Finansdepartementet
Regeringsbeslut69

2003-12-18Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMFi2003/6567 (delvis)
Fi2003/4658
Fi2003/5743

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Kammarkollegiet

Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utgiftsområde 2, bet. 2003/04:FiU2, rskr. 2003/04:125).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Kammarkollegiets verksamhetsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStyrning, ledning, verksamhetsutvecklingMyndighetsuppgifter
Uppdragsverksamhet


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsför­valtning som i sin helhet känne­tecknas av hög produk­tivitet, god kvalitet och bra service till nytta för besluts­fattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Styrning, ledning, verksamhetsutveckling

Mål

En kontinuerlig utveckling av den statliga verksamheten. Det skall uppnås genom att förutsättningar skapas för att de tre grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet får genomslag i hela förvaltningen och genom ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt stöd till Regeringskansliet och andra statliga myndigheter.


Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål

Uppgifterna skall utföras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.


Återrapportering
  1. Vad som huvudsakligen gjorts för att uppnå målet samt en bedömning av måluppfyllelsen.

  2. Kostnad per beslut om ställande av resegaranti inom verksamheten fastställande av resegarantier.

  3. Kostnad per avvecklat dödsbo inom verksamheten avveckling av dödsbon.


Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål

Likvärdiga eller bättre tjänster, både vad gäller kostnader och kvalitet, jämfört med motsvarande privata tjänster för verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning, försäkringar och fordringsbevakning.

Intäkter och kostnader skall balansera varandra över en fyraårsperiod vad gäller verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning och registrering av trossamfund.

I försäkringsverksamheten får administrationskostnaderna inte överstiga 20 procent av intäkterna.

I kapitalförvaltningen skall avkastningen i aktie- och räntekonsortierna överträffa relevanta index över en löpande femårsperiod.

I fordringsbevakningen skall minst 90 procent av uppdragsgivarna vara nöjda med den service som Kammarkollegiet åtagit sig att leverera enligt avtal.

I riskhanteringsstödet inom försäkringsverksamheten skall minst 90 procent av de myndigheter som utnyttjat kollegiets riskhanteringsstöd vara nöjda med Kammarkollegiets insatser.


Återrapportering
  1. Vad som huvudsakligen gjorts för att uppnå kostnads- och kvalitetsmålen samt en bedömning av måluppfyllelsen.

  2. Marknadstäckning genom angivande av antal uppdragsgivande myndigheter i verksamheterna administrativ service, försäkringsverksamhet och fordringsbevakning.

  3. Intäkter i förhållande till kostnader över den senaste fyraårsperioden för var och en av verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning och registrering av trossamfund.

  4. Statens skadekostnader inom ramen för försäkringsverksamheten.

  5. Administrationskostnader i förhållande till intäkter i försäkringsverksamheten.

  6. Förvaltat kapital samt avkastningen i aktie- och räntekonsortierna i förhållande till jämförelseindex över den senaste femårsperioden.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Kammarkollegiet skall redovisa utgiftsprognoser för 2004 - 2007 för Kammarkollegiets förvaltningsanslag. Redovisningen skall ske senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november 2004. Utvecklingen skall kort kommenteras vid varje tillfälle.

2. Kammarkollegiet skall till Näringsdepartementet/ESB redovisa utfall och utgiftsprognoser för anslaget 35:10 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket. Redovisning skall ske senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti samt den 1 november 2004.1.3Organisationsstyrning
Mål

Kammarkollegiet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Kammarkollegiet skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

1. Kammarkollegiet skall ansvara för kanslifunktioner för följande nämnder och styrelser:

- Alkoholsortimentsnämnden

- Fideikommissnämnden

- Fonden för fukt- och mögelskador

- Kärnavfallsfondens styrelse

- Resegarantinämnden

- Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

2. Kammarkollegiet skall sammanställa de uppgifter som länsstyrelserna tar fram. Kammarkollegiet skall lämna följande uppgifter till Regeringskansliet (Näringsdepartementet):

- Senast den sista dagen i varje månad, för varje län och totalt för riket, för föregående månad redovisa hur mycket som betalats ut till länsstyrelserna enligt 12 § lönegarantiförordningen (1992:501), inklusive sociala avgifter, samt de medel som återbetalts från länsstyrelserna. Av redovisningen skall även framgå saldot för året.

- Senast den sista dagen i varje månad, för varje län och totalt för riket, redovisa antalet personer och det antal arbetsgivare som lönegarantiutbetalningarna har avsett.

- Senast den sista dagen i varje månad, för varje län och totalt för riket, redovisa den genomsnittliga lönegarantiersättningen, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person samt det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning. Vidare skall redovisas antal personer och företag som detta avser.

3. Kammarkollegiet skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt bidraget medför att NCO mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till regeringen (Försvarsdepartementet).2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:6Kammarkollegiet (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet29 128 tkr
1:6 ap.1Kammarkollegiet (Ram)29 128 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
1:6 ap.2Till regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor
1:6 Kammarkollegiet

Kanslistödet till Fideikommissnämnden, Resegarantinämnden och Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor finansieras över Kammarkollegiets ramanslag. Kanslistödet till Fonden för fukt- och mögelskador finansieras över anslaget 31:5 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador under utgiftsområde 18. Kanslistödet till Kärnavfallsfondens styrelse skall fullgöras inom ramen för verksamhetsgrenen Uppdragsverksamhet, kapitalförvaltning. Kanslistödet till övriga nämnder och styrelser skall finansieras genom överenskommelser mellan myndigheten och Kammarkollegiet. Ersättningar enligt sådana överenskommelser skall föras till kollegiets ramanslag.

Ersättning ur Allmänna arvsfonden får varje månad rekvireras med en tolftedel till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret. Kostnader för processer angående Allmänna arvsfondens rätt m.m. skall belasta fonden direkt.

Viltvårdsfonden disponerar ett särskilt räntekonto vid Riksgäldskontoret. Kammarkollegiet har tillgång till en kredit på 5 000 tkr på nämnda konto.

Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten skall placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kreditram på 100 000 tkr i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit skall återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättning kollegiet skall betala för en enskild skadehändelse skulle överstiga 50 000 tkr, kommer dock det överstigande beloppet att täckas utanför systemet.

Kammarkollegiet får belasta anslaget 22:11 Bidrag till lönegarantiersättning under utgiftsområde 13 med 250 000 kronor den 31 december 2004 som ersättning för de utgifter som kollegiet har haft för att förvalta nämnda anslag under budgetåret. Kammarkollegiet skall redovisa dessa utgifter till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 februari 2005.

Kammarkollegiet skall betala ut ersättning för arbetet med handläggningen av lönegarantiärenden efter ansökan från respektive länsstyrelse. Ansökningar om ersättning skall respektive länsstyrelse ha lämnat in till Kammarkollegiet senast den 28 april 2004 i de delar som avser ersättningar för 2003 och den 28 april 2005 såvitt avser ersättningar för 2004. I ansökningarna skall länsstyrelserna ange antalet handlagda lönegarantiärenden. Antalet kontrolluppgifter på lönegarantiersättning som lämnats in till Skatteverket eller i förekommande fall en semesterkassa skall anses motsvara antalet handlagda ärenden. Har två eller flera kontrolluppgifter lämnats in för en och samma person i en konkurs skall de dock endast räknas som ett ärende. Ersättning för varje ärende, som skall belasta anslaget, skall vara 250 kronor.

Kammarkollegiet skall under 2004 svara för kostnader som har samband med regleringen av sjön Åsnen.

Till Kammarkollegiets ramanslag skall föras 8 700 000 kronor från Allmänna arvsfonden som ersättning för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt m.m. Vidare skall 1 000 000 kronor föras till Kammarkollegiets ramanslag ur influtna räntor på inkomsttitel 2322 som ersättning för administration av lånen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:6 ap.1437-0
1:6 ap.20-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
1:71:6 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Kammarkollegiet8 0008 000105 000
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 1:6 Kammarkollegiet ap.1.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Administrativ service1 731027 00027 00001 731
Kapitalförvaltning8 647-5 01022 30026 000-3 700-63
Försäkringsverksamhet-72 37470 105180 000170 00010 0007 731
Fordringsbevakning-9305202 4802 800-320-730
Registrering av trossamfund732301 4501 4500303
Upplösning av stiftelser0010010000
Summa-62 85365 845233 330227 3505 9808 972
Belopp angivna i tkr


Villkor
Uppdragsverksamhet
Administrativ service

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Kapitalförvaltning

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Försäkringsverksamhet

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

För verksamheten skall separata resultat- och balansräkningar lämnas i årsredovisningen.

Fordringsbevakning

För verksamheten får högst 720 tkr finansieras från ramanslaget.

Registrering av trossamfund

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Upplösning av stiftelser

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Stiftelserätt2552-6 358-1 5002 1003 500-1 400-9 258
Tolkar och översättare2552-18 384-3 0001 0254 100-3 075-24 459
Summa -24 742-4 5003 1257 600-4 475-33 717
Belopp angivna i tkr


Villkor
Offentligrättslig verksamhet
Stiftelserätt

Avgiftsintäkterna skall redovisas mot inkomsttitel 2552.

Tolkar och översättare

Avgiftsintäkterna skall redovisas mot inkomsttitel 2552.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Resegarantinämnden, Fideikommissnämnden och Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor undantas från förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning m.m.

På regeringens vägnar

Gunnar Lund
Andreas Rydbo
Kopia till:

Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Regeringskansliets revisionskontor
Näringsdepartementet/ARM
Näringsdepartementet/ESB
Samtliga länsstyrelser
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/RoB