Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut25

2003-12-11Svenska unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 STOCKHOLMU2003/421,4605/IS
U2003/4789/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Svenska unescorådet

Riksdagen har beslutat om Svenska unescorådets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16 , bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Svenska unescorådet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikVO-Benämning under utredningSvenskt medlemskap i Unesco m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde VO-Benämning under utredning

Verksamhetsgren Svenskt medlemskap i Unesco m.m.

Mål 1

Svenska unescorådet skall vara rådgivande åt regeringen och särskilt bistå regeringen inför förberedelserna av generalkonferensen 2005.


Återrapportering
  1. Svenska unescorådet skall redogöra för vilka förberedelser som vidtagits inför generalkonferensen 2005.

  2. Svenska unescorådet skall senast den 1 oktober 2004 inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med förslag till riktlinjer inför Unescos program- och budgetperiod 2006-07. Förslaget skall tas fram efter samråd med berörda departement, myndigheter och organisationer.


Mål 2

Svenska unescorådet skall sprida kännedom om Unescos verksamhet och under 2004 särskilt arbeta med hållbar utveckling och kulturell mångfald.


Återrapportering

Rådet skall senast den 31 december 2004 inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med en rapport över hur rådet arbetat med hållbar utveckling och kulturell mångfald under året.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag
  1. Svenska unescorådet skall till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

  2. Prognosen skall kommenteras både i förhållande föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser för åren 2004 och 2005 lämnas senast:

- den 20 januari 2004,

- den 8 mars 2004,

- den 5 maj 2004,

- den 9 augusti 2004 och

- den 1 november 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:82Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Vetenskapsrådet0 tkr
25:82 ap.3Unescos vetenskapliga program (Ram)0 tkr

Disponeras av Myndigheten för skolutveckling300 tkr
25:82 ap.4Associated Schools Project Network (Ram)300 tkr

Disponeras av Regeringskansliet34 366 tkr
25:82 ap.1Årsbidrag till UNESCO samt övriga bidrag och avgifter m m (Ram)31 357 tkr
25:82 ap.2Svenska Unescorådet (Ram)3 009 tkr


Villkor
25:82 ap.4 Associated Schools Project Network

Medlen skall täcka kostnader för administrationen av Unescos program Associated Schools Project Network.25:82 ap.1 Årsbidrag till UNESCO samt övriga bidrag och avgifter m m

Medlen skall användas för årsbidrag till UNESCO, avgift till konvention om världens kultur- och naturarv, medlemsavgift till International Centre of the Preservation and the Restoration of Cultural Property in Rome (ICCROM).25:82 ap.2 Svenska Unescorådet

Medlen avser utrednings-, informations- och programverksamhet inklusive möten samt bevakning av UNESCO:s verksamhet i Paris. Bidrag från UNESCO för ändamål som avser utrednings- och programverksamhet skall i förekommande fall tillföras denna anslagspost. Från anslagsposten skall även utbetalas arvoden till rådets ledamöter. Användningen av medlen under anslagsposten beslutas av Svenska unescorådet.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:82 ap.30-0
25:82 ap.410-0
25:82 ap.11 568-0
25:82 ap.2903 %0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

I årsredovisningen redovisas endast verksamhetsdelen. Finansieringsdelen redovisas i Regeringskansliets årsredovisning.

På regeringens vägnar

Thomas Östros
Jacob Johansson
Kopia till:

Utrikesdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagens utbildningsutskott
Riksrevisionen
Svenska institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Statens skolverk
Myndigheten för skolutveckling
Högskoleverket
Vetenskapsrådet
Statens kulturråd