Justitiedepartementet
Regeringsbeslut27

2003-12-11Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONAJu2003/9914/D
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler

Riksdagen har beslutat om bidrag till allmänna samlingslokaler för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:89).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag

Boverket skall till Justitiedepartementet lämna utgiftsprognoser för åren 2004-2007 den 20 januari, 8 mars, 5 maj, 9 augusti och 1 november 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:2Bidrag till allmänna samlingslokaler (Ramanslag)
Disponeras av Boverket23 500 tkr
30:2 ap.1Bidrag till allmänna samlingslokaler (Ram)23 500 tkr

Disponeras av Ungdomsstyrelsen4 000 tkr
30:2 ap.2Ungdomars nyttjande av samlingslokaler (Ram)4 000 tkr

Disponeras av regeringen1 500 tkr
30:2 ap.3Till regeringens disposition (Ram)1 500 tkr


Villkor
30:2 ap.1 Bidrag till allmänna samlingslokaler

Anslagsposten skall användas för bidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.30:2 ap.2 Ungdomars nyttjande av samlingslokaler

Anslagsposten skall användas för bidrag till samlingslokalorganisationerna för informationsinsatser och utredningsarbete som avser ungdomars nyttjande av samlingslokaler.30:2 ap.3 Till regeringens disposition

Anslagsposten skall användas för aktiviteter - i eller i anslutning till allmänna samlingslokaler - som syftar till att stärka den demokratiska infrastrukturen. Medlens användning framgår av särskilda beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
30:2 ap.10-0
30:2 ap.20-0
30:2 ap.30-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Mona Sahlin
Iréne Pierazzi
Kopia till:

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/BO
Utbildningsdepartementet/UNG
Kulturdepartementet/KR
Miljödepartementet/HS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ungdomsstyrelsen
Bygdegårdarnas Riksförbund
Folkets Hus och Parker
Riksföreningen Våra Gårdar