Regeringsbeslut
69
2003-12-11 Fi2003/6020/PP(delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens pensionsverk


 

Regeringen beslutade den 20 december 2002 regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens pensionsverk.

Riksdagen har den 19 november 2003 (prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU11, rskr. 2003/04:43) beslutat minska anslaget 1:13 Statliga tjänstepensioner m.m. under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning med 55 520 000 kr. 

Med ändring av tidigare beslut beslutar regeringen att regleringsbrevet för budgetåret 2003 skall ha följande lydelse.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStatliga arbetsgivarfrågorStatlig pensionsverksamhet m.m.
Pensionsverksamhet på uppdrag
Konkurrensutsatt verksamhet under avveckling


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens pensionsverks ansvarsområde.

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.1

1 Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Riksrevisionsverket, Ekonomistyrningsverket, Statskontoret, Kammarkollegiet, Statistiska centralbyrån, Statens kvalitets- och kompetensråd, Konjunkturinstitutet, Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket och Arbetsgivarverket.


Återrapportering

Resultatet återfinns till stor del inom hela statsförvaltningen. Resultatet av insatserna inom politikområdet framgår i stor utsträckning av olika skrivelser och rapporter.

Verksamhetsområde Statliga arbetsgivarfrågor

Mål

· Marknadsanpassat, ändamålsenligt och kostnadseffektivt stöd till statliga myndigheter.

· En samordnad statlig arbetsgivarpolitik, som säkerställer att relevant kompetens finns för att åstadkomma efterfrågat resultat.


Återrapportering

Hur verksamheten bidragit till målen.

Verksamhetsgren Statlig pensionsverksamhet m.m.

Mål

Att öka effektiviteten och säkerheten i verksamheten samt att förbättra servicen till statliga myndigheter, tjänstemän och pensionärer


Återrapportering

1. Verksamhetens driftskostnader skall jämföras med kostnader för motsvarande tjänster som utförs av andra aktörer på marknaden med liknande verksamhet.

2. Hur "kunderna" (myndigheterna, tjänstemännen och pensionärerna) bedömer den service SPV lämnar i fråga om tillgänglighet och handläggningstider. Val av metod skall härvid anges.

3. I vilken omfattning har felaktiga utbetalningar skett, vilka åtgärder har felaktigheterna föranlett och vilka ekonomiska konsekvenserna har dessa utbetalningar fått. SPV skall göra en analys av de felaktigheter som rapporterats in, var de har uppstått etc.

4. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget skall analyseras och kommenteras. Balanserat resultat skall också redovisas.

Verksamhetsgren Pensionsverksamhet på uppdrag

Mål

Målet är att generera ett verksamhetsutfall på lång sikt motsvarande minst 6 % av verksamhetens intäkter.


Återrapportering

1. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget skall analyseras och kommenteras. Balanserat resultat skall också redovisas. Eventuella förändringar i marknadssitua-tionen skall kommenteras.

2. Utfallet av avkastningskravet under de senaste tre åren dels per år, dels ackumulerat.

Verksamhetsgren Konkurrensutsatt verksamhet under avveckling

Mål

Fullfölja renodlingen av sin roll som administratör av de statliga tjänste-pensionsförmånerna enligt regeringens beslut 2002-03-07


Återrapportering

1. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget skall analyseras och kommenteras. Balanserat resultat skall också redovisas.


2. SPV skall dels i samband med delårsrapporten 2003, dels senast den 31 december 2003 lämna en lägesrapport vad avser renodlingens fullgörande, den ekonomiska statusen och konsekvenser för personalen.

Kostnader för och intäkter från myndighetens verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren.


Övriga mål och återrapportering

SPV skall redovisa hur kvalitetsarbetet på myndigheten fortskrider. Av återrapporte-ringen skall det framgå i hur stor utsträckning SPV utnyttjat sin möjlighet att meddela föreskrifter i Arbetsgivarverkets författningssamling och eventuella effekter av detta.1.2Organisationsstyrning

SPV skall lämna uppgift om renodlingens effekter för myndighetens organisation och för kompetensförsörjningen. SPV skall vidare lämna uppgift om sjukfrånvaron vid myndigheten. Av uppgifterna skall framgå dels hur många sjukdagar som hänförs till långtidssjukskrivningar (personer med över 21 dagars sammanhållen sjukfrånvaro), dels antalet sjukdagar per anställd.

SPV skall vidare redogöra för sitt systematiska arbetsmiljöarbete.1.3Uppdrag

- SPV skall, i samband med årsredovisningen, i en särskild skrivelse redovisa hur verket har tillämpat bestämmelserna i 16 - 21 §§ förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner m.m. Uppgift skall även lämnas om antalet ärenden enligt de angivna paragraferna och om hur många av dessa som bifallits respektive avslagits.

- SPV skall i den planerade och pågående systemutvecklingen säkerställa att den nya versionen eller det nya systemet (både egenutvecklade och inköpta system) med enkelhet kan uppgraderas till en version med eurofunktionalitet. Gjorda bedömningar och vidtagna åtgärder skall redovisas inom ramen för den löpande rapportering av euroarbetet som görs enligt regeringsbeslut Fi2000/3235.


- SPV skall i sin redovisning åstadkomma en särredovisning av inkomster och utgifter som hänförs till PA 03. SPV skall löpande uppmärksamma regeringen på eventuella behov av redovisningsmässig art.

- SPV skall redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag (och anslagsposter) som myndigheten disponerar vid kommande prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:13Statliga tjänstepensioner m.m. (ramanslag)7 602 480 tkr
1:13 ap.1Statlig tjänstepensionering (ram)6 021 480 tkr

Disponeras av Statens pensionsverk
1:13 ap.2Premiebefrielse vid vissa ledigheter (ram)10 000 tkr

Disponeras av Statens pensionsverk
1:13 ap.3Särskild löneskatt på pensionskostnader (ram)1 321 000 tkr

Disponeras av Statens pensionsverk
1:13 ap.4Statlig grupplivförsäkring (ram)97 000 tkr

Disponeras av Statens pensionsverk
1:13 ap.5Premieskatt, grupplivförsäkring (ram)80 000 tkr

Disponeras av Statens pensionsverk
1:13 ap.6Statlig personskadeförsäkring (ram)73 000 tkr

Disponeras av Statens pensionsverk

Villkor

1:13 ap.1 Statlig tjänstepensionering

Anslagsposten disponeras av SPV i enlighet med förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt för pensionsersättning enligt det statliga trygghetsavtalet eller årlig ersättning enligt äldre bestämmelser.

Reservpensioner eller engångsbelopp som motsvarar reservpensioner till personal i försvarsmakten eller i väg- och vattenbyggnadskåren redovisas under anslagspost 1. Under denna anslagspost redovisas också SPV:s avgifter för biträde vid handläggning av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförts från statlig reglerade anställningar genom beslut (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58) om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl.


1:13 ap.2 Premiebefrielse vid vissa ledigheter

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av premier till försäkringsgivare, FSO och arbetsgivare när arbetstagare skall tillgodoräknas avgift till dessa vid vissa ledigheter enligt PA 03.


1:13 ap.3 Särskild löneskatt på pensionskostnader

Anslagsposten disponeras av SPV enligt förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader eller annan föreskrift som meddelas av regeringen.


1:13 ap.4 Statlig grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV i enlighet med förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt för pensionsersättning enligt det statliga trygghetsavtalet eller årlig ersättning enligt äldre bestämmelser.

Reservpensioner eller engångsbelopp som motsvarar reservpensioner till personal i försvarsmakten eller i väg- och vattenbyggnadskåren redovisas under anslagspost 1. Under denna anslagspost redovisas också SPV:s avgifter för biträde vid handläggning av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförts från statlig reglerade anställningar genom beslut (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58) om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl.


1:13 ap.5 Premieskatt, grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m.


1:13 ap.6 Statlig personskadeförsäkring

1. Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av personskadeersättning m.m. till arbetstagare i statens tjänst i enlighet med bestämmelser som regeringen har meddelat eller kommer att meddela. Ersättning utgår enligt

- förordningen (SAVFS 1990:3) om utbetalning av personskadeersättning

- förordningen (1977:622) om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten. (Upphävd genom SFS1992:1191).

2. Riksförsäkringsverket får rekvirera medel från Statens pensionsverk från denna anslagspost för utbetalning av ersättningar enligt

- lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd -

- förordningen (SAVFS 1991:22 A3, upphävd genom SAVFS 1993:9 A3) om

ersättning för skada till följd av flygolycka.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
1:13380 1240
1:13 ap.1301 0740-
1:13 ap.25000
1:13 ap.366 0500-
1:13 ap.44 8500-
1:13 ap.54 0000-
1:13 ap.63 6500-2.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Låneram[1]

Övriga krediter[2]

SPV

9 000

50 000

25 000[1] Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

[2] Kredit för att tillgodose SPV:s behov av likviditet i samband med pensionsutbetalningar för uppdragsgiares räkning. 23 § lag (1996:1059) om statsbudgeten.

Anslagskrediten får användas för anslagsposterna 1-6 efter den fördelning som SPV finner behov föreligga.
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Verksamhet


Statliga pensionsavgifter5211007 050 0007 050 00000
Summa
007 050 0007 050 00000

Verksamhet
Statliga pensionsavgifter

Premierna redovisas på följande inkomstposter:

premier för

1. statlig tjänstepensionering

2. särskild löneskatt på pensionskostnader

3. statlig grupplivförsäkring

4. premieskatt, grupplivförsäkring

5. statlig personskadeförsäkring

6. administrationskostnader avseende posterna 1 och 3

7. administrationskostnader avseende posten 5

Villkor

Inkomsterna redovisas av SPV. SPV redovisar de premier, efter avdrag för administrationskostnader, som myndigheterna m.fl. betalar enligt förordning (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

SPV får dels från inkomstposten 6 disponera högst 158 000 000 [1]kronor för administrationskostnader till den del ersättningen avser förmåner som administrerar av SPV, dels från inkomstposten 7 utbetala motsvarande administrationsersättning.

Inkomsterna och utgifterna skall redovisas särskilt i not till resultaträkningen.[1] Hänsyn har tagits till balanserat överskott (år 2001) 9 054 000 kr.


Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Icke konkurrensutsatt verksamhet15 0488 891163 003172 057-9 05414 885
Konkurrensutsatt verksamhet47 951-75595 709105 998-10 28936 907
Summa62 9998 136258 712278 055-19 34351 792

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för verksamhetsgrenen Pensionsverksamhet på uppdrag är inte full kostnadstäckning utan syftar till att generera ett verksamhetsutfall, exkl. ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel som på lång sikt motsvarar minst 6 % av verksamhetens intäkter, exkl. ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- SPV:s verksamhet skall finansieras med avgifter. Full kostnadstäckning gäller för verksamhetsgrenen Statlig pensionsverksamhet m.m..

- För verksamhetsgrenarna Pensionsverksamhet på uppdrag och Konkurrensutsatt verksamhet under avveckling medges SPV undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191).

- Avgifternas storlek bestäms av SPV dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen eller för vad som fastställs i särskilda beslut av regeringen.

Övriga bestämmelser

SPV finansierar Nämnden för statens avtalsförsäkringars (NSA) verksamhet. Beräknad budget för NSA är högst 250 000 kr.På regeringens vägnar


Gunnar Lund
Mari Svensson


Kopia till

Finansutskottet, Riksdagen
Arbetsmarknadsutskottet, Riksdagen
Riksrevisionen
Socialdepartementet
Näringsdepartementet
Riksförsäkringsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Nämnden för statens avtalsförsäkringar
Finansdepartementet/BA/RoB