Näringsdepartementet
RegeringsbeslutI14

2003-12-18Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 STOCKHOLMN/2003/9039/NL
N/2003/9328/BS(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Patent- och registreringsverket (rskr. 2003/2004:122)

Riksdagen har beslutat om Patent- och registreringsverkets verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:122).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Patent- och registreringsverket och nedan angivet anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEnkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsynPatent
Varumärken m.fl.
Bolag
Uppdrag, information och försäljning - patent, varumärken, mönster
Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer)


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Verket för näringslivsutveckling, Verket för innovationssystem, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Turistdelegationen, Sveriges geologiska undersökning, Bergstaten, Patentbesvärsrätten, Patent- och registreringsverket, Konkurrensverket, Elsäkerhetsverket, Rymdstyrelsen, Revisorsnämnden och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Övriga statliga aktörer är ALMI Företagspartner AB, Ingenjörsvetanskapsakademien, Sveriges Rese- och turistråd AB, AB Göta kanalbolag, Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB, Sveriges standardiseringsråd, Stiftelsen Industrifonden, Stiftelsen Innvoationscentrum, Stiftelsen fonden för svensk-norsk industriellt samarbete, Stiftelsen Svensk Industridesign och Teknikbrostiftelserna.


Verksamhetsområde Enkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.


Verksamhetsgren Patent

Mål

I alla PCT-ärenden skall gällande frister hållas.

I 95 % av alla nationella patentansökningar skall ett första tekniskt utlåtande vara expedierat inom sex månader.

I 95 % av alla nationella ansökningar skall ett slutligt beslut föreligga inom 36 månader och i 90% av alla ansökningar skall ett slutgiltigt beslut föreligga inom 24 månader under år 2004.


Verksamhetsgren Varumärken m.fl.

Mål
Varumärken

I 95 % av alla nationella ansökningar skall den materiella granskningen vara genomförd och ett eventuellt materiellt föreläggande vara expedierat inom 60 arbetsdagar.

Inkomna svaromål skall vara behandlade inom 20 arbetsdagar i 75 % av alla fall och inom 40 dagar i 95 % av alla fall.

Ett slutligt beslut skall föreligga inom tio månader i 75 % av alla ansökningar och inom 18 månader i 95 % av alla ansökningar.

I 95 % av alla fall skall en anmäld registerändring vara införd i varumärkesregistret inom 20 arbetsdagar.

I alla internationella ansökningar skall gällande frister hållas.

Mönster

I 95 % av alla ansökningar skall granskningen vara genomförd och ett eventuellt föreläggande vara expedierat inom 60 arbetsdagar.

Ett inkommet svaromål skall vara behandlat inom 20 arbetsdagar i 75 % av alla fall och inom 40 dagar i 95 % av alla fall.

Ett slutligt beslut skall föreligga inom elva månader i 75 % av alla ansökningar och inom 18 månader i 95 % av alla ansökningar.

I 95 % av alla fall skall en anmäld registerändring vara införd i mönsterregistret inom tio arbetsdagar.

Namn

Ett slutligt beslut skall föreligga inom tre månader i 75 % av alla ansökningar och inom fem månader i 95 % av alla ansökningar.

Periodisk skrift

Ett slutligt beslut skall föreligga inom tio arbetsdagar i 95 % av alla fullständiga ansökningar. I 90 % av samtliga ansökningar skall ett slutligt beslut föreligga innom 40 arbetsdagar.


Verksamhetsgren Bolag

Mål

I ärenden som avser registrering eller registerändring skall ett besked (föreläggande eller slutligt beslut) expedieras till sökanden inom fem arbetsdagar i 80 % av alla fall och inom tio arbetsdagar i 95 % av alla fall.

I ärenden som avser registrering eller registerändring skall ett slutligt beslut expedieras till sökanden inom åtta veckor i 80 % av alla fall och inom tolv veckor i 90 % av alla fall.

I 80 % av alla telefonförfrågningar till kundservice skall en kontakt med handläggare uppnåtts inom 30 sekunder.

I 95 % av alla inkomna beställningar till kundservice skall expediering ha skett senast påföljande arbetsdag.


Verksamhetsgren Uppdrag, information och försäljning - patent, varumärken, mönster

Mål

PRV skall hålla en produktion som svarar mot kundernas efterfrågan.


Verksamhetsgren Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer)

Mål

PRV skall tillgodose kundernas efterfrågan avseende likvidatorer.


Återrapportering

För varje verksamhetsgren skall anges om och hur man uppnått de uppställda målen.

Redovisningen skall innehålla en redovisning av intäkter och kostnader, arbets- och kostnadsproduktivitet samt en bedömning av kvalitén per verksamhetsgren. Volymutveckling samt balanser skall dessutom anges för varje verksamhetsgren. I samtliga fall skall redovisningen avse de senaste två åren och det senaste årets avvikelse från budget skall kommenteras.

PRV skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att hantera de ärenden som ej kunnat beslutas inom de tidsfrister som anges under respektive verksamhets mål.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

PRV skall tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av industriella rättigheter och företag samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service i immaterialrättsliga och associationsrättsliga frågor.

PRV skall verka för att den kompetens som verket besitter och den information som finns i verkets olika register kommer samhället tillgodo på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

PRV skall verka för en bättre service för medborgare och företag och ett ökat medborgarinflytande. I detta ingår att myndigheten skall:

- utforma och offentliggöra ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service,

- föra en dialog med dess användare om hur myndighetens verksamhet kan utvecklas,

- införa rutiner för att systematiskt ta emot, analysera och beakta synpunkter från medborgare och företag.

Återrapportering

PRV skall redovisa hur man arbetar med serviceförbättringar och medborgarinflytande. Myndigheten skall redovisa:

- hur användarna av myndighetens tjänster involveras i myndighetens verksamhetsutveckling,

- en bedömning av arbetets effekter med avseende på nöjdhet bland användarna, intern rationalisering och verksamhetsutveckling samt användarnas förtroende för myndigheten.1.3Organisationsstyrning

Regeringen har föreslagit att Patent- och registreringsverket skall delas i två myndigheter. Den nuvarande verksamheten vid bolagsavdelningen i Sundsvall skall från och med den 1 juli 2004 ingå i en ny självständig myndighet för företagsregistrering m.m.

PRV skall bistå den särskilde utredaren med de uppgifter och de underlag som utredaren begär inför inrättandet av en ny självständig myndighet för företagsregistrering m.m. PRV skall samråda med den särskilda utredaren om viktigare frågor av långsiktig karaktär.

PRV skall varje månad under ombildningen lämna en rapport till Näringsdepartementet om hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m.

PRV:s beslut i olika ärenden och den information som finns i PRV:s register är av stort allmänt intresse. PRV skall därför utnyttja informationsteknologins möjligheter till att aktivt förmedla denna information till näringsliv och allmänhet.

PRV bör arbeta vidare med rutiner för snabbare hantering av ärenden som rör företagsetablering och förutsättningar för drift av näringsverksamhet i Sverige. Verket skall därvid särskilt beakta behoven hos små och medelstora företag. För att tillmötesgå behoven hos utländska företag skall PRV också, så långt det är möjligt, tillhandahålla information och blankettmaterial på engelska.

PRV skall utge ersättning till de likvidatorer som PRV utsett i tvångslikvidationer och till de likvidatorer som utsetts i frivilliga likvidationer där PRV förordnat annan likvidator än den bolaget föreslagit. Ersättning skall endast utgå under förutsättning att likvidatorn inte kan få ersättning för likvidationskostnaderna på annat sätt.

PRV skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

PRV:s investeringar i IT-stöd och resultatet av dem skall redovisas och kommenteras.

PRV skall redovisa och kommentera de åtgärder som vidtagits för att informera näringslivet om de immaterialrättsliga systemens möjligheter.

PRV skall redovisa och kommentera hur verksamheten som avser kostnader i samband med likvidation av företag utvecklas.

PRV skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006 - 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

PRV skall för varje kvartal till regeringen (Näringsdepartementet) den 30 april, den 31 juli, den 31 oktober 2004 och den 31 januari 2005 redovisa de handläggningstider myndigheten har för nyregistrering och ändringsregistrering av aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor samt för registrering av varumärken. Redovisningen skall ske i enlighet med de mål som angivits för de angivna ärendegrupperna under respektive verksamhetsgren.

PRV skall månadsvis inkomma med en redovisning av räntekontokrediten i Riksgäldskontoret och hur utnyttjandet av denna planeras ske under 2004 och 2005.

Myndighetens delårsrapport för första halvåret 2004 skall, utöver vad som anges i 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, innehålla en finansieringsanalys.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:9Patent och registreringsverket: Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer) (Ramanslag)
Disponeras av Patent- och registreringsverket8 000 tkr


Villkor
38:9 Patent och registreringsverket: Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer)

Anslaget får användas för utgifter i samband med finansiering av viss verksamhet (likvidatorer).

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:9400-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Patent- och registreringsverket75 000150 000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

PRV skall genom framtida rationaliseringsvinster minska utnyttjandet av räntekontokrediten enligt följande plan. Vid utgången av år 2004 skall utnyttjandet vara högst 150 miljoner kronor, vid utgången av år 2005 högst 110 miljoner kronor och vid utgången av år 2006 högst 60 miljoner kronor.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
VG Patent35 95018 000282 000266 00016 00069 950
VG Uppdrag-patent, varumärken och mönster5 986-8 22059 80059 300500-1 734
Mönster-8 467-7956 1006 950-850-10 112
Namn-5 166-3757 9008 290-390-5 931
Periodisk skrift-4 622-5601 1201 600-480-5 662
VG Bolag-251 7202 270271 700262 2009 500-239 950
VG Uppdrag-patent, varumärken och mönster-5 43060036 40036 4000-4 830
Övrigt62 884000062 884
Summa-170 58510 920665 020640 74024 280-135 385
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter252976 47280 00071 10010 30060 800217 272
Stämpelskatt1341195 375250 000200 0000200 000645 375
Summa 271 847330 000271 10010 300260 800862 647
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Patent- och registreringsverket. Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal.

Verksamheterna avseende patent, varumärken, mönster och namn skall tillsammans bidra med medel som motsvarar anslaget för Patentbesvärsrättens verksamhet. Varje månad skall en tolftedel av beloppet 15 249 000 kronor inbetalas till statsbudgetens inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och registreringsverket.

Förseningsavgifter som härrör från aktiebolag vilka inte lämnat in sin årsredovisning i tid får användas av PRV dels för att finansiera utgifter för administrationen av dessa avgifter och dels för att finansiera utgifter för den informationsverksamhet PRV bedriver för att uppmärksamma aktiebolagen på reglerna för inlämnande av årsredovisningar. Avgiftsintäkterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och registreringsverket. Uppkommet överskott inklusive ränta skall senast 15 dagar efter varje månad betalas in till statsverkets checkräkning. Med uppkommet överskott avses faktiskt influtna medel med avdrag för uppkomna utgifter.

Influtna medel avseende stämpelskatt avseende företagsinteckningar skall betalas in till statsverkets checkräkning månadsvis inklusive ränta, senast 15 dagar efter kalendermånadsskifte. Skatteinkomsterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 1341, Stämpelskatt.

Beträffande avgifter i verksamheten, som grundas på beslut av internationell organisation, skall samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifterna skall framgå tydligt i en särskild avgiftslista, som skall finnas lätt tillgänglig.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Maria Olofsson
Kopia till:

Näringsutskottet, Riksdagen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket