Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut39

2003-12-18Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Sandsborgsvägen 52
122 88 ENSKEDEU2003/4816/SV
(Slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål. (prop. 2003/04:1, utg.omr. 15, bet. 2003/04:UbU2, rskr. 2003/04:94).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivet anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:6Bidrag till vissa studiesociala ändamål (Ramanslag)
Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket28 073 tkr


Villkor
25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Anslaget får belastas med utgifter för att förse synskadade och andra läshandikappade högskolestuderande med studielitteratur.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:6842-0


2.1.4Bemyndiganden

Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:64 0003 50002006
Belopp angivna i tkr


Villkor

Talboks- och punktskriftsbiblioteket bemyndigas att under 2004 beställa produktion av studielitteratur som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 4 000 000 kronor efter 2004.2.2Övriga villkorBelopp som förs till räntekontot

Till Talboks- och punktskriftsbibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål.


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Anders Franzén
Kopia till:

Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret