Kulturdepartementet
Regeringsbeslut18

2003-12-11Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Sandsborgsvägen 52
122 88 ENSKEDEKu2003/2590/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Riksdagen har beslutat om Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1 utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Talboks- och punktskriftsbiblioteket och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikBibliotek, litteratur, läsande och språketTalboksverksamhet
Punktskriftsverksamhet
Forskning och utveckling
UtbildningspolitikStudiestödsverksamhetStudielitteraturverksamhet


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Kulturpolitik

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för Talboks- och punktskriftsbiblioteket är att i samverkan med andra bibliotek tillgodose synskadades och andra läshandikappades behov av litteratur.


Verksamhetsområde Bibliotek, litteratur, läsande och språket

Verksamhetsgren Talboksverksamhet

Mål

Målet är att produktionen av talböcker skall uppgå till minst 25 procent av den årliga bokutgivningen i Sverige samt att talboksutlåningen skall öka och servicen på landets bibliotek förbättras.


Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa

- antal producerade och förvärvade talböcker samt den procentuella andelen i förhållande till den årliga bokutgivningen,

-antal utlånade talböcker för året samt i förhållande till tidigare år,

- åtgärder som vidtagits i syfte att öka talboksutlåningen och förbättra servicen på landets bibliotek samt resultatet av dessa åtgärder.


Verksamhetsgren Punktskriftsverksamhet

Mål

Målet är att utveckla punktskriftsservicen och därvid särskilt beakta tillgången på taktilt illustrerade böcker för barn.


Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa

- antal producerade, förvärvade och sålda respektive utlånade punktskriftsböcker,

- åtgärder som vidtagits i syfte att utveckla punktskriftsservicen samt resultatet av dessa åtgärder,

- tillgången på taktilt illustrerade böcker för barn generellt sett.


Verksamhetsgren Forskning och utveckling

Mål

Målet är att aktivt bidra till att utveckling sker av nya medier för läshandikappade.


Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa pågående och avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt i sammandrag. Digitalt audiobaserat informationssystem (DAISY) skall redovisas särskilt. Vidare skall Talboks- och punktskriftsbiblioteket redovisa eventuella samarbetsprojekt, där biblioteket deltar som aktiv part.


Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål

Verksamheten skall bidra till att personer kan studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller av funktionshinder.

Myndigheter vars verksamhet som skall bidra till målet är Specialpedagogiska institutet, Centrala studiestödsnämnden, Överklagandenämnden för studiestöd, Statens institut för särskilt utbildningsstöd och Talboks- och punktskriftsbiblioteket.


Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa

- en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet,

- en samlad bedömning av uppnådda resultat, effekter och utvecklingen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Studielitteraturverksamhet

Mål

Målet är att synskadade och andra läshandikappade högskolestuderande skall förses med studielitteratur.


Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa

- antal studerande som försetts med studielitteratur,

- genomsnittlig kostnad per studerande,

- antal producerade, förvärvade och distribuerade enheter,

- genomsnittlig kostnad för producerade, förvärvade och distribuerade enheter.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av social jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet inom myndigheten.

2. Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2003 respektive 2004 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

3. Inom ramen för den nationella och tvärsektoriella storstadspolitiken (prop. 1997/98:165), som nu omvandlas till ordinarie strukturer, skall myndigheten redovisa sin samverkan med kommuner, andra myndigheter, institutioner och aktörer i övriga samhällssektorer som omfattas och berörs av storstadspolitiken.1.3Organisationsstyrning

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall för anslaget 28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket respektive anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 t.o.m. 2007 vid nedanstående prognostillfällen till Kulturdepartementet respektive Utbildningsdepartementet. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna för anslaget 25:6 skall ha samma struktur som återrapporteringen för verksamhetsgrenen Studielitteraturverksamhet.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- tisdagen den 20 januari 2004,

- måndagen den 8 mars 2004,

- onsdagen den 5 maj 2004,

- måndagen den 9 augusti 2004,

- måndagen den 1 november 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:11Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Ramanslag)
Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket67 433 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:112 023-0


2.1.4Bemyndiganden

Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
28:114 0003 8002006
Belopp angivna i tkr


Villkor

Talboks- och punktskriftsbiblioteket bemyndigas att under 2004 beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 4 000 000 kronor under 2005.2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Talboks- och punktskriftsbiblioteket5 5003 367
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Talboks- och punktskriftsbibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter001000100100
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet skall i lämplig omfattning finansieras av avgifter. Inkomsterna disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Avgifternas storlek bestäms av Talboks- och punktskriftsbiblioteket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Talboks- och punktskriftsbiblioteket kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall i årsredovisningen för 2004 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 200 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Rebecka Randler
Kopia till:

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Synskadades Riksförbund