Utbildningsdepartementet




Regeringsbeslut44

2003-12-18



Statens skolverk
106 20 STOCKHOLM



U2003/4789/DK
(Slutligt)





Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 25:14 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning samt anslaget 25:16 Statligt stöd för utbildning av vuxna

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 25:14 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning samt anslaget 25:16 Statligt stöd för utbildning av vuxna (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.




1Verksamhet



1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:14Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk141 261 tkr
25:14 ap.1Statsbidrag till kompletterande utbildningar (Ram)133 341 tkr
25:14 ap.2Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (Ram)7 920 tkr
25:14 ap.4Särskilt stöd till vuxenutbildning (Ram)0 tkr

Disponeras av Myndigheten för skolutveckling16 404 tkr
25:14 ap.8Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet (Ram)11 404 tkr
25:14 ap.9Utveckling av svenskundervisning för invandrare och validering (Ram)5 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet637 tkr
25:14 ap.7Utvärdering av folkbildningen (Ram)637 tkr
25:14 ap.11Utredning om deltagande i folkbildning (Ram)0 tkr


Villkor
25:14 ap.1 Statsbidrag till kompletterande utbildningar

Bidrag betalas ut enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar. Ur anslagsposten får användas högst 1 000 000 kronor för extra statsbidrag till kompletterande utbildningar enligt beslut av Statens skolverk i varje särskilt fall.



25:14 ap.2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Statens skolverket skall, utan rekvisition, göra följande utbetalningar för utbildningar med särskild inriktning. Utbetalning skall ske till Nordiska Scenografiskolan i Skellefteå och till Svenska hemslöjdsföreningarnas riksomfattande kursverksamhet under månaderna mars och oktober 2004 med hälften av bidraget vid varje tillfälle. Medlen till Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk utges som bidrag för verksamheten och skall avse utbildning. Bidraget utbetalas med en tolftedel per månad.

  1. Nordiska Scenografiskolan i Skellefteå, 1 065 000 kronor

  2. Svenska hemslöjdsföreningarnas riksomfattande kursverksamhet, 415 000 kronor

  3. Samernas utbildningscentrum, 6 440 000 kronor



25:14 ap.4 Särskilt stöd till vuxenutbildning

Av utgående anslagssparande på denna anslagspost från budgetåret 2003 får 8 000 000 kronor disponeras av myndigheten år 2004. Övrigt anslagssparande skall prövas enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189).

Statens skolverk får använda högst 4 000 000 kronor för utveckling av ett nationellt IT-stöd för enskilda, lärare och vägledare med information om utbildning och yrken. Övriga medel på anslagsposten disponeras av Statens skolverk efter särskilt beslut av regeringen.



25:14 ap.8 Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet

Från anslagsposten finansieras insatser för försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet.

Myndigheten för skolutveckling skall mot rekvisition utbetala 3 109 000 kronor till Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping AB för uppbyggnad av ett kompetenscentrum för vuxnas lärande.

Resterande del av anslagsposten disponeras av Myndigheten för skolutveckling efter särskilt beslut av regeringen.



25:14 ap.9 Utveckling av svenskundervisning för invandrare och validering

Regeringen kommer senare att meddela bestämmelser om användningen av dessa medel. Med undantag från 11 § anslagsförordningen (1996:1189) får eventuellt anslagssparande från 2003 disponeras under 2004.



25:14 ap.7 Utvärdering av folkbildningen

Från anslagsposten finansieras den statliga utvärderingen av folkbildningen (dir. 2001:74).



25:14 ap.11 Utredning om deltagande i folkbildning

Från anslagsposten finansieras Utredning om deltagande i folkbildning (dir. 2003:6).



25:16Statligt stöd för utbildning av vuxna (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk1 777 401 tkr
25:16 ap.1Statligt stöd för utbildning för vuxna (Ram)1 777 401 tkr

Disponeras av Myndigheten för skolutveckling8 128 tkr
25:16 ap.3Bidrag för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda (Ram)8 128 tkr


Villkor
25:16 ap.1 Statligt stöd för utbildning för vuxna

Bidrag utbetalas enligt förordningen (2002:398) om statligt stöd för utbildning av vuxna. Inriktningen av medelsfördelningen skall vara att utbildningsmöjligheter erbjuds i en omfattning som motsvarar minst 46 400 årsstudieplatser varav högst fem procent inom grundläggande vuxenutbildning.

Högst 4 000 000 kronor ställs av Statens skolverk till förfogande för utbildning som kompletterar den gymnasiala vuxenutbildningen vid Nationellt centrum för flexibelt lärande.



25:16 ap.3 Bidrag för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Bidrag utbetalas enligt förordningen (2002:82) om statligt stöd för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda.





2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004



2.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:14 ap.10-0
25:14 ap.20-0
25:14 ap.40-0
25:14 ap.80-0
25:14 ap.90-0
25:14 ap.70-0
25:14 ap.110Allt0
25:16 ap.153 322-0
25:16 ap.30-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
25:14 ap.525:14 ap.9100 %
25:14 ap.325:14 ap.8100 %
25:14 ap.625:14 ap.4100 %
25:14 ap.1025:14 ap.8100 %
25:16 ap.225:16 ap.3100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden



2.2Övriga villkor



2.3Avgifter och bidrag



2.4Övriga intäkter



3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER








På regeringens vägnar

Lena Hallengren
Anders Franzén




Likalydande till:

Myndigheten för skolutveckling

Kopia till:

Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Centrala studiestödsnämnden
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret