sitt arbete med de regionala företagsstöden (regionalt utvecklingsbidrag, landsbygdsstöd och sysselsättningsbidrag). NUTEK skall senast den 15 februari 2003, lämna underlagsmaterial till länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och kommunala samverkansorgan i Gotlands och Kalmar län, för arbetet med utformningen av kvalitetssäkringssystem för de regionala företagsstöden i form av ett styrdokument. NUTEK skall, senast den 15 oktober 2003, redovisa analyser och slutsatser av sitt eget, länsstyrelsernas, självstyrelseorganens och de kommunala samverkansorganens i Gotlands samt Kalmar läns arbeten.

Verksamhetsgren Stöd till program och processer

NUTEK skall följa upp den verksamhet som bedrivs vid lokala och regionala resurscentrum för kvinnor. Uppföljningen skall bl.a. avse anslagna medel och andra resurser för bas- respektive projektverksamheten, uppdelade på finansiärer, t.ex. länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, kommunala samverkansorgan, kommuner, landsting och NUTEK. De resurser som ställts till centrumens förfogande, uppdelade på beslutsfattare och län, för vardera av åren 2002 och 2003 skall redovisas.

NUTEK skall redovisa verkets engagemang i form av insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram. Av redovisningen inom ramen för de regionala tillväxtavtalen skall framgå vilka de samverkande parterna är. Dessutom skall det framgå vilket eller vilka av myndigheternas anslag inom både Regional utvecklingspolitik och Näringspolitik, som ianspråktagits samt beslutade och utbetalda belopp. Den närmare utformningen av redovisningen skall ske i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Slutredovisning skall ske senast den 17 februari 2004.

NUTEK skall redovisa och kommentera i vilken grad länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och kommunala samverkansorgan har avsatt medel till följande verksamheter: a) säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med att ett bemyndigandesystem införts på anslaget 33:1, b) uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt c) utvärdering av den egna stödverksamheten. Redovisningen skall, för respektive verksamhet, vara uppdelad på dels medel från anslaget 32:1 Länsstyrelserna m.m., respektive 32:2 Kommunala samverkansorgan m.m., dels anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Redovisningen skall vara Regeringskansliet (Näringsdepartementet) tillhanda senast den 28 mars 2004.

För strukturfondsperioden 1995-1999 skall NUTEK senast den 13 mars och den 7 november 2003 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa inbetalningar och prognoser på inkomsttitel 6311 Bidrag från EG:s regionalfond.

För strukturfondsperioden 2000-2006 skall NUTEK senast den 13 mars, den 27 juni och den 7 november 2003 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Jordbruksdepartementet) redovisa sammanställningar av hur mycket EG-medel som, med särredovisningar av belopp utbetalda i förskott, är uppbundna i beslut, inbetalningar och utbetalning för respektive mål- och gemenskapsinitiativsprogram, som Sverige deltar i. Redovisningen skall utformas i samråd med förvaltningsmyndigheterna för mål 1, mål 2, Interreg III och Urban II samt med Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Svenska ESF-rådet, Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) , Jordbruksverket och Fiskeriverket för att redovisningarna till Regeringskansliet skall ha en enhetlig utformning.

NUTEK skall, senast den 13 mars, den 27 juni och den 7 november 2003, lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar och utbetalningar avseende samtliga strukturfonder inom Sverige. Samtliga prognoser skall avse respektive strukturfondsprogram inom målområdena 1,2 och 3 samt gemenskapsinitiativ. Prognoserna skall sträcka sig till och med 2006 och vara fördelade på budgetår. För Europeiska regionala utvecklingsfonden skall prognoser över beslutade belopp lämnas, fördelade på respektive strukturfondsprogram och åren 2003-2004. NUTEK skall samordna prognosframtagandet för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Jordbruksfonden och Fonden för fiskets utveckling i samråd med förvaltningsmyndigheterna för mål 1,mål 2, Interreg III och Urban II samt Svenska ESF-rådet, AMS, Jordbruksverket och Fiskeriverket för att redovisningarna till Regeringskansliet skall ha en enhetlig utformning. För de Mål 1-åtgärder som finansieras av Jordbruksfonden skall det även framgå hur stor del av utgifterna som hänför sig till den del som betalas ut av Jordbruksverket och den del som betalas ut av respektive förvaltningsmyndighet. Av redovisningen skall även framgå hur prognoserna är gjorda, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt vilken grad av osäkerhet som bedöms råda. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognos.

NUTEK skall senast den 13 mars, den 27 juni och den 7 november 2003 för beslutade strukturfondsprojekt redovisa fördelningen av medfinansieringen på kommunal, landstings, statlig och privat finansiering, dels totalt, dels för respektive målområde, dels för respektive program. Redovisningen av den statliga finansieringen skall vara uppdelad på dels finansiering via länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och kommunala samverkansorgan från anslaget under utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, dels övrig statlig finansiering. Vidare skall en sammanställning av förväntade och uppnådda sysselsättningseffekter samt övriga viktiga effekter för företagande av strukturfondsprogrammen redovisas.

Övriga mål och återrapporteringskrav

Verksamhet avseende civilt försvar och svåra påfrestningar

Målet är att samhällets grundläggande behov inom myndighetens ansvarsområde, försörjning med industrivaror, inom samverkansområdet Ekonomisk säkerhet skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

NUTEK skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att myndighetens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall redovisas.

Ekologisk hållbar utveckling

NUTEK skall redovisa arbetet med det särskilda sektorsansvaret för ekologiskt hållbar utveckling. Redovisningen skall innehålla sektorns huvudsakliga miljöpåverkan i förhållande till de nationella miljökvalitetsmålen, hur myndigheten arbetar för att minska sektorns miljöpåverkan, eventuella problem. NUTEK skall också ge förslag till vidareutveckling och redovisa eventuella behov av förtydligande av sektorsansvaret . Myndigheten skall även redovisa hur arbetet med sektorsansvar för miljön, arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen och miljöledningssystem integreras samt föreslå eventuell förbättring av integreringen. Integreringen skall bl.a. gälla aktiviteter såsom utvecklande av mål och handlingsplaner, samarbete med andra aktörer, information samt redovisning, uppföljning och revidering. Uppdraget skall redovisas till Naturvårdsverket senast den 1 september 2003.

Ungdomspolitiskt delmål

NUTEK skall till Ungdomsstyrelsen redovisa måluppfyllelsen vad avser det ungdomspolitiska delmålet antalet ungdomar som har positiva attityder till företagande i olika former och kunskap om dess villkor ökar under 2001-2003. Uppgifterna för 2002 skall redovisas senast den 15 februari 2003 och uppgifterna för 2003 senast den 17 februari 2004. Redovisningen för 2003 kan bygga på mätningen av NUTEK:s verksamhetsgrensmål att 60 % av ungdomar mellan 18 och 30 år kan tänka sig att starta företag.1.2Organisationsstyrning

NUTEK skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att integrera, samordna samt tillvarata synergieffekter i den egna verksamheten och verksamheten vid ALMI Företagspartner AB.

NUTEK skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planerats för att förbättra verkets information, service och tillgänglighet för främst små och medelstora företag.

NUTEK skall vidareutveckla arbetet med att integrera lärandet i myndighetens verksamhet, så att kunskaper från genomförda insatser, uppföljningar och utvärderingar tillvaratas. Verket skall redovisa vilka insatser som gjorts i detta avseende samt redovisa hur arbetet med att stödja program och processer har bidragit till att utveckla lärandet inom bl.a. regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram.1.3Uppdrag

Generella uppdrag

· NUTEK skall senast den 21 februari till regeringen lämna en konsekvensanalys för de uppgifter myndigheten har att utföra med tilldelat förvaltningsanslag. En beskrivning av vilka åtgärder myndigheten anser vidta med anledning av analysen skall vid behov ingå i redovisningen. Utformningen av analysen skall ske i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

· I delårsrapporten och årsredovisningen skall NUTEK för de sakanslag som får användas för förvaltningsutgifter redovisa omfattningen av medel som finansierat sådana utgifter. Av redovisningen skall även framgå i vilken utsträckning den förenklade räntekontorutinen tillämpats och för vilken typ av utgifter.

· Verket ska genomföra analyser av hög kvalitet som stöd i verksamhetsutvecklingen samt som underlag för regeringen. Analyserna skall omfatta politikområdena Näringspolitik och Regional utvecklingspolitik. NUTEK skall kontinuerligt informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om intressanta resultat från analysarbetet samt i årsredovisningen sammanställa publicerade rapporter.

· NUTEK ges i uppdrag att lämna förslag till hur ett nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport kan inrättas. Syftet bör vara att öka synligheten och exporten av svenska produkter, systemkunnande och tjänster. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 30 april 2003. Samtidigt skall också redovisas hur NUTEK planerar att använda anslagna medel för Miljödriven näringslivs- och affärsutveckling under 2003.

· NUTEK ges i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för Miljödriven näringslivsutveckling. Denna strategi bör utarbetas under 2003 och rapporteras till regeringen senast den 1 november 2003. I samband med utvecklingen av denna strategi bör NUTEK ges en mer strategisk roll som samverkanspart i en gemensam kraftsamling inom området.

· NUTEK skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003-2006 för samtliga anslag/anslagsposter, inkl. äldre anslag, som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast

- den 22 januari 2003,

- den 10 mars 2003,

- den 7 maj 2003,

- den 11 augusti 2003 och

- den 3 november 2003.

· NUTEK skall därutöver lämna en samlad redovisning av anslag, utestående åtaganden och prognoser enligt nedanstående specifikation. Redovisningen skall omfatta uppgifter från NUTEK, länsstyrelserna, regionala självstyrelseorgan och kommunala samverkansorgan och rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast

- den 22 januari 2003 per den 31 december 2002,

- den 10 mars 2003 per den 31 januari 2003,

- den 7 maj 2003 per den 31 mars 2003,

- den 11 augusti 2003 per den 30 juni 2003 och

- den 3 november 2003 per den 30 september 2003.

NUTEK skall redovisa anslagsutfall, kvarvarande anslagsbehållningar och av behållningarna intecknade belopp för beslut av äldreanslagen A11 Regionalpolitiska insatser, A12 Medel för tillfälligt småföretagsstöd m.m. (UO 19). Redovisningen skall även innefatta en prognos över utbetalningar från anslagen för dels år 2003, dels år 2004, dels åren därefter.

Redovisningen den 22 januari 2003 skall vidare innehålla en specifikation av de utestående åtaganden som gjorts med stöd av tilldelade bemyndiganden inom anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder per den 31 december 2002.

NUTEK skall redovisa anslagsutfall och kvarvarande anslagsbehållningar på anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder samt totalt utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande. En prognos över hur utbetalningen av dessa åtaganden fördelar sig på åren 2003-2011 skall göras. Verket skall även redovisa en prognos över de totala utestående åtagandena som beräknas ha gjorts med stöd av tilldelade bemyndiganden per den 31 december 2003 samt prognoser över utbetalningarna för år 2004, år 2005 samt åren därefter (prognoserna skall även inkludera beslut som utbetalas beslutsåret).

NUTEK skall redovisa anslagsutfall avseende sysselsättningsbidrag och en prognos över utbetalningar från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder för åren 2003, 2004, 2005 samt åren därefter. Redovisningen skall avse sysselsättningsbidrag enligt äldre bestämmelser.

NUTEK skall för anslaget 33:3 Transportbidrag redovisa anslagsutfall och prognos över beräknad medelsförbrukning för åren 2003-2006. Redovisningen avseende år 2003 skall innehålla uppgifter om bidragets fördelning på olika branscher, transportbidragszoner och län.

NUTEK skall för anslaget 33:2 Landsbygdslån lämna en redogörelse över beviljade lån, besluts- och kassamässigt belopp av återstående medel på anslaget och utbetalningar. Av redovisningen skall framgå nivån på dels beviljade lån år 2003, dels beviljade lån tidigare år som ännu inte har utbetalats. Utbetalningarna under år 2003 skall redovisas fördelade på dels beslut fattade under år 2003, dels beslut fattade tidigare år. Verket skall även lämna en utgiftsprognos fördelad på åren 2003 och 2004 samt åren därefter. Av utgiftsprognosen skall framgå dels prognostiserade utgifter p.g.a. beslut fattade år 2002 och tidigare år, dels prognostiserade utgifter p.g.a. beslut fattade år 2003. I verkets årsredovisning skall en samlad information finnas, som beskriver hur länsstyrelserna, regionala självstyrelseorganen och kommunala samverkansorganen i Gotlands och Kalmar län utnyttjar beslutsramen för landsbygdslånen. Informationen skall vara specificerad för varje länsstyrelse, självstyrelseorgan respektive samverkansorgan.

· NUTEK skall för anslaget 37:1 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. redovisa anslagsutfall och prognos över beräknad medelsförbrukning för åren 2003, 2004 och 2005 och ianspråktagen bemyndiganderam för 2003. Verket skall inneha kompetens för att kunna bistå länsstyrelser/regionala självstyrelseorgan/kommunala samverkansorgan med stöd bl.a. i företagsstödsfrågor. Redovisningen skall omfatta uppgifter från länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, kommunala samverkansorgan i Kalmar län och Gotlands län och rapporteras till regeringen senast

- den 22 januari 2003,

- den 10 mars 2003,

- den 7 maj 2003,

- den 11 augusti 2003 och

- den 3 november 2003.

· NUTEK skall den 10 mars och 11 augusti redovisa utfall och prognoser för 2003, 2004 och 2005 avseende utnyttjandegraden av kommunstöd för anläggande av telenät enligt lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och de till lagen hörande förordningarna. Redovisningen skall omfatta uppgifter från länsstyrelserna, regionala självstyrelseorgan, kommunala samverkansorgan i Kalmar län och Gotlands län.

Näringspolitik

· NUTEK skall vara sekretariat åt Regeringskansliet (Näringsdepartementet) för EU:s fleråriga program för företag och företagaranda, särskilt små och medelstora företag (2001-2005)samt kontinuerligt återrapportera arbetet med det fleråriga programmet. NUTEK skall vidare till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 22 februari 2004 återrapportera EIC-nätverkets verksamhet för 2003.

· NUTEK skall förvalta och utveckla Företagarguiden (Internetportal med företagsrelevant myndighetsinformation) samt Finansieringsdatabasen. Verket skall i detta arbete samråda med andra relevanta offentliga aktörer. Verket skall kontinuerligt återrapportera arbetet med portalen och databasen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

· NUTEK skall i samråd med Stiftelsen Svensk Industridesign utveckla former för stiftelsens återrapportering av designinsatsernas resultat och effekter. Redovisning skall ske i samband med årsredovisningen. Verket utser vidare en styrelserepresentant till styrelsen för Stiftelsen Svensk Industridesign.

· NUTEK skall fortsatt genomföra programmet för samordning och genomförande av kompetensutvecklande åtgärder riktade till underleverantörsföretag inom globalt konkurrensutsatta branscher såsom fordonsindustri och elektronikindustri, försvarsindustri samt övrig verkstadsindustri. Programmet skall i första ledet genomföras under perioden 2001-2003, med möjlighet till två års förlängning efter utvärdering. Utvärderingsuppdraget skall utformas i samråd med ITPS. Programmet skall i övrigt genomföras i enlighet med vad som angavs i regeringsbeslut den 25 januari 2001.

Regional utvecklingspolitik

· NUTEK skall i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) fortlöpande analysera regional- och strukturpolitiken inför nästa programperiod 2007-2013.

· NUTEK skall tillhandahålla ett datasystem (STINS/NYPS) för registrering, rapportering, uppföljning och utvärdering m.m. under strukturfondsperioden 2000-2006. Vidare skall verket möjliggöra en koppling mellan STINS och förvaltningsmyndigheternas utbetalningssystem. Datasystemet skall vara anpassat för både nationella och gränsöverskridande strukturfondsprogram som genomförs i Sverige. Datasystemet skall vidare vara anpassat till de krav som ställs av regeringen, EG-kommissionen, olika förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter. Verket skall tillhandahålla datasystemet för de samverkansorgan som bildas och fr.o.m. 2004 övertar arbetsuppgifter inom strukturfondsområdet. Verket skall svara för att datasystemet underhålls och utvecklas. Verket skall senast den 1 mars 2003, efter samråd med förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter, lämna en rapport över hur datasystemet fungerar och används generellt. Verket skall vidare, senast den 1 december 2003, lämna en rapport över hurinförandet av datasystemet för samverkansorganen genomförs.

· NUTEK skall, senast den 1 augusti 2003, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna rapport över uppbyggnaden av det nya ärendehanteringssystemet (NYPS). Rapporten skall innehålla en redovisning för genomförda arbeten och en tidsplan för återstående arbeten. Rapporten skall även innehålla en redovisning av utgifterna.

· NUTEK skall, som huvudansvarig i ett gemensamt sekretariat tillsammans med Boverket samt andra centrala statliga myndigheter m. fl., biträda Regeringskansliet vid Sveriges medverkan i EU:s samarbete om regional utvecklingsplanering (ESDP) internationellt och nationellt. Kopplingar till uppdraget att identifiera potentiella områden för samordning etc. skall beaktas. En rapport om arbetet skall lämnas senast den 31 december 2003.

· NUTEK skall utveckla arbetet med regionala tillväxtprogram genom kunskaps- och metodutveckling inom området samt genom insatser inom det s.k. samordningsuppdraget. Metodutvecklingsarbetet skall ske i samarbete med Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) och Verket för innovationssystem. Myndigheten skall på lokal och regional nivå bistå med analys-, metod- och kompetensstöd i anslutning till arbetet med regionala tillväxtprogram. En rapport om arbetet skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 17 februari 2004. Myndigheten skall dessutom bistå ITPS i bedömningen av länens förslag till regionala tillväxtprogram.

· En webbaserad informationsplats om arbetet med regionala tillväxtprogram skall utvecklas och löpande underhållas. Verket skall även lämna förslag till, och stödja länen i arbetet med utformningen av ändamålsenliga uppföljningssystem i anslutning till de regionala tillväxtprogrammen. Uppdraget skall genomföras i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

· NUTEK skall bistå länsstyrelser, kommunala samverkansorgan och regionala självstyrelseorgan i deras arbete att vidareutveckla och integrera lärandet i det regionala utvecklingsarbetet så att kunskaper från genomförda insatser, uppföljningar och utvärderingar tillvaratas. I redovisning av uppdraget skall respektive läns utveckling av arbetet redovisas, bl.a. strategin. Uppdraget skall redovisas i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2004.

· NUTEK skall löpande följa arbetet inom de lokala programmen för entreprenörskap och lokalt utvecklingsarbete som under perioden 2002-2004 bedrivs i samtliga län. NUTEK skall, bl.a. genom konferensverksamhet, sprida erfarenheter och kunskaper till aktörer som deltar i programmens genomförande. I arbetet skall kopplingar till det nationella programmet för entreprenörskap och de regionala tillväxtprogrammen beaktas. En uppföljning av programarbetet under 2003 skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2004.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:1Allmänna regionalpolitiska åtgärder (ramanslag)1 532 835 tkr
33:1 ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)8 300 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län
33:1 ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)4 400 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län
33:1 ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)12 600 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län
33:1 ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)13 900 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län
33:1 ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)22 300 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län
33:1 ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)12 800 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län
33:1 ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)3 400 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län
33:1 ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)2 400 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län
33:1 ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)28 700 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län
33:1 ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (ram)1 300 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län
33:1 ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (ram)4 400 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län
33:1 ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)7 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
33:1 ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)82 600 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län
33:1 ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (ram)42 700 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län
33:1 ap.15Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)30 900 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län
33:1 ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)59 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län
33:1 ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)91 300 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län
33:1 ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)118 500 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län
33:1 ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)124 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län
33:1 ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)129 500 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län
33:1 ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)142 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län
33:1 ap.22NUTEK (ram)
33:1 ap.22.1NUTEK (ram)300 000 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
33:1 ap.22.2Regionförbundet i Kalmar län (ram)30 400 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
33:1 ap.22.3Gotlands kommun (ram)22 200 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
33:1 ap.22.4Skåne läns landsting (ram)11 600 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
33:1 ap.22.5Västra götalands läns landsting (ram)62 600 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
33:1 ap.22.6Kommunalförbundet Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län (ram)1 500 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
33:1 ap.22.7Kommunalförbundet Regionförbundet Östsam (ram)4 600 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
33:1 ap.22.8Kommunalförbundet Region Blekinge (ram)9 600 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
33:1 ap.22.9Kommunalförbundet Region Halland (ram)1 500 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
33:1 ap.22.10Kommunalförbundet för regional utveckling i Dalarnas län (ram)19 600 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
33:1 ap.23Till regeringens disposition (ram)119 235 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
33:1 ap.24Delegationen för delar av Bergslagen Dalsland och Värmland (ram)4 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
33:1 ap.25Del för norra Sveriges inland (ram)4 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet


33:2Landsbygdslån (ramanslag)60 000 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling

Villkor

33:2 Landsbygdslån

Ramanslag 60 000 000 kr

Anslaget disponeras av Verket för näringslivsutveckling för utbetalning av landsbygdslån enligt förordningen (2000:283) om landsbygdsstöd och förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service samt lokaliseringslån och regionalt utvecklingslån enligt äldre förordningar.

Villkor

Anslaget används för landsbygdslån som beviljas av länsstyrelserna, självstyrelseorganen och samverkansorganen i Gotland och Kalmar län samt utbetalning av lokaliseringslån och regionalt utvecklingslån.

Anslaget skall användas för utbetalning av lokaliseringslån enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd, som beviljats senast den 31 december 1996, regionalt utvecklingslån enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd och förordningen (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige samt landsbygdslån enligt förordningen (2000:283) om landsbygdsstöd och förordningen (2000:284) stöd till kommersiell service.

Nedan angivna länsstyrelser, självstyrelseorgan och samverkansorgan får under budgetåret 2003 bevilja landsbygdslån enligt ramar som framgår nedan. Den sammanlagda beslutsramen för år 2003 uppgår till 110 000 000 kronor.

1. Länsstyrelsen i Stockholms län 2 000 000

2. Länsstyrelsen i Uppsala län 2 000 000

3. Länsstyrelsen i Södermanlands län 2 000 000

4. Länsstyrelsen i Östergötlands län 2 000 000

5. Länsstyrelsen i Jönköpings län 2 000 000

6. Länsstyrelsen i Kronobergs län 2 000 000

7. Regionförbundet i Kalmar län 2 000 000

8. Gotlands kommun 2 000 000

9. Länsstyrelsen i Blekinge län 2 000 000

10. Skåne läns landsting 2 000 000

11. Länsstyrelsen i Hallands län 2 000 000

12. Västra Götalands läns landsting 4 000 000

13. Länsstyrelsen i Värmlands län 6 000 000

14. Länsstyrelsen i Örebro län 6 000 000

15. Länsstyrelsen i Västmanlands län 6 000 000

16. Länsstyrelsen i Dalarnas län 6 000 000

17. Länsstyrelsen i Gävleborgs län 6 000 000

18. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 6 000 000

19. Länsstyrelsen i Jämtlands län 6 000 000

20. Länsstyrelsen i Västerbottens län 10 000 000

21. Länsstyrelsen i Norrbottens län 11 000 000

22. Till regeringens förfogande 21 000 000

­_________

Summa kr 110 000 000

Räntor, avbetalningar och andra återbetalningar på landsbygdslånen skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån. Återbetalningar av landsbygdslånen skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 4139 Återbetalning av lokaliseringslån.

Länsstyrelsen, självstyrelseorganet och Verkets för näringslivsutveckling skall senast tre veckor efter beslut om lån registrera detta m.m. i Verket för näringslivsutvecklings datasystem STINS.


33:3Transportbidrag (ramanslag)336 000 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling

Villkor

33:3 Transportbidrag

Verket för näringslivsutveckling disponerar anslaget enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:1Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader (ramanslag)207 719 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling

Villkor

38:1 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader

Anslaget får användas för bidrag till ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) för finansiering av dels verksamhet vid bolagets regionala dotterbolag, dels information, utbildning, verksamhetsrationalisering och andra centrala insatser som rör utvecklingsbolagen och som inte kan bekostas direkt av dessa.

Verket skall inom anslaget avsätta resurser för att kunna bedriva ett effektivt arbete avseende regionala tillväxtprogram och sektorssamordning.

Anslagsmedel som inte utnyttjats under 2002, som avser finansiering av uppbyggnad av ärendehanteringssystem inom de regionala stöden (NYPS), får föras över till 2003 som anslagssparande.

Verket skall svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta skall belasta anslaget.

Under anslaget har beräknats arvoden åt sådana, av regeringen eller av verket utsedda, ledamöter av styrelser och revisorer vid institutioner över vilka verket utövar tillsyn. Anslaget skall också täcka verkets kostnader i samarbetet inom EU och visst annat internationellt samarbete bl.a. inom ramen för OECD. Projektet Baltic 21-Näringsliv får finansieras med medel från anslaget.


38:2Näringslivsutveckling m.m. (ramanslag)229 562 tkr
38:2 ap.1Information, rådgivning, mötesplatser och nätverk (ram)127 000 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
38:2 ap.2Bidrag till styftelsen svensk Industridesign (ram)10 000 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
38:2 ap.3Bidrag till Forum för Småföretagsforskning (ram)9 000 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
38:2 ap.4Lån/garantier till svensk industri (ram)30 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
38:2 ap.5Till regeringens disposition (ram)38 562 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

38:2 ap.1 Information, rådgivning, mötesplatser och nätverk

Anslaget disponeras för information, rådgivning, kunskapsutveckling, mötesplatser, nätverk och andra programanknutna kostnader.

Medel från anslagsposten får användas för bidrag till organisationer som förväntas bidra till ett ökat företagande, bl.a. Jobs & Society och Ung Företagsamhet. Möjligheten att öka bidraget till dessa organisationer bör beaktas. Medel får även användas för finansiellt stöd till teknopoler för universitets- och högskolenära rådgivningsverksamhet kring företagande. Beviljande av stöd till teknopoler skall ske efter samråd med VINNOVA.

Medel från anslagsposten får användas till att stödja försöksverksamhet med kommunala entreprenörskaps- och teknikskolor.

Medel från anslagsposten får användas för medfinansiering av insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtavtal.

Verket skall öka kunskapen om de villkor och de möjligheter som kvinnliga företagare och företagare med invandrarbakgrund möter. Från anslagsposten skall totalt 14 miljoner kronor användas för sådana ändamål. För kvinnors företagande får medlen användas för att integrera affärsrådgivning bland etablerade rådgivningsaktörer och söka samverkan med organisationer och företagare för att sprida förebilder för kvinnors entreprenörskap.

Medlen till personer med invandrarbakgrund får användas för att stödja den rådgivningsverksamhet som bedrivs av Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige

Från anslagsposten skall 29 miljoner användas för stöd till kooperativt företagande. Av dessa medel skall minst 26 miljoner betalas ut till Lokala kooperativa utvecklingscentra (LKU) för kostnadsfri rådgivning, opinionsbildning och information om kooperativt och annat liknande företagande enligt förordningen (2001:1194)) om statsbidrag till kooperativ utveckling m.m. Från anslagsposten täcks dessutom kostnader för kompetensutveckling, centrala projekt samt utvärdering av verksamheten.

Av anslagsposten skall högst 4 miljoner kronor användas för att finansiera ett program för samordning och genomförande av kompetensutvecklande åtgärder riktade till underleverantörsföretag.

Medel från anslagsposten får användas till Industriella Utvecklingscentrum, IUC; för finansiering av UPA-uppdraget. Totalbeloppet 30 miljoner kronor för år 2003 fördelas till samtliga IUC-bolag som ingår i IUC-nätverket.

Minst 10 miljoner kronor från anslagsposten skall användas för en nationell satsning på miljödriven näringslivsutveckling. Av de 10 miljoner kronor som tillförs anslaget ingår finansiering av bl.a. framtagande av strategi för miljödriven näringslivsutveckling och inrättande av ett nationellt centrum för miljödriven affärsutveckling och miljöteknikexport.

Av anslagsposten skall minst 2 miljoner kronor användas för att stödja samordningen av EIC-nätverket samt finansiera Euro Info Centre-kontoren med ett belopp i svenska kronor motsvarande 25 000 euro, som de erhåller av Europeiska kommissionen.

Verksamhet som bedrivs med medel från anslagsposten skall i tillämpliga delar samordnas med verksamhet som bedrivs med medel under anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, anslagspost 22:1.

Medel från anslagsposten får användas för beslut om s.k. såddfinansiering i enlighet med förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet.

Influtna amorteringar m.m. till följd av verksamheten med s.k. såddfinansiering skall redovisas på inkomsttitel 4132: Återbetalning av lån avseende såddfinansiering.

Anslagsposten får användas för finansiering av programanknutna kostnader i ITPS:s utlandsverksamhet som är förenliga med anslagets ändamål.


38:2 ap.2 Bidrag till styftelsen svensk Industridesign

Verket skall använda medlen från anslagsposten för bidrag till Stiftelsen Svensk Industridesign för att främja, generera och förmedla kunskap och kompetens inom industriell design som ett medel att öka konkurrensförmågan och lönsamheten i svenskt näringsliv. Små och medelstora företag bör särskilt uppmärksammas. Arbetssättet för industriell design bör inriktas mot ytterligare regionalisering. Rådgivningen bör även inriktas mot andra designkompetenser. Medlen skall utbetalas vid fyra tillfällen, i början av varje kvartal.


38:2 ap.3 Bidrag till Forum för Småföretagsforskning

Från anslaget skall kostnader täckas för bidrag till Stiftelsen Forum för Småföretagsforskning. Stiftelsen är ett oberoende forskarnätverk och medlen skall användas för att täcka kostnader för forskning och kunskapsspridning som rör småföretagande. Medlen skall utbetalas vid fyra tillfällen, i början av varje kvartal.


38:2 ap.4 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten betalas ut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) efter beslut av regeringen.


38:2 ap.5 Till regeringens disposition

Medel från anslagsposten skall användas för att täcka kostnader för Företagarguiden, insatser på designområdet, system för att mäta administrativ börda samt för utredningar och konferenser inom det näringspolitiska området.


38:18Täckande av förluster vid viss garantigivning m.m. (ramanslag)2 000 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling

Villkor

38:18 Täckande av förluster vid viss garantigivning m.m.

Medlen disponeras av Verket för näringslivsutveckling för att bekosta räntestöd till varvsindustrin enligt förordningen (1989:824) om statligt stöd till fartygsfinansiering eller motsvarande äldre bestämmelser.

Inkomster till följd av återbetalde räntestöd till varvsindustrin skall redovisas på inkomsttitel 4526: Återbetalning av övriga lån.

Verket för näringslivsutveckling utfärdar de närmare föreskrifter som behövs.2.2.2Äldre anslag som disponeras år 2003

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

A:011Regionalpolitiska insatser (reservationsanslag)
A:011 ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län
A:011 ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län
A:011 ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län
A:011 ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län
A:011 ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län
A:011 ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län
A:011 ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län
A:011 ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län
A:011 ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län
A:011 ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län
A:011 ap.11Länsstyrelsn i Hallands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län
A:011 ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
A:011 ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län
A:011 ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län
A:011 ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län
A:011 ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län
A:011 ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län
A:011 ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län
A:011 ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län
A:011 ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län
A:011 ap.22Regionalpolitiska insatser (reservation)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
A:011 ap.23Till regeringnes disposition (reservation)

Disponeras av regeringen
A:011 ap.24Till regeringskansliets disposition (reservation)

Disponeras av Regeringskansliet


A:012Medel för tillfälligt småföretagsstöd m.m. (reservationsanslag)
A:012 ap.1Länsstyrelsen i Stockholmas län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län
A:012 ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län
A:012 ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län
A:012 ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län
A:012 ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län
A:012 ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län
A:012 ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län
A:012 ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län
A:012 ap.9Länsstyrelsen i Blekninge län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län
A:012 ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län
A:012 ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län
A:012 ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
A:012 ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län
A:012 ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län
A:012 ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län
A:012 ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län
A:012 ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län
A:012 ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län
A:012 ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län
A:012 ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län
A:012 ap.22NUTEK (reservation)
A:012 ap.22.1NUTEK (reservation)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
A:012 ap.22.2Regionförbundet i Kalmar län (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län
A:012 ap.22.3Gotlands kommun (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län
A:012 ap.22.4Skåne läns landsting (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län
A:012 ap.22.5Västra Götalands län landsting (reservation)

Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
A:012 ap.23Till regeringens disposition (reservation)

Disponeras av regeringen2.2.3Bemyndiganden (tkr)


Villkor
Anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder

Anslag och bemyndiganden disponeras av länsstyrelserna (anslagsposterna 1-21), Verket för näringslivsutveckling (anslagspost 22), regeringen (anslagspost 23) och Delegationen för delar av Bergslagen, Dalsland och Värmland (anslagspost 24) samt Delegationen för norra Sveriges inland (anslagspost 25).

Anslagspost

Bemyndigande

Maximala utbetalningar 2004*

Maximala utbetalningar 2005**

1. Länsstyrelsen i Stockholms län

13 500

8 300

8 300

2. Länsstyrelsen i Uppsala län

7 500

4 400

4 400

3. Länsstyrelsen i Södermanlands län

18 000

12 600

12 600

4. Länsstyrelsen i Östergötlands län

21 000

13 900

13 900

5. Länsstyrelsen i Jönköpings län

35 000

22 300

22 300

6. Länsstyrelsen i Kronobergs län

17 000

12 800

12 800

7. Länsstyrelsen i Kalmar län

5 300

3 400

3 400

8. Länsstyrelsen i Gotlands län

4 000

2 400

2 400

9. Länsstyrelsen i Blekinge län

44 200

28 700

28 700

10. Länsstyrelsen i Skåne län

2 300

1 300

1 300

11. Länsstyrelsen i Hallands län

7 500

4 400

4 400

12. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

13 000

7 000

7 000

13. Länsstyrelsen i Värmlands län

158 000

82 600

82 600

14. Länsstyrelsen i Örebro län

66 000

42 700

42 700

15. Länsstyrelsen i Västmanlands län

46 000

30 900

30 900

16. Länsstyrelsen i Dalarnas län

111 000

59 000

59 000

17. Länsstyrelsen i Gävleborgs län

180 000

91 300

91 300

18. Länsstyrelsen i Västernorrlands län

255 000

118 500

118 500

19. Länsstyrelsen i Jämtlands län

265 000

124 000

124 000

20. Länsstyrelsen i Västerbottens län

282 000

129 500

129 500

21. Länsstyrelsen i Norrbottens län

324 000

142 000

142 000

22. Verket för näringslivsutveckling

1 033 200

463 600

463 600

22.1 Verket för näringslivsutvecking

756 000

300 000

300 000

22.2 Regionförbundet i Kalmar län

46 000

30 400

30 400

22.3 Gotlands kommun

31 200

22 200

22 200

22.4 Skåne läns landsting

16 500

11 600

11 600

22.5 Västra Götalands läns landsting

120 000

62 600

62 600

22.6 Kommunalförbundet Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län

3 000

1 500

1 500

22.7 Kommunalförbundet Regionförbundet Östsam

8 000

4 600

4 600

22.8 Kommunalförbundet Region Blekinge

16 500

9 600

9 600

22.9 Kommunalförbundet Region Halland

3 000

1 500

1 500

22.10 Kommunalförbundet för regional utveckling i Dalarnas län

33 000

19 600

19 600

23. Till regeringens disposition

281 500

123 235

133 235

24. Delegationen för delar av Bergslagen, Dalsland och Värmland

5 000

5 000

0

25. Delegationen för norra Sveriges inland

5 000

5 000

0

Summa (kr)

3 200 000

1 538 835

1 538 835

* I beloppen ingår maximala utbetalningar 2004 till följd av dels åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande 2003, dels beslut 2004. Utöver beloppen kan ytterligare utbetalningar göras motsvarande eventuellt anslagssparande som får disponeras eller genom att en eventuell anslagskredit utnyttjas. Beloppen gäller som planeringsram under förutsättning att anslaget för 2004 kommer att uppgå till det belopp som beräknats i budgetpropositionen för 2003, dvs. 1 538 835 000 kronor.

** I beloppen ingår maximala utbetalningar 2005 till följd av dels åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande 2004, dels beslut 2005. Utöver beloppen kan ytterligare utbetalningar göras motsvarande eventuellt anslagssparande som får disponeras eller genom att en eventuell anslagskredit utnyttjas. Beloppen gäller som planeringsram under förutsättning att anslaget för 2005 kommer att uppgå till det belopp som beräknats för 2004 i budgetpropositionen för 2003, dvs. 1 538 835 000 kronor.

Villkor för bemyndiganden

Myndigheterna får med stöd av bemyndiganden under 2003 göra ekonomiska åtaganden i samband med regionala utvecklingspolitiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, innebär utgifter på högst 3 200 000 000 kronor under perioden 2004-2011. Bemyndigandets fördelning på respektive anslagspost framgår av tabellen ovan (underindelning av bemyndigande).

- Åtaganden, som är gjorda med stöd av tilldelade bemyndiganden åren 1997-2002 och som ännu inte infriats, dvs. ännu inte utbetalats, ianspråktar utrymme under bemyndiganderamen för år 2003.

- Tilldelat anslag för 2003 skall finansiera åtaganden som gjorts 1997-2002 med stöd av tilldelat bemyndigande och som skall utbetalas under 2003. Anslaget skall också finansiera utbetalningar under 2003 till följd av beslut som fattas samma år.


2.2.4Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
33:1153 5330
33:1 ap.18300-
33:1 ap.24400-
33:1 ap.31 2600-
33:1 ap.41 3900-
33:1 ap.52 2300-
33:1 ap.61 2800-
33:1 ap.73400-
33:1 ap.82400-
33:1 ap.92 8700-
33:1 ap.101300-
33:1 ap.114400-
33:1 ap.127000-
33:1 ap.138 2600-
33:1 ap.144 2700-
33:1 ap.153 0900-
33:1 ap.165 9000-
33:1 ap.179 1300-
33:1 ap.1811 8500-
33:1 ap.1912 4000-
33:1 ap.2012 9500-
33:1 ap.2114 2000-
33:1 ap.22


33:1 ap.22.130 0000-
33:1 ap.22.23 0400-
33:1 ap.22.32 2200-
33:1 ap.22.41 1600-
33:1 ap.22.56 2600-
33:1 ap.22.61500
33:1 ap.22.74600
33:1 ap.22.89600
33:1 ap.22.91500
33:1 ap.22.101 9600
33:1 ap.2312 1730-
33:1 ap.244000-
33:1 ap.254000-
33:200-
33:316 8000-
A:01100
A:011 ap.100Allt
A:011 ap.200Allt
A:011 ap.300Allt
A:011 ap.400Allt
A:011 ap.500Allt
A:011 ap.600Allt
A:011 ap.700Allt
A:011 ap.800Allt
A:011 ap.900Allt
A:011 ap.1000Allt
A:011 ap.1100Allt
A:011 ap.1200Allt
A:011 ap.1300Allt
A:011 ap.1400Allt
A:011 ap.1600Allt
A:011 ap.1700Allt
A:011 ap.1800Allt
A:011 ap.1900Allt
A:011 ap.2000Allt
A:011 ap.2100Allt
A:011 ap.2200Allt
A:011 ap.2300Allt
A:011 ap.2400Allt
A:01200
A:012 ap.100Allt
A:012 ap.200Allt
A:012 ap.300Allt
A:012 ap.400Allt
A:012 ap.500Allt
A:012 ap.600Allt
A:012 ap.700Allt
A:012 ap.800Allt
A:012 ap.900Allt
A:012 ap.1000Allt
A:012 ap.1100Allt
A:012 ap.1200Allt
A:012 ap.1300Allt
A:012 ap.1400Allt
A:012 ap.1600Allt
A:012 ap.1700Allt
A:012 ap.1800Allt
A:012 ap.1900Allt
A:012 ap.2000Allt
A:012 ap.2100Allt
A:012 ap.22


A:012 ap.22.100Allt
A:012 ap.22.200Allt
A:012 ap.22.300Allt
A:012 ap.22.400Allt
A:012 ap.22.500Allt
A:012 ap.2300Allt
38:15 2000-
38:24 1400
38:2 ap.14 1400-
38:2 ap.200-
38:2 ap.300-
38:2 ap.400-
38:2 ap.500-
38:1800-2.3Övriga villkor

Villkor för anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder

Myndigheterna och regeringen får utöver tilldelat anslag disponera en anslagskredit på högst 153 533 500 kr. Anslagskreditens fördelning på respektive anslagspost framgår av tabellen ovan.

Anslagsposterna 1-21 samt anslagspost 22, delposterna 22:2-22:10:

Samtliga beslut beträffande ändamålen 1-7 skall fattas mot tilldelad bemyndiganderam. Beslut beträffande ändamålet 8 skall fattas mot tilldelat anslag.

Medlen får användas för medfinansiering av åtgärder och insatser inom ramen för regionala tillväxtavtal, som överensstämmer med övriga villkor för anslaget och mål för verksamheten, samt enligt de riktlinjer som anges i nationella förordningar.

Medlen får även användas för medfinansiering av åtgärder inom EG:s strukturfondsprogram enligt de riktlinjer som anges i nationella förordningar och i respektive programdokument.

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse och Verket för näringslivsutveckling (delposterna 22:2-22:5) för ändamålen 1-9 och för Verket för näringslivsutveckling (delposterna 22:6-22:10) för ändamålen 7 och 8:

1. Regionala utvecklingsbidrag

I fråga om regionala utvecklingsbidrag i samband med investeringar för framställning av fasta bränslen skall beslut fattas efter samråd med Statens energimyndighet.

2. Landsbygdsbidrag

3. Stöd till kommersiell service

4. Småföretagsstöd

Beslut om stöd får endast fattas för ansökningar som inkommit före den 1 januari 2002 (förordningen (2000:282) om småföretagsstöd).

5. Sysselsättningsbidrag

6. Såddfinansiering

7. Regional projektverksamhet

I de fall utbetalning inte regleras i förordning skall medlen betalas ut i efterhand efter redovisning av nedlagda kostnader. Om det finns särskilda skäl, t.ex. om stödmottagaren har begränsad likviditet, får länsstyrelserna, självstyrelseorganen och samverkansorganen, efter prövning av projektets ekonomiska bärkraft, betala ut förskott på del av beloppet.

8. Uppföljning och utvärdering

Anslagsposten 10 och 22:9: 130 000 kr

Anslagsposterna 8, och 22:6: 250 000 kr

Anslagsposterna 7 och 22:7: 330 000 kr

Anslagsposterna 2, 11 och 22:8: 400 000 kr

Anslagsposterna 3, 12 och 22:4: 500 000 kr

Anslagsposterna 1, 6 och 22:10: 600 000 kr

Anslagsposterna 4, 9, 15, 16 och 22:2: 1 000 000 kr

Anslagsposterna 5 och 22:3: 1 200 000 kr

Anslagsposten 14: 1 500 000 kr

Anslagsposterna 13, 17 och 22:5: 2 000 000 kr

Anslagsposterna 18-21: 2 500 000 kronor

Av medlen under ovan angivna anslagsposter får respektive länsstyrelse, självstyrelseorgan och samverkansorgan, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, använda högst angivna belopp för att säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget, uppföljning av enskilda företagsstödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten.

9. Äldre regionalpolitiska åtgärder

Medlen får användas till att finansiera åtaganden som gjorts t.o.m. den 31 december 1998 inom ramen för det tidigare anslaget A1 Regionalpolitiska åtgärder, senast uppsatt på statsbudgeten 1998, undantaget anslagsposten 24 Program för regional näringspolitik och särskilda regionalpolitiska åtgärder.

Anslagspost 22, delpost 22:1:

Samtliga beslut beträffande ändamålen 1 och 5, undantaget basfinansiering av lokala och regionala resurscentra för kvinnor, skall fattas mot tilldelad bemyndiganderam. Beslut beträffande ändamålen 3, 4, 5 vad avser basfinansiering av lokala och regionala resurscentra för kvinnor, och 6 skall fattas mot tilldelat anslag.

Medlen får användas för medfinansiering av åtgärder och insatser inom ramen för regionala tillväxtavtal, som överensstämmer med övriga villkor för anslaget och mål för verksamheten.

Medlen disponeras av Verket för näringslivsutveckling för följande ändamål:

1. Regionala utvecklingsbidrag och sysselsättningsbidrag som beviljas av regeringen eller Verket för näringslivsutveckling

I fråga om regionala utvecklingsbidrag i samband med investeringar för framställning av fasta bränslen skall beslut ske efter samråd med Statens energimyndighet.

2. Stöd till kommersiell service

I det fall en kommun ansöker om hemsändningsbidrag enligt 19 § förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service skall självstyrelseorganet eller samverkansorganet i länet, om det tillstyrker ansökan, med eget yttrande lämna över ansökan till Verket för näringslivsutveckling för prövning.

Om Verket för näringslivsutveckling beviljar bidraget skall utgifterna belasta självstyrelseorganets eller samverkansorganets delpost.

Om självstyrelseorganet eller samverkansorganet inte tillstyrker ansökan skall Verket för näringslivsutveckling avslå denna.

Verket för näringslivsutveckling ansvarar för uppföljning av dessa hemsändningsbidrag.

3. Sysselsättningsbidrag enligt äldre bestämmelser

4. Utgifter på grund av vissa garantiåtaganden gentemot banker

5. Projektverksamhet

Verket för näringslivsutveckling får bedriva och medfinansiera projekt, som stärker näringslivets utveckling i främst nationella stödområden och EG:s strukturfondsområden, samt finansiera projekt och basverksamhet vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor.

Om Verket för näringslivsutveckling ställer medel till någon annans förfogande skall riktlinjer lämnas för deras användning.

Verkets för näringslivsutveckling beslut om projektmedel kan inte överklagas.

Projektverksamheten skall i tillämpliga delar samordnas med och komplettera den projektverksamhet som finansieras med medel under anslaget under utgiftsområde 24 Näringsliv 38:2 Verket för näringslivsutveckling: Näringslivsutveckling, anslagspost 1.

Projektverksamhet som stärker näringslivets utveckling i främst nationella stödområden och EG:s strukturfondsområden

Verket för näringslivsutveckling skall avsätta högst 5 000 000 kronor av tilldelad bemyndiganderam för att finansiera ett program för samordning och genomförande av kompetensutvecklande åtgärder riktade till underleverantörsföretag.

Verket för näringslivsutveckling skall svara för den svenska offentliga medfinansieringen av åtgärderna tekniskt stöd i EG-kommissionens gemenskapsinitiativ Interreg IIIB Östersjön och Nordsjön samt Interreg IIIC Norra Zonen.

Medlen får inte ersätta ordinarie statliga bidrag, användas som reguljära driftstöd eller ensamma utgöra finansiering av verksamheter som bedrivs av annan. Vidare får medlen inte användas till åtgärder som omfattas av förordningen (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag, förordningen (2000:282) om småföretagsstöd, förordningen (2000:283) om landsbygdsstöd, förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar, förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet samt förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag.

Om projektmedel och privata medel samfinansierar en åtgärd får projektmedlen uppgå till högst 50 procent av utgifterna för åtgärden.

Medlen kan användas för projekt som innebär samarbete över läns- och riksgräns.

Basfinansiering och projekt som avser lokala och regionala resurscentra för kvinnor

Verket skall avsätta 10 000 000 kronor till basfinansiering vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor. Dessa bidrag kan medfinansieras av annan. Med basfinansiering avses finansiering av personal, lokaler och administration samt av horisontell samverkan mellan resurscentra. I frågor rörande affärsrådgivning för kvinnor bör samverkan ske med etablerade rådgivningsaktörer.

Verket för näringslivsutveckling skall dessutom avsätta lägst 26 000 000 kronor av tilldelad bemyndiganderam för bidrag till projekt vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor i främst nationella stödområden och EG:s strukturfondsområden. Bidrag skall ges till tillväxtorienterade projekt som syftar till regional utveckling. Medlen kan även användas för att utveckla och öka kunskaperna om kvinnors företagande. Medlen får användas till att dels starta nya projekt, dels vidareutveckla tidigare projekt för att tillvarata erfarenheter, kontaktnät och kunskaper som vunnits i dessa. Dessa medel förutsätter annan finansiering med minst 40 procent.

Verksamheten skall bidra till att utveckla jämställdhetsperspektivet inom de regionala tillväxtavtalen.

6. Viss administration, uppföljning och utvärdering

Verket för näringslivsutveckling får använda högst 11 000 000 kronor, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för att säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget.

Anslagspost 22, delposterna 22:2-22:10:

Medlen disponeras av Verket för näringslivsutveckling för:

Utbetalningar till följd av beslut av självstyrelseorganen och samverkansorganen

Verket för näringslivsutveckling skall betala ut medlen på uppdrag av självstyrelseorganen och samverkansorganen enligt de av dem fattade besluten. Utbetalning skall ske via Verkets för näringslivsutveckling datasystem STINS.

Anslagspost 23:

Medlen disponeras av regeringen för dels eventuell ytterligare fördelning till länsstyrelser, självstyrelseorgan, samverkansorgan och Verket för näringslivsutveckling, dels för viss central utvecklingsverksamhet, m.m. Därutöver disponeras medlen för särskilda regionalpolitiska åtgärder inom anslagsposten A1 Regionalpolitiska åtgärder, senast uppsatt på statsbudgeten 1998, vilken disponeras för finansiering av åtaganden som gjorts t.o.m. den 31 december 2001, samt för eventuella utgifter avseende retroaktiva nedsatta socialavgifter som tidigare belastade anslaget 33:4 Ersättning för nedsättning av socialavgifter. Högst 5 000 000 kronor av tilldelad bemyndiganderam får disponeras av Regeringskansliet för konsult- och utredningsinsatser, m.m.

Anslagspost 24:

Medlen disponeras av Delegationen för delar av Bergslagen, Dalsland och Värmland för utrednings- och konsultinsatser.

Anslagspost 25:

Medlen disponeras av Delegationen för norra Sveriges inland för utrednings- och konsultinsatser.

Övriga bestämmelser för anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder

Medlen får inte, utöver vad som avses i förordningen (1998:1634) om regional utvecklingsarbete och vad som framgår av ändamålen 7 och 8 under anslagsposterna 1-21 och 22 (delposterna 22:2-22:10) samt ändamålen 5 och 6 under anslagspost 22 (delpost 22:1), användas för att bekosta förvaltningskostnader.

Vid utbetalning av regionala företagsstöd skall endast den nationella delen av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EG:s strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, skall redovisas som bidrag från annan myndighet.

I de fall medel beslutats från anslaget A1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder t.o.m. den 31 december 2000, och utbetalats år 1999 eller senare som en förskottering av medel för regionalt utvecklingspolitiska företagsstöd från något av de anslag som avser Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 1995-1999 och Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006, skall medlen från utbetalande myndighet redovisas brutto mot anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Även i det fall ett anslag upphört eller nya beslut om medel inte längre får fattas på ett anslag skall medlen från utbetalande myndighet redovisas mot anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

Ränteinkomster på investeringslån eller landsbygdslån enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas på statsbudgetens inkomsttitel 2322 Räntor på övriga näringslån. Återbetalning av investeringslån eller landsbygdslån skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 4136 Återbetalning av övriga näringslån.

Ersättning som tillfaller staten på grund av, fram till och med den 31 december 2001, beviljade, lån till privata investmentbolag eller av att regionala utvecklingsbidrag beviljats som villkorslån enligt 51a § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd, eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar samt 43 § i förordningen (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige, skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 4136 Återbetalning av övriga näringslån.

Medel som tillfaller staten på grund av återkrav av lokaliserings- och utvecklingsbidrag samt regionalt utvecklingsbidrag enligt förordningen (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag, småföretagsstöd enligt förordningen (2000:282) om småföretagsstöd, avskrivningslån eller landsbygdsbidrag enligt förordningen (2000:283) om landsbygdsstöd eller investeringsbidrag enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar, skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt utvecklingsbidrag, landsbygdsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs skall redovisas mot anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

Registrering av beslut m.m. i Verkets för näringslivsutveckling datasystem STINS, avseende ändamålen 1-9 under anslagsposterna 1-21 och 22 (delposterna 22:2-22:10) samt ändamålen 1, 3 och 5 under anslagspost 22 (delpost 22:1), skall ske senast tre veckor efter fattat beslut av Verket för näringslivsutveckling, länsstyrelserna, självstyrelseorganen och samverkansorganen.

Uppdrag

Delegationerna för delar av Bergslagen, Dalsland och Värmland respektive norra Sveriges inland skall senast nedanstående datum redovisa sina dispositioner av anslaget och prognoser m.m. gällande anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder till Regeringen (Näringsdepartementet).

den 22 januari 2003 (per den 31 december 2002)

den 10 mars 2003 (per den 31 januari 2003)

den 7 maj 2003 (per den 31 mars 2003)

den 11 augusti 2003 (per den 30 juni 2003)

den 3 november 2003 (per den 30 september 2003)

Redovisningen skall omfatta anslagsutfall och kvarvarande anslagsbehållningar på anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder samt totalt utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande. Prognosen över hur utbetalningarna på grund av dessa åtaganden fördelar sig under åren 2003-2004 skall göras. Delegationerna skall även redovisa prognoser över de totala utestående åtaganden som beräknas ha gjorts med stöd av tilldelad bemyndiganderam per den 31 december 2003 samt prognoser över utbetalningarna på grund av dessa åtaganden för 2004 (prognoserna skall även inkludera beslut som utbetalas beslutsåret).

Äldre anslag som disponeras år 2003

Ingående reservationer och anslagssparande under nedanstående äldre anslag som helt eller delvis disponeras av Verket för näringslivsutveckling,regeringen och Regeringskansliet.

Budgetåret 2000

Utgiftsområde 24 Näringsliv

A8 Fortsatta program för småföretagsutveckling, förnyelse och tillväxt. Anslagspost 4 Program för utveckling av småföretag via industriella utvecklingscentra. (Disponeras av Verket för näringslivsutveckling)

Anslagspost 6 Till Regeringskansliets (Näringsdepartementets) disposition.

Anslagspost 27 Till regeringens disposition. Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling. A11 Regionalpolitiska insatser, anslagspost 22

Villkor

Anslaget A8 Fortsatt program för småföretagsutveckling, förnyelse och tillväxt, anslagspost 4 Program för utveckling av småföretag via industriella utvecklingscentra får användas för genomförande av projekt som beslutats under 2000 eller tidigare.

Anslaget A11 Regionalpolitiska insatser, anslagspost 22 skall användas till att täcka utgifter p.g.a. beslut som fattats om olika typer av regionalpolitiska företagsstöd och projekt mot Tionde huvudtitelns anslag C1 Lokaliseringsbidrag m.m. och C2 Regionala utvecklingsinsatser m.m. från budgetåret 1995/1996 under åren 1995/1996-1999 vad avser anslaget C1 och åren 1995/1996-1998 vad avser anslaget C2. Anslaget A11 får endast användas till att finansiera åtaganden som gjorts fram till den 31 december 1999.

Övriga villkor NUTEK

I enlighet med riksdagsbeslut har avtal träffats om att överlåta lånefordringar bestående av lokaliseringslån och regionala utvecklingslån till Stiftelsen Norrlandsfonden mot ersättning till staten (prop. 1997/98:62, bet. 1997/98:AU11, rskr.1997/98:204). Som ersättning har Stiftelsen Norrlandsfonden överlåtit reverser till staten (Närings- och teknikutvecklingsverket), vilka Norrlandsfonden skall amortera med en åttondel varje år under åtta år. Ytterligare revers skall överlämnas till staten (Verket för näringslivsutveckling) och amorteras på samma sätt. Ränta skall erläggas på utestående kapital. De inkomster Verket för näringslivsutveckling mottar skall redovisas mot inkomsttitel 4139 Återbetalning av lokaliseringslån vad avser amorteringar och inkomsttitel 2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån vad avser räntor.

Verket för näringslivsutveckling har rätt att från statens checkräkning utbetala högst 50 000 000 kronor till Svenska Handelsbanken. Medlen utgör förskott för de betalningar till stödmottagare som banken efterhand genomför enligt avtal med Verket för näringslivsutveckling.

Från EG inbetalda medel, avseende programperioden 1995-1999, skall redovisas mot inkomsthuvudgrupp 6300 Bidrag från EG:s regionalfond enligt nedan:

Nutek, inkomsttitel 6311.

Länsstyrelsen i Norrbottens län, inkomsttitel 6311, undertitel 01.

Länsstyrelsen i Västerbottens län, inkomsttitel 6311, undertitel 02.

Länsstyrelsen i Jämtlands län, inkomsttitel 6311, undertitel 03.

Länsstyrelsen i Värmlands län, inkomsttitel 6311, undertitel 04.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, inkomsttitel 6311, undertitel 05.

(tkr)

Räntekonto-

kredit

Belopp som förs till

räntekonto[1]

Låneram[2]

38:1 Verket för näringslivsutveckling : Förvaltningskostnader

20 772

207 719

15 000

38:2 Näringslivsutveckling ap. 1

33:3 Transportbidrag

[1] Överföring sker med1/12 varje månad.

[2] Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

3Undantag EA-regler

Mot bakgrund av att äldre anslag och externa medel och sakanslag kommer att användas för att finansiera förvaltningskostnader får Verket för näringslivsutveckling använda den förenklade räntekontorutin som RRV medgav för budgetåret 1994/95 och regeringen medgav för budgetåren 1995/96 - 2001.På regeringens vägnar


Leif Pagrotsky
Terese Johnsson


Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/RUT
Näringsdepartementet/NL
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Riksskatteverket
Glesbygdsverket
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Konsumentverket
Stiftelsen Norrlandsfonden
ALMI Företagspartner AB
Regionförbundet i Kalmar län
Gotlands kommun
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Kommunalförbundet Region Blekinge
Kommunalförbundet Region Halland
Kommunalförbundet Regionförbundet Östsam
Kommunalförbundet Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län
Kommunalförbundet för regional utveckling i Dalarnas län
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Jordbruksdepartementet/ML
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Integrationsverket
Stiftelsen Industrifonden
Stiftelsen Innovationscentrum
Stiftelsen Svensk Industridesign
Forum för småföretagsforskning
Verket för innovationssystem