Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut26

2003-12-11Centrala studiestödsnämnden
851 82 SUNDSVALLU2003/4789/DK (Delvis)
U2003/4816/SV (Delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Centrala studiestödsnämnden

Riksdagen har beslutat om Centrala studiestödsnämndens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 15, bet. 2003/04:UbU2, rskr. 2003/04:94, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92)

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Centrala studiestödsnämnden och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikStudiestödsverksamhetAdministration av studiehjälp
Administration av studiemedel
Administration av rekryteringsbidrag vid vuxenstudier
Administration av bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)
Återbetalningsverksamhet
Central förvaltningsverksamhet
IntegrationspolitikHemutrustningTilldelnings- och återbetalningsverksamhet för hemutrustningslån


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål

Verksamheten skall bidra till att personer kan studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller av funktionshinder.

Myndigheter vars verksamhet som skall bidra till målet är Specialpedagogiska institutet, Centrala studiestödsnämnden, Överklagandenämnden för studiestöd, Statens institut för särskilt utbildningsstöd och Talboks- och punktskriftsbiblioteket.


Återrapportering

Centrala studiestödsnämnden skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen inom verksamhetsområdet.

Myndigheten skall dessutom redovisa en samlad bedömning av uppnådda resultat, effekter samt utvecklingen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Administration av studiehjälp

Mål

Verksamheten skall bidra till att minska betydelsen av ekonomiska, geografiska och sociala hinder för gymnasiala studier.

Myndigheten skall upprätthålla en god balans mellan effektiv ärendehantering, god service och hög rättsäkerhet.

Informationsutbytet mellan myndigheten och läroanstalterna skall vara rättsäkert.


Återrapportering

Antalet studerande med studiehjälp samt utbetalda belopp fördelade på ålder, kön, studiestödsomfattning och skolform skall redovisas. Redovisningen skall omfatta kalenderhalvår och kalenderår. Studiehjälp för studier utomlands skall särredovisas. Antalet ansökningar om stöd, antalet bifallsbeslut och avslagsbeslut skall redovisas. Denna samlade redovisning skall i tabellform lämnas senast den 1 april 2005.

För studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg skall följande redovisas: antalet elever med studiebidrag fördelade efter skolform och kalenderår. För skolformen gymnasieskola skall redovisas det totala antalet elever och därutöver skall redovisningen fördelas på kommunala och fristående skolor. För studiebidraget under kommunala och fristående skolor skall framgå antal bosatta i annan kommun än studieorten.

Antalet elever med inackorderingstillägg fördelade efter skolform och kalenderår skall redovisas. För skolformen gymnasieskola skall redovisas det totala antalet elever och därutöver skall redovisningen fördelas på kommunala och fristående skolor. För inackorderingstillägg skall antalet mottagare av stödet samt utbetalda belopp och ersättningsbelopp per månad redovisas fördelade på nu gällande avståndsklasser i kilometer.

För extra tillägg skall antalet mottagare av stödet samt utbetalda belopp och ersättningsbelopp per månad redovisas fördelade på nu gällande inkomstklasser.

Genomsnittlig handläggningstid och styckkostnad per ärende skall redovisas.

Beslut grundade på principen av likabehandling av EU-medborgare skall särredovisas.

Åtgärder som vidtagits i syfte att utveckla närvarorapporteringen skall redovisas.


Verksamhetsgren Administration av studiemedel

Mål

Verksamheten skall bidra till att studiemedel verkar rekryterande och bidrar till ett högt deltagande i utbildning, verkar utjämnande mellan individer och grupper i befolkningen samt bidrar till ökad social rättvisa.

Myndigheten skall upprätthålla en god balans mellan effektiv ärendehantering, god service och hög rättsäkerhet.

Den genomsnittliga tiden för handläggning av ärenden skall minska.

Styckkostnaden per ärende skall minska.

Andelen maskinella beslut skall öka.


Återrapportering

Antalet studerande med studiemedel samt utbetalda belopp fördelade på ålder, kön, studiestödsomfattning och skolform skall redovisas. Redovisningen skall omfatta kalenderhalvår samt kalenderår. Studiemedel för studier utomlands skall särredovisas. I förekommande fall skall fördelning ske på bidrag och bidragsnivå, lån, merkostnadslån och tilläggslån samt studier på grundskolenivå, gymnasienivå samt eftergymnasial nivå. Antalet ansökningar om stöd, antalet bifallsbeslut samt avslagsbeslut avseende anslaget 25:2 anslagsposterna 1 och 2 skall redovisas. Denna samlade redovisning skall i tabellform lämnas senast den 1 april 2005.

Genomsnittlig handläggningstid fördelad efter typ av ärende och styckkostnad per ärende skall redovisas.

Myndigheten skall redovisa hur beslut i olika studiemedelsärenden fördelas på manuell respektive maskinell hantering.

Beslut grundade på principen av likabehandling av EU-medborgare skall särredovisas.


Verksamhetsgren Administration av rekryteringsbidrag vid vuxenstudier

Mål

Verksamheten skall bidra till att vuxna personer som har behov av kompletterande utbildning på grundläggande och gymnasial nivå rekryteras till studier.

Myndigheten skall upprätthålla en god balans mellan effektiv ärendehantering, god service och hög rättsäkerhet.

Minst 90 procent av ärendena skall beslutas inom tre veckor.


Återrapportering

Utbetalda belopp samt antalet studerande med rekryteringsbidrag fördelade på ålder, kön, studiestödsomfattning, kommun och skolform skall redovisas. Redovisningen skall omfatta kalenderhalvår och kalenderår. I förekommande fall skall fördelning ske på bidragsnivå samt studier på grundskolenivå och gymnasienivå. Antalet bifallsbeslut samt avslagsbeslut avseende det generella bidraget respektive det högre bidraget skall redovisas. Denna samlade redovisning skall i tabellform lämnas senast den 1 april 2005.

Genomsnittlig handläggningstid hos Centrala studiestödsnämnden och styckkostnad per ärende skall redovisas.

Myndigheten skall redovisa hur beslut i ärenden om rekryteringsbidrag fördelas på manuell respektive maskinell hantering.

Centrala studiestödsnämnden skall redovisa hur de studerande som ansökt respektive beviljats rekryteringsbidrag är fördelade avseende målgrupperna: 1. arbetslösa eller varslade om uppsägning, 2. övriga anställda, 3. funktionshindrade och som på grund härav behöver extra tid för att nå studiemålen.


Verksamhetsgren Administration av bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)

Mål

Betydelsen av ekonomiska och geografiska hinder för gymnasiestudier skall minska.

Myndigheten skall upprätthålla en god balans mellan effektiv ärendehantering, god service och hög rättsäkerhet.


Återrapportering

Antal studerande med Rg-bidrag samt utbetalda belopp fördelade på ålder, kön, studiestödsomfattning och skolform skall redovisas. Redovisningen skall omfatta kalenderhalvår och kalenderår. I förekommande fall skall bidrag för studier utomlands särredovisas. Antalet ansökningar om stöd, antalet bifallsbeslut samt avslagsbeslut skall redovisas. Denna samlade redovisning skall i tabellform lämnas senast den 1 april 2005.

Genomsnittlig handläggningstid och styckkostnad per ärende skall redovisas.


Verksamhetsgren Återbetalningsverksamhet

Mål

Verksamheten skall bidra till att lån återbetalas.

Myndigheten skall upprätthålla en god balans mellan effektiv ärendehantering, god service och hög rättsäkerhet.


Återrapportering

Antal återbetalare fördelade på de olika återbetalningssystemen och utomlands bosatta återbetalare skall särredovisas.

Vidare skall följande redovisas.

Antal ansökningar och antal avslagsbeslut respektive bifallsbeslut om sammanläggning av lån fördelade på de olika återbetalningssystemen.

Antal ansökningar och antal avslagsbeslut respektive bifallsbeslut om samordnad betalning.

Antal ansökningar och antal avslagsbeslut respektive bifallsbeslut om nedsättning av lån fördelade på de olika återbetalningssystemen och nedsättningsgrund.

Antal ansökningar och antal avslagsbeslut respektive bifallsbeslut om avskrivning av lån fördelade på de olika återbetalningssystemen och avskrivningsgrund.

Antal beslut om återkrav fördelade på de olika återbetalningssystemen och återkravsgrund.

Antal ansökningar och antal avslagsbeslut respektive bifallsbeslut om överföring/konvertering av lån fördelade på de olika återbetalningssystemen.


Verksamhetsgren Central förvaltningsverksamhet

Mål

Myndigheten skall upprätthålla en god balans mellan effektiv ärendehantering, god service och hög rättsäkerhet.

Centrala studiestödsnämnden skall utveckla sin roll som central förvaltningsmyndighet för studiesociala frågor.

Myndigheten skall förbättra återrapporteringen.

En hög servicenivå, t.ex. i form av telefontillgänglighet och självservicetjänster, skall upprätthållas. Andelen inkommande samtal som besvaras skall öka. Andelen inkommande samtal som besvaras inom tre minuter skall öka. Andelen inkommande brev och e-brev som besvaras inom tre veckor skall öka.

Andelen nöjda kunder skall öka.


Återrapportering

Andel besvarade samtal, datasvar, e-brev och besök på hemsidan samt svarstider i telefon och på e-brev skall redovisas.

Redovisning och bedömning av resultatet av en kund- eller medborgarundersökning skall lämnas.

Hur myndigheten har arbetat för att bevaka utvecklingen inom sektorn skall redovisas.


Politikområde Integrationspolitik

Mål för 2004
  • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

  • en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt

  • en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläg­gande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för.


Verksamhetsområde Hemutrustning

Verksamhetsgren Tilldelnings- och återbetalningsverksamhet för hemutrustningslån

Mål

Hemutrustningslånet skall bidra till en god integration i det svenska samhället. Handläggningstiden skall inte överstiga tre veckor.


Återrapportering

Antalet inkomna låneansökningar, genomsnittlig handläggnings- och behandlingstid samt andelen låneansökningar där behandlingstiden överstiger tre veckor, styckkostnad, antal beviljade ansökningar och utbetalda lån samt antal beslut om eftergift av lån skall redovisas.

För beviljade och utbetalda lån skall också redovisas antal och andel för möblerad respektive omöblerad bostad. För efterskänkta lån skall också redovisas totalt efterskänkt belopp samt genomsnittligt belopp per lån. Där det är möjligt skall redovisningen vara fördelad efter kön.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Centrala studiestödsnämnden skall vid nedanstående prognostillfällen redovisa kommenterade utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag/anslagsposter/delposter som myndigheten disponerar inklusive myndighetsanslaget.

Redovisningen skall i förekommande fall omfatta antalet studiestödstagare, utnyttjandegrader, genomsnittliga belopp och andra variabler, bl.a. makroekonomiska antaganden och regeländringar, som har betydelse för prognosen. Vidare skall prognosen kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till de belopp som redovisas i budgetpropositionen för 2004.

För ej rättighetsstyrda anslag får prognosen inte överstiga tilldelade/beräknade medel inklusive anslagssparande som disponeras. Om möjligt skall prognoserna också fördelas per månad så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

För anslag 25:1 Studiehjälp m.m. skall redovisningen vid prognostillfällena innehålla en särredovisning av stöden studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg. För studiebidraget skall redovisningen kompletteras med en fördelning på åldersklasserna 16, 17, 18, 19 och 20. För inackorderingstillägg skall antalet prognostiserade mottagare av stödet, genomsnittsbelopp samt prognostiserad utgift redovisas fördelat på nu gällande avståndsklasser i kilometer. För extra tillägg skall prognos på antalet mottagare av stödet, genomsnittsbelopp samt prognostiserad utgift fördelat på nu gällande inkomstklasser särredovisas.

Utgiftsprognoser för alla anslag inklusive myndighetsanslaget lämnas senast: den 20 januari 2004, den 8 mars 2004, den 5 maj 2004, den 9 augusti 2004 och den 1 november 2004. Utgiftsprognoser för alla PLK-anslag skall dessutom lämnas den 28 juli 2004.

Utgiftsprognoser för anslaget 10:4 Hemutrustningslån skall redovisas till Justitiedepartementet den 23 januari 2004, den 12 mars 2004, den 5 maj 2004, den 13 augusti 2004 samt den 3 november 2004.

Centrala studiestödsnämnden skall vid prognostillfällena även redovisa antalet studiestödstagare som fått studiestöd under den föregående perioden fördelade på månad och per kalenderhalvår och år. För år 2004 skall även det ackumulerade utfallet anges.

Centrala studiestödsnämnden skall i mars och augusti 2004 redovisa avvikelser mellan prognos och utfall för det senaste kalenderhalvåret samt analysera de faktorer för respektive anslag som bidragit till avvikelserna.

Centrala studiestödsnämnden skall den 15:e varje månad redovisa följande uppgifter: ärendehandläggningens status avseende inkomna och beslutade ärenden, genomsnittlig handläggningstid och andel ärenden avklarade inom tre veckor, telefonservicen avseende genomsnittlig kötid, antal inkomna och besvarade samtal, antal inkomna och besvarade e-brev inom tre veckor, antal besökande på hemsida och utnyttjande av datasvar. Uppgifterna skall redovisas per vecka och visa förändringar sedan förra redovisningen och i förhållande till samma vecka 2003. Uppgifterna skall i förekommande fall redovisas per studiestödsform.

Centrala studiestödsnämnden skall redovisa hur ett jämställdhetsperspektiv integreras i verksamhetsgrenarna. Myndigheten skall utifrån detta lämna förslag på mål som skall gälla för verksamhetsområdet och verksamhetsgrenarna för myndigheten inför 2005 års regleringsbrev. Redovisningen skall lämnas senast den 1 september 2004.1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Centrala studiestödsnämnden skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005, 2006 respektive 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet och myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Myndigheten skall redovisa organisationens utveckling och analysera sambandet mellan hög tillgänglighet och handläggningstider.

Centrala studiestödsnämnden skall redovisa myndighetens miljöledningsarbete enligt särskilda riktlinjer beslutade av regeringen den 15 november 2001 (Statsförvaltning för hållbar utvecklingsuppdrag till myndigheter att införa miljöledningssystem Dnr M2001/3171/Kn).

Centrala studiestödsnämnden skall i anslutning till årsredovisningen redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit och planerar att genomföra med anledning av det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet.

Myndigheten skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra den interna styrningen och kontrollen av ekonomiadministrativa rutiner samt redogöra för på vilket sätt dessa åtgärder har lett till förbättringar i den ekonomiska redovisningen.1.4Uppdrag

Nya uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden skall den 15:e varje månad lämna en redovisning över medelsförbrukningen under året. Av redovisningen skall framgå utbetalt belopp för den föregående månaden och dittills per kalenderhalvår och år för samtliga anslag och anslagsposter som disponeras av myndigheten. Denna rapportering avser inte anslag 10:4 Hemutrustningslån.

2. Centrala studiestödsnämnden skall den 1 mars 2004 redovisa principerna för att fastställa studiemedelsbelopp för studielån för studier utomlands.

3. Myndigheten skall göra en genomgång av de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som berör företagande i syfte att identifiera onödigt betungande föreskrifter och redovisa de åtgärder som vidtas eller planeras att vidtas för att minska den administrativa bördan för företag. Uppdraget skall redovisas senast den 15 mars 2004.

4. Myndigheten skall redogöra för hur effektivitetsvinsterna realiseras efter utvecklingen av de IT-system som kontrollrutinprojektet utmynnade i. Redovisningen skall lämnas senast den 1 oktober 2004.

Tidigare uppdrag

Centrala studiestödsnämnden skall följa utvecklingen av den studiestödsreform och studiemedelssystemet som infördes den 1 juli 2001. Utgångspunkten för detta arbete skall vara att systemet ligger fast. Myndigheten skall främst beskriva funktionaliteten i systemet som helhet och effekterna av de inslag som genom reformen infördes för olika grupper av studerande. Redovisningen skall koncentreras till beviljningsverksamheten och särskilt belysa utformningen av det höjda fribeloppet, den tekniska utformningen av tilläggslånet, bidraget till studerande över 50 år som studerar på s.k. bristyrkesutbildningar och utformningen av underindelningen av anslagsposter i delposter avseende det högre bidraget. Eventuella förändringar i studenternas och låntagarnas beteende till följd av reformen skall belysas. Även andra viktiga iakttagelser som myndigheten gjort i samband med systemförändringen skall redovisas. Eventuella förslag till förändringar skall avse den tekniska utformningen av regelsystemet och rymmas inom nuvarande kostnadsramar. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:1Studiehjälp m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden3 102 400 tkr


Villkor
25:1 Studiehjälp m.m.

Anslaget får belastas med utgifter för studiehjälp i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg enligt 2 kap. studiestödslagen (1999:1395). Vidare får utbetalas ersättning till svenska elever utomlands för vissa resor enligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor.25:2Studiemedel m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden8 965 162 tkr
25:2 ap.1Studiebidrag, generellt (Ram)6 932 169 tkr
25:2 ap.2Studiebidrag, prioriterat (Ram)2 032 993 tkr
25:2 ap.2.1Studiebidrag, eftergymnasiala studier (Ram)69 414 tkr
25:2 ap.2.2Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning (Ram)1 843 579 tkr
25:2 ap.2.3Studiebidrag, repetition eller komplettering (Ram)120 000 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden2 476 023 tkr
25:2 ap.3Statlig ÅP-avgift för studiebidrag (Obetecknat)2 476 023 tkr


Villkor
25:2 Studiemedel m.m.

Anslaget får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395).25:2 ap.2.1 Studiebidrag, eftergymnasiala studier

Posten får belastas med utgifter för studiebidrag till studerande på högskolenivå för studier

- om högst 60 poäng på utbildningsprogram som leder fram till en yrkesteknisk examen som avser byggnadsteknik, industriell teknik, handel, kontor eller storhushåll och restaurang om läroanstalten anordnade programmet under 1994, samt

- på utbildning till specialpedagogexamen och på specialpedagogisk påbyggnadsutbildning till en sådan examen eller en motsvarande äldre examen.25:2 ap.2.2 Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning

Posten får belastas med utgifter för studiebidrag till studerande som

- vid grundskolestudier saknar slutbetyg eller motsvarande från grundskola eller motsvarande utbildning, eller

- vid gymnasieutbildning saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

Högst 90 procent av posten får användas till studerande vid en sådan läroanstalt eller utbildning som anges i avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) med undantag för studerande vid folkhögskola och högst 10 procent av posten får användas till studerande vid folkhögskoleutbildning som anges i samma avdelning.25:2 ap.2.3 Studiebidrag, repetition eller komplettering

Posten får belastas med utgifter för studiebidrag tills studerande som repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.25:2 ap.3 Statlig ÅP-avgift för studiebidrag

Tilldelade medel skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Riksförsäkringsverket.

Tilldelade medel motsvarar 2 018 564 000 kronor i statliga ålderspensionsavgifter för 2004. Beloppet har ökats med 457 459 000 kronor på grund av det av Riksförsäkringsverket fastställda regleringsbelopp för år 2001 för anslagen 1525:2 Studiemedel m.m., 1525:4 Vuxenstudiestöd m.m. och 1525:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk.25:3Studiemedelsräntor m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden5 833 411 tkr
25:3 ap.1Studiemedelsräntor (Ram)5 364 411 tkr
25:3 ap.2Avskrivningar (Ram)469 000 tkr


Villkor
25:3 ap.1 Studiemedelsräntor

Anslagsposten får belastas med utgifter för ränte- och avgiftsinbetalningar till Riksgäldskontoret (RGK) för studielån upplånade efter 1988 enligt 4 kap. och 7 kap. studiestödslagen (1973:349), 3 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.25:3 ap.2 Avskrivningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för amortering av studielån hos Riksgäldskontoret (RGK) på grund av nedskrivning av studielån enligt 8 kap. studiestödslagen (1973:349), 4 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

Vidare får anslagsposten belastas med kostnader för nedskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti i enlighet med kungörelsen (1961:384) om avskrivning av lån för studier eller på grund av att låntagaren avlidit eller varaktig betalningsoförmåga inträtt.25:4Rekryteringsbidrag (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden1 119 466 tkr
25:4 ap.1Rekryteringsbidrag till kommunerna (Ram)1 119 466 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden275 041 tkr
25:4 ap.2Statlig ÅP-avgift för rekryteringsbidrag (Obetecknat)275 041 tkr


Villkor
25:4 ap.1 Rekryteringsbidrag till kommunerna

Anslaget får belastas med utgifter för rekryteringsbidrag till vuxenstuderande enligt lagen (2000:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Tilldelade medel skall fördelas till kommuner enligt förordningen (2000:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.25:4 ap.2 Statlig ÅP-avgift för rekryteringsbidrag

Tilldelade medel skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Riksförsäkringsverket.25:5Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden47 431 tkr
25:5 ap.1Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning (Ram)47 431 tkr


Villkor
25:5 ap.1 Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.25:7Bidrag till vissa organisationer m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden51 007 tkr
25:7 ap.3Landsorganisationen i Sverige (Ram)43 356 tkr
25:7 ap.4Tjänstemännens centralorganisation (Ram)7 651 tkr

Disponeras av Statens institut för särskilt utbildningsstöd12 752 tkr
25:7 ap.2Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Ram)12 752 tkr


Villkor
25:7 Bidrag till vissa organisationer m.m.

Anslaget får belastas med utgifter för bidrag vid korttidsstudier enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.25:7 ap.3 Landsorganisationen i Sverige

Medel får utbetalas efter rekvisition och i mån av behov.25:7 ap.4 Tjänstemännens centralorganisation

Medel får utbetalas efter rekvisition och i mån av behov.Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:78Centrala studiestödsnämnden m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden371 710 tkr
25:78 ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m. (Ram)369 889 tkr
25:78 ap.4Administrationskostnader Landsorganisationen i Sverige (Ram)1 216 tkr
25:78 ap.5Administrationskostnader Tjänstemännens centralorganisation (Ram)605 tkr

Disponeras av Statens institut för särskilt utbildningsstöd605 tkr
25:78 ap.2Administrationskostnader Sisus (Ram)605 tkr


Villkor
25:78 ap.4 Administrationskostnader Landsorganisationen i Sverige

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av bidrag vid korttidsstudier enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

Medlen betalas ut efter rekvisition och i mån av behov.25:78 ap.5 Administrationskostnader Tjänstemännens centralorganisation

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av bidrag vid korttidsstudier enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

Medlen betalas ut efter rekvisition och i mån av behov.25:78 ap.2 Administrationskostnader Sisus

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av bidrag vid korttidsstudier enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Budgetår 2003

25:5Vuxenstudiestöd m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden0 tkr
25:5 ap.7Vuxenstudiestöd (Ram)0 tkr

Villkor
25:5 Vuxenstudiestöd m.m.

Anslaget får belastas med utgifter för retroaktiva utbetalningar som hänför sig till studiestödslagen (1973:349) och som inte omfattas av övergångsbestämmelser i studiestödslagen (1999:1395).

2.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:5 ap.7 (2003)0-0
25:1155 120Inget0
25:2 ap.1346 608-0
25:2 ap.2.121 241-0
25:2 ap.2.255 307-0
25:2 ap.2.33 600-0
25:2 ap.30Inget0
25:3 ap.1268 221-0
25:3 ap.223 450-0
25:4 ap.134 863-0
25:4 ap.20Inget0
25:5 ap.12 372-0
25:7 ap.30-0
25:7 ap.40-0
25:7 ap.2191-0
25:78 ap.111 080-0
25:78 ap.40-0
25:78 ap.50-0
25:78 ap.29-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
25:5 ap.1 (2003)25:5 ap.7 (2003)100 %
25:5 ap.2 (2003)25:5 ap.7 (2003)100 %
25:5 ap.3 (2003)25:5 ap.7 (2003)100 %
25:5 ap.4 (2003)25:5 ap.7 (2003)100 %
25:5 ap.5 (2003)25:5 ap.7 (2003)100 %
25:8 ap.1.125:7 ap.3100 %
25:8 ap.1.225:7 ap.4100 %
25:77 ap.1.225:78 ap.4100 %
25:77 ap.1.325:78 ap.5100 %
25:77 ap.1.125:78 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Centrala studiestödsnämnden185 00073 041132 000 000
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Centrala studiestödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:78 Centrala studiestödsnämnden m.m. ap.1.
Till Statens institut för särskilt utbildningsstöds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:78 Centrala studiestödsnämnden m.m. ap.2.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Administrationsavgifter00300 0000300 000300 000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Offentligrättslig verksamhet
Administrationsavgifter

Avgifternas storlek bestäms av regeringen med undantag av aviseringsavgifter inom verksamheten för hemutrustningslån, som beslutas av Centrala studiestödsnämnden. Avgiftsintäkter för uppläggning av lån, expeditions- och påminnelseavgifter samt tilläggsavgifter vid återbetalning av lån disponeras av Centrala studiestödsnämnden.

Budgeten för denna verksamhet avser endast inbetalda avgifter.

Samtliga inbetalda avgifter skall redovisas som inkomst mot anslaget 1625:78 ap.1.Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkterna skall bidra till verksamhetens finansiering.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Inga bestämmelser meddelas i denna del.

På regeringens vägnar

Thomas Östros
Anders Franzén
Kopia till:

Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Integrationsverket
Socialstyrelsen
Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Statens skolverk
Myndigheten för skolutveckling
Specialpedagogiska institutet
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Högskoleverket
Överklagandenämnden för studiestöd
Konjunkturinstitutet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Folkbildningsrådet
Landsorganisationen i Sverige
Tjänstemännens centralorganisation