Finansdepartementet
Regeringsbeslut48

2003-12-11Lotteriinspektionen
Box 713
645 59 STRÄNGNÄSFi2003/6361 (delvis)
Fi2003/5589

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Lotteriinspektionen

Riksdagen har beslutat om Lotteriinspektionens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU01 , rskr. 2003/04:90).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Lotteriinspektionen och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynTillsyn (av spelmarknaden)Kontroll och tillsyn
Tillstånd och normgivning
Information


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att tillsynen skall bedrivas effektivt, att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken beaktas, samt att statens finansförvaltning bedrivs effektivt.


Politikområde Finansiella system och tillsyn
Återrapportering

All återrapportering som rör Lotteriinspektionens del av politikområdet görs under respektive verksamhetsgren.


Verksamhetsområde Tillsyn (av spelmarknaden)

Mål

Målet för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Överskottet från spel bör värnas och alltjämt vara förbehållet det allmänna eller allmännyttiga ändamål, dvs. föreningslivet, hästsporten och staten.


Återrapportering

All återrapportering som rör Lotteriinspektionens del av delområdet görs under respektive verksamhetsgren.


Verksamhetsgren Kontroll och tillsyn

Mål

Den kontroll och tillsyn som bedrivs skall leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet, att gällande regelverk efterlevs och på sikt medverka till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet. Risken för fusk och bedrägerier skall minimeras.


Återrapportering

Lotteriinspektionen skall, fördelat på lotterier, lotterier med särskilt tillstånd enligt 21 b § lotterilagen (EMV-lotterier), restaurangkasino- och automatspel, AB Trav och Galopp, AB Svenska Spel, AB Casino Cosmopol, Riksgäldskontoret och Vinstsparandet samt central tillsyn, redogöra för de kontroll- och tillsynsåtgärder myndigheten vidtagit. Myndigheten skall vidare redovisa:

- de iakttagelser myndigheten gjort och de åtgärder som vidtagits inom de sektorer på marknaden som av myndigheten identifierats som problemområden,

- antalet ärenden i förvaltningsdomstol och antal yttranden till domstolar,

- antal kontroller, antal anmärkningar samt typ av anmärkningar fördelat på ovan angivna kategorier.

Mål

Lotteriinspektionen skall fortsätta det påbörjade samarbetet i kontroll- och tillsynsverksamheten med berörda myndigheter för att effektivisera kontroll- och tillsynsverksamheten och motverka den ekonomiska brottsligheten.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa med vilka myndigheter samarbete skett samt hur samarbetet med dessa myndigheter och kommuner har bedrivits under budgetåret.


Verksamhetsgren Tillstånd och normgivning

Mål

Den kontroll och tillsyn som bedrivs skall leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet, att gällande regelverk efterlevs och på sikt medverka till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet. Risken för fusk och bedrägerier skall minimeras.


Återrapportering

Lotteriinspektionen skall, fördelat på lotterier, EMV-lotterier, restaurangkasinon, värdeautomatspel, typgodkännande och övriga tillståndsärenden redovisa:

- antalet ansökningar, antal bifall respektive avslag samt grunderna för dessa avslag,

- antal tillstånd per den 31 december 2004.

Myndigheten skall vidare redovisa:

- genomsnittlig handläggningstid samt antal ansökningar som inte kunnat avgöras inom föreskriven tid och skälen därtill,

- de insatser myndigheten gjort i syfte att säkerställa att den tekniska säkerheten uppnås,

- avseende lotterier och EMV-lotterier: slutlig omsättning, slutlig vinstutdelning och slutligt överskott till anordnaren,

- en sammanfattande bedömning av erfarenheterna från myndighetens tillståndsgivning

- utvecklingen av de ideella föreningarnas EMV-lotterier.

Övriga återrapporteringskrav under verksamhetsgren Tillstånd och normgivning

Lotteriinspektionen skall lämna en sammanfattande redovisning över hur myndigheten arbetat med föreskrifter och allmänna råd.


Verksamhetsgren Information

Mål

Lotteriinspektionen skall sprida och öka kunskapen om lotterilagstiftningen samt initiera och genomföra informationsåtgärder inom myndighetens verksamhetsområde.


Återrapportering

Lotteriinspektionen skall lämna en sammanfattande redovisning över de åtgärder inspektionen vidtagit för att sprida och öka kunskapen om lotterilagstiftningen samt genomförda informations­åtgärder.

Mål

Lotteriinspektionen skall hålla regeringen underrättad om utvecklingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och internationellt

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall vid behov omgående informera regeringen om sådan utveckling som märkbart kan påverka den svenska marknaden. Lotteriinspektionen skall i samband med årsredovisningen:

- lämna en redovisning över spelmarknadens utveckling nationellt och internationellt,

- redovisa utvecklingen av lagstiftningen i andra länder som inspektionen bedömer vara av intresse,

- särskilt kommentera iakttagelser som myndigheten bedömer är av särskild vikt,

- redovisa arbetet i de internationella organisationer som myndigheten deltar i.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall redovisa sina samlade kostnader för verksamheten fördelat på kostnader hörande till verksamhet som bedrivs med stöd av kasinolagen (1999:355) och kostnader för verksamhet som bedrivs med stöd av lotterilagen. Lotteriinspektionen skall även redovisa kostnader och intäkter per verksamhetsgren samt:

- de genomsnittliga och totala kostnaderna och intäkterna för genomförd kontroll- och tillsynsverksamhet,

- de genomsnittliga och totala kostnaderna och intäkterna för handlagda ansökningar om tillstånd att anordna lotterier, utom EMV-lotterier,

- de genomsnittliga och totala kostnaderna och intäkterna för handlagda ansökningar om tillstånd att anordna EMV-lotterier,

- de genomsnittliga och totala kostnaderna och intäkterna för handlagda ansökningar om typgodkännande,

- kostnad för den administrativa ledningen.

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall för det anslag myndigheten disponerar lämna prognoser för utvecklingen för åren 2004 till 2006. Ingående överföringsresultat och balanserat resultat skall beaktas. Av redovisningen skall framgå utfallet dittills under året. Prognosen och avvikelser i förhållande till föregående prognos skall kommenteras.

Redovisningen skall ske senast:

- tisdagen den 20 januari,

- måndagen den 8 mars,

- onsdagen den 5 maj,

- måndagen den 9 augusti och

- fredagen den 1 november 2004.1.3Organisationsstyrning

Mål

Lotteriinspektionen skall arbeta säkerhets- och problem­fokuserat samt koncentrera arbetet till sektorer på marknaden där hög risk för olagligt spel eller andra problem kan förekomma.

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall lämna en sammanfattande redovisning över de åtgärder myndigheten vidtagit i syfte att nå målet.

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

1) Lotteriinspektionen skall i samråd med Statens folkhälsoinstitut och Rikspolisstyrelsen analysera effekterna av Folkhälsoinstitutets förslag till begränsningar för spel på värdeautomater. Myndigheten skall redogöra för hur de föreslagna åtgärderna påverkar utvecklingen av spel på värdeautomater, andra automatspel och alternativa spelformer. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen för 2004.

2) Lotteriinspektionen skall utöva kontroll och tillsyn över den utlottnings­verksamhet som genomförs av Riksgäldskontoret inom ramen för svenska statens premieobligationslån. Uppdraget innefattar hela utlottningsverksamheten, inklusive använd utlottningsutrustning, programvara, rutiner m.m. samt själva dragningsförfarandet.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2:1Lotteriinspektionen (Ramanslag)
Disponeras av Lotteriinspektionen41 653 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
2:1625-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Lotteriinspektionen6 0003 178
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Lotteriinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 2:1 Lotteriinspektionen.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Information-1 763-1 330731 653-1 580-4 673
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Kontroll och tillsyn2536-2 946-5 50025 60030 000-4 400-12 846
Tillstånd och normgivning2536-2 552-3 1006 10010 000-3 900-9 552
Summa -5 498-8 60031 70040 000-8 300-22 398
Belopp angivna i tkr


Villkor
Offentligrättslig verksamhet
Kontroll och tillsyn

Avgiftsintäkter som tas ut enligt lotteriförordningen (1994:1451) skall redovisas mot inkomsttitel 2536.

Tillstånd och normgivning

Avgiftsintäkter som tas ut enligt lotteriförordningen (1994:1451) skall redovisas mot inkomsttitel 2536.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Lotteriinspektionens utbildningsverksamhet skall finansieras med avgifter. Inom ramen för full kostnadstäckning får Lotteriinspektionen själv besluta om grunderna för avgiftssättningen, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av Lotteriinspektionen och skall tillföras anslaget.

Avgiftsintäkter som tas ut enligt lotteriförordningen (1994:1451) skall redovisas mot inkomsttitel 2536.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Lotteriinspektionen undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Bosse Ringholm
Désirée Veschetti Holmgren
Kopia till:

Riksdagen/Finansutskottet
Riksdagen/Kulturutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Justitiedepartementet
Socialdepartementet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/RoB