Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut24

2003-12-18Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 STOCKHOLMU2003/4789/ DK (slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Kungl. biblioteket

Riksdagen har beslutat om Kungl. bibliotekets verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Kungl. biblioteket och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskningsbibliotek och arkivFörvärva och bevara
Beskriva och tillhandahålla
Infrastruktur och informationsförsörjning


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.


Verksamhetsområde Forskningsbibliotek och arkiv

Mål

Förbättra informationsförsörjningen inom forskningen och öka tillgängligheten till svenskt tryck, ljud och rörliga bilder.


Återrapportering

Kungl. biblioteket skall redovisa en samlad bedömning av hur bibliotekets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet. Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Kungl. biblioteket och Statens ljud- och bildarkiv.


Verksamhetsgren Förvärva och bevara

Mål

Säkra det svenska tryckets informationsinnehåll och originalutformning.


Återrapportering

Kungl. biblioteket skall redovisa

- utvecklingen vad gäller insamlandet av svensk tryckproduktion samt svensk produktion av nya medietyper och informationsbärare,

- sina särskilda insatser för kulturarvet och som nationalbibliotek,

- sitt arbete inom bevarandeområdet,

- utveckling och verksamhet vad gäller bevarande av nya medietyper samt redogöra för bevarandeinsatser inom digitaliseringsområdet samt

- kostnadsutvecklingen för verksamhetsgrenen samt en analys och bedömning av verksamhetsgrenens kvalitetsaspekter.


Verksamhetsgren Beskriva och tillhandahålla

Mål

Biblioteket skall upprätthålla hög service och tillgänglighet till såväl bibliotek som dess samlingar. Nationalbibliografiska produkter skall ha hög kvalitet och god täckning.


Återrapportering

Kungl. biblioteket skall i enlighet med vedertagna selektiva principer och med utgångspunkt från gällande internationell standard redovisa

- katalogiseringsverksamheten och arbetet med att göra pappersbaserad kataloginformation tillgänglig i LIBRIS,

- arbetet med att skapa stödsystem för katalogisering och förbättrad informationsåtervinning,

- en analys av den svenska utgivningen, av den utländska litteratur biblioteket förvärvar som humanistiskt forskningsbibliotek och av bibliotekets utländska tidsskriftsprenumerationer,

- hur tillhandahållandet utvecklats i allmänhet samt redovisa hur in- och utlån fördelar sig på fjärrlån, lokala hemlån och läsesalslån,

- om och i så fall på vilket sätt Kungl. bibliotekets roll som humanistiskt forskningsbibliotek stärkts under året,

- sitt arbete med att säkra och synliggöra kulturarvet,

- en analys och bedömning av verksamhetsgrenens kvalitetsaspekter samt kostnadsutvecklingen för verksamhetsgrenen.


Verksamhetsgren Infrastruktur och informationsförsörjning

Mål

Förbättra och effektivisera informationsförsörjningen inom högre utbildning och forskning.


Återrapportering

Kungl. biblioteket skall redovisa

- vilka insatser som gjorts för att förbättra och effektivisera informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning,

- vilka projekt som BIBSAM drivit och varit involverat i samt uppgifter angående medelsbidrag till ansvarsbiblioteken,

- hur kompensation för expeditionskostnader i samband med fjärrlån från forskningsbibliotek har fördelats,

- hur det nationella datasystemet LIBRIS utvecklats och hur det används som en bred nationell informationsresurs samt

- en analys och bedömning av verksamhetsgrenens kvalitetsaspekter.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Kungl. biblioteket skall i årsredovisningen lämna en beskrivning och analys av det internationella, inklusive det nordiska, samarbetet och utvecklingen i frågor som rör bibliotekets verksamhetsområde.1.3Organisationsstyrning
Mål

Kungl. biblioteket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Kungl. biblioteket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Kungl. biblioteket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 - 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfället i maj och november behöver endast prognoser för 2004 och 2005 lämnas.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 20 januari 2004

- den 8 mars 2004

- den 5 maj 2004

- den 9 augusti 2004

- den 1 november 20042Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:5Kungl. biblioteket (Ramanslag)
Disponeras av Kungl. biblioteket234 004 tkr


Villkor
26:5 Kungl. biblioteket

1. Kungl. biblioteket skall fördela medel för kompensationsmedel i samband med fjärrlån med 10 130 000 kronor.

2. Av anslaget skall 500 000 kronor användas för ansvarsbiblioteket för kvinno-, mans- och genusforskning inom Göteborgs universitets-bibliotek.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:57 0203 %0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Kungl. biblioteket40 00023 400
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Kungl. bibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 26:5 Kungl. biblioteket.


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Ann-Sofie Hollsten-Yamamoto
Kopia till:

Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket