Regeringsbeslut
II 28, III 1
2003-11-27 N2003/7760/ARM
N2003/8361/ITFoU
N2003/8354/BS (delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende 22:11 Bidrag till lönegarantiersättning (UO 13) samt 37:4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enl. avtal (UO 22)


 

Riksdagen har den 19 december 2002 beslutat om nedanstående anslag inom Näringsdepartementets område för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 13, bet. 2002/03:AU1, rskr. 2002/03:78), (prop. 2002/03:1, utg.omr. 22, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69. Vidare har riksdagen den 19 november 2003 beslutat om omfattningen av anslagen för budgetåret 2003 (prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU11, rskr. 2003/04:49). 

Med ändring av regleringsbreven beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Arb