Justitiedepartementet
Regeringsbeslut34

2003-12-18Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅJu2003/10117/KRIM
Ju2003/8550/KRIM
Ju2003/10189/PO (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Brottsoffermyndigheten

Riksdagen har beslutat om Brottsoffermyndighetens verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 04, bet. 2003/04:JuU1, rskr. 2003/04:106)

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Brottsoffermyndigheten och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Brottsoffermyndighetens ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetReparativ verksamhetBrottsskadeärenden
Brottsofferfonden
Information


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brotts-anmälan till dom och straffverkställighet.


Verksamhetsområde Reparativ verksamhet

Mål

Skadeverkningarna av brott skall minska.


Verksamhetsgren Brottsskadeärenden

Mål

Ansökningar om brottsskadeersättning skall handläggas så snabbt, enkelt och rättssäkert som möjligt med hänsyn till den utredning som ärendet kräver. Verksamheten och rutinerna för att återkräva utbetalad ersättning (regress) skall utvecklas.


Återrrapportering

- Antalet inkomna och avgjorda person- respektive sakskadeärenden.

- Antalet balanserade brottsskadeärenden och utveckling av ärendebalansen.

- Omloppstider för person- respektive sakskadeärenden samt uppgifter om hur många av ärendena i den utgående balansen vid årets slut som har inkommit för mer än tre, sex och tolv månader sedan.

- Antalet och andelen omprövningsärenden.

- Andelen bifall i förhållande till antalet avgjorda omprövningsärenden.

- Större förändringar per brottsskadekategori avseende utbetalda ersättningar.

- Resultatet av och vidtagna åtgärder för utvecklingen av regressverksamheten.

- Inkomna medel genom regressverksamheten.

- Antal ärenden där skadevållaren under året inlett återbetalning.


Verksamhetsgren Brottsofferfonden

Mål

De organisationer och projekt som bedöms kunna tillföra brottsoffer störst nytta skall beviljas bidrag. Projekt inriktade på brott mot barn och ungdomar, våld mot kvinnor och brott med rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska inslag skall prioriteras.


Återrapportering

- Antalet inkomna och beviljade ansökningar.

- Inkomna och utbetalade medel.

- Belopp och ändamål som bidrag beviljats till, fördelade på forskning, utbildning, information, verksamhetsstöd till ideella organisationer samt annan utvecklingsverksamhet som gäller brottsofferfrågor och som bedrivs av ideella organisationer eller i privat eller offentlig regi.

- En särskild redovisning av projekt inom de prioriterade områdena som beviljats medel och projekt där medel inte beviljats.

- Vilka organisationer/projekt som erhållit bidrag samt en redovisning av åtgärder som vidtagits för att uppnå en spridning mellan projekt inriktade på olika brottsoffergrupper.


Verksamhetsgren Information

Mål

Brottsoffermyndigheten skall tillhandahålla information som syftar till att sprida kunskap om Brottsofferfonden och om projekt genomförda med bidrag från fonden.

Brottsoffermyndigheten skall tillhandahålla information till brottsoffer om att de är eller kan vara berättigade till brottsskadeersättning. Myndigheten skall därvid särskilt beakta att brottsoffer med bristande kunskaper i svenska språket kan ha ett särskilt behov av information.


Återrapportering

- Bedömning av informationsinsatsernas spridning och genomslag.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

- Vilka aktiviteter myndigheten genomfört under temat brott mot barn och ungdomar, våld mot kvinnor och brott med rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska inslag.1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings- kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Brottsoffermyndigheten skall, i den utsträckning det inte följer av återrapporteringen ovan, redovisa vilka ytterligare åtgärder som vidtagits på det personalpolitiska området. Redovisningen skall omfatta bl.a. följande.

Arbetsmiljö

Åtgärder som vidtagits för att

- förbättra arbetsmiljön,

- minska ohälsan,

- rehabilitera dem som drabbats av ohälsa.1.4Uppdrag

1. Brottsoffermyndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för budgetåren 2004-2007 för samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast den 20 januari, den 8 mars, den 30 april, den 9 augusti samt den 1 november. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

2. De myndigheter som ingår i Rådet för rättsväsendets informationsförsörjning (RIF-rådet) har den 6 juni 2003 gjort en principöverenskommelse om en handlingsplan för framtida åtgärder för en gemensam säkerhets- och kommunikationslösning. Brottsoffermyndigheten skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits inom myndigheten med anledning av handlingsplanen. Brottsoffermyndigheten skall även redovisa och kommentera de åtgärder som har vidtagits inom myndigheten med anledning av den strategiska plan för samordningen av rättsväsendets informationsförsörjning som RIF-rådet fastslog i februari 2002. I redovisningen skall göras en bedömning av vilka de ekonomiska konsekvenserna för myndighetens del blir vid genomförandet av dels handlingsplanen, dels den strategiska planen. Bedömningarna skall redovisas uppdelad på kostnadsminskningar och sådant som leder till att arbetet kan utföras effektivare och med högre kvalitet. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2004.

3. Brottsoffermyndigheten skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt bidraget medför att NCO mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Tidigare beslutade uppdrag som ännu ej redovisats

Brottsoffermyndigheten har tillsammans med Domstolsverket fått regeringens uppdrag att medverka till att vittnesstödsverksamhet anordnas vid alla tingsrätter och hovrätter senast den 1 juli 2004 (Ju2001/4716/KRIM). Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:10Brottsoffermyndigheten (Ramanslag)
Disponeras av Brottsoffermyndigheten22 851 tkr

4:11Ersättning för skador på grund av brott (Ramanslag)
Disponeras av Brottsoffermyndigheten73 978 tkr


Villkor
4:11 Ersättning för skador på grund av brott

Från anslaget får betalas ersättningar i enlighet med bestämmelserna i brottsskadelagen (1978:413) och brottsskadeförordningen (1978:653).

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:10685-0
4:113 698-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Brottsoffermyndigheten3 0002 285
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 4:10 Brottsoffermyndigheten.


2.3Avgifter och bidragVillkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. Brottsoffermyndigheten får besluta om bidrag från Brottsofferfonden i den omfattning som täckning finns i fonden vid beslutstillfället.

2. Brottsoffermyndighetens kostnader för administrationen av bidrag från Brottsofferfonden får under budgetåret 2004 uppgå till högst 2 500 000 kronor.

För kostnader för administrationen av bidrag från Brottsofferfonden skall Kammarkollegiet efter framställning från Brottsoffermyndigheten under budgetåret 2004 förskottsvis betala ut högst 625 000 kronor per kvartal till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret.

3. Brottsoffermyndigheten skall senast den 1 april 2005 till Kammarkollegiet återbetala eventuellt överskott av medel för administration av bidrag till Brottsofferfonden för budgetåret 2004 inklusive på räntekontot uppburen ränta.

4. Brottsoffermyndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för Brottsofferfondens verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Abigail Choate
Kopia till:

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet