Regeringsbeslut
1
2003-06-26 Ku2003/1602/Ka

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende utgiftsområde 17 anslaget 28:34 Forum för Levande historia

Riksdagen har beslutat om Forum för Levande historias verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57, prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 avseende Forum för levande historia beslutar regeringen att det införs ett undantag från EA-reglerna.


1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarProgramverksamhet
Kunskap, information och utbildning


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Forum för Levande historias ansvarsområde.

Politikområde Kulturpolitik

Mål
Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

· att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

· att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

· att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

· att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

· att bevara och bruka kulturarvet,

· att främja bildningssträvandena samt

· att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kul­turer inom landet.

Följande gäller för verksamheten inom Forum för levande historias ansvarsområde:

Målet för Forum för levande historia är att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forumet skall ha som övergripande mål att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. Verksamheten skall mana till diskussion och reflektion över frågor om demokrati, tolerans och människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen, men också behandla andra brott mot mänskligheten ur ett historiskt såväl som ett samtida perspektiv.

Verksamhetsgrenar

Forum för levande historias verksamhet skall redovisas enligt följande indelning i verksamhetsgrenar:

- Programverksamhet,

- Kunskap, information och utbildning.


Verksamhetsgren Programverksamhet

Mål
Målet är att sprida kunskap om Förintelsen samt i övrigt bidra till fördjupning och reflektion som kan stärka en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering:

Forum för levande historia skall redovisa sina prestationer, t.ex. antal utställningar, uppträdanden, föreställningar, föreläsningar o.dyl., samt göra en bedömning av vilka effekter som dessa har haft. Utrymme skall lämnas för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

Målet är att verksamheten skall nå barn och ungdom samt vuxna i barns och ungas närmiljö.

Återrapportering:

Forum för levande historia skall redovisa vilka insatser som gjorts för att uppnå målet. Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten enligt de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Utrymme skall lämnas för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

Målet är att verksamheten skall nå största möjliga geografiska spridning och förankring.

Återrapportering:

Forum för levande historia skall redovisa vilka insatser som gjorts för att uppnå målet.

Målet är att främja konstnärlig och kulturell utveckling samt etablera gränsöverskridande arbetsmetoder i syfte att nå grupper av besökare som traditionellt inte tar del av aktiviteter av detta slag.

Återrapportering:

Forum för levande historia skall redovisa vilka insatser som gjorts för att nå målet samt för att utveckla publik verksamhet i nya former, t.ex. genom möte mellan olika discipliner och genom inflytande av teater, musik, litteratur, konst, dans mm. Utrymme skall lämnas för jämförelser mellan olika verksamhetsår.


Verksamhetsgren Kunskap, information och utbildning

Mål
Målet är att genom bred samverkan och med stöd i forskning uppnå ökad kunskap externt såväl som internt inom det område som myndigheten verkar, kring demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

Återrapportering: Forum för levande historia skall redovisa vilka insatser som har genomförts för att uppnå målet och vilka resultat som har åstadkommits. Av redovisningen skall framgå vilket innehåll och syfte insatser och projekt haft samt omfattningen av samarbete med andra myndigheter, institutioner, organisationer och andra aktörer som har beröring med forumets verksamhetsområden. Forumet skall även redovisa former för internationellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen skett.

Målet är att ta initiativ till insatser i syfte att förvärva och stärka kunskap externt såväl som internt kring sådana ämnesområden där tidigare kunskap saknas eller behöver kompletteras.

Återrapportering: Forum för levande historia skall redovisa vilka insatser som har genomförts för att uppnå målet och vilka resultat som har åstadkommits. Av redovisningen skall framgå vilket innehåll och syfte insatser och projekt haft samt omfattningen av samarbete med andra myndigheter, institutioner, organisationer och andra aktörer som har beröring med forumets verksamhetsområden.Övriga mål och återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa vilka insatser som gjorts för att aktivt främja högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag den 27 januari.

Forum för levande historia skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2003 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2004. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet.

Myndigheten skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2003 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisningen skall ske till Statens kulturråd senast den 1 mars 2004.1.2Uppdrag

Forum för levande historia skall företräda Sverige i Task Force for International Cooperation om Holocaust Education, Research and Remembrance samt betala det svenska bidraget till den fond som inrättats av nämnda organisation. I samband med årsredovisningen skall Forum för levande historia redovisa och bedöma sina insatser.

Forum för levande historia skall svara för statens rättigheter i samband med utgivning av boken ".om detta må ni berätta. En bok om Förintelsen 1933-1945". Resultaten av utgivning och spridning av publikationen mm. skall löpande redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen.

Forum för levande historia skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfället i november behöver endast prognoser för 2003 och 2004 lämnas. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- måndagen 11 augusti 2003 (prognos åren 2003 t.o.m. 2006),

- måndagen 3 november 2003 (prognos åren 2003 och 2004).
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:34Forum för levande historia (ramanslag)30 000 tkr
28:34 ap.1Forum för levande historia (ram)23 821 tkr

Disponeras av Forum för Levande historia
28:34 ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)6 179 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

28:34 Forum för levande historia


2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
28:344500
28:34 ap.100
28:34 ap.2002.3Övriga villkor

(tkr) Anslagskredit Räntekontokredit Belopp som förs till räntekontot (1/12 varje månad) Låneram
28:34 Forum för levande histria 450 3 000 30 000

8 000
2.4Avgifter och bidrag

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Forum för levande historia får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Forum för levande historia kan söka kompletterande finansierings­källor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbets­avtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Forum för levande historia skall i årsredovisningen för 2003 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
3Undantag EA-regler

Forum för levande historia undantas från skyldigheten enligt 1 kap. 3 § och 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att upprätta och till regeringen lämna delårsrapport för budgetåret 2003.


På regeringens vägnar


Mona Sahlin
Monica Fundin


Kopia till

Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet/Dahlman